< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Telegraaf hoeft een artikel over een bekende televisiepresentatrice en een bekende zanger niet van haar website te verwijderen of een rectificatie te plaatsen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/675248 / KG ZA 19-1172 AB/MV

Vonnis in kort geding van 20 december 2019

in de zaak van

[eiseres] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres bij dagvaarding van 2 december 2019,

advocaat mr. R.P. de Vries te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TMG LANDELIJKE MEDIA B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. R.S. Le Poole te Haarlem.

Partijen zullen hierna [eiseres] en TMG worden genoemd.

1 De procedure

Tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding op 12 december 2019 heeft [eiseres] de (gewijzigde) dagvaarding toegelicht. Een dag eerder had zij haar eis gewijzigd, waarbij de tekst van de gevorderde rectificatie was aangepast.TMG heeft bezwaar gemaakt tegen deze wijziging van eis, waarop zij zich volgens haar niet voldoende heeft kunnen voorbereiden. De voorzieningenrechter heeft dit bezwaar afgewezen, omdat TMG door de wijziging niet onredelijk in haar verdediging is geschaad. Vervolgens heeft TMG verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig: en [naam 1] met mr. De Vries;

aan de zijde van TMG [naam 2] , [naam 3] en [naam 4] met mr. Le Poole.

Vonnis is bepaald op 20 december 2019.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is televisiepresentatrice. Zij werkt op dit moment voor het programma RTL Boulevard. TMG is uitgever van onder meer dagblad De Telegraaf en eigenaar van de website www.telegraaf.nl. [naam 2] is journalist bij

De Telegraaf.

2.2.

Op 11 november 2019 is op de pagina’s 14 en 15 van De Telegraaf en op de website www.telegraaf.nl een artikel gepubliceerd met de kop “[naam 1] bedroog [naam 5] al eerder met [eiseres]”. Dit artikel is geschreven door [naam 2] en gaat over [eiseres] en [naam 1] . In het artikel staat onder meer het volgende: Vijf jaar geleden, toen zijn liefde voor [naam 5] nog pril was, heeft hij namelijk ook al een hartstochtelijk avontuur beleefd met de – onvoorstelbaar – door sommigen als ‘ijskoud’ omschreven [eiseres] . (…) “Het gebeurde al tijdens het huwelijk van [naam 6] in de zomer van 2014”

(…) VERHALEN OVER DE TWEE GAAN NAMELIJK AL MEER DAN VIJF JAAR! Om precies te zijn: sinds het huwelijk van [naam 6] en haar man [naam 7] op 15 september 2014, waar beiden te gast waren en waar zij als het ware hun eigen ‘huwelijksnacht’ beleefden. Ook toen had [naam 1] thuis al wat uit te leggen, toen hij na het feest in het toch niet al te onstuimige Amstelveen pas om half zeven thuiskwam bij [naam 5] in [woonplaats] . Aan het begin van hun liefde slikte zij [naam 1] ’s verklaring dat het wat uit de hand gelopen was voor zoete koek. Wat er die nacht met [eiseres] was voorgevallen heeft zij wellicht pas later, of zelfs helemaal nooit, ontdekt. Bruiloftsgasten in het onderkomen Café [café] langs de Amstel, kon dat in die kleine uurtjes echter moeilijk ontgaan. Eerst voor de bar, later in het hok met lege flessen, dozen en kratten, werden [eiseres] en [naam 1] toen reeds als magneten tot elkaar aangetrokken en maakten zij zonder enige gêne, geen geheim van hun gevoelens voor elkaar. Zichtbaar voor iedereen maakten [naam 1] , en met name [eiseres] zelf, alle aanwezigen in gebaar en geluid duidelijk dat haar bijnaam ‘ [bijnaam] ’ werkelijk nergens op gebaseerd is. (…) Hun eigen huwelijksnacht beleefden zij tussen de kratten en dozen…

(…)

2.3.

Op 11 november 2019 heeft de raadsman van [eiseres] TMG gesommeerd het artikel van de website te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. TMG heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres] vordert in de dagvaarding het volgende: I. primair TMG te gebieden het artikel van haar website te verwijderen en subsidiair TMG te gebieden bij het artikel een rectificatie te plaatsen met de volgende tekst (waarbij de dikgedrukte tekst nadien is gewijzigd, zie hierna): RECTIFICATIE INZAKE PUBLICATIE [eiseres] Op maandag 11 november 2019 heeft De Telegraaf op haar website het artikel op de ze pagina gepubliceerd waarin wordt ingegaan op [eiseres] en haar contact met [naam 1] in het verleden. In dit artikel hebben wij op basis van anonieme bronnen geschreven dat [eiseres] en [naam 1] op het huwelijk van [naam 6] voor het oog van alle aanwezigen zich te buiten zijn gegaan aan een hartstochtelijke vrijage. Deze beschuldigingen worden onvoldoende door feiten gedragen. De Telegraaf had dan ook niet tot publicatie mogen overgaan. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht om deze rectificatie te plaatsen. De hoofdredactieII. TMG te gebieden deze rectificatie te plaatsen in de eerstvolgende maandageditie van dagblad De Telegraaf; III. TMG te gebieden deze rectificatie te plaatsen op de homepage van www.telegraaf.nl; IV. TMG te gebieden Google aan te schrijven met het verzoek het artikel met spoed te verwijderen uit het cache geheugen, met een afschrift van die brief aan de advocaat van [eiseres] ; V. TMG te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 7.500,-; VI. te bepalen dat TMG een dwangsom verbeurt indien zij de onder I tot en met IV genoemde geboden niet nakomt; VII. TMG te veroordelen in de kosten van dit geding en in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente. Met haar wijziging van eis heeft [eiseres] de tekst van de gevorderde rectificatie als volgt aangepast (waarbij de dikgedrukte tekst de wijziging weergeeft) : Op maandag 11 november 2019 heeft De Telegraaf op haar website het artikel op de ze pagina gepubliceerd waarin wordt ingegaan op [eiseres] en haar contact met [naam 1] in het verleden. In dit artikel hebben wij op basis van anonieme bronnen geschreven dat [eiseres] en [naam 1] op het huwelijk van [naam 6] “een huwelijksnacht” hebben beleefd. Dit zou publiekelijk, voor het oog van alle aanwezigen, maar ook in een “hok met lege flessen, dozen en kratten” hebben plaatsgevonden. Deze beschuldigingen worden onvoldoende door feiten gedragen. De Telegraaf had dan ook niet tot publicatie mogen overgaan. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft ons op straffe van verbeurte van een dwangsom verplicht om deze rectificatie te plaatsen. De hoofdredactie

3.2.

[eiseres] stelt hiertoe dat het artikel een onaanvaardbare inbreuk maakt op haar persoonlijke levenssfeer. Het artikel is compromitterend en vernederend voor haar en voor haar 11-jarige zoon. Tegen hen wordt op social media tekeer gegaan. De woorden dat “zij als het ware hun eigen ‘huwelijksnacht’ beleefden”, worden door de gemiddelde lezer uitgelegd als een nacht waarin een stel voor het eerst seks heeft. [naam 2] baseert dit in hoofdzaak op anonieme bronnen of op verklaringen van bronnen die daarbij een belang hebben (zoals de partner van [naam 2] ). Het artikel vindt geen steun in de door TMG in het geding gebrachte verklaringen. Aan het artikel ligt verder geen journalistiek onderzoek ten grondslag. Ook heeft De Telegraaf geen wederhoor toegepast. Weliswaar is [eiseres] een publiek persoon, maar met dit artikel is TMG veel te ver gegaan. beschikt over verklaringen die het verhaal in De Telegraaf ontkrachten, onder andere afkomstig van personeel van [café] dat die avond heeft gewerkt. Dit personeel is onafhankelijk en heeft geen band met [eiseres] . Overigens is het vreemd dat over de bewuste avond vijf jaar lang niks in de publiciteit is gekomen, terwijl tal van journalisten aanwezig waren. Ook om die reden is het uitermate onwaarschijnlijk dat het artikel op waarheid berust. Omdat met het artikel geen maatschappelijke misstand aan de kaak wordt gesteld (het is louter ingegeven door effectbejag en sensatiezucht), moet de belangenafweging in het voordeel van [eiseres] uitvallen.

Vanwege de schending van haar privacy vordert [eiseres] verder € 7.500,-. Dit bedrag is gebaseerd op eerdere vonnissen waarin TMG is veroordeeld een schadevergoeding te betalen vanwege schending van de privacy.

3.3.

TMG heeft verweer gevoerd.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

Bij de beoordeling moet een afweging worden gemaakt tussen twee fundamentele rechten, die tegenover elkaar staan: aan de ene kant het recht van [eiseres] op bescherming van haar eer en goede naam en op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM), en aan de andere kant het recht van TMG op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Bij deze afweging spelen alle omstandigheden van het geval mee.

4.2.

Het artikel komt erop neer dat het vijf jaar geleden, tijdens de afterparty van de bruiloft van [naam 6] in Café [café] , voor het oog van de aanwezigen tussen [eiseres] en [naam 1] tot een hartstochtelijke vrijage zou zijn gekomen.

4.3.

De discussie is bijna helemaal gegaan over de vraag of dit echt zo was. Volgens [eiseres] ging het niet verder dan een (heftige) zoen. TMG, die het nodig vond dit artikel te publiceren, zal daarom aannemelijk moeten maken dat zij voldoende grond heeft voor haar bewering. TMG hoeft niet het waterdichte bewijs te leveren dat het zo is gegaan.

4.4.

TMG heeft vijf schriftelijke verklaringen overgelegd van personen die aanwezig waren op de afterparty. Drie daarvan met naam; twee wilden alleen anoniem verklaren. Die anonieme verklaringen tellen weliswaar minder, maar kunnen wel als steun dienen voor verklaringen van wèl met name genoemde personen. Het is hier niet de plaats om die verklaringen breed uit te meten, maar als twee personen los van elkaar verklaren dat het er zo hevig aan toe ging dat sommige mensen riepen “get a room”, dan geeft dat een overtuigend beeld dat er meer aan de hand was dan een heftige zoen. Met deze verklaringen heeft TMG dan ook laten zien dat zij voldoende grond heeft voor haar bewering. [eiseres] heeft zelf ook verklaringen overgelegd, onder meer van drie personeelsleden van [café] , die zeggen dat zij zoiets zeker hadden moeten zien. Een verklaring van iemand die iets niet heeft gezien draagt echter minder bij dan een verklaring van iemand die iets wèl heeft gezien. Zoals gezegd gaat het in dit kort geding niet om het leveren van het sluitende bewijs van wat er precies is gebeurd, maar alleen om aannemelijk maken.

4.5.

Nadat TMG met deze verklaringen was gekomen, heeft [eiseres] haar eis gewijzigd. Het is nu niet langer de hartstochtelijke vrijage die moet worden gerectificeerd, maar het beleven van een eigen huwelijksnacht op de bruiloft van [naam 6] , zowel voor het oog van de aanwezigen, als in een hok met lege flessen, dozen en kratten.

4.6.

Een huwelijksnacht beleven te midden van de bruiloftsgasten van iemand anders is zo onzinnig, dat geen lezer dat letterlijk zal hebben genomen. Hier is duidelijk overdreven om het verhaal op te kloppen. Bovendien staat ‘huwelijksnacht’ in het artikel tussen aanhalingstekens en staat er ‘als het ware’ voor.

4.7.

Het hok met de lege flessen, dozen en kratten komt in geen van de door TMG overgelegde verklaringen terug. Ook heeft niemand verklaard de vrijpartij te hebben gehoord. Wat dat betreft lijkt het artikel voorlopig dan ook uit de lucht te zijn gegrepen. Die onjuistheden zijn echter geen reden het hele artikel van de website te laten verwijderen. Een rectificatie heeft in het algemeen alleen zin als daarmee duidelijk iets wordt rechtgezet. Van een rectificatie die erop neer zou komen dat de hartstochtelijke vrijpartij wel voor iedereen te zien was, maar niet te horen en zich wel heeft afgespeeld in een hoek bij de bar, maar niet in een hok met lege flessen, dozen en kratten, wordt niemand wijzer, het publiek niet en [eiseres] al helemaal niet.

4.8.

[eiseres] heeft nog aangevoerd dat TMG haar niet om een weerwoord heeft gevraagd voordat het artikel werd geplaatst, maar dat maakt de uitlatingen niet zomaar onrechtmatig. Bovendien had zij al in de media laten weten dat het contact destijds niet verder ging dan een zoen en haar weerwoord was dus al bekend.

4.9.

De beweringen in het artikel maken zeker inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres] en haar gezin. Zij is echter bekend bij het Nederlandse publiek en over haar persoonlijke omstandigheden, relaties en televisieactiviteiten wordt, zoals TMG heeft gesteld, regelmatig verslag gedaan in de entertainmentpers. Daarmee is zij een ‘public figure’, die zich meer moet laten welgevallen dan andere personen. Die pers heeft zich inmiddels gestort op haar prille relatie met de ook bekende [naam 1] . Daarbij is deze mogelijke uitglijder van vijf jaar geleden alsnog nieuws geworden. Heel onaangenaam voor [eiseres] , maar door het zo uit de hand te laten lopen op een feest waar – in de woorden van haar raadsman – de voltallige vaderlandse roddelpers aanwezig was, heeft zij dat voor een deel aan zichzelf te wijten.

4.10.

Al met al moet de vrijheid van meningsuiting, die zich ook uitstrekt tot (kwetsende) uitingen in de entertainmentpers, het zwaarst wegen. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

4.11.

[eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van TMG worden begroot op:

- griffierecht € 1.992,00

- salaris advocaat 980,00

Totaal € 2.972,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van TMG tot op heden begroot op € 2.972,00,

5.3.

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Veraart, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 20 december 2019.

type: MV

coll: mb


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature