Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een café in Amsterdam mag geen beelden meer vertonen van eredivisiewedstrijden.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/674601 / KG ZA 19-1128 MDvH / JD

Vonnis in kort geding van 28 november 2019

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap

EREDIVISIE MEDIA & MARKETING C.V.,

gevestigd te Amsterdam,

2. de naamloze vennootschap

N.V. ADO DEN HAAG,

gevestigd te Den Haag,

3. de naamloze vennootschap

AFC AJAX N.V.,

gevestigd te Amsterdam Zuidoost,

4. de naamloze vennootschap

A.Z. N.V.,

gevestigd te Alkmaar,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FC EMMEN B.V.,

gevestigd te Emmen,

6. de naamloze vennootschap

FEYENOORD ROTERDAM N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FORTUNA SITTARD VOETBAL B.V.,

gevestigd te Sittard,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FC GRONINGEN B.V.,

gevestigd te Groningen,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

S.C. HEERENVEEN B.V.,

gevestigd te Heerenveen,

10. de stichting

STICHTING HERACLES ALMELO,

gevestigd te Almelo,

11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PEC ZWOLLE B.V.,

gevestigd te Zwolle,

12. de naamloze vennootschap

PSV N.V.,

gevestigd te Eindhoven,

13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BVO RKC WAALWIJK B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

14. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPARTA ROTTERDAM B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

15. de stichting

STICHTING FC TWENTE '65,

gevestigd te Enschede,

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FOOTBALL CLUB UTRECHT B.V.,

gevestigd te Utrecht,

17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

B.V. VITESSE,

gevestigd te Arnhem,

18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

V.V.V. VENLO B.V.,

gevestigd te Venlo,

19. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WILLEM II TILBURG B.V.,

gevestigd te Tilburg,

eiseressen bij dagvaarding van 5 november 2019,

advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

[gedaagde] , handelend onder de naam [bedrijf],

wonende te [plaats] ,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Eiseres sub 1 zal hierna EMM worden genoemd, eiseressen sub 2 t/m 19 de Eredivisieclubs, en alle eiseressen zullen gezamenlijk ook met “Eredivisie c.s.” worden aangeduid.

1 De procedure

Op de mondelinge behandeling van 21 november 2019 heeft EMM diens vorderingen zoals beschreven in de dagvaarding toegelicht. [gedaagde] heeft zich tegen die vorderingen verweerd.

Bij de mondelinge behandeling waren – voor zover van belang – aanwezig:

aan de kant van Eredivisie c.s.:

- [naam] , manager sales en handhaving bij EMM, met mr. Van der Zaal;

- [gedaagde] met zijn zoon.

2 De feiten

2.1.

EMM houdt zich onder meer bezig met de exploitatie van auteursrechten op live uitzendingen van wedstrijden in de eredivisie. EMM is auteursrechthebbende op promofilmpjes en studioprogramma’s die tijdens en rondom de uitzending van de wedstrijden worden vertoond.

2.2.

De Eredivisieclubs zijn professionele voetbalclubs die uitkomen in de eredivisie. Zij zijn de auteursrechthebbenden op de live-registraties van de in eigen stadion gespeelde wedstrijden en op ander beeldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden zoals interviews langs de lijn en persconferenties.

2.3.

EMM en de Erediviesieclubs hanteren voor hun auteursrechten op de wedstrijdprogramma’s een gesloten exploitatiesysteem via de televisiezender FOX Sports. FOX Sports exploiteert de auteursrechten op de wedstrijdprogramma’s op twee manieren: door middel van (i) het aanbieden van een abonnement voor consumenten (“FOX Sports”) en (ii) een licentie voor de zakelijke markt (“FOX Sports Zakelijk”).

2.4.

[gedaagde] drijft café [bedrijf] te Amsterdam. [gedaagde] heeft op 29 mei 2019 een ‘Licentieovereenkomst vertoning FOX Sports’ (‘FOX Sports Zakelijk’) ondertekend. Volgens deze overeenkomst moet hij voor deze zakelijke licentie een bedrag van € 1.439,40 per jaar betalen.

2.5.

Op 10 september 2019 is een ingebrekestelling aan [gedaagde] in persoon betekend (door een deurwaarder persoonlijk overhandigd). Daarin staat onder meer het volgende:

(…)

Op dit moment bent u een bedrag verschuldigd van € 1910,61. Dit bedrag dient u voor het einde van deze dag over te maken op het volgende rekeningnummer: (…)

Wanneer de betaling uitblijft zal FOX Sports Zakelijk genoodzaakt zijn om uw licentie te beëindigen.

Zoals u wellicht weet is het uitzenden van FOX Sports zonder (betaalde) licentieovereenkomst NIET toegestaan.

(…)”

2.6.

Op 19 september 2019 heeft de deurwaarder opnieuw een exploot betekend aan [gedaagde] (ook dit exploot is persoonlijk aan hem overhandigd). Daarin staat onder meer het volgende:

“(…)

Op dit moment bent u een openstaand bedrag verschuldigd van € 1910,61. Nu de betaling niet is ontvangen beëindigt FOX Sports Zakelijk PER DIRECT de licentieovereenkomst.

HET IS U NIET MEER TOEGESTAAN FOX SPORTS OPENBAAR UIT TE ZENDEN

(…)”.

2.7.

Een door Eredivisie c.s. ingeschakelde deurwaarder heeft op 22 september 2019 geconstateerd dat in [bedrijf] de door FOX Sports uitgezonden wedstrijd PSV-AJAX werd vertoond. Hiervan is een proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding daarvan heeft de advocaat van Eredivisie c.s. [gedaagde] bij aangetekende brief van 26 september 2019 gesommeerd de inbreuk op de auteursrechten van Eredivisie c.s. te staken. In de brief heeft de advocaat [gedaagde] de mogelijkheid geboden de betalingsachterstand te voldoen en opnieuw een zakelijke licentie af te sluiten. De advocaat heeft ook aangekondigd dat hij anders een procedure tegen [gedaagde] zou beginnen. [gedaagde] heeft naar aanleiding van de brief geen contact opgenomen met de advocaat van Eredivisie c.s.

3 Het geschil

3.1.

Eredivisie c.s. vorderen – samengevat – het volgende:

I. [gedaagde] te gebieden het plegen van inbreuken op de auteursrechten van Eredivisie c.s. te staken,

II. [gedaagde] te gebieden een dwangsom van € 1.000,- per dag te betalen aan Eredivisie c.s. voor iedere keer dat hij toch door FOX Sports uitgezonden wedstrijden vertoont in zijn café zonder zakelijke licentie, met een maximum van € 15.000,-,

III. [gedaagde] te veroordelen in de proceskosten op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv);

IV. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv voor het instellen van de bodemzaak te bepalen op zes maanden.

3.2.

Eredivisie c.s. vragen met andere woorden de voorzieningenrechter om [gedaagde] te verbieden eredivisiewedstrijden in zijn café [bedrijf] te vertonen en te bepalen dat [gedaagde] een boete van € 1000,- (per dag) moet betalen als hij dat toch doet. Zij zijn van mening dat [gedaagde] geen eredivisiewedstrijden mag vertonen in zijn café omdat hij daarvoor geen licentie heeft. De zakelijke licentie (‘FOX Sports Zakelijk’) die hij op 29 mei 2019 heeft ondertekend geldt namelijk niet meer, omdat FOX Sports die op 19 september 2019 heeft beëindigd.

3.3.

[gedaagde] is het daar niet mee eens. Hij vindt dat FOX Sports de licentie ten onrechte heeft beëindigd. Het klopt wel dat hij het bedrag dat hij voor de licentie heeft moeten betalen niet in één keer heeft betaald. Dat bedrag was veel te groot voor hem. Inmiddels heeft hij echter afspraken gemaakt en betaalt hij in termijnen, dat heeft hij ter zitting verteld. Op de zitting heeft hij bewijzen overgelegd van betalingen gedaan aan ‘FOX Sport Zakelijk’ op 1 en 30 augustus en 28 september 2019 (telkens € 115,-) en op 28 oktober 2019 (€ 150,-).

4 De beoordeling

4.1.

De vraag die moet worden beantwoord is of [gedaagde] in zijn café eredivisiewedstrijden die door FOX Sports op televisie worden uitgezonden, mag laten zien.

4.2.

Uitgangspunt in deze procedure is dat de wedstrijdprogramma’s die FOX Sports uitzendt auteursrechtelijk zijn beschermd. Dat betekent dat het openbaar maken van die programma’s (door deze in een café te vertonen aan een publiek) alleen rechtmatig is als hiervoor toestemming is gegeven door de auteursrechthebbenden. Die wedstrijdprogramma’s bestaan onder meer uit beelden van de wedstrijd zelf, interviews langs de lijn, persconferenties, promofilmpjes en studioprogramma’s. De Eredivisieclubs zijn auteursrechthebbenden op de beelden van de wedstrijden zelf, de interviews langs de lijn en de persconferenties. EMM is auteursrechthebbende op de promofilmpjes en de studioprogramma’s (zoals de nabeschouwing). Door een ‘FOX Sports’ abonnement af te sluiten kunnen de wedstrijdprogramma’s rechtmatig worden bekeken in besloten kring. Dat wil zeggen een gesloten groep van bijvoorbeeld vrienden of familie. Met het afsluiten van een ‘FOX Sports’ abonnement is echter geen toestemming verkregen voor het vertonen van de wedstrijdprogramma’s in een café. Die toestemming kan alleen worden verkregen in de vorm van een ‘FOX Sports Zakelijk’ licentie.

4.3.

[gedaagde] is op 29 mei 2019 met FOX Sports een ‘FOX Sports Zakelijk’ licentie overeengekomen, maar deze licentieovereenkomst is op 19 september 2019 door FOX Sports beëindigd omdat [gedaagde] op dat moment een betalingsachterstand van € 1.910,61 had.

4.4.

In deze procedure is uitgangspunt dat de licentieovereenkomst (‘FOX Sports Zakelijk’) is geëindigd. Deze overeenkomst is afgesloten tussen [gedaagde] en FOX Sports. Bij deze overeenkomst zijn EMM en de Eredivisieclubs geen partij. De vraag of FOX Sports terecht de licentieovereenkomst heeft beëindigd, kan in deze procedure dan ook niet worden beantwoord. Als [gedaagde] het niet eens is met de beëindiging, had hij dat moeten melden in de procedure bij de kantonrechter, die FOX Sports tegen hem is begonnen, zoals Eredivisie c.s. op de zitting heeft verteld. Bij de zitting van de kantonrechter die op 14 november 2019 heeft plaatsgevonden, is [gedaagde] echter niet verschenen. In deze procedure kan niet worden beoordeeld welke betalingsregeling [gedaagde] met FOX Sports is overeengekomen en of [gedaagde] met de betalingen in augustus, september en oktober zich, zoals hij zelf meent, aan de afgesproken betalingsregeling heeft gehouden. FOX Sports meent kennelijk dat dat niet het geval is, anders zou zij de licentieovereenkomst niet hebben beëindigd. Dit betekent dat er op dit moment vanuit moet worden gegaan dat [gedaagde] sinds 19 september 2019 geen licentie ‘FOX Sports Zakelijk’ meer heeft en dat hij dus in zijn café [bedrijf] sinds die datum geen eredivisiewedstrijden meer mag vertonen.

4.5.

Uit het proces-verbaal van de deurwaarder van 22 september 2019 blijkt dat [gedaagde] op die dag toch wedstrijdbeelden in zijn café heeft vertoond. Dat mag dus niet. Hij heeft daarmee inbreuk gepleegd op de auteursrechten van Eredivisie c.s. De advocaat van Eredivisie c.s. heeft hem dit per aangetekende brief van 26 september 2019 ook laten weten.

4.6.

Omdat Eredivisie c.s. niet hoeven te dulden dat [gedaagde] zonder licentie wedstrijdprogramma’s vertoont en zo inbreuk maakt op hun auteursrechten, hebben zij een spoedeisend belang bij het verbod en de dwangsom (boete) die zij in deze procedure vorderen.

4.7.

De gevorderde dwangsom (boete) zal worden verbonden aan iedere overtreding van het uit te spreken verbod (iedere keer dat [gedaagde] wedstrijdbeelden in zijn café vertoont) en zal dus niet per dag worden opgelegd. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv – dat wil zeggen de termijn waarbinnen de Eredivisieclubs een zogeheten bodemprocedure bij de rechtbank tegen [gedaagde] moeten beginnen, omdat anders de veroordeling in kort geding vervalt – zal worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis.

4.8.

[gedaagde] zal de kosten die Eredivisie c.s. hebben gemaakt voor deze procedure moeten betalen, omdat hij in het ongelijk wordt gesteld. Eredivisie c.s. heeft op grond van artikel 1019h Rv aan advocaat- en deurwaarderskosten een bedrag van € 3.162,59 gevorderd. Deze kosten vindt de voorzieningenrechter redelijk en evenredig. De kosten aan de zijde van Eredivisie c.s. worden dan ook begroot op:

- dagvaarding € 88,09

- griffierecht 639,00

- salaris advocaat 3.162,59

Totaal € 3.889,68

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

verbiedt [gedaagde] vanaf vandaag inbreuk te plegen op de auteursrechten van Eredivisie c.s., meer in het bijzonder het vertonen van wedstrijdbeelden van eredivisiewedstrijden in café [bedrijf] , totdat hij (door het afsluiten van een nieuwe licentie ‘FOX Sports Zakelijk’ of op een andere manier) hiervoor weer schriftelijke toestemming heeft gekregen,

5.2.

veroordeelt [gedaagde] om aan eiseressen een dwangsom (boete) te betalen van € 1.000,- per overtreding van dit verbod, tot een maximum van € 15.000,- is bereikt,

5.3.

veroordeelt [gedaagde] tot betaling van de proceskosten van Eredivisie c.s., begroot op € 3.889,68,

5.4.

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv (dat wil zeggen de termijn waarbinnen Eredivisie c.s. een zogeheten bodemprocedure bij de rechtbank tegen [gedaagde] moeten beginnen) op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis,

5.5.

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. Dudok van Heel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J. Dekker, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 28 november 2019.

type: jd

coll: mb


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature