< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een ontevreden klant van het Amsterdamse IT-bedrijf Giani IT mocht de overeenkomst van opdracht voor website design en hosting eind januari 2017 beëindigen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 7132456 CV EXPL 18-17599

vonnis van: 12 november 2019

vonnis van de kantonrechter

I n z a k e

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Giani IT Solutions B.V.

gevestigd te Amsterdam

eiseres

nader te noemen: Giani IT

gemachtigde: Van Arkel (Leiden)

t e g e n

[gedaagde]

wonende te [woonplaats]

gedaagde

nader te noemen: [gedaagde]

procederend in persoon.

VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Op 25 juni 2019 is een tussenvonnis gewezen. Ter uitvoering van dat tussenvonnis heeft een

comparitie plaatsgevonden op 13 september 2019. Voor Giani IT is verschenen [naam 1] , vergezeld door [naam 2] namens de gemachtigde. [gedaagde] is in persoon verschenen, vergezeld door [naam 3] . Partijen zijn gehoord en hebben vragen van de kantonrechter beantwoord. Ten slotte is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als gesteld en niet (voldoende) weersproken staat het volgende vast:

1.1.

Giani IT heeft in opdracht van [gedaagde] werkzaamheden verricht en/of diensten verleend op het gebied van website design en hosting.

1.2.

Giani IT heeft voor deze werkzaamheden over de periode september 2016 tot en met 1 augustus 2018 facturen verzonden voor een totaalbedrag van € 5.614,73. [gedaagde] heeft deze facturen onbetaald gelaten.

1.3.

Bij brief van 10 januari 2018 heeft de incassogemachtigde van Giani IT [gedaagde] gesommeerd tot betaling van € 841,28 exclusief rente en incassokosten.

Vordering

2. Giani IT vordert, na vermeerdering van eis bij repliek, dat [gedaagde] bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis veroordeeld zal worden tot betaling van:a. € 5.614,73 aan hoofdsom; b. € 126,19 aan buitengerechtelijke incassokosten; c. € 11,65 aan rente, berekend tot en met 27 juni 2018; d. rente over € 841,28 vanaf 28 juni 2018;e. de proceskosten.

Giani IT stelt hiertoe, samengevat en zakelijk weergegeven, dat [gedaagde] ondanks aanmaningen niet tot betaling van de openstaande facturen overgaat. Partijen zijn per 1 april 2016 een overeenkomst aangegaan met een minimale looptijd van 1 jaar, welke telkens stilzwijgend wordt verlengd met een jaar met een opzegtermijn van 2 maanden. Deze loopt tot 1 april 2019. Voor de werkzaamheden voor website design en hosting was [gedaagde] € 95,00 exclusief BTW verschuldigd (€114,95 inclusief BTW). Daarnaast werden er VOIP telefonie diensten geleverd alsmede een licentie voor een bedrag van € 25,00 exclusief BTW per maand (€ 30,25 inclusief BTW.) Uit e-mails blijkt dat de diensten wel degelijk zijn geleverd. De ruimte op de server is voor [gedaagde] behouden en ook gebruikt. Ook zijn de benodigde licenties gehouden. Tevens kunnen de gemaakte websites worden getoond. Giani IT heeft nimmer een opzegging van [gedaagde] ontvangen, noch blijkt ergens uit dat [gedaagde] niet bereid zou zijn geweest tot betaling over te gaan, dan wel dat er problemen waren. Daarnaast heeft Giani IT een website ontwikkeld voor [naam bedrijf] in opdracht van [gedaagde] .

Giani IT heeft ter zitting nog nader toegelicht, samengevat en zakelijk weergegeven, dat de factuur over december 2017 per abuis dubbel is opgenomen in de vordering. Aangezien [gedaagde] niet aangaf waar de domeinnaam heen moest, is de overdracht van de domeinnaam nog niet geregeld, aldus Giani IT. De storing was slechts voor een paar dagen en Giani IT heeft daar nooit klachten over gehad. Omdat [gedaagde] de facturen niet betaalde is zijn website niet meer teruggezet vanaf de back-up die Giani IT wel degelijk heeft.

Verweer

3. [gedaagde] heeft gesteld, samengevat en zakelijk weergegeven, dat hij de overeenkomst met Giani IT medio januari 2017 heeft opgezegd. Hoewel [gedaagde] niet meer over de oorspronkelijke mail beschikt, blijkt uit mails die hij aan zakenrelaties heeft gezonden wel degelijk van de opzegging, welke zakenrelaties overigens zelf ook hun contract bij Giani IT hebben opgezegd. De reden voor de opzegging was gelegen in het feit dat er voor de tweede keer in korte periode een technische storing bij Giani IT was waardoor de websites van alle klanten vier weken uit de lucht en soms zelfs helemaal verdwenen waren en e-mailadressen onbruikbaar. Vanaf januari 2017 ontving [gedaagde] de rekeningen op zijn privé e-mail terwijl er geen diensten meer geleverd werden door Giani IT nu zij geen hosting meer verzorgde. De website van [gedaagde] was verdwenen, zijn zakelijke e-mail werkte niet meer en zijn domeinnaam stond niet meer op zijn naam. De facturen met betrekking tot VOIP telefonie zijn onterecht aan hem gericht. Het vermelde telefoonnummer is van een bedrijf waar [gedaagde] als freelancer voor werkte.

Voorts heeft [gedaagde] ter zitting gesteld dat hij nimmer een opdracht voor werkzaamheden voor [naam bedrijf] bij Giani IT heeft getekend. Partijen waren nog pas in de voorbereidende fase. Er is ook nooit een website voor [naam bedrijf] opgeleverd. [gedaagde] is bereid te betalen voor de periode van april 2016 tot en met januari 2017 voor de hosting van zijn website.

Beoordeling

4. De kantonrechter overweegt het volgende. Gelet op de wederzijdse standpunten en overgelegde stukken staat vast dat [gedaagde] met Giani IT met ingang van 1 april 2016 een overeenkomst is aangegaan voor webdesign en hosting. Deze overeenkomst moet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Blijkens artikel 4 van de overeenkomst is deze aangegaan voor twee jaar. Verder is bepaald dat de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met telkens één jaar. Ook is bepaald dat de overeenkomst tegen het eind van de looptijd door beide partijen kan worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. Er is niet voorzien in de mogelijkheid van een tussentijdse opzegging. De prijs per maand bedraagt, inclusief btw, € 114,95.

5. In geschil is of [gedaagde] de overeenkomst tussentijds kon opzeggen en of hij tot daadwerkelijke opzegging is overgegaan. De eerste vraag beantwoordt de kantonrechter bevestigend. Een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan ingevolge artikel 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) door de opdrachtgever in beginsel te allen tijde worden opgezegd nu partijen geen andere afspraken hebben gemaakt. (vgl. ECLI:NL:GHDHA:2017:1660). Van andere afspraken als hier bedoeld is in dit geval geen sprake.

6. Giani IT betwist dat [gedaagde] tussentijds heeft opgezegd. [gedaagde] stelt dat dat wel het geval is. Deze kwestie moet worden gezien tegen de achtergrond dat bij [gedaagde] in januari 2017 grote onvrede bestond over de ziens inziens slechte dienstverlening van Giani IT, omdat de website en mail er geruime tijd uit hebben gelegen. Hoewel Giani IT heeft betwist dat dit meer dan enkele dagen is geweest, staat wel vast dat er destijds tussen partijen de nodige contacten zijn geweest. [gedaagde] heeft in dit verband verwezen naar een e-mail die hij hierover op 25 januari 2017 aan [naam bedrijf] zond, naar aanleiding van welke e-mail er korte tijd tussen [naam 1] van Giani IT en [gedaagde] intensief contact via WhatsApp is geweest, welke berichten in het geding zijn gebracht. Uit één en ander is naar het oordeel van de kantonrechter af te leiden dat Giani IT op de hoogte was van de wens van [gedaagde] om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen omdat hij het vertrouwen in Giani IT is verloren. Daarmee is de opzegging van de overeenkomst van opdracht in januari 2017 door [gedaagde] voldoende komen vast te staan en is de overeenkomst van opdracht geëindigd. In dit verband is verder van belang dat [gedaagde] onbetwist naar voren heeft gebracht dat hij de e-mail waarin hij heeft opgezegd niet kan produceren, omdat deze als gevolg van de storing in het systeem van webmail van januari 2017 verloren is gegaan dan wel voor hem niet bereikbaar is.

7. Vaststaat dat [gedaagde] vanaf april 2016 tot en met januari 2017 de verschuldigde maandtermijnen niet heeft betaald. De vordering van Giani IT kan in zoverre worden toegewezen nu over die periode wel diensten zijn geleverd maar [gedaagde] op zijn beurt zijn betaalverplichting niet is nagekomen. Het gaat om tien maanden en [gedaagde] is daarom een bedrag van € 1.149,50 (10 x € 114,95) verschuldigd. Dit bedrag zal hierna worden toegewezen alsmede de wettelijke handelsrente hierover vanaf de vervaldag van de betreffende facturen. Een vergoeding voor de periode na januari 2017 wordt afgewezen, nu de grondslag daarvoor ontbreekt, nu de overeenkomst van opdracht, vanaf februari 2017 door de opzegging is geëindigd.

8. Met betrekking tot de gevorderde facturen voor VOIP telefonie overweegt de kantonrechter dat Giani IT geen met [gedaagde] gesloten overeenkomst voor deze diensten heeft overgelegd. Nu [gedaagde] gemotiveerd betwist dat hij diensten op het gebied van telefonie van Giani IT heeft afgenomen en het feitelijk gebruik ook anderszins niet is komen vast te staan, zal de hierop gebaseerde vordering worden afgewezen.

9. Het derde onderdeel van de vordering van Giani IT betreft een bedrag van € 2.601,50 in verband met het bouwen van een website voor een derde, [naam bedrijf] . Het betreft een factuur van 5 oktober 2016, waarin staat vermeld dat een prijsafspraak geldt voor de website van [naam website] van € 1.500,00 en een meerdere talen module voor € 650,00, beide exclusief btw. Op basis van het vanaf april 2016 overgelegde e-mailverkeer tussen partijen leidt de kantonrechter, anders dan [gedaagde] stelt, af dat inderdaad een overeenkomst van opdracht voor deze werkzaamheden tot stand is gekomen. Op basis daarvan is Giani IT aan de slag gegaan en heeft zij ontwerpen gemaakt, welke ontwerpen door [gedaagde] zijn becommentarieerd. Dat er geen getekende overeenkomst is doet hieraan niet af.

10. De vraag is vervolgens of Giani IT nakoming van deze overeenkomst, te weten betaling, kan vorderen, nu ook vaststaat dat door de perikelen in januari 2017 nooit een werkende website is opgeleverd. Dat laatste is een reden om de betaling, bij gebreke van andere afspraken, te mogen opschorten, hetgeen [gedaagde] ook heeft gedaan. De vraag is echter of het ook een reden is om (definitief) niet na te komen, in een situatie waarin [gedaagde] geen ontbinding van de overeenkomst heeft gevorderd. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend. Bij het bouwen van een website gaat het om het verkrijgen van een eindresultaat, te weten een werkende website en niet (alleen) om de inspanning daartoe te komen. Dat eindresultaat is niet bereikt omdat er niet is geleverd. Daarmee doet zich een vorm van schuldeisersverzuim voor welke het verzuim van [gedaagde] als schuldenaar doet eindigen (artikel 6:61 BW). In de omstandigheden van het geval ziet de kantonrechter aanleiding om met toepassing van artikel 6:60 BW te bepalen dat [gedaagde] op dit punt van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen zal zijn bevrijd. Dat betekent dat de vordering van € 2.601,50 zal worden afgewezen.

11. De buitengerechtelijke kosten worden toegewezen nu voldoende vaststaat dat incassowerkzaamheden zijn verricht, De buitengerechtelijke kosten zijn voor niet meer toewijsbaar dan berekend over het bedrag dat wordt toegewezen. Dat betekent dat [gedaagde] aan incassokosten een bedrag van € 172,43 dient te voldoen.

12. Gelet op de uitkomst van de procedure worden de proceskosten gecompenseerd in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

BESLISSING

De kantonrechter:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan Giani IT van:

- € 1.149,50 aan hoofdsom, vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de facturen tot aan de voldoening;

- € 172,43 in verband met buitengerechtelijke incassokosten;

compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. van der Molen, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 12 november 2019 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature