< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot schorsing concurrentiebeding. Kantonrechter oordeelt in kort geding dat aannemelijk is dat bodemrechter zal oordelen dat werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld.

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5837670 KK EXPL 17-313

vonnis van: 3 mei 2017

func.: 7545

vonnis van de kantonrechterkort geding

I n z a k e

[eiser]

wonende te [plaats]

eiser in conventie

verweerder in reconventie

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. L.H.F. Stuurop

t e g e n

de besloten vennootschap Ardekay Interim Solutions Netherlands B.V.

gevestigd te Amsterdam

gedaagde in conventie

eiseres in reconventie

nader te noemen: Ardekay

gemachtigde: mr. J. Niezen

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Bij dagvaarding van 29 maart 2017 met producties, heeft [eiser] een voorziening gevorderd.

Ter terechtzitting van 25 april 2017 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. [eiser] is in persoon verschenen, vergezeld door de gemachtigde en [naam 1] namens Panda Life Sciences B.V. (hierna: Panda). Ardekay is verschenen bij [naam 2] , vergezeld door de gemachtigde. Ardekay heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling een akte met een eis in reconventie en producties ingediend. [eiser] heeft voorafgaand aan de mondelinge behandeling aanvullende producties ingediend. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities. Na verder debat is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Uitgangspunten

1. Als uitgangspunt geldt het volgende.

1.1.

Ardekay houdt zich bezig met IT recruitment, meer in het bijzonder van specialisten op het gebied van Java, PHP en .NET (Microsoft).

1.2.

Ardekay is onderdeel van de Ambitious People Group B.V. (hierna: APG). Onder APG vallen diverse ondernemingen die actief zijn op het gebied van recruitment in diverse markten, waaronder Four Life Sciences Recruitment B.V. (hierna: FLS). FLS is in 2016 opgericht en richt zich op het rekruteren van professionals werkzaam in de life sciences (hoofdzakelijk Food) branche.

1.3.

[eiser] , geboren op [datum] , is op 9 februari 2015 in dienst getreden bij Ardekay, laatstelijk in de functie van Senior Recruitment Consultant. De arbeidsovereenkomst is drie keer verlengd en sinds 7 januari 2017 is [eiser] voor onbepaalde tijd in dienst. Het basissalaris bedroeg laatstelijk € 2.250,00 bruto per maand, exclusief emolumenten.

1.4.

In de arbeidsovereenkomst is het volgende concurrentie-, relatie- en non-sollicitatiebeding opgenomen:

"Artikel 12 Concurrentie- relatie- en non-sollicitatiebeding

12.1

Aan de onderneming van Werkgever (Ardekay ktr.) is een groeiend aantal andere ondernemingen verbonden. Deze ondernemingen opereren in feite als één onderneming en maken onderdeel uit van de Ambitious People Group. Deze ondernemingen hadden ook onderdelen of business units kunnen zijn van één juridische entiteit. Slechts vanuit financieel-economische redenen is er voor gekozen om deze onderdelen elk in een aparte juridische entiteit onder te brengen. De werknemers van de Ambitious People Group werken nauw met elkaar samen. Werknemers van Werkgever zijn daarom niet alleen bekend met de bedrijfsgevoelige informatie van Werkgever, maar ook met die van de Ambitious People Group en de ondernemingen die daarvan deel uitmaken. De Ambitious People Group bestaat op dit moment uit in elk geval (…) Ardekay Interim Solutions Netherlands BV., (…) en Four Life Sciences Recruitment Netherlands B.V.. Vanwege de verbondenheid van alle ondernemingen binnen de Ambitious People Group heeft Werkgever er belang bij om in dit artikel me t ‘Werkgever’ eveneens te bedoelen ‘Werkgever en de aan haar gelieerde ondernemingen, zowel op dit moment als in de toekomst’.

12.2

Het is Werknemer niet toegestaan om:

I. gedurende het dienstverband en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden voor de beëindiging, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever, in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig voor zover concurrerend, aanverwant aan of direct concurrerend met de activiteiten van Werkgever, zowel op dit moment als in de toekomst, te vestigen, te drijven, mede te drijven of te doen drijven, daarin of daarvoor op enige wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin deel te hebben. Onder een zaak gelijk, gelijksoortig voor zover concurrerend, aanverwant aan of direct concurrerend met de activiteiten van Werkgever’ zoals in deze bepaling genoemd, vallen in ieder geval maar niet uitsluitend de in Bijlage A opgenomen ondernemingen;

II. gedurende het dienstverband en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden voor de beëindiging, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werkgever, op enigerlei wijze werkzaam te zijn bij, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of deel te nemen in de onderneming van, relaties en/of opdrachtgevers van Werkgever met wie Werkgever op het moment van beëindiging van het dienstverband of gedurende 12 maanden voorafgaand aan deze beëindiging een contractuele relatie heeft (gehad) en/of voor wie Werkgever in de periode van 12 maanden voorafgaande aan deze beëindiging kandidaten heeft gezocht dan wel daaraan andere zakelijke diensten heeft verleend (hierna ‘Relatie(s)”):

III. gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden voor de beëindiging, Relaties, direct of indirect, in zijn eigen belang of in het belang van derden te benaderen, teneinde hen te bewegen de relatie met de Werkgever te beëindigen ten behoeve van een zaak gelijk, gelijksoortig voor zover concurrerend, aanverwant aan of direct concurrerend met de activiteiten van Werkgever, dan wel ten behoeve van een (andere) Relatie. Werknemer dient zich in het

algemeen te onthouden van iedere activiteit die de relatie tussen de Werkgever en Relaties en/of toekomstige relaties en opdrachtgevers in negatieve zin zou kunnen beïnvloeden;

IV. gedurende het dienstverband en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden voor de beëindiging, werknemers van Werkgever te bewegen hun arbeidsovereenkomst met Werkgever te beëindigen, en/of deze werknemers, al dan niet via een nieuwe werkgever, in dienst te nemen, of anderszins te werk te stellen; …)"

1.5.

Aan de arbeidsovereenkomst is een bijlage gehecht, aangeduid als Bijlage A, waarop een groot aantal ondernemingen staan vermeld waarop het concurrentiebeding betrekking heeft.

1.6.

[eiser] heeft mondeling op 24 februari 2017 zijn arbeidsovereenkomst opgezegd per 3 maart 2017. Bij e-mail van gelijke datum heeft [eiser] aan Ardekay kenbaar gemaakt bij Panda in dienst te willen treden.

1.7.

Bij brief van 28 februari 2017 aan [eiser] en Panda heeft APG meegedeeld dat zij onder voorwaarden bereid is om het concurrentiebeding op te heffen. In de brief staat, voor zover van belang, het volgende:

"De afspraken aangaande het concurrentiebeding en zoals telefonisch afgesproken zijn als volgt. Zowel jij als Panda International zullen het relatiebeding aangaande relaties van Ardekay respecteren. Daarnaast spreken we af dat jij geen medewerkers van APG zal benaderen om bij Panda (of ergens anders) in dienst te treden. Tevens zal Panda International geen medewerkers aannemen die korter dan zes maanden daarvoor in dienst waren bij APG, of een daaraan gelieerde partij."

1.8.

Partijen hebben geen overeenstemming over opheffing van het concurrentiebeding kunnen bereiken.

1.9.

Bij brief van 4 maart 2017 aan [eiser] heeft Ardekay zich op het standpunt gesteld dat [eiser] in strijd met het concurrentiebeding handelt door bij Panda in dienst te treden, of op andere wijze werkzaamheden te verrichten en vanaf dat moment boetes zal verbeuren als bedoeld in artikel 14 van de arbeidsovereenkomst. Ardekay heeft [eiser] gesommeerd om schriftelijk te bevestigen dat hij gedurende de looptijd van het concurrentiebeding geen werkzaamheden ten behoeve van Panda zal verrichten en het concurrentiebeding niet zal overtreden door, zonder voorafgaande toestemming van Ardekay, in dienst te treden bij of andere wijze werkzaamheden te verrichten voor concurrenten van Ardekay.

1.10.

[eiser] is vanaf 6 maart 2017 feitelijk werkzaam bij Panda.

Vordering in conventie

2. [eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Primair

1. het tussen partijen bestaande concurrentiebeding geheel dan wel gedeeltelijk te

schorsen per 3 maart 2017, althans een door de rechtbank in goede justitie te

bepalen datum, zodat het [eiser] is toegestaan in dienst te treden bij Panda, totdat in een bodemprocedure anders is beslist;

Subsidiair

II. indien en voor zover de kantonrechter het concurrentiebeding geheel dan wel gedeeltelijk in stand laat, Ardekay te veroordelen om, voor zolang Ardekay [eiser] na 3 maart 2017 tot 3 maart 2018 althans een door de rechtbank in goede justitie te

bepalen begin- en einddatum aan het concurrentiebeding houdt, aan [eiser] te betalen bij wijze van voorschot een vergoeding van EUR 5.000 bruto per maand, althans een door de rechtbank in redelijkheid vast te stellen vergoeding;

Primair en subsidiair

III. Ardekay te veroordelen tot betaling van de kosten van deze procedure.

3. [eiser] stelt hiertoe, samengevat, dat hij door het concurrentiebeding, in verhouding tot het te beschermen belang van Ardekay, onbillijk wordt benadeeld. Het belang van [eiser] is gelegen in een positieverbetering met doorgroeimogelijkheden bij Panda, welke bij Ardekay ontbreken. Voorts is sprake van een kort dienstverband en is [eiser] aangewezen op de recruitmentbranche, terwijl het concurrentiebeding het hem onmogelijk maakt om daarin werkzaam te zijn. Ardekay heeft geen rechtens te respecteren belang bij het concurrentiebeding. Panda is geen concurrent van Ardekay omdat Panda zich uitsluitend richt op de life sciences markt. Binnen APG richt FLS zich net als Panda op life sciences recruitment. [eiser] heeft gedurende zijn dienstverband echter geen beschikking gehad over bedrijfsgevoelige informatie of klanten van FLS en geen toegang tot systemen. Voorts heeft Ardekay gedurende zijn dienstverband nauwelijks geïnvesteerd in zijn opleiding of deskundigheid. [eiser] is gebonden aan een geheimhoudingsbeding, relatiebeding en non-sollicitatiebeding, welke hij zal respecteren. Uit de brief van 28 februari 2017 volgt dat Ardekay c.q. APG geen bezwaar hebben tegen indiensttreding bij Panda. Ook Panda heeft zich bereid verklaard om het relatiebeding aangaande relaties van Ardekay te respecteren. Het is Ardekay erom te doen om Panda ervan te weerhouden om werknemers van een van de ondernemingen van APG in dienst te kunnen nemen. Een concurrentiebeding mag niet voor een dergelijk oneigenlijk doel worden ingezet, aldus [eiser] .

Verweer en vordering in reconventie Ardekay

4. Ardekay voert, samengevat, het volgende verweer. Panda is wel een concurrent van Ardekay althans APG. Zij richten zich beide op werving en selectie. Ook APG heeft opdrachtgevers in de life sciences branche. Door indiensttreding bij Panda overtreedt [eiser] het concurrentiebeding. Ardekay heeft een groot belang bij handhaving van het concurrentiebeding. De overstap van [eiser] vergroot de concurrentiepositie van Panda ten koste van die van Ardekay. In [eiser] is veel geïnvesteerd en ook heeft hij veel kennis opgedaan welke niet alleen ziet op Ardekay, maar ook op FLS. Door handhaving van het concurrentiebeding kan misbruik van die kennis worden voorkomen. Het belang van Ardekay bij handhaving van het concurrentiebeding weegt zwaarder dan het belang van [eiser] . [eiser] heeft zelf zijn arbeidsovereenkomst opgezegd en van een aanzienlijke positieverbetering is niet gebleken. Het belang van [eiser] bij vrije arbeidskeuze moet wijken voor het belang van Ardekay bij handhaving van het concurrentiebeding, aldus Ardekay.

5. Ardekay vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. [eiser] te veroordelen om i) geen werkrelatie met Panda dan wel aan Panda gelieerde ondernemingen - en eventuele andere concurrenten die onder de werking van het concurrentiebeding vallen en waarvan Ardekay thans geen weet heeft - aan te gaan voor de duur van het concurrentiebeding en ii) in het algemeen, het concurrentiebeding voor de duur daarvan na te leven, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per dag of een gedeelte daarvan dat [eiser] geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;

II. [eiser] te veroordelen om de door hem tot op heden verbeurde boetes ter hoogte van € 29.750,- te betalen aan Ardekay;

III. De onder punt 1 en II genoemde bedragen te vermeerderen met

wettelijke rente vanaf de eerste dag van de overtreding, althans vanaf een door de kantonrechter andere te betalen datum;

IV. [eiser] in conventie en in reconventie te veroordelen in alle kosten van het geding, alsook de kosten die na het vonnis zullen ontstaan, te weten het salaris van de gemachtigde van Ardekay en de kosten van de betekening van het vonnis.

Beoordeling

In conventie en in reconventie

6. Op de stellingen van partijen wordt, voor zover belang, onder de beoordeling nader ingegaan.

7. Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie, worden deze gezamenlijk beoordeeld.

8. De beantwoording van de vraag of een werknemer aan een concurrentiebeding kan worden gehouden - waarbij het erop aankomt of de werknemer het bedrijfsdebiet van zijn (voormalige) werkgever daadwerkelijk in gevaar brengt -, is veelal afhankelijk van de feitelijke invulling van de zaak. Gegeven de beperkingen van het kort geding voor nader feitenonderzoek is de maatstaf of op basis van de voorhanden feiten, voorshands oordelend, in voldoende mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter tot toewijzing van het gevorderde zal kunnen komen

9. Zowel Ardekay als Panda richten zich op werving en selectie. In die zin kunnen zij dan ook, ook al richten zij zich op een andere branche, als elkaars concurrenten worden beschouwd. Bovendien strekt het concurrentiebeding zich uit tot de ondernemingen die tot APG behoren, waaronder FLS. FLS en Panda zijn elkaars directe concurrenten nu zij zich beiden richten op de werving en selectie van professionals voor de life sciences branche.

10. Met betrekking tot de beweerde positieverbetering van [eiser] door de overstap naar Panda overweegt de kantonrechter het volgende. Dat [eiser] geen bonus meer zou ontvangen, is door Ardekay weersproken en lijkt ook niet te volgen uit de salarisstrook die [eiser] als productie 1 bij dagvaarding in het geding heeft gebracht. Voldoende aannemelijk is echter geworden dat het basissalaris dat [eiser] bij Panda verdient 30% hoger is dan het basissalaris dat [eiser] laatstelijk bij Ardekay verdiende. Reeds hieruit volgt dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van een positieverbetering voor [eiser] door bij Panda in dienst te treden. Dat [eiser] ook goede carrièreperspectieven had bij Ardekay en in 2017 weer salarisverhoging zou ontvangen maakt dit niet anders, aangezien op dit moment nog onduidelijk is of [eiser] daarop in de toekomst daadwerkelijk aanspraak kan maken.

11. [eiser] heeft bij indiensttreding een training gevolgd van drie maanden, maar [eiser] is in die periode ook een lager salaris betaald. Van aanzienlijke investeringen, is dan ook onvoldoende gebleken, temeer daar [eiser] drie tijdelijke contracten heeft gehad alvorens hem een vast dienstverband werd aangeboden. Bij grote investeringen had het voor de hand had gelegen dat Ardekay [eiser] eerder een arbeidsovereenkomst voor langere duur had aangeboden. De gegeven "training on the job" legt voor de kantonrechter onvoldoende gewicht in de schaal om wel van een aanzienlijke investering te kunnen spreken. Gebruikelijk is immers dat jonge medewerkers binnen een bedrijf worden opgeleid.

12. Het belang van Ardekay bij handhaving van het concurrentiebeding is gelegen in de bescherming van haar bedrijfsdebiet. Vast staat dat [eiser] kennis heeft opgedaan over de recruitmentformule van Ardekay en beschikt over specifieke kennis over werving en selectie van it-professionals. Informatie over de recruitmentformule van Ardekay valt onder het geheimhoudingsbeding als bedoeld in artikel 10 van de arbeidsovereenkomst. [eiser] zal zich bij Panda bovendien gaan richten op de life sciences industrie, kort gezegd de farmaceutische branche. Dat [eiser] bij Ardekay aanmerkelijke kennis of klantcontacten heeft opgedaan in die branche is voorshands onvoldoende gebleken.

13. Daarnaast heeft Ardekay, tegenover de betwisting door [eiser] , onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [eiser] bij de uitoefening van zijn functie kennis heeft gekregen van concurrentiegevoelige informatie van FLS. Niet is gebleken dat, zoals door Ardekay is betoogd, [eiser] toegang had tot de systemen van FLS. Het deelnemen aan een gezamenlijke salesconferentie van APG of incentive- avonden/reizen waarbij ook medewerkers van FLS aanwezig waren en een incidenteel bezoek op het kantoor in Rotterdam waar FLS is gevestigd, acht de kantonrechter onvoldoende om aan te nemen dat die concurrentiegevoelige informatie actief werd uitgewisseld.

14. Uit de brief van APG van 28 februari 2017 volgt bovendien dat APG bereid was om het concurrentiebeding, weliswaar onder voorwaarden, op te heffen. Ook daarom is niet aannemelijk dat [eiser] over concurrentiegevoelige informatie op het gebied van life sciences beschikt. Uit die brief blijkt dat APG met name wil voorkomen dat medewerkers bij Panda in dienst treden. Dat is op een zich een gerechtvaardigd belang, maar kan niet via het concurrentiebeding tussen [eiser] en Ardekay worden afgedwongen.

15. De kantonrechter is op grond van het voorgaande voorshands van oordeel dat, in verhouding tot het te beschermen belang van Ardekay, aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat [eiser] door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld. Dit geldt temeer nu het concurrentiebeding zo ruim is geformuleerd gelet op diverse markten waarop de ondernemingen van APG actief zijn, dat het [eiser] vrijwel onmogelijk wordt gemaakt om bij een ander bedrijf op het gebied van recruitment in dienst te treden. [eiser] is daar wel op aangewezen gelet op zijn werkervaring. De primaire vordering van [eiser] tot schorsing van het concurrentiebeding is daarom toewijsbaar. De subsidiaire vordering behoeft derhalve geen bespreking meer.

16. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen in reconventie worden afgewezen.

17. Ardekay dient als de in het ongelijk gestelde partij met de proceskosten in conventie en in reconventie te worden belast. De kosten aan de zijde van [eiser] worden in reconventie begroot op nihil.

BESLISSING

De kantonrechter:

In conventie:

schorst het tussen partijen overeengekomen concurrentiebeding per 3 maart 2017 zodat het [eiser] is toegestaan bij Panda in dienst te treden, totdat in een bodemprocedure anders is beslist;

veroordeelt Ardekay in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op:exploot € 97,31salaris € 400,00griffierecht € 78,00 -----------------totaal € 575,31voor zover van toepassing, inclusief btw;

veroordeelt Ardekay tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Ardekay niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

In reconventie:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt Ardekay in de kosten van dit geding, aan de zijde van [eiser] begroot op nihil.

Aldus gewezen door mr. C.L.J.M. de Waal, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 mei 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature