< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging door werknemer wegens dringende reden. Schuld werkgever aan dringende reden? Ernstig verwijtbaar handelen werkgever? Verhoging vergoeding … op grond van de billijkheid?

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht – team kanton

Clusternummer: c104617

zaaknummer: 5412628 EA VERZ 16-1196

beschikking van: 30 december 2016

func.: 364

beschikking van de kantonrechter

I n z a k e

[verzoekster]

wonende te [woonplaats]

verzoekster, nader te noemen: [verzoekster]

gemachtigde: mr. H.H. Kreikamp

t e g e n

de besloten vennootschap Iblue Makelaars B.V.

gevestigd te Amsterdam

verweerster, nader te noemen: Iblue Makelaars

procederend bij [naam 1] , statutair directeur

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[verzoekster] heeft een verzoekschrift, met daarbij gevoegd producties, ingediend en onder meer verzocht Iblue Makelaars te veroordelen tot betaling van achterstallig salaris en tot betaling van een transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding.

Op 2 december 2016 is de zaak mondeling behandeld. [verzoekster] is verschenen, bijgestaan door haar gemachtigde. Iblue Makelaars is verschenen bij [naam 1] . De griffier heeft aantekeningen gemaakt van wat partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht. Iblue Makelaars heeft de ochtend voor de zitting ‘pleitaantekeningen’ met producties en een verzoek in reconventie ingediend. Ter zitting is, nadat partijen hierover zijn gehoord, besloten de producties van Iblue Makelaars buiten beschouwing te laten. Het verzoek in reconventie is wel toegelaten. Iblue Makelaars heeft het woord gevoerd aan de van overgelegde zittingsaantekeningen.

Beschikking is bepaald op heden.

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[verzoekster] , geboren op [geboortedatum] 1968, is op [datum] 2011 in dienst getreden bij Iblue Makelaars als makelaar. Het laatstverdiende salaris bedroeg € 3.000,00 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. [verzoekster] verrichtte haar werkzaamheden gewoonlijk vanuit haar thuisadres.

1.2.

Iblue Makelaars heeft het salaris van [verzoekster] vanaf aanvang van de arbeidsovereenkomst overgemaakt op haar bankrekening bij ABN Amro Bank. Op 24 november 2015 heeft [verzoekster] verzocht haar salaris over te maken naar haar bankrekening bij ING Bank, in verband met een daar afgesloten hypotheek en de voorwaarde dat het salaris van [verzoekster] op een bankrekening bij ING zou worden betaald.

1.3.

Iblue Makelaars is het salaris blijven betalen op de ABN Amro rekening van [verzoekster] . Dit gebeurde via een zogenaamde ‘overstapservice’, waardoor het salaris van Iblue Makelaars direct van de ABN Amro rekening van [verzoekster] werd doorgestort naar de ING-rekening van [verzoekster] . Van november 2015 tot en met juni 2016 is dit probleemloos verlopen.

1.4.

Bij e-mail van 23 maart 2016 heeft Iblue Makelaars [verzoekster] geschorst voor vijf werkdagen, met inhouding van loon. De reden was een klacht van een klant. Er zou in de week van 4 april 2016 een gesprek volgen, aldus de e-mail.

1.5.

Bij e-mail van 24 maart 2016 heeft [verzoekster] tegen de schorsing bezwaar gemaakt.

1.6.

Bij e-mail van 11 april 2016 heeft [verzoekster] Iblue Makelaars geschreven dat er nog geen gesprek was geweest en heeft zij daartoe een voorstel gedaan. Ook heeft [verzoekster] erop gewezen dat de niet-betaling van het salaris onrechtmatig is en verzocht het salaris over de periode van schorsing alsnog te betalen.

1.7.

Op 4 mei 2016 hebben partijen een gesprek gehad. Ook na dit gesprek heeft Iblue Makelaars het niet-uitgekeerde deel van € 778,85 bruto van het salaris over maart 2016 niet betaald.

1.8.

Op 6 juli 2016 is er opnieuw een gesprek gevoerd met [verzoekster] . Haar is (in ieder geval) meegedeeld dat Iblue Makelaars vanwege klachten over haar functioneren een dossier gaat aanleggen. [verzoekster] heeft zich vervolgens ziek gemeld.

1.9.

Op verzoek van Iblue Makelaars heeft [verzoekster] op 7 juli 2016 alle sleutels van de in de verkoop staande panden ingeleverd.

1.10.

De bedrijfsarts heeft in zijn consultrapport van 12 juli 2016 geschreven dat de oorzaak van de beperkingen van [verzoekster] lag in een verstoorde arbeidsverhouding en heeft een afkoelingsperiode van twee weken aangeraden. Dienaangaande staat in het consultrapport het volgende:

“Na een periode van twee weken (vanaf 20.07.2016) is er geen ziektewet meer van toepassing.”

1.11.

Iblue Makelaars heeft het salaris over de maand juli 2016 niet betaald. Bij e-mail van 4 augustus 2016 heeft [verzoekster] Iblue Makelaars gesommeerd tot betaling van het salaris op het bij Iblue Makelaars bekende rekeningnummer. [verzoekster] heeft zich tevens beschikbaar gehouden voor werk.

1.12.

[verzoekster] is van 8 augustus tot en met 28 augustus 2016 met vakantie geweest

1.13.

Bij brief van 29 augustus 2016 heeft de toenmalig gemachtigde van [verzoekster] , mr. E. Gast, medegedeeld dat [verzoekster] heeft moeten constateren dat haar agenda leeg is en dat [verzoekster] op eerste afroep beschikbaar is voor haar werk. Voorts wordt Iblue Makelaars gesommeerd per omgaande te laten weten dat [verzoekster] wordt toegelaten tot haar werk, alsmede dat overgegaan wordt tot betaling van het (achterstallige) salaris over maart en juli 2016.

1.14.

Hierop heeft Iblue Makelaars de gemachtigde gebeld en gezegd dat het salaris door de bank was teruggestort.

1.15.

Bij brief van 1 september 2016 heeft de toenmalig gemachtigde van [verzoekster] Iblue Makelaars geschreven dat het overmaken van het salaris naar de ABN Amro rekening geen probleem zou moeten opleveren. De gemachtigde heeft in deze brief een ING rekeningnummer opgegeven als het rekeningnummer van [verzoekster] waarop het salaris van [verzoekster] kon worden overgemaakt. Dit rekeningnummer blijkt niet juist. Het betreffende nummer is - op één cijfer na - het rekeningnummer van Iblue Makelaars. Tot slot heeft (de gemachtigde van) [verzoekster] een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedaan.

1.16.

Bij e-mail van 12 september 2016 heeft de toenmalige gemachtigde van [verzoekster] Iblue Makelaars bericht dat de brieven/e-mails van 29 augustus, 1 en 6 september 2016 onbeantwoord zijn gebleven en dat het salaris over juli en augustus 2016 nog niet is betaald.

1.17.

Bij e-mail van 14 september 2016 heeft Iblue Makelaars gereageerd en verzocht om een afspraak om een en ander te bespreken.

1.18.

Na daartoe verlof te hebben gevraagd bij verzoekschrift van 14 september 2016 heeft de gemachtigde van [verzoekster] op 16 september 2016 conservatoir derdenbeslag doen leggen ten laste van Iblue Makelaars.

1.19.

Bij e-mail van 16 september 2016 heeft de gemachtigde van [verzoekster] aan Iblue Maklelaars bericht dat hij de zaak heeft overgenomen.

1.20.

Bij e-mail van 23 september 2016 heeft de gemachtigde van [verzoekster] Iblue Makelaars medegedeeld dat ondanks het beslag niet aan de loonbetalingsverplichting jegens [verzoekster] is voldaan, alsmede de datum van dagvaarding (30 september 2016) aangezegd.

1.21.

Bij e-mail van 27 september 2016 heeft Iblue Makelaars gereageerd met de mededeling dat zij “al tijde” in contact proberen te komen met [verzoekster] en dat het salaris al drie keer is overgemaakt op het haar bekende bankrekeningnummer. In dit bericht stelt Iblue Makelaars dat “dit steeds weer terug komt omdat het rekeningnummer niet klopt”. Iblue Makelaars vraagt of het salaris op het rekeningnummer van de gemachtigde kan worden gestort of dat gemachtigde beschikt over een correct rekeningnummer.

1.22.

Bij e-mail van 27 september 2016 heeft de gemachtigde van [verzoekster] Iblue Makelaars bericht dat aan het voorstel om het salaris over te maken op de rekening van de gemachtigde geen opvolging kan worden gegeven. Voorts wordt Iblue Makelaars gesommeerd om voor 28 september 2016 13.00 uur te bevestigen dat ze bereid is om het salaris over de maanden juli en augustus en het gedeelte van maart 2016, vermeerderd met de wettelijke verhoging, rente en buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de kosten van het beslag, en het salaris over september 2016 te betalen.

1.23.

Bij e-mail van 28 september 2016 14.49 uur heeft de gemachtigde van [verzoekster] bericht dat Iblue Makelaars niet aan haar wettelijke verplichtingen jegens [verzoekster] , met name de verplichting om het loon op de daarvoor bepaalde tijd te voldoen, niet heeft voldaan. Reden waarom [verzoekster] de arbeidsovereenkomst per direct heeft opgezegd wegens een dringende reden bedoeld in artikel 7:677 lid 1 in verbinding met 7:679 lid 2 sub c BW.

1.24.

Na verzoeken van Iblue Makelaars heeft de gemachtigde van [verzoekster] op 29 september 2016 het juiste ING rekeningnummer van [verzoekster] opgegeven. Iblue Makelaars heeft op dit rekeningnummer op gelijke datum 70 % van het achterstallige salaris over juli, augustus en september 2016, inclusief een eindafrekening, overgemaakt.

1.25.

[verzoekster] is per 1 november 2016 bij een andere werkgever in dienst getreden.

Verzoek van [verzoekster]

2. [verzoekster] heeft een verzoek gedaan om [naam 2] te veroordelen tot betaling van:I. € 778,85 bruto aan niet betaald salaris over maart 2016, vermeerderd met € 389,43 bruto aan wettelijke verhoging;II. € 6.000,00 bruto aan niet betaald salaris over juli en augustus 2016, vermeerderd met € 3.000,00 bruto aan wettelijke verhoging;III. € 6.000,00 bruto aan salaris over de maanden september en oktober 2016;IV. € 1.200,00 bruto aan vakantiegeld over de maanden juni tot en met oktober 2016;V. € 876,68 netto aan vergoeding van de gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte;VI. € 1.236,94 netto aan vergoeding van de kosten in verband met het gelegde conservatoir derdenbeslag, te vermeerderen met de kosten van de overbetekening van dit verzoekschrift aan de derde beslagene;VII. de wettelijke rente over het salaris over maart 2016 vanaf 31 maart 2016, over het salaris over juli 2016 vanaf 31 juli 2016 en over het salaris over augustus 2016 vanaf 31 augustus 2016;VIII. € 4.850,00 bruto aan transitievergoeding;IX. € 10.000,00 bruto aan verhoogde gefixeerde schadevergoeding als bedoeld in artikel 7:677 lid 5 sub b BW, althans een in goede justitie te bepalen billijke vergoeding;X. de kosten van de procedure (waaronder voor zover nodig de kosten van het beslag).

3. [verzoekster] stelt daartoe dat de niet-betaling van het salaris voor Tidema een dringende reden is de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen. [verzoekster] is ervan overtuigd dat Iblue Makelaars na het gesprek van 6 juli 2016 heeft besloten om haar vanaf juli 2016 geen salaris meer te betalen om druk op haar uit te oefenen in verband met de door Iblue Makelaars gewenste beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Precies in de maand waarin Iblue Makelaars heeft besloten de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen, zouden er volgens Iblue Makelaars problemen zijn met de rekening van [verzoekster] . [verzoekster] heeft contact opgenomen met haar bank(en) en is er geen enkel probleem met de rekening. Iblue Makelaars heeft het salaris van [verzoekster] sinds haar indiensttreding altijd betaald op de ABN Amro-rekening van [verzoekster] , zonder enig probleem.

4. Ondanks alle verzoeken en sommaties had Iblue Makelaars op 28 september 2016 nog steeds niet voldaan aan haar verplichting tot betaling van het salaris over maart, juli en augustus 2016. Het niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoen van het loon is een omstandigheid die een zodanig dringende reden vormt, dat als gevolg daarvan van [verzoekster] redelijkerwijze niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. [verzoekster] heeft om die reden de arbeidsovereenkomst opgezegd. Als gevolg daarvan heeft zij, naast het achterstallig salaris, het vakantiegeld, de wettelijke verhoging en de buitengerechtelijke kosten, recht op gefixeerde schadevergoeding, met een verhoging, en de transitievergoeding, aldus [verzoekster] .

Verweer

5. Iblue Makelaars heeft verweer gevoerd dat strekt tot afwijzing van de verzoeken van [verzoekster] . Kort samengevat stelt Iblue Makelaars dat de schorsing van [verzoekster] voor vijf dagen is geregeld in de arbeidsovereenkomst en haar oorzaak vindt in klachten over het functioneren van [verzoekster] . De dringende reden die [verzoekster] aanvoert voor het genomen ontslag is niet van toepassing, aangezien Iblue Makelaars meermalen heeft getracht het salaris over te maken. Helaas heeft zij pas op 29 september 2016 het juiste rekeningnummer ontvangen. Nu geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten kan [verzoekster] geen aanspraak maken op een transitievergoeding. Er was geen betalingsonwil, [verzoekster] heeft willens en wetens de salarisbetaling van Iblue Makelaars gefrustreerd door expres een verkeerd rekeningnummer te geven, aldus Iblue Makelaars.

Tegenverzoek van Iblue Makelaars

6. In tegenverzoek vraagt Iblue Makelaars, zo begrijpt de kantonrechter, [verzoekster] te veroordelen tot betaling van € 3.368,08. Dit bedrag heeft Iblue Makelaars te vorderen uit hoofde van (beschadigingen aan) bedrijfseigendommen die een maand te laat door [verzoekster] zijn ingeleverd. Het gaat om € 1.000,00 aan eigen risico in verband met schade aan de leaseauto , het gebruik van Park-line buiten werktijd voor € 137,02, een kapotte telefoon van € 349,00, schade aan een Dell laptop van € 265,00, vernietiging van een Lenovo laptop van € 798,00 en het gebruik van de leaseauto van € 819,06.

Verweer tegenverzoek

7. [verzoekster] heeft verweer gevoerd tegen dat strekt tot afwijzing van de verzochte schadevergoeding. Kort samengevat betwist [verzoekster] dat een grondslag bestaat voor een door [verzoekster] te betalen schadevergoeding.

8. Bij de beoordeling zal op de standpunten van partijen verder worden ingegaan.

Beoordeling

In het verzoek

Dringende reden

9. Allereerst is aan de orde de vraag of [verzoekster] op goede gronden op 28 september 2016 per direct de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd wegens een dringende reden, bestaande uit, kort gezegd, de niet tijdige betaling van het salaris over juli en augustus 2016.

10. Artikel 7:677 lid 1 BW geeft ieder der partijen de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst om een dringende reden onverwijld op te zeggen. Ingevolge artikel 7:679 lid 2 sub c BW kan een dringende reden aanwezig worden geacht wanneer de werkgever het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet.

11. Vast staat dat het salaris van [verzoekster] over juli en augustus 2016 ondanks meerdere verzoeken pas op 29 september 2016 is voldaan. Ter zitting heeft [verzoekster] een e-mail getoond dat zij vanaf 4 augustus 2016 heeft verzocht om betaling van het salaris. Eerst eind augustus 2016, nadat [verzoekster] via haar toenmalige gemachtigde daartoe heeft gesommeerd, heeft Iblue Makelaars aan de gemachtigde van [verzoekster] telefonisch melding gemaakt van het door haar gestelde probleem bij de overmaking van het salaris. Niet is gesteld of gebleken dat Iblue Makelaars [verzoekster] dan wel de bank daarover (eerder) heeft benaderd. Iblue Makelaars heeft weliswaar gesteld dat zij [verzoekster] telefonisch heeft geprobeerd te bereiken, maar dat is kennelijk niet gelukt, en wordt door [verzoekster] betwist.

12. De stelling van Iblue Makelaars in de correspondentie dat het overgemaakte salaris steeds werd terug gestort is niet onderbouwd, terwijl dit eenvoudig had gekund door overlegging van een bankafschrift. Eerst ter zitting heeft Iblue Makelaars verklaard dat zij bij de opdracht tot overmaking een foutmelding kreeg. Ook daarvan heeft zij geen bewijs overgelegd, hetgeen evenzeer eenvoudig had gekund door bijvoorbeeld overlegging van een screenshot. In de correspondentie van Iblue Makelaars wordt evenmin duidelijk welk bankrekeningnummer niet zou kloppen. Het ABN AMRO nummer, waarop zij tot en met juni 2016 zonder problemen het salaris heeft overgemaakt, of het ING nummer.

13. Ter zitting is gebleken dat het ING rekeningnummer, zoals opgegeven in de brief van 29 augustus 2016 van haar toenmalig gemachtigde, onjuist is. Dit laat onverlet dat Iblue Makelaars niet heeft aangetoond dat het overmaken van het salaris op het ABN AMRO rekeningnummer van [verzoekster] , zoals Iblue Makelaars gewoon was te doen, niet mogelijk was. In dit verband is van belang dat [verzoekster] heeft verklaard (en via haar telefoon ter zitting getoond) dat zij deze bankrekening nog steeds in gebruik heeft.

14. Concluderend is de kantonrechter van oordeel dat het verweer dat Iblue Makelaars heeft getracht het salaris over te maken, maar dat dit niet lukte omdat zij geen juist rekeningnummer had, niet slaagt. Aldus levert de ontijdige betaling van het salaris een dringende reden op die [verzoekster] de bevoegdheid gaf om de arbeidsovereenkomst op 28 september 2016 per direct op te zeggen.

Transitievergoeding en gefixeerde schadevergoeding

15. [verzoekster] maakt op de voet van artikel 7:673 lid 1 sub b aanhef en onder 1e BW aanspraak op betaling van de transitievergoeding ad € 4.850,00 bruto wegens ernstig verwijtbaar handelen van Iblue Makelaars. Zoals nader toegelicht ter zitting maakt [verzoekster] voorts aanspraak op een vergoeding ex artikel 7:677 lid 2 BW , omdat Iblue Makelaars door haar opzet of schuld [verzoekster] een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. Volgens [verzoekster] dient deze vergoeding op grond van artikel 7:677 lid 5 sub b BW te worden verhoogd tot een bedrag van € 10.000 bruto, omdat dit gezien de omstandigheden van het geval billijk is.

15. Bij de aanspraak op een transitievergoeding ingeval van een opzegging wegens een (rechtsgeldige) dringende reden door de werknemer is ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever vereist. Behalve de voorbeelden ten aanzien van de in artikel 7:671b lid 9 sub b BW geregelde billijke vergoeding indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever geeft de parlementaire geschiedenis geen andere aanknopingspunten voor het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever in de zin van artikel 7:673 lid 1 sub b aanhef en onder 1e BW.

15. Nu het niet-tijdig betalen van het salaris strijdig is met een van de kernverplichtingen van de werkgever en het niet voldoen aan deze verplichting, gelet op hetgeen hiervoor onder 14 -16 is overwogen, Iblue Makelaars ernstig valt aan te rekenen, is naar het oordeel van de kantonrechter deze handelwijze te kwalificeren als ernstig verwijtbaar. De transitievergoeding zal daarom worden toegewezen.

15. Met betrekking tot de gefixeerde schadevergoeding wordt het volgende overwogen.

15. In hetgeen hiervoor over het ernstig verwijtbaar handelen van Iblue Makelaars is overwogen ligt besloten dat zij schuld heeft aan het ontstaan van de dringende reden. Dit leidt tot toewijzing van een vergoeding gelijk aan het loon (inclusief vakantietoeslag) over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren voort te duren, derhalve over de periode 29 september 2016 tot 1 november 2016. [verzoekster] heeft geen, althans onvoldoende omstandigheden gesteld die de kantonrechter ertoe nopen om deze vergoeding billijkheidshalve op een hoger bedrag vast te stellen. Daarvan is ook anderszins niet gebleken.

Achterstallige salaris over maart 2016 ad € 778,85 bruto

20. Niet in geschil is dat dit deel van het verzoek betrekking heeft op de periode van schorsing van [verzoekster] van 5 werkdagen, ingaande 24 maart 2016. De looninhouding over deze periode heeft Iblue Makelaars gegrond op artikel 17 van de arbeidsovereenkomst. Daarin is, kort gezegd, bepaald dat de werkgever als disciplinaire maatregel schorsing kent: “disciplinair (bij ernstig wangedrag, al of niet met loondoorbetaling)”.

20. Volgens de brief waarin de schorsing is aangezegd, gaat hetom verschillende klachten van klanten, en voor Iblue Makelaar geldt als hoofdpunt dat [verzoekster] niet aanwezig is geweest bij een inspectie en een levering van een huis, terwijl [verzoekster] naar collega’s heeft aangegeven dat zij daar wel is geweest. Dit liegen is volgens Iblue Makelaars ongepast gedrag. Bij e-mail van 24 maart 2016 heeft [verzoekster] bezwaar gemaakt tegen de schorsing en gesteld dat de inspectie niet in haar agenda stond door een technisch mankement van Iblue Makelaars agenda. [verzoekster] heeft zich voorts beschikbaar gesteld voor arbeid en aanspraak gemaakt op doorbetaling van loon. Bij e-mail van 11 april 2016 heeft [verzoekster] dit herhaald.

20. [verzoekster] heeft ten aanzien van haar aanspraak op betaling van het salaris over de schorsingsperiode gesteld dat de hoofdregel is dat het loon tijdens schorsing moet worden doorbetaald, met verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad d.d. 21 maart 2003 (JAR 2003/91 Van Gullik/Vissers).

20. Op grond van artikel 7:628 lid 1 BW behoudt de werknemer het recht op loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Uit voornoemd arrest volgt dat een schorsing voor rekening komt van de werkgever ook als de werknemer aanleiding heeft gegeven tot de maatregel. In de parlementaire geschiedenis over artikel 7:628 lid 1 BW is gesteld dat onder het gewijzigde (voornoemde) eerste lid schorsing zonder loon mogelijk is. Van de regeringszijde is gesuggereerd afstand te nemen van het arrest Van der Gullik / Vissers.

24. De kantonrechter is van oordeel dat het verzoek tot doorbetaling van het salaris dient te worden toegewezen. Daarvoor is redengevend dat tegenover de stellingen van [verzoekster] onvoldoende is komen vast te staan dat sprake is van een oorzaak die in redelijkheid niet voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het is Iblue Makelaars die heeft besloten om [verzoekster] te schorsen, en aldus een situatie heeft gecreëerd dat [verzoekster] gedurende 5 werkdagen geen arbeid heeft verricht. Iblue Makelaars heeft gesteld dat de schorsing “geheel conform” de arbeidsovereenkomst is. De door Iblue makelaars opgegeven redenen voor de schorsing en de niet-doorbetaling van loon sluiten niet aan bij de betreffende bepaling. Daarin gaat het om “ernstig wangedrag”. Dit is iets anders dan “ongepast gedrag”. Voorts is in de bepaling niet duidelijk geregeld wanneer wel en wanneer niet wordt doorbetaald. Iblue Makelaars heeft dat in haar brief noch in deze procedure toegelicht. Bovendien heeft Iblue Makelaars niets (concreets) ingebracht tegen de stelling van [verzoekster] dat het niet aanwezig zijn bij een inspectie en een levering veroorzaakt was door een technisch mankement in de Iblue Makelaars agenda.

24. Niet is betwist dat het loon over de litigieuze periode € 778,85 bruto bedraagt.

Achterstallig salaris juli, augustus en september, wettelijke verhoging en wettelijke rente

26. Met betrekking tot de verzochte betaling van het salaris over juli en augustus 2016 wordt geoordeeld als volgt. [verzoekster] heeft erkend dat zij een salarisbetaling over genoemde maanden van Iblue Makelaars op 29 september 2016 heeft ontvangen, tezamen met loonstroken. Ter zitting heeft zij niet nader kunnen specificeren welk bedrag Iblue Makelaars nog verschuldigd is over de onderhavige periode. Wel heeft [verzoekster] gesteld dat slechts 70% is betaald. Iblue Makelaars heeft dat erkend en daartoe gesteld dat [verzoekster] ingeval van ziekte slechts recht heeft op 70% van het loon.

26. Desgevraagd heeft [verzoekster] verklaard dat zij zich na 7 juli 2016 niet heeft beter gemeld. Zij heeft aangevoerd dat zij zich conform het advies van de bedrijfsarts na de geadviseerde afkoelingsperiode van 14 dagen beschikbaar heeft gehouden voor arbeid, hetgeen als een betermelding moet worden opgevat. [verzoekster] heeft het rapport van de bedrijfsarts op dit punt zo opgevat dat de periode van 14 dagen is gaan lopen vanaf 20 juli 2016 (in plaats van 14 dagen vanaf het consult op 12 juli 2016).

26. Gelet op de bewoordingen van het rapport van de bedrijfsarts acht de kantonrechter voorstelbaar dat bij [verzoekster] verwarring is ontstaan over de aanvang van de afkoelingsperiode. [verzoekster] daarin volgende betekent dit de afkoelingsperiode op 3 augustus 2016 is afgelopen en dat volgens de bedrijfsarts vanaf dat moment “geen ziektewet meer van toepassing is”.

26. Uit het voorgaande vloeit voort dat als periode van arbeidsongeschiktheid heeft te gelden: 7 juli 2016 tot 4 augustus 2016. Over die periode kan worden vastgesteld dat [verzoekster] aanspraak heeft op 70% van het salaris, zijnde als niet betwist de hoogte van het ziekengeld. [verzoekster] heeft aldus recht op achterstallig salaris over juli en augustus 2016 als na te melden onder het dictum.

26. Voor wat betreft de maand september 2016 heeft [verzoekster] recht op het gewone loon tot 29 september 2016.

26. Over de hiervoor bedoelde aanspraak heeft [verzoekster] voorts recht op de wettelijke verhoging en de wettelijke rente. In de omstandigheden van dit geval ziet de kantonrechter aanleiding om de wettelijke verhoging over het achterstallig salaris te matigen tot 25%.

26. Het verzoek tot betaling van salaris over oktober 2016 zal worden afgewezen nu de arbeidsovereenkomst door de opzegging van [verzoekster] op 28 september 2016 is geëindigd.

26. Resteren nog de verzochte vergoeding van buitengerechtelijke kosten en de beslagkosten. Die laatste zullen zijn vervat in de proceskostenveroordeling. Met betrekking tot de buitengerechtelijke kosten wordt overwogen dat voldoende is gebleken dat [verzoekster] kosten heeft gemaakt ter voldoening buiten rechte, zodat die kosten zullen worden toegewezen. Het bedrag ad € 878,68 voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke staffel.

Slotsom in het verzoek

34. De slotsom is dat het achterstallig salaris over maart, juli, augustus en september 2016 (met als einddatum 28 september 2016) zal worden toegewezen, voor zover dat nog niet is betaald, vermeerderd met de wettelijke verhoging van 25% en de wettelijke rente, een en ander als na te melden. Daarnaast zullen de transitievergoeding ad € 4.850,- bruto, de gefixeerde schadevergoeding en de vergoeding buitengerechtelijke kosten worden toegewezen.

34. Iblue Makelaars zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in het verzoek, waaronder de kosten van het beslag.

In het tegenverzoek

36. Naar de kantonrechter begrijpt verzoekt Iblue Makelaars vergoeding van een aantal schadeposten. Als grondslag heeft Iblue Makelaars gesteld dat het gaat om bedrijfseigendommen, die gehavend en een maand te laat, door [verzoekster] zijn ingeleverd. Per post wordt het volgende overwogen.

Schade lease auto € 1000,- (4 x eigen risico a € 250,-)

37. Bij gebreke van een daartoe strekkende afspraak heeft [verzoekster] betwist dat Iblue Makelaars een eigen risico kan terugvorderen. Deze stelling wordt nietgevolgd. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst is verrekening toegestaan van de door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding met het loon (artikel 7:632 lid 1 sub a ).

37. Blijkens de opgave van Iblue Makelaars gaat het om 4 schadegevallen op 5 februari 2015, en 11 april, 21 april en 18 juli 2016. [verzoekster] heeft deze schadegevallen ter zitting erkend. Ten aanzien van de eerste drie gevallen heeft [verzoekster] erkend dat de schade door haar schuld is veroorzaakt. De schade op 18 juli 2016 is veroorzaakt door een hagelinslag in de portier. Volgens [verzoekster] heeft de leasemaatschappij haar bij de melding van de schades in 2016 gezegd dat die schades niet hersteld hoefden te worden omdat de leasetermijn binnenkort zou aflopen. Iblue Makelaars heeft gezegd dat dit laatste klopt maar aangevoerd dat zij hiervoor wel een factuur krijgt van de leasemaatschappij.

37. Nu niet is gesteld of gebleken dat het gaat om schade die tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is veroorzaakt en [verzoekster] niet heeft betwist dat het gaat om schade aan een door IBlue Makelaars aan haar ter beschikking gestelde lease auto, zullen de schadeposten tot een bedrag van € 750,- worden toegewezen. De schade als gevolg van de hagelslag in de portier wordt afgewezen, omdat onvoldoende is komen vast staan dat het gaat om schade die door schuld van [verzoekster] is ontstaan.

Gebruik Park-line buiten werktijd € 137,02

40. [verzoekster] heeft dit gebruik ter zitting erkend tot een bedrag van € 50,- en het overige betwist. Nu Iblue makelaars het bedrag ad € 87,02 niet met stukken heeft onderbouwd zal € 50,- worden toegewezen.

Gebruik leaseauto € 819,06

41. [verzoekster] heeft erkend dat zij de leaseauto na het einde van de arbeidsovereenkomst is blijven gebruiken. Haar stelling dat de leasetermijn al zou zijn afgelopen is tegenover de betwisting van Iblue Makelars en bij gebreke van onderbouwing niet aangetoond. Als daarvan al sprake zou zijn blijft overeind staan dat [verzoekster] de leaseauto zonder recht of titel is blijven gebruiken, hetgeen onrechtmatig is. De ter zake door Iblue Makelaars gevorderde schadevergoeding komt de kantonrechter billijk voor en zal dan ook worden toegewezen.

Dell laptop (€ 265 schermreparatie), Lenova laptop (€ 798,-) en telefoon (€ 349,- barst)

42. [verzoekster] heeft erkend dat beide laptops niet werken. Voorts heeft zij erkend dat zij de Lenova heeft laten vernietigen. [verzoekster] heeft betwist dat zij de verzochte schadevergoeding ad totaal € 1.063,- verschuldigd is. Daartoe heeft ze gesteld dat de Lenova een tweedehands laptop uit 2011 is. [verzoekster] heeft in 2015 gemeld dat die stuk was, daarom heeft zij de Dell ontvangen. Dit was een vijf jaar oude tweedehands, aldus [verzoekster] . Dat de laptops niet meer werken is te wijten aan hun ouderdom.

42. Tegenover bovenstaand verweer heeft Iblue Makelaars onvoldoende gesteld dat het niet functioneren van de Dell laptop is veroorzaakt door onrechtmatig handelen van [verzoekster] . Dit deel van de schadevergoeding zal daarom worden afgewezen. Voor wat betreft de Lenova is het zonder toestemming van de werkgever vernietigen van een bedrijfseigendom onrechtmatig. De ter zake door Iblue Makelaars geleden schade wordt begroot op nihil, nu zij de betreffende schade tegenover het verweer onvoldoende heeft onderbouwd.

42. Resteert de schade aan de telefoon. [verzoekster] heeft erkend dat de telefoon bij inlevering een barst had. Volgens [verzoekster] kost de reparatie van het scherm geen € 349,-. Gelet op het voorgaande zal de kantonrechter de schade naar billijkheid schatten op een bedrag van € 100,-.

42. De slotsom in het tegenverzoek is dat € 750,- + € 50,- + € 819,06 + € € 100,- = € 1.719,06 aan schadevergoeding aan Iblue Makelaars zal worden toegewezen.

42. [verzoekster] zal als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het tegenverzoek worden veroordeeld. Nu Iblue Makelaars heeft geprocedeerd in persoon worden deze kosten begroot op nihil.

BESLISSING

De kantonrechter:

Op het verzoek van [verzoekster]

veroordeelt Iblue Makelaars om aan [verzoekster] een transitievergoeding te betalen van € 4.850,- bruto;

veroordeelt Iblue Makelaars om aan [verzoekster] te betalen een vergoeding, gelijk aan het loon, vermeerderd met vakantietoeslag over de periode 29 september 2016 tot 1 november 2016

veroordeelt Iblue Makelaars om aan [verzoekster] te betalen het achterstallig salaris over maart 2016 ad € 778,85 bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 31 maart 2016 tot aan de dag van de gehele betaling, alsmede 25% wettelijke verhoging;

veroordeelt Iblue Makelaars om aan [verzoekster] te betalen

30% van het bruto maandsalaris over de periode 1 juli tot 7 juli 2016, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 juli 2016 tot aan de dag van de gehele betaling;

30% van het bruto maandsalaris over de periode 4 augustus tot en met 31 augustus 2016, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 augustus 2016 tot aan de dag van de gehele betaling;

30% van het bruto maandsalaris over de periode 1 september tot 29 september 2016;

de wettelijke verhoging van 25% over de totaal verschuldigde salarisbedragen over juli en augustus 2016;

de wettelijke verhoging van 25% over 30% van het bruto maandsalaris over de periode 1 september tot 29 september 2016;

veroordeelt Iblue Makelaars om aan [verzoekster] te betalen de buitengerechtelijke incassokosten ad € 876,68;

veroordeelt Iblue Makelaars in de proceskosten, aan de kant van [verzoekster] begroot op:

griffierecht € 471,-

beslagkosten € 1.236,94

salaris gemachtigde € 600,-totaal € 2.307,94

veroordeelt Iblue Makelaars tot betaling van een bedrag van € 50,00 aan nasalaris, te verhogen met een bedrag van € 68,00 onder de voorwaarde dat betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden en Iblue Makelaars niet binnen 14 dagen na aanschrijving vrijwillig aan het vonnis heeft voldaan, een en ander voor zover van toepassing, inclusief btw;

verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders verzochte af.

In het tegenverzoek van Iblue Makelaars

veroordeelt [verzoekster] om aan Iblue Makelaars te betalen een schadevergoeding bedrag ad € 1.719,06;

veroordeelt [verzoekster] in de proceskosten, aan de zijde van Iblue Makelaars begroot op nihil;

wijst het anders of meer verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.J. Lourens, kantonrechter en op 30 december 2016 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De griffier De kantonrechter

MvA, Kamerstukken, 33818, C, p. 101-102


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature