< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

art. 2:19 lid 4 BW en art. 1 en 6 Fw, faillietverklaring na ontbinding B.V., aannemelijk is geworden dat er nog baten zijn

UitspraakRECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

faillissementsnummer: 11/657 F

Ter griffie van deze rechtbank is op 11 oktober 2011 een verzoekschrift met rekestnummer 501551/FT-RK 11.2286 ingekomen van:

[verzoekster],

wonende te [plaats],

verzoekster,

advocaat mr. W.Y. Hofstra.

Het verzoek strekt tot faillietverklaring van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELETIME SERVICES B.V.,

voorheen handelend onder de namen ONDERNEMEND HILVERSUM, VRAAG HET RAMONA en TELETIME FLEXOFFICE,

hierna te noemen: Teletime Services,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem en Flevoland

onder nummer 32124878,

statutair gevestigd Hilversum,

vestigingsadres: 1216 GK Hilversum, Zeverijnstraat 6,

met nevenvestiging TELETIME FLEXOFFICE,

vestigingsadres: 1221 AA Hilversum, Noorderweg 2.

Verzoekster en haar raadsman zijn gehoord ter terechtzitting van 8 november 2011.

Namens Teletime Services zijn gehoord ter terechtzitting van 8 november 2011 mevrouw

[A] en mr. [B].

Bij de behandeling is summierlijk gebleken van meerdere vorderingsrechten op Teletime Services van schuldeisers onder wie verzoekster. Teletime Services is ontbonden op

12 juli 2011 zonder dat vereffening heeft plaatsgevonden.

[A] (middellijk bestuurder en aandeelhouder van Teletime Services) verklaart ter zitting, samengevat en voor zover van belang, dat zij nadat zij haar werkzaamheden voor Teletime Services had beëindigd, voor een uitzendbureau heeft gewerkt. Thans werkt zij voor Flexoffice Nederland B.V. (hierna te noemen: Flexoffice) en is tevens medeaandeelhouder (drie aandeelhouders) van deze vennootschap. Zij heeft 50 % van de aandelen. Per 1 juli 2011 heeft Flexoffice de klanten van Teletime Services de mogelijkheid geboden om van Teletime Services over te gaan naar Flexoffice. Bijna alle klanten hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De diensten die Teletime Services verrichtte, worden voortgezet in Flexoffice, zoals het opnemen van de telefoon voor bedrijven. Daarnaast zijn de diensten uitgebreid met bijvoorbeeld het verhuren van panden voor derden. De inventaris van Teletime Services is door de belastingdienst op 27 juli 2011 openbaar verkocht.

Mr. [B] voert aan dat op de voet van artikel 2:19 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek Teletime Services is ontbonden en dat vereffening niet nodig en mogelijk was omdat er geen activa meer waren, zoals ook volgt uit de jaarstukken en slotbalans. Hierdoor is Teletime Services opgehouden te bestaan. Teletime Services heeft haar activiteiten reeds medio 2011 gestaakt. Ook thans zijn er geen baten te verwachten, waardoor het verzoek dient te worden afgewezen.

Mr. Hofstra stelt dat er wel baten zijn. Hij voert daartoe aan dat hij de gestelde verkoop van de inventaris betwist en dat Teletime Services is overgegaan in Flexoffice.

De rechtbank overweegt het volgende.

Niet is betwist dat Teletime Services in de toestand verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen, zodat aan de (standaard) vereisten tot faillietverklaring is voldaan

Nu verzoekster gemotiveerd heeft gesteld dat Teletime Services nog baten heeft, zal de rechtbank moeten oordelen of summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn of dat deze zijn te verwachten

(HR 1995, LJN: 2C 1631)).

Het volgende is hiervoor van belang. In de tijd dat Teletime Services haar activiteiten staakte, heeft Flexoffice, de klanten van Teletime Services minimaal dezelfde diensten aangeboden, en deze klanten zijn op dat aanbod ingegaan. Het komt erop neer dat Flexoffice diensten en klanten heeft overgenomen van Teletime Services. Een klantenbestand met daaraan gekoppelde diensten is op geld waardeerbaar. Deze feiten en omstandigheden maken naar het oordeel van de rechtbank voldoende aannemelijk dat er nog (te verwachten) baten zijn.

De conclusie is dan ook dat het faillissement van Teletime Services moet worden uitgesproken.

De rechtbank heeft acht geslagen op de artikelen 1, 2, 4, 6 en 14 van de Faillissementswet .

De rechtbank is gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid van Verordening 1346/2000 van de Raad van de Europese Unie bevoegd deze hoofdprocedure te openen nu naar haar oordeel het centrum van de voornaamste belangen van Teletime Services in Nederland ligt.

De beslissing

De rechtbank:

- verklaart TELETIME SERVICES B.V. voornoemd in staat van faillissement;

- benoemt tot rechter-commissaris het lid van deze rechtbank mr. M.L.D. Akkaya,

en stelt aan als curator mr. M.J. Guit, 1058 EA Amsterdam, Nachtwachtlaan 20;

- geeft last aan de curator tot het openen van de aan schuldenares gerichte brieven en telegrammen.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Degenaar en in het openbaar uitgesproken op

9 november 2011 te 11:00 uur.

KENNISGEVING

Sector civiel recht

team insolventie

bezoekadres

Parnassusweg 220

Amsterdam

correspondentieadres

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

t (020) 541 3378

f (020) 541 3379

www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

datum 8 november 2011

contactpersoon team insolventie

doorkiesnummer (020) 541 3378

ons kenmerk 11/657 F

inzake: Teletime Services B.V.

bijlage(n) --

onderwerp uitspraak faillissement

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij bericht ik u dat bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van

9 november 2011:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELETIME SERVICES B.V.,

voorheen handelend onder de namen ONDERNEMEND HILVERSUM, VRAAG HET RAMONA en TELETIME FLEXOFFICE,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem en Flevoland

onder nummer 32124878,

statutair gevestigd Hilversum,

vestigingsadres: 1216 GK Hilversum, Zeverijnstraat 6,

met nevenvestiging TELETIME FLEXOFFICE,

vestigingsadres: 1221 AA Hilversum, Noorderweg 2,

in staat van faillissement is verklaard.

Tot rechter-commissaris is mr. M.L.D. Akkaya benoemd,

en als curator is aangesteld:

mr. M.J. Guit

Nachtwachtlaan 20

1058 EA Amsterdam

telefoonnummer: 020-3080315

Hoogachtend,

dhr. A.C. Ferrari

de griffier

mr. M.J. Guit

FAXNUMMER: 020-3080325

Sector civiel recht

team insolventie

bezoekadres

Parnassusweg 220

Amsterdam

correspondentieadres

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

t (020) 541 3378

f (020) 541 3379

www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen.

datum 8 november 2011

contactpersoon team insolventie

doorkiesnummer (020) 541 3378

ons kenmerk 11/657 F

inzake: Teletime Services B.V.

bijlage(n) --

onderwerp bevestiging van uw aanstelling als curator

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij bevestig ik dat u bij vonnis van 9 november 2011 inzake het faillissement van:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TELETIME SERVICES B.V.,

voorheen handelend onder de namen ONDERNEMEND HILVERSUM, VRAAG HET RAMONA en TELETIME FLEXOFFICE,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem en Flevoland

onder nummer 32124878,

statutair gevestigd Hilversum,

vestigingsadres: 1216 GK Hilversum, Zeverijnstraat 6,

met nevenvestiging TELETIME FLEXOFFICE,

vestigingsadres: 1221 AA Hilversum, Noorderweg 2,

als curator bent aangesteld.

Tot rechter-commissaris is mr. M.L.D. Akkaya benoemd. De RC is telefonisch bereikbaar via het directe nummer 020 - 541 3256 of via het algemene nummer van de Insolventieafdeling, 020 - 541 3378.

De rechtbank wijst op het volgende:

1. Direct na deze uitspraak wordt automatisch door de Kas Bank een faillissementsrekening geopend. Over ongeveer een week zal de Kas Bank u hierover nader informeren.

2. Ten aanzien van de openbare verslagen als bedoeld in artikel 73a van de Faillissementswet dient u zelf voor de benodigde termijnbewaking te zorgen.

3. Namens de rechter-commissaris deel ik u mee dat de termijn voor het indienen van de openbare verslagen vanaf de indiening van het vierde verslag op zes maanden wordt gesteld.

4. U dient uw openbare verslagen behalve per post ook via de e-mail in te zenden naar het volgende e-mailadres: openbare.verslagen.faillissementen@rechtspraak.nl

Dit geldt alleen voor het verslag, niet voor de daarbij gevoegde bijlagen.

5. De rechtbank verzoekt u de verslagen (behalve die van natuurlijke personen) tevens te publiceren op het Centraal Insolventie Register (CIR).

Hoogachtend,

dhr. A.C. Ferrari

de griffier


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature