Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vorderingen van eiseres tot afgifte van een bandopname van de Miljonair Fair 2007 en het plaatsen van een rectificatie door gedaagde worden afgewezen, nu de feiten waarop eiseres deze vorderingen stoelt onvoldoende duidelijk zijn. Een en ander vergt nader onderzoek waarvoor de kort geding procedure zich niet leent.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 430113 / KG ZA 09-1252 NB/CN

Vonnis in kort geding van 23 juli 2009

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats], gemeente [woonplaats],

eiseres bij dagvaarding van 6 juli 2009,

advocaat mr. J.O. Hovinga te Leeuwarden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde],

gevestigd te [vestigingsplaats],

gedaagde,

advocaat mr. L.A. Hendriks te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Ter terechtzitting van 15 juli 2009 heeft [eiseres] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. [gedaagde] heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

1.2. Ter zitting zijn aan de zijde van [eiseres] verschenen [eiseres] en haar echtgenoot [echtgenoot], bijgestaan door mr. Hovinga. Aan de zijde van [gedaagde] zijn verschenen [directeur] (directeur Miljonair Fair) en [financial controller] (financial controller), bijgestaan door mr. Hendriks.

2. De feiten

2.1. [gedaagde] organiseert jaarlijks in de RAI te Amsterdam de Miljonair Fair. [eiseres], die ook handelt onder haar artiestennaam ‘[J]’, heeft in december 2007 de Miljonair Fair bezocht.

In december 2008 heeft de Miljonair Fair opnieuw plaatsgevonden.

2.2. Mr. Hovinga heeft bij brief van 19 december 2008 namens [eiseres] aan [gedaagde] geschreven:

“(…) Tijdens de Miljonairsfair Amsterdam 2008 is cliënte door uw personeel schandalig behandeld.

Zo is cliënte in het bijzijn van haar man verzocht de Miljonairsfair te verlaten, daar zij een jaar eerder op de Miljonairsfair 2007 (op de zaterdag) zich strippend zou hebben uitgekleed, naakt zou hebben gedanst, daarbij obscene gebaren makend naar de overige gasten.

Cliënte heeft meteen aangegeven dat dit niet het geval was en dat uw personeel zich vergiste.

Uw personeel heeft echter aangegeven dat zij terzake bewijs zouden hebben en dat een en ander op band zou staan.

Cliënte betwist uitdrukkelijk dat zij zich op voormelde wijze zou hebben gedragen.

Cliënte heeft het optreden van uw personeel als zeer beledigend en schokkend ervaren.

Middels dit schrijven verzoek ik u – en zonodig sommeer ik u – om binnen acht dagen na heden het beeldmateriaal over te leggen, waaruit zou blijken dat cliënte zich als voormeld zou hebben gedragen (…)

Indien er sprake is geweest van een misverstand, verzoekt cliënte u binnen acht dagen na heden over te gaan tot rectificatie hiervan in een landelijke krant, De Telegraaf, zulks op straffe van een dwangsom van € 3.000,00 per dag (…)”

2.3. Bij brief van 5 februari 2009 heeft mr. Hovinga [gedaagde] nogmaals aangeschreven.

2.4. Bij brief van 24 februari 2009 heeft [gedaagde] - samengevat - geantwoord dat de organisatie van de Miljonair Fair niets afweet van het verzoek aan [eiseres] en haar echtgenoot om de Miljonair Fair 2008 te verlaten. [gedaagde] heeft verzocht aan te geven wie (naam en telefoonnummer) dit aan [eiseres] zou hebben verzocht alsmede wanneer en op welk tijdstip dit is geweest, zodat [gedaagde] hier een onderzoek naar kan instellen.

2.5. Mr. Hovinga heeft hierop bij brief van 12 maart 2009 kort gezegd geantwoord dat een en ander heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag omstreeks 16.00 uur en dat het hoofd van de bewaking heeft geweigerd zich te identificeren. De overige personeelsleden van de bewaking zouden hebben beaamd dat zij het beeldmateriaal, waarop [eiseres] zich onbetamelijk zou hebben gedragen, zouden hebben gezien.

2.6. Bij brief van 24 maart 2009 heeft [gedaagde] aan mr. Hovinga geantwoord dat zij niet kan achterhalen wat er in 2008 heeft plaatsgevonden en dat het hoofd van de bewakingsafdeling zich niets van dit incident kan herinneren.

2.7. Onder de stukken bevindt zich een krantenartikel van het Algemeen Dagblad van 10 juli 2009 met de titel ‘Proces danseres tegen Miljonair Fair’ waarin onder meer staat:

“(…) Een bezoekster van de Miljonair Fair spant een kort geding aan tegen de organisatie van het elitaire evenement. De entree van de Miljonair Fair. Ze zou door beveiligingsmensen seksueel zijn geïntimideerd. Met de rechtsgang wil ze publieke excuses afdwingen.

Danseres en medium [J] bezocht in december 2008 de Miljonair Fair in de RAI. Daar werd ze aangesproken door een beveiligingsbeamte.,,Hij zei: ‘We hebben bandopnames van jou gezien. Jij hebt je vorig jaar hier al strippend uitgekleed en bent naakt gaan dansen’,” vertelt [J].

De beambte verzocht haar dringend om de fair te verlaten. Maar ze ging niet. ,,Ik wilde die videobanden eerst zien. Die had hij niet.” Hierna kwamen er vijf mannelijke beveiligers bij en ontstond er een welles- nietesdiscussie over het incident. [J] voelde zich aangevallen. ,,Ze keken me aan alsof ik niets was en zeiden: ‘Doe nou maar niet alsof je van niets weet’.” Uiteindelijk ging ze teleurgesteld naar huis.

De emotionele schade bleek groot. In de volgende maanden schreef haar advocaat brieven naar de directie van het evenement, maar de gevraagde verontschuldigingen en videobanden bleven uit.

Volgens directeur [directeur] van de Miljonair Fair zit [J] fout. ,,Ze is in 2007 zomaar een podium op geklommen en ging daar erotisch dansen. We moesten haar verwijderen. Uit voorzorg werd ze aangesproken op haar gedrag. De beveiliging deed goed werk. We kunnen er niets aan doen dat ze zich gedesillusioneerd voelt (…)”

2.8. [eiseres] heeft een verklaring van haar echtgenoot van 10 juli 2009 overgelegd, waarin staat:

“(…) Op 13 december 2008 hebben mijn vrouw en ik de Miljonair Fair bezocht in de RAI te Amsterdam. In de hal werd mijn vrouw aangehouden met de mededeling dat ze niet welkom was. Ze hadden bandopnames van een eerder bezoek, waarop te zien was dat mijn vrouw zich strippend uitkleedde, haar kleding weggooide en vervolgens naakt was gaan dansen waarbij ze obscene gebaren maakte naar andere mensen toe. Ik kan u verzekeren dat dit hard aankwam. Op de vraag of ik het bandmateriaal kon bekijken werd negatief geantwoord. De andere bewaking bevestigden allemaal deze bandopnames te hebben gezien, waarop mijn vrouw zich strippend uitkleedde enz., Ik heb herhaaldelijke malen gevraagd naar deze bandopnames maar ze weigerden deze af te geven. Toen ik ook nog de mededeling kreeg dat ze geen videotheek waren was voor mij de maat vol. Ook weigerden ze zich te legitimeren. Dit alles speelde zich af in het openbaar en onze naam en eer is hierbij ernstig geschaad.”

[gedaagde] heeft een verklaring overgelegd van [director of sales], Director of Sales van de Rai (Convention Centre) van 13 juli 2009 waarin staat:

“Hierbij verklaar ik, namens de RAI, dat er tijdens de Miljonair Fair 2008 van 11 t/m 15 december 2008 geen incidenten bij de beveiliging van de RAI bekend zijn betreffende mevrouw [J].

De beveiliging rondom het evenement ‘de Miljonairsfair’ lag in handen van de organisatie, [gedaagde] Media Groep.”

Alsmede een verklaring van 14 juli 2009 van [persoon3], CEO van Special Security Services B.V., waarin staat:

“Naar aanleiding van uw verzoek verklaar ik het volgende:

Mijn bedrijf (…) was belast met de beveiliging van De Miljonair Fair Editie 2008.

Bij mij en bij navraag bij ons team is het voorval omtrent het verzoek om een zekere mevrouw [J] en haar echtgenoot van de event te verwijderen niet bekend, noch zijn er beeldopnames gemaakt van de boven genoemde incident. Wij maken namelijk nooit (beeld) opnames, hetgeen verboden is ivm de wet op de privacy.

Wellicht ten overvloede, naast ons bedrijf, waren er meerdere beveiligingsbedrijven actief op de bewuste event met name: beveiliging van de RAI zelf, beveiliging van [X] en er waren verschillende stand houders met eigen beveiliging (…)”

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert samengevat - :

1. [gedaagde] op straffe van een dwangsom te gebieden over te gaan tot afgifte van de band waarop zij strippend te zien zou zijn;

2. [gedaagde] op straffe van een dwangsom te gebieden om over te gaan tot rectificatie door plaatsing van de onderstaande tekst in De Telegraaf. Ter zitting heeft zij hieraan toegevoegd dat de rectificatie ook in het Algemeen Dagblad kan worden geplaatst.

“Rectificatie

De directie van Miljonairsfair 2008 biedt middels deze rectificatie haar excuses aan [J] aan, voor het feit dat [J] ten onrechte is verzocht de Miljonairsfair 2008 te verlaten wegens vermeend onbetamelijk gedrag op de Miljonairsfair 2007, inhoudende dat zij zich strippend zou hebben uitgekleed op de miljonairsfair 2007.

Gebleken is dat er sprake is geweest van een vergissing aan de zijde van Miljonairsfair. [J] heeft zich nimmer strippend uitgekleed op de Miljonairsfair 2007. De directie betreurt het voorval enorm en wenst middels deze rectificatie de vergissing te herstellen.”

3. [gedaagde] in de kosten van deze procedure te veroordelen.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. [eiseres] stelt zich op het standpunt dat zij door het (door haar omschreven) incident op de Miljonair Fair in 2008 is aangetast in haar eer en goede naam en dat [gedaagde], middels de door haar ingeschakelde beveiliging, onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld.

[eiseres] vordert in dat verband ten eerste [gedaagde] op straffe van een dwangsom te veroordelen om de bandopname van de Miljonair Fair 2007 waarop zij strippend te zien zou zijn, aan haar af te geven.

4.2. Ter zitting is gebleken dat partijen het erover eens zijn dat [eiseres] op de Miljonair Fair in 2007 weliswaar op een podium heeft gedanst, maar dat zij daarbij niet heeft gestript. Zij is in 2007 ook niet van het podium verwijderd door of namens [gedaagde]. Banden van de Miljonair Fair 2007 waarop [eiseres] strippend te zien is kunnen derhalve niet bestaan en ook niet op straffe van een dwangsom aan haar worden afgegeven.

4.3. [eiseres] heeft echter tevens verklaard dat er in 2007 meerdere mensen op het podium hebben gedanst, zodat het beveiligingspersoneel haar misschien met een ander heeft verward. Voor zover [eiseres] in dat kader met haar vordering onder 1 doelt op afgifte van de band op basis waarvan - volgens haar - het beveiligingspersoneel haar in 2008 heeft verzocht de Miljonair Fair te verlaten, wordt het volgende overwogen.

4.4. [gedaagde] heeft betwist dat er bandmateriaal uit 2007 zou bestaan waarop het beveiligingspersoneel zich kan hebben beroepen. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat er van de bewuste avond van de Miljonair Fair in 2007 helemaal geen bandopnamen zijn gemaakt en/of bewaard en dat het, met uitzondering van de openingsdag van het evenement, niet gebruikelijk is om bandopnamen van de beurs te maken en te bewaren. Tussen partijen staat vast dat [eiseres] niet op de openingsavond van 2007 op het podium heeft gedanst. [gedaagde] heeft navraag gedaan bij twee bedrijven die bij de beveiliging van het evenement waren betrokken (het door haar ingeschakelde beveiligingsbedrijf en de beveiliging van de RAI zelf). Zij verklaren beide dat het incident bij hen niet bekend is. Het door [gedaagde] ingeschakelde beveiligingsbedrijf heeft tevens verklaard geen beeldopnames te hebben gemaakt.

Gelet op het voorgaande is in kort geding niet vast komen te staan dat [gedaagde] of de beveiligingsbedrijven die voor haar op de Miljonair Fair 2007 en/of 2008 hebben gewerkt over de door [eiseres] bedoelde bandopname beschikken, zodat de vordering tot afgifte dient te worden afgewezen.

4.5. [eiseres] heeft verder een rectificatie in een landelijk dagblad gevorderd. Alvorens toe te komen aan de beoordeling van de vraag of de door [eiseres] gevorderde rectificatie in dit geval passend en proportioneel is, dient er allereerst duidelijkheid te bestaan over wat er in 2008 precies is voorgevallen.

De lezing van [eiseres] en haar echtgenoot, die volgens [eiseres] zelf een (zakelijk) belang heeft bij de rectificatie, wordt betwist door [gedaagde].

[gedaagde] betwist bij gebrek aan wetenschap dat [eiseres] in 2008 de Miljonair Fair heeft bezocht, dat haar door de beveiliging is verzocht de beurs te verlaten en dat daarbij tegen haar zou zijn gezegd dat ze zich in 2007 op de beurs strippend zou hebben uitgekleed en dat hier bandopnamen van bestaan. [gedaagde] heeft navraag gedaan bij de door haar ingeschakelde beveiligers, maar daaruit is niet naar voren gekomen dat er zich in 2008 een incident heeft voorgedaan zoals door [eiseres] beschreven. Dergelijke incidenten zouden volgens [gedaagde] bij haar moeten zijn gemeld, nu de beveiliging dagelijks aan [gedaagde] rapporteerde.

[eiseres] heeft nog aangevoerd dat [gedaagde] zelf tegen de journalist van het onder 2.7 bedoelde artikel heeft erkend dat [eiseres] van de beurs is verwijderd omdat zij in 2007 zou hebben gestript. [gedaagde] heeft dit echter betwist en verklaard dat [gedaagde] in dat artikel niet correct is geciteerd. Volgens [gedaagde] heeft [bestuurder], bestuurder van [gedaagde], slechts verklaard dat hij kennis heeft genomen van de aantijgingen van [eiseres] en medegedeeld dat er geen medewerkers van [gedaagde] bij het incident betrokken waren en dat, mocht [eiseres] verzocht zijn de Miljonair Fair te verlaten, [gedaagde] er van uitgaat dat dat op correcte wijze heeft plaatsgevonden.

Nu partijen van mening verschillen over de feiten die aan de vordering tot rectificatie ten grondslag liggen, kan de vordering tot rectificatie reeds daarom niet worden toegewezen. Een en ander vergt nader onderzoek waarvoor het kort geding zich niet leent.

4.6. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden tot heden begroot op:

- vast recht € 262,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.078,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op € 1.078,00;

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.C.H. Blankevoort, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. C. Neve, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2009.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature