Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het weekblad Weekend wordt in kort geding verboden om foto's van eisers (bekende Nederlanders) die afkomstig zijn van het internet te publiceren, nu Weekend de voorwaarden die hiervoor blijkens de betreffende website gelden niet in acht heeft genomen. Alle overige vorderingen, die zien op het betalen van schadevergoeding en het treffen van overige schadebeperkende voorzieningen (als een rectificatie en een recall) worden afgewezen nu eisers er niet in zijn geslaagd hun schade aannemelijk te maken.

UitspraakSR/MV

vonnis 9 maart 2006

RECHTBANK IN HET ARRONDISSEMENT AMSTERDAM

VOORZIENINGENRECHTER IN KORT GEDING

VONNIS

i n d e z a a k m e t n u m m e r s 334492 / KG 06-176 SR v a n:

1. [eiser1],

2. [eiser2],

3. [eiser3],

allen wonende te [woonplaats],

e i s e r s bij concept-dagvaarding,

procureur mr. P. Bavelaar,

advocaten mrs. J.B.C.W. van Dijk en G.G.A.J.M. van Poppel te Utrecht,

t e g e n :

1. de besloten vennootschap AUDAX PUBLISHING B.V., gevestigd te Amsterdam,

2. [gedaagde2],

3. [gedaagde3],

g e d a a g d e n , vrijwillig verschenen,

procureur mr. K. Gilhuis.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 28 februari 2006 hebben eisers, verder ook afzonderlijk te noemen [eiser1], [eiser2] en [eiser3], gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte concept-dagvaarding. Gedaagden, verder ook te noemen Audax of Weekend, [gedaagde2] en [gedaagde3], hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Audax geeft het weekblad Weekend uit. [gedaagde2] en [gedaagde3] zijn de hoofdredacteuren van dit blad. In Weekend nummer 3 van 2006 (verschenen op 18 januari 2006) is op de pagina’s 8 tot en met 11 een reportage verschenen over eisers. Op pagina 4 van het betreffende nummer is de reportage aangekondigd met “Het treurige leven van [eiser2] en [eiser1]”.

b. De kop op de pagina’s 8 en 9 luidt: “Zo leven [eiser2] en [eiser1] voor de buitenwereld”. Op deze pagina’s zijn vier foto’s geplaatst die door [eiser1] zijn gemaakt en waarop eisers te zien zijn. Bij deze foto’s is vermeld: Foto’s: © [eiser1]. De vier foto’s zijn afkomstig van www.flickr.com . De foto’s zijn door [eiser1] op deze website geplaatst.

c. De kop op pagina 10 luidt: “...Maar zo is het dagelijks bestaan!”. Op deze pagina zijn twee foto’s van [eiser2] afgedrukt waarop te zien is dat zij boodschappen doet.

d. Op pagina 11 is onder de kop “Gescheiden levens? [eiser1] woont in Amerika en [eiser2] is steeds vaker alleen” een artikel over eisers geplaatst. Op deze pagina staat eveneens een foto van hun woning. Onder de subtitel Mislukking is de volgende tekst geplaatst:

“[eiser3] (15) is ook al helemaal thuis in haar nieuwe land. Elke ochtend wordt ze met de taxi opgehaald om naar haar school, even buiten [woonplaats], te worden gebracht. Ze zit op de [woonplaats] County School, die gespecialiseerd is in muziekopleidingen. (...)

Naar verluidt hebben de [eisers]’s niet de beste herinneringen aan hun verblijf in Nederland. [eiser2] heeft zelfs meerdere malen verklaard dat ze haar hartklachten te danken heeft aan de constante stroom negatieve publiciteit rond haar gezin. [eiser2] was ondermeer het middelpunt van een diva-oorlog met [C. B.] en [P. B. ], haar cosmeticamerk [La P.] bleek niet het succes te worden waarop ze gehoopt had en stierf een stille dood, en ook [eiser1] leek de ene zakelijke mislukking na de andere te moeten trotseren. Er werd beslag gelegd op een deel van zijn bezittingen en diverse voormalige zakenpartners deden hun verhaal in de kranten. En dan was er ook nog een fikse claim van de belastingdienst die als een donderslag bij heldere hemel leek te komen.”

e. Bij brief van 20 januari 2006 van de raadsman van eisers is Audax – kort gezegd – verzocht c.q. gesommeerd de verkoop van Weekend nummer 3 van 2006 te staken, zich blijvend te onthouden van het afbeelden van de portretten van eisers, een rectificatie te plaatsen en € 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding te betalen.

f. In nummer 4 van 2006 van Weekend, verschenen op 25 januari 2006, is op pagina 4 de volgende tekst geplaatst:

Mededeling betreffende familie [eisers]

In het vorige nummer van Weekend hebben wij aandacht besteed aan [eiser1], [eiser2] en hun dochter [eiser3]. [eiser1] heeft ons via zijn advocaat laten weten dat zijn privacy en die van zijn gezin ernstig zijn aangetast door onze publicatie. Bij deze publicatie plaatsten wij foto’s afkomstig van een virtueel fotoalbum op het internet. Wij hadden toestemming dienen te vragen voor publicatie van deze foto’s. Wij betreuren het dat wij dat niet gedaan hebben en bieden de familie [eisers] daarvoor onze excuses aan.

Redactie Weekend

2. Thans vorderen eisers – kort gezegd – het volgende:

i. gedaagden op straffe van dwangsommen ieder gebruik, iedere verveelvoudiging en/of iedere openbaarmaking van werken en/of portretten van eisers zonder voorafgaande toestemming te verbieden, tenzij dit gebruik in overeenstemming is met de zogenaamde Creative Commons Public License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 (hierna: de Licentie);

ii. Audax op straffe van dwangsommen te veroordelen tot het doen van opgave van alle producenten, agenten en afnemers van Weekend nummer 3 van 2006 én van het aantal verkochte exemplaren;

iii. Audax op straffe van dwangsommen te veroordelen tot het versturen van een brief, waarvan de tekst is opgenomen onder iii van het petitum van de aan dit vonnis gehechte dagvaarding naar alle hiervoor onder ii bedoelde afnemers met – onder meer – het verzoek de nog bij hen in bezit zijnde exemplaren van Weekend nummer 3 van 2006 aan Audax te retourneren;

iv. gedaagden op straffe van dwangsommen te veroordelen tot het plaatsen van een rectificatie in Weekend, ter grootte van twee pagina’s, met de volgende tekst:

“In Weekend van 18 januari 2006 stonden op pagina 8 en 9 vier foto’s van [eiser1], [eiser2] en [eiser3]. De publicatie van deze foto’s maakt inbreuk op de auteursrechten van [eiser1] en de portretrechten van [eiser1], [eiser2] en [eiser3]. De publicatie op pagina 10 van twee foto’s van [eiser2] maakt inbreuk op haar portretrechten. De publicatie op pagina 11 over onder anderen [eiser3] is onrechtmatig jegens haar. De voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam heeft dit bij vonnis van [datum vonnis] geoordeeld.

Hoofdredactie Weekend.”

v. gedaagden te veroordelen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van

€ 10.000,-;

vi. gedaagden te veroordelen tot betaling van een voorschot op de winstafdracht van

€ 10.000,-;

vii. die voorziening te treffen die de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren;

viii. de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv te bepalen op zes maanden;

ix. gedaagden te veroordelen in de kosten van dit geding.

3. Eisers stellen hiertoe – samengevat weergegeven – dat [eiser1] de auteursrechten heeft op de vier van www.flickr.com afkomstige foto’s. Weekend heeft dit, door gebruik van het ©-symbool, ook erkend. Door tevens de tekst Foto’s: © [eiser1] te plaatsen, wordt overigens de suggestie gewekt dat [eiser1] toestemming voor het plaatsen van de foto’s heeft gegeven, hetgeen uitdrukkelijk wordt ontkend. De foto’s worden immers op de website beschikbaar gesteld onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de Licentie. Dit is voor iedere bezoeker van de website kenbaar, omdat bij de foto’s de tekst ‘some rights reserved’ is opgenomen. Bij het aanklikken van het symbool bij die tekst wordt men doorgelinkt naar de verkorte tekst van de Licentie. Vervolgens kan men doorklikken naar de volledige tekst van de Licentie. Dat de voorwaarden van de Licentie van toepassing zijn, blijkt uit de aanhef ervan, waarin is opgenomen:

“By exercising any rights to the work provided here, you accept and agree to be bound by the terms of this license.”

Gedaagden hebben niet voldaan aan de vereisten die de Licentie stelt aan het gebruik van de foto’s. Artikel 4 sub c van de Licentie bepaalt dat het gebruik geen commercieel voordeel mag opleveren, dit terwijl Weekend een uitgesproken commercieel tijdschrift is. Artikel 4 sub a van de Licentie bepaalt – kort gezegd – dat bij distributie en publieke tentoonstelling van een werk een kopie van de Licentie moet worden verstrekt. Weekend heeft aan deze voorwaarde niet voldaan omdat iedere verwijzing naar de Licentie ontbreekt. Door schending van de voorwaarden is sprake van wanprestatie aan de zijde van gedaagden. Dit is ook erkend door gedaagden door de mededeling in Weekend nummer 4 van 2006 (zie 1f). Daarbij is nog van belang dat gedaagden, als professionele marktpartij, een grotere zorgplicht hebben. Zij hadden vóór publicatie contact op moeten nemen met [eiser1]. Dat bij de foto’s tevens de tekst This photo is public is te zien, doet niet af aan het standpunt van eisers. Dit betekent slechts dat de foto’s door iedereen kunnen worden bekeken. Het geeft geen recht de foto’s te verveelvoudigen of elders te publiceren.

Vervolgens doen eisers een beroep op hun portretrecht. Het betreft hier door [eiser1] in opdracht gemaakte portretten. Op grond van artikel 20 van de Auteurswet (Aw) is dan voor publicatie toestemming nodig van elk van de geportretteerden en die toestemming is niet verleend. Artikel 20 Aw prevaleert in dit geval boven artikel 21 Aw (dat een redelijk belang vereist om zich tegen openbaarmaking te verzetten).

Tot slot stellen eisers dat sprake is van een onrechtmatige daad jegens [eiser3]. Het vetgedrukte woord mislukking in het artikel wordt direct gevolgd door de vetgedrukte naam [eiser3]. Hierdoor wordt ten aanzien van [eiser3] de suggestie van mislukking gewekt, hetgeen diskwalificerend en grievend is. Van belang hierbij is dat [eiser3] een minderjarig kind is en geen ‘public figure’. Ten tweede is de publicatie ten aanzien van [eiser3] onrechtmatig omdat er, nu bekend is gemaakt op welke school zij zit en hoe zij naar school wordt gebracht, een vergrote kans op ontvoering bestaat. Dit heeft voor veel spanningen bij eisers gezorgd.

Eisers hebben een spoedeisend belang bij hun vorderingen. Zij lijden schade, onder meer omdat het betreffende nummer van Weekend nog steeds in leesmappen circuleert. Nu [eiser1] zijn naam als merk heeft gedeponeerd, leidt dit tot een afname van de waarde van dit merk. Ook vormt de publicatie een inbreuk op (overige) commerciële exploitatiemogelijkheden van de auteurs- en portretrechten van [eiser1] en [eiser2]. Zo zal het moeilijker worden sponsors te krijgen voor de weblog van [eiser1]. Daarnaast willen eisers op geen enkele wijze worden geassocieerd met Weekend. De rectificatie in Weekend nummer 4 van 2006 is gezien lay-out, plaatsing en inhoud niet toereikend om die schade weg te nemen.

4. Gedaagden hebben – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat eisers al jarenlang actief de publiciteit zoeken. Vanaf eind 2002 tot begin 2004 zijn zij wekelijks met veel aandacht voor privé-zaken op televisie te zien geweest in de ‘real-life-soap’ De [eisers] Family. Dit gold met name ook voor [eiser3], toen 12 jaar oud. Thans kan iedereen op de website www.flickr.com nog steeds honderden privé foto’s van eisers bekijken. Ook via zijn weblog en podlog maakt [eiser1] regelmatig details over het privé-leven van eisers openbaar.

De vier gewraakte foto’s zijn volledig te goeder trouw in Weekend gepubliceerd. Door de vermelding This photo is public verkeerde Weekend in de veronderstelling dat zij de foto’s mocht publiceren, met daarbij de vermelding dat de auteursrechten bij [eiser1] berusten. De link naar de Licentie is niet op een voor de hand liggende wijze te vinden. Audax was zich pas van de Licentie bewust nadat zij hierop door de raadsman van eisers werd gewezen. Audax kan derhalve geen verwijt worden gemaakt van het schenden van de in de Licentie opgenomen voorwaarden. Omdat Audax het desalniettemin vervelend vond dat eisers zo ontstemd waren over publicatie van de vier foto’s, heeft zij hierover in de eerstvolgende editie van Weekend een mededeling geplaatst. Tevens heeft zij eisers onverplicht een vergoeding van € 1.500,- aangeboden. Dit is een hoog bedrag; de waarde van de foto’s is immers nihil, aangezien iedereen de foto’s op internet kan bekijken.

Als in dit geval de voorwaarden zoals opgenomen in de Licentie wèl van toepassing zouden zijn, dan geldt dat [eiser1] geen enkel nadelig gevolg heeft ondervonden van het niet vermelden van de Licentievoorwaarden. Wèl is immers vermeld dat het auteursrecht op de foto’s bij [eiser1] berust. Ook artikel 4 sub c van de Licentie is niet geschonden. Het primaire doel van Weekend om de foto’s te publiceren is niet het genereren van winst, maar het informeren van haar lezers. Die uitingsvrijheid komt Audax toe. De betreffende voorwaarde lijkt bedoeld voor het tegengaan van merchandising (bijvoorbeeld het maken van ansichtkaarten) en niet om het plaatsen van foto’s ter illustratie van nieuwsberichten tegen te gaan.

Het beroep van eisers op hun portretrecht kan evenmin worden gehonoreerd. Het portretrecht geeft geen absoluut verbodsrecht. In het kader van artikel 21 Aw dient een afweging te worden gemaakt tussen het recht op privacy enerzijds en de uitingsvrijheid anderzijds. Nu eisers de vier foto’s zelf in het publieke domein hebben gebracht, valt niet in te zien hoe hun privacy geschonden zou kunnen zijn. Om dezelfde reden kan er geen sprake zijn van gemiste verzilverbare populariteit. De belangenafweging dient dan ook in het voordeel van gedaagden uit te vallen.

De inhoud van het artikel is niet onrechtmatig. De subkop Mislukking heeft in het geheel geen betrekking op [eiser3], zoals blijkt bij verdere lezing van het artikel, maar op enkele zakelijke mislukkingen van [eiser1] en [eiser2]. Het noemen van de naam van de school en de vermelding dat [eiser3] met een taxi naar die school wordt gebracht, is evenmin onrechtmatig. Van belang hierbij is dat [eiser1] en [eiser2] hun dochter in het geheel niet uit de publiciteit houden: zo heeft zij onlangs nog geposeerd in het tijdschrift Beau Monde van januari 2006 en was zij destijds regelmatig in de ‘real-life-soap’ te zien. [eiser3] is verder op een groot aantal foto’s te zien op www.flickr.com en ook op de weblog van [eiser1] worden mededelingen over haar gedaan. Dat [eiser3] naar de [woonplaats] County School gaat is van belang te vermelden omdat dit een van de meest prestigieuze muziekopleidingen van Engeland is. Niet valt in te zien dat dit een onrechtmatige schending van de privacy zou opleveren. Hetzelfde geldt voor de vermelding dat [eiser3] per taxi naar deze school gaat. Dit betreft een feitelijke en onschuldige mededeling.

Verder voeren gedaagden nog het verweer dat een zogenaamde recall van nummer 3 van Weekend een te vergaande maatregel is, die ook praktisch niet (meer) uitvoerbaar is. Audax is niet verantwoordelijk voor de leesmappen. Audax zegt vrijwillig toe de vier van www.flickr.com afkomstige foto’s niet nog eens te publiceren. Ook de vordering opgave te doen van alle gegevens van alle afnemers is te verstrekkend, zeker om bij wijze van voorlopige voorziening te kunnen worden toegewezen. Dit geldt eveneens voor de vorderingen zoals hiervoor onder 2 iii en iv verwoord, te meer nu Weekend in nummer 4 van 2006 al een mededeling heeft geplaatst, die in grote lijnen hetzelfde is als de gevorderde rectificatie. Een rectificatie over twee volledige pagina’s is bovendien buitenproportioneel. De gevorderde voorschotten op de schadevergoeding en winstafdracht zijn niet onderbouwd. Ook hebben eisers geen spoedeisend belang bij toewijzing van deze vorderingen. Er kan geen sprake zijn van immateriële schade omdat de betreffende foto’s nog immer op internet te zien zijn. Op grond van de gebruikelijke tarieven van de Fotografenfederatie zou voor de vier foto’s minder dan € 1.000,- betaald moeten worden, aldus gedaagden.

Beoordeling van het geschil:

5. De vier van www.flickr.com afkomstige foto’s zijn door [eiser1] gemaakt en door hem op die website geplaatst. Uitgangspunt is dat het auteursrecht op de vier foto’s bij hem berust en dat de foto’s, door plaatsing op die website, onder de werking van de Licentie vallen. Audax dient zich dan ook te houden aan de voorwaarden die in de Licentie worden gesteld aan het gebruik door derden van die foto’s. Dat Audax door de mededeling ‘This photo is public’ op het verkeerde been is gezet (en daardoor geen kennis heeft genomen van de inhoud van de Licentie), is niet onbegrijpelijk, maar er mag van haar als professionele partij worden verwacht dat zij een goed en nauwkeurig onderzoek verricht alvorens zij foto’s die afkomstig zijn van het internet afdrukt in het blad Weekend. Indien zij een dergelijk onderzoek had verricht, was zij door middel van het aanklikken van het symbool bij de mededeling ‘some rights reserved’ gestuit op (de verkorte versie van) de Licentie. Bij twijfel over de toepasselijkheid en de inhoud van de Licentie had zij de rechthebbende op de foto’s (in dit geval [eiser1]) toestemming voor publicatie moeten vragen. Audax heeft nagelaten een dergelijk nauwkeurig onderzoek te verrichten en zij heeft te gemakkelijk verondersteld dat het publiceren van de foto’s wel in orde zou zijn. Audax heeft de voorwaarden als opgenomen in de Licentie niet in acht genomen (waarover hierna onder 6 meer). De vordering zoals hiervoor weergegeven onder 2 i is dan ook toewijsbaar, in die zin dat het gedaagden verboden zal worden alle foto’s die door [eiser1] op www.flickr.com zijn geplaatst te publiceren, tenzij dit geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van de Licentie. De aan deze veroordeling te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. De toezegging van gedaagden de foto’s niet nogmaals te publiceren, staat niet aan toewijzing van deze vordering in de weg. De toezegging is immers pas ter zitting gedaan en beperkt zich tot de vier reeds gepubliceerde foto’s.

6. Vervolgens komt aan de orde wat in dit geval de schade is van het niet in acht nemen van de in de Licentie opgenomen voorwaarden en hoe eventuele schade beperkt kan worden. Blijkens de stellingen van eisers zijn twee van die voorwaarden, opgenomen in de artikelen 4 sub a en 4 sub c, geschonden. Artikel 4 sub a van de Licentie bepaalt – kort gezegd – dat bij gebruik van het werk in de vorm van (onder meer) distributie en publieke tentoonstelling een kopie van de Licentie ingesloten dan wel verstrekt moet worden. Eisers hebben terecht gesteld dat in het betreffende nummer van Weekend iedere verwijzing naar de Licentie ontbreekt. Nu echter bij de foto’s wèl is vermeld: Foto’s: © [eiser1] èn nu Audax in Weekend nummer 4 van 2006 de onder 1f geciteerde mededeling heeft geplaatst, is [eiser1] er voorshands onvoldoende in geslaagd om aannemelijk te maken wat (nu nog) de schade is van het niet in acht nemen van deze voorwaarde. Hetzelfde geldt voor de voorwaarde zoals opgenomen in artikel 4 sub c van de Licentie. Deze voorwaarde bepaalt – kort gezegd – dat de gebruiker het werk niet voor commerciële doeleinden mag gebruiken. Voorshands heeft Audax ook deze voorwaarde geschonden, nu het uitgeven van een entertainmentblad als Weekend in de eerste plaats als een commerciële activiteit kan worden aangemerkt. De commerciële waarde van de vier foto’s is echter gering te achten, nu zij reeds op internet voor eenieder toegankelijk zijn. Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat de materiële schade die [eiser1] door het publiceren van de foto’s heeft geleden nog niet voldoende is weggenomen door het plaatsen van de onder 1f geciteerde mededeling en door het aanbod een vergoeding van € 1.500,- te betalen. Dat de foto’s een hogere (commerciële) waarde zouden hebben dan dit bedrag, is op geen enkele wijze gebleken. Dat de commerciële exploitatie-mogelijkheden van auteursrechten, portretrechten en/of merkrechten van [eiser1] en [eiser2] door de publicatie van reeds eerder openbaar gemaakte foto’s zijn aangetast is evenmin aannemelijk geworden. Verder hebben eisers wel gesteld dat in dit geval sprake is van immateriële schade, reputatieschade of schade die eruit bestaat dat zij niet met Weekend geassocieerd willen worden, maar ook deze stelling is onvoldoende onderbouwd. In dit verband is de onder 1f geciteerde mededeling eveneens van belang. De conclusie tot zover is dat het schenden van de Licentie door gedaagden geen schade (meer) oplevert. Het schenden van de Licentie kan derhalve geen grondslag vormen voor het toewijzen van schadevergoeding of van andere schadebeperkende voorzieningen als een ‘recall’ (die overigens praktisch niet meer uitvoerbaar is) of een rectificatie.

7. Eisers hebben verder ten aanzien van de vier van www.flickr.com afkomstige foto’s een beroep gedaan op hun portretrechten. In dit kader is allereerst van belang dat voorshands niet is gebleken dat de portretten zijn gemaakt in opdracht als bedoeld in artikel 20 Aw , nu hieronder dient te worden verstaan op bestelling gemaakte portretten. Van een opdracht in de zin van genoemd artikel is geen sprake indien de geportretteerde enkel geen bezwaar maakt tegen het maken van het portret of zelfs indien hij daarmee uitdrukkelijk instemt. Voorshands wordt op basis van de betreffende foto’s geoordeeld dat het hier om door [eiser1] gemaakte familiefoto’s (kiekjes) gaat en niet om door hem in opdracht, op bestelling gemaakte portretten. Het beroep van eisers op hun portretrechten dient derhalve te worden beoordeeld aan de hand van artikel 21 Aw . In dit artikel i s – kort gezegd – bepaald dat openbaarmaking van een portret niet geoorloofd is voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen die openbaarmaking verzet. Dit belang dient te worden afgewogen tegen de belangen van gedaagden. Het privacybelang van eisers speelt hier geen rol nu de foto’s al op het internet openbaar zijn gemaakt en eisers (ook [eiser3]) veelvuldig in de publiciteit treden (traden) en het ‘neutrale’ foto’s betreft. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 6 is overwogen is evenmin gebleken van een aantasting van de verzilverbare populariteit van eisers. Onder deze omstandigheden dient het belang van gedaagden bij hun uitingsvrijheid te prevaleren. Dit betekent dat de overige vorderingen evenmin op basis van de portretrechten van eisers kunnen worden toegewezen.

8. Als laatste grondslag voor hun vorderingen hebben eisers gesteld dat de tekst van het artikel onrechtmatig is jegens [eiser3]. Vooropgesteld wordt dat voor zover eisers op deze grond een rectificatie vorderen dit slechts mogelijk is op grond van artikel 6:167 BW en wel “ter zake van een onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard”. Daarvan is in dit geval geen sprake. Gesteld noch gebleken is dat [eiser3] niet op de [woonplaats] County School zit en/of niet per taxi naar die school vervoerd wordt. Ook op andere gronden kan deze passage niet als onrechtmatig worden aangemerkt. In zijn algemeenheid moet weliswaar het geven van informatie over een minderjarig kind van ouders, die in de belangstelling staan van de entertainment-bladen, vermeden worden, maar in dit geding is onvoldoende aannemelijk geworden dat de gewraakte passage over [eiser3] de kans op haar ontvoering doet toenemen. Van belang hierbij is dat [eiser3] door haar ouders in het geheel niet uit de publiciteit wordt gehouden (zo is zij onlangs nog te zien geweest in het tijdschrift Beau Monde) en haar beeltenis en veel gegevens over haar leven al openbaar zijn. De subkop Mislukking slaat overduidelijk niet op [eiser3], maar op de zakelijke mislukkingen van haar ouders, en dit is voor iedere lezer kenbaar. Derhalve kan ook dit onderdeel van het artikel niet als grievend, laat staan als onnodig grievend, jegens haar worden aangemerkt. De overige vorderingen kunnen derhalve evenmin op basis van de door eisers gestelde onrechtmatigheid van de tekst van het artikel worden toegewezen.

9. Nu partijen over en weer in het (on)gelijk worden gesteld, zullen de proceskosten worden gecompenseerd als na te melden.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Verbiedt gedaagden na betekening van dit vonnis ieder gebruik, iedere verveelvoudiging en/of iedere openbaarmaking van de werken van [eiser1], die zijn geplaatst op de website www.flickr.com , zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te staken en gestaakt te houden, tenzij dit gebruik, deze verveelvoudiging en/of deze openbaarmaking in overeenstemming is met het bepaalde in de voorwaarden waaronder de werken door [eiser1] op die website ter beschikking worden gesteld als vermeld in de Creative Commons Public License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 en/of is toegestaan op basis van wettelijke bepalingen, een en ander op straffe van een dwangsom van

€ 1.000,- per overtreding van dit verbod met een maximum van € 20.000,-.

2. Compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door de vice-president mr. Sj.A. Rullmann, voorzieningenrechter in kort geding in de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 9 maart 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature