Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wet op de architectentitel

UitspraakRolnummer: 153390 CV EX.PL 03-2652 (NB) Uitspraakdatum: 8 juli 2004

RECHTBANK ALKMAAR

Vonnis

Sector kanton - locatie Den Helder

in de zaak van:

de stichting

Stichting Bureau Architectenregister

gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 's-Gravenhage eisende partij

verder ook te noemen: SBA

gemachtigde: [XX] , werkzaam ten kantore van SBA te ’s-Gravenhage

-tegen-

1. [gedaagde 1]

wonende te [woonplaats] , [adres]

2. de besloten vennootschap

Architektenburo Texel b.v., h.o.d.n. Architektenburo [YY] / Texel b.v.

kantoorhoudende te Den Burg, Burgwal 20

gedaagde partijen

verder ook te noemen: [gedaagden]

gemachtigde: mr. P. van den Berg, advocaat te Utrecht.

1. Het procesverloop

SBA heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 8 december 2003.

[gedaagden] hebben bij antwoord verweer gevoerd. Na beraad is gediend van repliek en dupliek.

SBA heeft zich bij akte nog uitgelaten over de door [gedaagden] bij dupliek overgelegde producties.

De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast. Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende betwist, staat het volgende tussen partijen vast.

2.1 Op 1 oktober 1988 is de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), met uitzondering van artikel 23, in werking getreden. Art. 23 van de Wet op de architectentitel [hierna te noemen: de Wet] is op 1 oktober 1993 in werking getreden (art. 42 van de Wet).

2.2 In de Wet worden onder meer de titels architect en interieurarchitect beschermd. Het gebruik van de titel is voorbehouden aan de daartoe gekwalificeerde beroepsbeoefenaar die ingevolge zijn verzoek in het architectenregister is ingeschreven. Inschrijving in het register geschied alleen indien aan de bij of krachtens de Wet gestelde eisen wordt voldaan.

2.3 SBA is op grond van artikel 3 lid 2 van de Wet belast met het beheer van het architectenregister en draagt zorg voor de inschrijving in het register

2.4 Blijkens artikel 23 lid 1 van de Wet is gerechtigd tot het voeren van de titel, hetzij zonder nadere aanduiding, hetzij in woordsamenstellingen waarin de titel of een afkorting daarvan voorkomt, (... ) uitsluitend hij die onder deze titel in het register staat ingeschreven.

2.5 [gedaagde 1] staat in het architectenregister ingeschreven als interieurarchitect.

3. Het geschil

3.1 SBA vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

3.l a [gedaagden] te bevelen binnen twee weken na het in deze te wijzen vonnis het voeren van de titel architect en het voeren van de aanduiding architectenbureau te staken en gestaakt te houden, hetgeen met betrekking tot gidsvermeldingen begrepen dient te worden als het voorkomen van nieuwe onrechtmatige vermeldingen in volgende uitgaven;

3.1. b [gedaagden] te bevelen zich overigens te onthouden van het gebruik van benamingen waarin (woordsamenstellingen met, afkorting van) de beschermde titel architect voorkomen.

Zulks op straffe van een dwangsom van€ 2.500,- voor iedere dag of keer dat [gedaagden] nalaten aan voornoemde bevelen te voldoen, met veroordeling van [gedaagden] in de kosten van het geding.

3.2 SBA stelt hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende.

[gedaagde 1] handelt in strijd met artikel 23 lid 1 van de Wet door als naam te voeren architektenburo [YY] en later architektenburo Texel b.v., nu de activiteiten van die vennootschap niet worden uitgeoefend door of onder feitelijke leiding staan van een natuurlijk persoon die op grond van de Wet gerechtigd is de titel te voeren.

[gedaagde 1] presenteert zich persoonlijk nog steeds als architect, alsmede wordt de oude naam architektenburo [YY] nog steeds gebruikt.

3.3 [gedaagden] concluderen tot afwijzing van de vordering van SBA en voeren hiertoe, zakelijk samengevat, het volgende aan.

[gedaagden] hebben vanaf 1968 de naam architektenburo [YY] gevoerd en er is altijd nauw samengewerkt met [ZZ] , een geregistreerd architect, die overigens ook een eigen architectenbureau voert. Tussentijds is ook [WW] , die ook geregistreerd architect is, in dienst geweest van oktober 1998 tot 30 november 2003.

Thans wordt uitsluitend de naam Architektenburo Texel B.V. nog gevoerd en na het vertrek van [WW] bestaat nog steeds en van ouds de samenwerking met architect [ZZ] , die daarbij als freelancer optrad.

[gedaagde 1] betwist dat hij zich als architect manifesteert. Zijn naam is op het eiland bekend van zijn vroegere architektenburo [YY] . Dat de naam daarna nog hier en daar voorkomt kan hem niet verweten worden, nu hij alle relevante instanties op de hoogte heeft gebracht van de naamswijziging.

4. De beoordeling

4.1 Voorop gesteld wordt dat het voeren van de naam Architektenburo [YY] in strijd is met de Wet op de architectentitel, nu [gedaagde 1] niet een geregistreerd architect is in de zin van die wet. Zo min [gedaagde 1] zich architect mag noemen, zo min mag hij zich ook bedienen van de naam architektenburo [YY] . Dat [gedaagde 1] die naam voert sedert 1968 doet daaraan niet af, nu hij om hem moverende redenen ervan heeft afgezien zich als architect te laten registreren.

4.2 Dat geldt evenzeer voor de naam Architectenburo Texel B.V., omdat daarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de bouwkundige activiteiten van het bureau worden uitgevoerd door of feitelijk onder leiding staan van een natuurlijk persoon die volgens de wet gerechtigd is de titel van architect te voeren. Daarvan is echter geen sprake. [gedaagde 1] mag genoemde titel immers niet voeren en de door hem genoemde [ZZ] is weliswaar een geregistreerd architect, doch voert een eigen architectenbureau en werkt slechts samen met voornoemd bureau van [gedaagde 1] zonder arbeidsrechtelijke of vennootschappelijke band.

Een ander standpunt zou leiden tot ongewenste verwatering van de beschermende titel architect, doordat een als zodanig geregistreerd architect door enige vorm van samenwerking met diverse bureaus ten onrechte de indruk zou wekken dat de bouwkundige activiteiten van die bureau's worden uitgevoerd en onder leiding staan van een geregistreerd architect.

4.3 SBA heeft voldoende gestaafd dat [gedaagde 1] zich presenteert als architect en zich die titel laat aanleunen. Zij heeft daartoe een door architect [WW] ingevulde lijst overgelegd, een telefoongids, en een krantenartikel uit de Texelse Courant van 27 juni 2003.

Weliswaar leggen [gedaagden] de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de litigieuze titulatuur bij derden, doch met SBA moet worden geconcludeerd dat de onjuiste indruk die bij derden kennelijk nog hier en daar bestaat, is gewekt door een jarenlang onrechtmatig titelgebruik.

4.4 Dat [gedaagden] in onderhandeling zijn met voornoemde architect [WW] doet uiteraard aan de in het vorenoverwogene gesignaleerde strijdigheid met de wet niet af en vormt daarvoor ook geen rechtvaardiging.

4.5 Gelet op het vorenoverwogene dient de vordering van SBA worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot € 500,00 per dag met een maximum van€ 25.000,-.

[gedaagden] dient als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten te worden veroordeeld.

5. De beslissing

De kantonrechter:

Beveelt [gedaagden] binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis het voeren van de titel architect en het voeren van de aanduiding architectenbureau te staken en gestaakt te houden, hetgeen met betrekking tot gidsvermeldingen begrepen dient te worden als het voorkomen van nieuwe onrechtmatige vermeldingen in volgende uitgaven.

Beveelt [gedaagden] zich te onthouden van het gebruik van benamingen waarin (woordsamenstellingen met, afkorting van) de beschermde titel architect voorkomen.

Zulks op straffe van een dwangsom van€ 500,- voor iedere dag of keer dat [gedaagden] nalaten aan voornoemde bevelen te voldoen.

Veroordeelt [gedaagden] in de proceskosten, die tot heden voor SBA worden vastgesteld op een bedrag van€ 763,16 [inclusief BTW indien en voorzover door [gedaagden] verschuldigd], waaronder begrepen een bedrag van € 450,00 voor salaris van de gemachtigde van SBA [waarover [gedaagden] geen BTW verschuldigd zijn].

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G. Vroom, kantonrechter, bijgestaan door de griffier, en in het openbaar uitgesproken op donderdag 8 juli 2004.

De kantonrechter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature