< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Strafmotivering. ’s Hofs vaststelling over een eerdere onherroepelijke veroordeling is niet zonder meer begrijpelijk gelet op de inhoud van het door het Hof genoemde UJD. De strafoplegging is daarom ontoereikend gemotiveerd.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

ConclusieNr. 10/04778

Mr. Aben

Zitting 7 juni 2011

Conclusie inzake:

[Verdachte]

1. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft de verdachte op 29 oktober 2010 ter zake van 1. "diefstal, vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen" en 2. "medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie" veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren. Voorts bevat het arrest beslissingen omtrent een aantal inbeslaggenomen goederen.

2. Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld. Mr. A.W. Syrier, advocaat te Utrecht, heeft een schriftuur ingezonden, houdende één middel van cassatie.

3.1. Het middel klaagt dat het hof de strafoplegging onbegrijpelijk, althans ontoereikend heeft gemotiveerd.

3.2. Voor zover ter beoordeling van het middel relevant houdt 's hofs strafmotivering op pagina 10 van het bestreden arrest het volgende in:

'Ten nadele van de verdachte weegt mee dat hij blijkens een hem betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 28 september 2010 eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van strafbare feiten, waaronder een ander geweldsdelict, en een eerdere overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen. Met name de eerdere veroordeling voor het geweldsdelict, waarvoor hij onder meer tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf is veroordeeld en waarvan hij nog niet lang op vrije voeten zal zijn geweest, rekent het hof de verdachte zwaar aan.'

3.3. Kort gezegd betoogt de steller van het middel dat 's hofs overwegingen voor zover inhoudende dat uit de justitiële documentatie van de verdachte kan worden afgeleid dat hij eerder onherroepelijk voor een geweldsdelict is veroordeeld tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf waarvan de verdachte 'nog niet lang op vrije voeten zal zijn geweest' onjuist zijn, nu zulks niet uit het door het hof geraadpleegde uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 28 september 2010 kan worden afgeleid.

3.4. De klacht slaagt. Uit bedoelde justitiële documentatie kan niet worden afgeleid dat de verdachte eerder ter zake een geweldsdelict onherroepelijk is veroordeeld tot een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het heeft er inderdaad alle schijn van, zoals de steller van het middel opmerkt, dat het hof de op de justitiële documentatie voorkomende zaak met parketnummer 11/510291-08 waarbij de verdachte op 17 september 2009 door de rechtbank Dordrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaar en zes maanden heeft aangezien voor een eerdere onherroepelijke veroordeling. Dat laatste is onjuist, nu de zaak met genoemd parketnummer dezelfde zaak is die aan het oordeel van het hof onderworpen was (en dus nog niet onherroepelijk was). Blijkens de strafmotivering heeft het hof deze kennelijk abusievelijk als onherroepelijk aangemerkte veroordeling de verdachte bij het bepalen van de hoogte van de straf zwaar aangerekend.

3.5. Het voorgaande brengt met zich dat de strafoplegging dient te worden vernietigd.

4. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend voor wat betreft de strafoplegging, en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof te 's-Gravenhage teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature