E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:OGHNAA:2009:BI9335
LJN BI9335, Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, HLAR 062/08

Inhoudsindicatie:

BZV-zaak (rechtsgevolgen erkenning homohuwelijk). Artikel 40 Statuut , artikel 1:30 BW , artikel 4 Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren, artikel 1 lid 1 Twaalfde Protocol.

Beroep tegen afwijzing verzoek om de partner van de verzekerde als medeverzekerd gezinslid voor de toepassing van de Regeling vergoeding behandelings- en verplegingskosten overheidsdienaren in te schrijven. Deze afwijzing is een beschikking; niet onjuist is het oordeel dat de interim-directeur van BZV een bestuursorgaan is. Dat de verzekerde een met een overheidsdienaar, als bedoeld in artikel 4 van de Regeling, gelijkgestelde werknemer is en de Nederlandse huwelijksakte in de basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, betekent niet zonder meer dat de partner ook de echtgenoot van de verzekerde is in de zin van artikel 4 van de Regeling. Naar het recht van de Nederlandse Antillen (artikel 1:30 lid 1 BW) kan een huwelijk slechts bestaan tussen een man en een vrouw. Artikel 4 van de Regeling is met inachtneming van die bepaling van het BW vastgesteld. De beschikking van de Hoge Raad van 13 april 2007 (waarin is overwogen dat het verband van het Koninkrijk, zoals dat in het Statuut vorm heeft gekregen, meebrengt dat alle delen van het Koninkrijk binnen hun eigen rechtsorde de rechtskracht en daarmee de rechtsgevolgen van elkaars rechterlijke uitspraken en authentieke akten moeten aanvaarden) heeft niet tot gevolg dat, nu naar het recht van het land Nederland het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk is, genoemde bepaling van de Regeling zo moet worden uitgelegd, dat door opneming van de huwelijksakte in het daartoe bestemde register de partner echtgenoot van de verzekerde is in voormelde zin. Het betoog dat de interim-directeur, door het in Nederland gesloten huwelijk tussen de verzekerde en haar partner anders te behandelen dan een in dat land tussen twee personen van verschillend geslacht gesloten huwelijk, heeft gehandeld in strijd met artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM, faalt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie