< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

verdeling nalatenschap

UitspraakBurgerlijke zaken over 2021 Vonnis no.:

Registratienummers: CUR201800481 – CUR2020H00010

Uitspraak: 12 januari 2021

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Vonnis in de zaak van:

[Appellant],

wonend in Aruba, voor procuratiewerkzaamheden domicilie gekozen hebbende in Curaçao ten kantore van mr. S.M. Saleh,

hierna te noemen: [Appellant],

oorspronkelijk verweerder in conventie tevens eiser in reconventie, thans appellant in principaal appel en geïntimeerde in incidenteel appel,

procederend in persoon.

tegen

1 [Geïntimeerde 1],

wonend in Curaçao,

2. [ [Geïntimeerde 2],

wonend in Nederland,

3. Geïntimeerde 3],

wonend in Curaçao,

hierna gezamenlijk te noemen: [Geïntimeerde c.s.] en individueel onderscheidenlijk [Geïntimeerde 1], [Geïntimeerde 2] en [Geïntimeerde 3],

oorspronkelijk eisers in conventie tevens verweerders in reconventie, thans geïntimeerden in principaal appel en appellanten in incidenteel appel,

gemachtigde: mr. M.J. Eisden,

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en gevorderd en verzocht, voor de procesgang aldaar en voor de overwegingen en beslissingen van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht), wordt verwezen naar de tussen partijen op 17 december 2018 en 8 juli 2019 uitgesproken tussenvonnissen en het op 2 december 2019 uitgesproken eindvonnis.

1.2. [

[Appellant] is bij akte van appel op 10 januari 2020 in hoger beroep gekomen van voornoemd eindvonnis. In een op 20 februari 2020 ter griffie ingekomen memorie van grieven heeft hij tien grieven voorgedragen en geconcludeerd dat het Hof de bestreden uitspraak zal vernietigen en zal rechtdoen met inachtneming van hun memorie van grieven, met veroordeling van [Geïntimeerde c.s.] in de kosten van beide instanties.

1.3. [

[Geïntimeerde c.s.] hebben in een memorie van antwoord, met producties, het appel van [Appellant] bestreden. Zij hebben incidenteel zelf appel ingesteld, onder aanvoering van drie grieven en geconcludeerd tot bevestiging van het bestreden vonnis met inachtneming van het verzochte in incidenteel appel, met veroordeling van [Appellant] in de kosten van beide instanties.

1.4. [

[Appellant] heeft in een memorie van antwoord in het incidenteel appel het incidenteel appel bestreden en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, met veroordeling van [Geïntimeerde c.s.] in de kosten.

1.5.

Op 8 juli 2020 hebben [Geïntimeerde c.s.] producties ingediend.

1.6.

Het Hof heeft bij incidenteel vonnis van 2 september 2020 (CUR2020H00175), hersteld bij herstelvonnis van 8 september 2020, op vordering van [Geïntimeerde c.s.], het eindvonnis van het Gerecht uitvoerbaar bij voorraad verklaard wat betreft de toedeling van het huis aan [Geïntimeerde 2] tegen vergoeding van de bij dat vonnis vastgestelde overbedeling van NAf 187.500,- aan [Appellant], zonder verrekening van de andere bij dat vonnis vastgestelde bedragen.

1.7.

Op 17 november 2020, de voor schriftelijk pleidooi bepaalde dag, hebben [Appellant] en de gemachtigde van [Geïntimeerde c.s.] pleitaantekeningen overgelegd.

1.8.

Uitspraak is bepaald op heden.

2 De ontvankelijkheid

Partijen zijn tijdig en op de juiste wijze in hoger beroep gekomen en kunnen daarin worden ontvangen.

3 De grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de memories van grieven.

4 Beoordeling

4.1.

Het gaat hier om de verdeling van de nalatenschap van [erflater], overleden in Curaçao op [datum] 2016, vader van [Appellant] en grootvader van [Geïntimeerde c.s.]. [Appellant] is deelgenoot voor de helft en [Geïntimeerde c.s.] ieder voor ⅙e deel. Het Gerecht heeft de verdeling aldus vastgesteld (dictum in conventie en reconventie):

- de onroerende zaak c.a. aan de [adres] te Curaçao zal vrij van huur en gebruik en ontruimd worden toegedeeld aan [Geïntimeerde 2] tegen een waarde van NAf 375.000. Zij is daardoor overbedeeld en zal aan [Appellant] NAf 187.500 moeten voldoen verminderd met de nog openstaande onroerend zaak belasting over 2016 en 2017 en de helft van de premies brandverzekering vanaf 2018 tot datum toedeling en aan [Geïntimeerde 1] en [Geïntimeerde 3] elk NAf 62.500;

- het saldo op de bankrekening bij BdC ad NAf 28.721,24 zal worden toegedeeld aan [Appellant]. Hij is hierdoor overbedeeld en zal aan [Geïntimeerde c.s.] elk NAf 4.786,87 moeten voldoen;

- het saldo op de bankrekening bij RBC ad NAf 618,47 negatief zal eveneens aan [Appellant] worden toegedeeld. [Geïntimeerde c.s.] moeten aan [Appellant] elk NAf 103 voldoen wegens onderbedeling;

- een bedrag aan contant geld van $ 140,00 (NAf 252) zal worden toegedeeld aan [Appellant] onder de verplichting wegens overbedeling aan [Geïntimeerde c.s.] elk NAf 42,00 te voldoen;

- de inboedel zal voor zover niet anders bepaald worden toegedeeld aan [Appellant] zonder verdere verrekening van opslagkosten en eventuele over- of onderbedeling;

- het serviesgoed zal worden toebedeeld aan [Geïntimeerde 1] en sprei en deken aan [Geïntimeerde 3], de trouwring van erflater wordt toegedeeld aan [Appellant] alles zonder verrekening van eventuele over- of onderbedeling;

- de vier beelden worden aldus verdeeld dat elk van de erfgenamen een van de beelden krijgt toegedeeld, waarbij [Appellant] de eerste keuze heeft, zonder verrekening van eventuele over- of onderbedeling;

- alle foto’s en films worden toegedeeld aan [Geïntimeerde 3] (beheer met de verplichting deze voor digitalisering of het maken van kopieën ook af te geven aan de andere erfgenamen/partijen) zonder verrekening van eventuele over- of onderbedeling;

- het (achterstallige) deel aanslag onroerend zaak belasting 2016 en 2017 dient aan [Appellant] te worden toegedeeld en te worden verrekend bij toedeling van de onroerende zaak;

- [Appellant] dient een gebruiksvergoeding te voldoen aan [Geïntimeerde c.s.] voor dat deel dat correspondeert met hun aandeel in de nalatenschap, zijnde over de periode december 2016 tot januari 2020 NAf 6.752,50 aan elk te vermeerderen met NAf 182,50 aan elk van hen voor iedere maand vanaf januari 2020 waarin de woning (inclusief appartement) nog niet (vrij van huur en gebruik) is toegedeeld en ontruimd;

- voor de door [Appellant] betaalde onderhoudskosten ad NAf 2.056,76 dienen [Geïntimeerde c.s.]. aan [Appellant] elk NAf 342,80 te betalen.

bepaalt dat [Geïntimeerde 2] na verdeling als hier vastgesteld wegens overbedeling aan [Appellant] NAf 176.364,50 moet voldoen te verminderen met de achterstallige aanslagen OZB over 2016 en 2017, de helft van de aanslagen OZB vanaf 2019 en de helft van de premies brandverzekering vanaf 2018;

bepaalt dat [Geïntimeerde 2] na verdeling als hier vastgesteld aan zowel [Geïntimeerde 1] als [Geïntimeerde 3] NAf 62.500 moet voldoen;

bepaalt dat [Appellant] na verdeling als hier vastgesteld wegens overbedeling zowel aan [Geïntimeerde 1] als [Geïntimeerde 3] NAf 11.135,50 dient te voldoen;

bepaalt dat [Appellant] voor elke maand vanaf januari 2020 dat de onroerende zaak niet vrij van huur en gebruik en ontruimd is, aan [Geïntimeerde c.s.] elk NAf 182,50 per maand moet voldoen;

bepaalt dat partijen de bovenvermelde wijze van verdeling bij notariële akte van verdeling en levering moeten laten vaststellen en afrekenen binnen een maand nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden, bij gebreke waarvan dit vonnis in de plaats zal treden van elke door enige deelgenoot vereiste rechtshandeling; .

4.2.

Hiertegen richten zich de appelen tevergeefs. Het Hof verenigt zich met de beslissing van het Gerecht en maakt deze tot de zijne.

4.3.

Een verdeling als de onderhavige tussen naaste familieleden wordt in sterke mate beheerst door de billijkheid, ook al zijn de verhoudingen tussen [Appellant] en [Geïntimeerde c.s.] ernstig verstoord. Het is onvermijdelijk in een situatie van ernstige verstoring van de verhoudingen dat de rechter knopen doorhakt teneinde tot een verdeling binnen redelijke termijn te komen. Het Hof sluit zich aan bij de zorgvuldige wijze waarop het Gerecht zulks gedaan heeft en tegen het resultaat daarvan.

4.4.

Het verreweg belangrijkste bestanddeel van de te verdelen nalatenschap is het huis. [Appellant] heeft niet aangetoond financieel in staat te zijn het huis toegedeeld te krijgen. Bij de toedeling door het Gerecht aan [Geintimeerde 2] sluit het Hof zich aan.

4.5.

Bepalend voor de overbedeling is de marktwaarde van het huis in lege staat ten tijde van de verdeling. Het Gerecht heeft na deskundigenbericht deze waarde gesteld op NAf 375.000,-. Naar het oordeel van het Hof, na kennisneming van het dossier, waaronder het deskundigenbericht, is deze waarde thans niet hoger, temeer niet aangezien partijen ervan uitgaan dat de leegstand het pand geen goed gedaan heeft. Van algemene bekendheid is dat thans de onroerend goedmarkt in Curaçao er niet rooskleurig bijstaat.

4.6.

Het Hof sluit zich eveneens aan bij de berekening van de door [Appellant] verschuldigde gebruiksvergoeding en de door het Gerecht verbonden gevolgen van het gebruiksrecht van [Appellant].

4.7.

De overige grieven betreffen punten waarover het Hof hiervóór overwoog dat knopen moeten worden doorgehakt en dat het Hof zich verenigt met de wijze waarop en het resultaat ervan.

4.8.

Uit het voorgaande volgt dat het bestreden vonnis moet worden bevestigd. Aangezien partijen naaste familieleden zijn worden de kosten van het hoger beroep, inclusief die van het incident, gecompenseerd.

5 Beslissing

Het Hof bevestigt het bestreden vonnis en compenseert de kosten van het hoger beroep aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mrs. E.M. van der Bunt, O. Nijhuis en J. de Boer, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 12 januari 2021 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature