< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

vernietiging medeplegen opzetheling

UitspraakZaaknummer: H 75/2018

Parketnummer: 100.00441/17

Uitspraak: 6 juni 2019 Tegenspraak

Vonnis

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) van 10 januari 2018 in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1978 in (volgens eigen opgave:) [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats], [adres] .

Hoger beroep

Het Gerecht heeft de verdachte bij zijn vonnis van het primair ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het subsidiair impliciet primair ten laste gelegde (medeplegen van opzetheling) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken.

De verdachte heeft hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft, met uitdrukkelijke instemming van de verdediging en het openbaar ministerie, plaatsgevonden op 16 mei 2019 via een directe beeld- en geluidsverbinding tussen het gerechtsgebouw in Curaçao en het gerechtsgebouw in Sint Maarten. Tegenwoordig in Curaçao waren de leden van het Hof en de griffier. Tegenwoordig in Sint Maarten waren de procureur-generaal

mr. J. Spaans, de verdachte en diens raadsman mr. R.M. Stomp, advocaat in Sint Maarten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden met bijstand van de vaste gerechtelijke tolk, L. Richardson, wonende in Sint Maarten, die hetgeen ter terechtzitting is gesproken of voorgelezen, voor zover nodig heeft vertaald.

Het Hof heeft kennisgenomen van de vordering van de procureur-generaal en van hetgeen door de verdachte en haar raadsman naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het subsidiair impliciet subsidiair ten laste gelegde (medeplegen van schuldheling) bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een taakstraf bestaand uit een werkstraf voor de duur van 80 (tachtig) uren, subsidiair 40 (veertig) dagen vervangende hechtenis.

De raadsman heeft primair bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde. Subsidiair heeft hij een strafmaatverweer gevoerd.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven, omdat het Hof tot andere beslissingen komt.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd:

dat zij in omstreeks de periode van 6 september 2017 tot en met 29 septenber 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- een televisie (LG 48”)

- een televisie (Sony)

- een koelkast (Daewoo)

- een bluetooth speaker (Makita)

- 2 dozen gereedschap (Makita)

- een desktopcomputer (Apple)

- 3 stoelen (Original, in witkleurige dozen)

- 2 printers (een laserjet en een HP)

- 1 magnetron

- 3 telefoons (Panasonic)

- 4 moppen

- een wasautomaat (Samsung, rood)

- een ijskast (Panasonic, rood)

- een televisie (Samsung)

- twee dozen met diverse elektrische apparaten

- een doos met een hoeveelheid alcoholische drank

- 24 flessen, althans een hoeveelheid vruchtensap

- een hoeveelheid keukenapparatuur en/of

- een tas van [bedrijsnaam 1] met diverse tablets en boxen,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tot nu toe onbekend gebleven eigenaren, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of haar mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen goederen onder haar/hun bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden,

dat zij op of omstreeks 29 september 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een televisie (LG 48”)

- een televisie (Sony)

- een koelkast (Daewoo)

- een bluetooth speaker (Makita)

- 2 dozen gereedschap (Makita)

- een desktopcomputer (Apple)

- 3 stoelen (Original, in witkleurige dozen)

- 2 printers (een laserjet en een HP)

- 1 magnetron

- 3 telefoons (Panasonic)

- 4 moppen

- een wasautomaat (Samsung, rood)

- een ijskast (Panasonic, rood)

- een televisie (Samsung)

- twee dozen met diverse elektrische apparaten

- een doos met een hoeveelheid alcoholische drank

- 24 flessen, althans een hoeveelheid vruchtensap

- een hoeveelheid keukenapparatuur en/of

- een tas van [bedrijsnaam 1] met diverse tablets en boxen,

althans een hoeveelheid goederen heeft verworden en/of voorhanden heeft gehad terwijl zij en/of haar mededaders ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) of begreep/begrepen, althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het door misdrijf verkregen goederen betrof.

Vrijspraak van het primair ten laste gelegde feit

Met het Gerecht, de procureur-generaal en de raadsman is het Hof van oordeel dat het primair ten laste gelegde medeplegen van diefstal niet bewezen kan worden verklaard. De verdachte zal daarvan dan ook zonder nadere motivering worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte subsidiair impliciet primair ten laste is gelegd, met dien verstande:

dat zij in omstreeks de periode van 6 september 2017 tot en met 29 septenber 2017 te Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen:

- een televisie (LG 48”)

- een televisie (Sony)

- een koelkast (Daewoo)

- een bluetooth speaker (Makita)

- 2 dozen gereedschap (Makita)

- een desktopcomputer (Apple)

- 3 stoelen (Original, in witkleurige dozen)

- 2 printers (een laserjet en een HP)

- 1 magnetron

- 3 telefoons (Panasonic)

- 4 moppen

- een wasautomaat (Samsung, rood)

- een ijskast (Panasonic, rood)

- een televisie (Samsung)

- twee dozen met diverse elektrische apparaten

- een doos met een hoeveelheid alcoholische drank

- 24 flessen, althans een hoeveelheid vruchtensap

- een hoeveelheid keukenapparatuur en/of

- een tas van [bedrijsnaam 1] met diverse tablets en boxen,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan tot nu toe onbekend gebleven eigenaren, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verachte en/of zijn mededaders,

waarbij verdachte en/of haar mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of die weg te nemen goederen onder haar/hun bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

subsidiair, althans indien het vorenstaande niet tot een veroordeling zou kunnen leiden,

dat zij op of omstreeks 29 september 2017 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

- een televisie (LG 48”)

- een televisie (Sony)

- een koelkast (Daewoo)

- een bluetooth speaker (Makita)

- 2 dozen gereedschap (Makita)

- een desktopcomputer (Apple)

- 3 stoelen (Original, in witkleurige dozen)

- 2 printers (een laserjet en een HP)

- 1 magnetron

- 3 telefoons (Panasonic)

- 4 moppen

- een wasdroger (Samsung, rood)

- een ijskast (Panasonic, grijs)

- een televisie (Samsung)

- twee dozen met diverse elektrische apparaten

- een doos met een hoeveelheid alcoholische drank

- 24 flessen, althans een hoeveelheid vruchtensap

- een hoeveelheid keukenapparatuur en/of

- een tas van [bedrijsnaam 1] met diverse tablets en boxen,

althans een hoeveelheid goederen heeft verworden en/of voorhanden heeft gehad terwijl zij en/of haar mededaders ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en) of begreep/begrepen, althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat dit door misdrijf verkregen goederen betrof.

Het Hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat zij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd; omwille van de leesbaarheid zijn ook wijzigingen aangebracht in de bewezenverklaring (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkorte vonnis beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het Hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het vonnis. Deze aanvulling zal vervolgens aan het vonnis worden gehecht.

Bewijsoverwegingen

De raadsman heeft bepleit dat de verdachte van het subisidiair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. Hij heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte en haar man geen intentie hadden om de goederen als hun eigendom te houden noch te verkopen. Zij hebben de ijskast slechts uitgeprobeerd om te beoordelen hoe deze werkt. De wasdroger hebben zij niet in gebruik genomen. Het was overigens de bedoeling dat de schoonzus van hun, naar de Dominicaanse Republiek vertrokken, buurman de goederen zou ophalen.

Het Hof overweegt als volgt.

Evenals het Gerecht is het Hof van oordeel dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is voor een bewezenverklaring van het subsidiair impliciet primair ten laste gelegde medeplegen van opzetheling van een wasdroger en een ijskast. Uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte en de medeverdachte vrij snel na het passeren van orkaan Irma een nieuwe ijskast en wasdroger van hun buurman hebben gekregen, die vlak daarna naar de Dominicaanse Republiek is vertrokken. Zij hebben deze ijskast in hun woning in gebruik genomen en de wasdroger op de porch neergezet. Het is een feit van algemene bekendheid dat destijds vlak na het passeren van de orkaan op zeer grote schaal in Sint Maarten werd geplundeerd. Voornoemde goederen bleken de dag na de orkaan te zijn gestolen bij een electronicabedrijf, dat compleet door plunderaars was leeggeroofd. De verdachte heeft door deze goederen aan te nemen dan ook bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat deze nieuwe goederen van de alom plaatsvindende plunderingen afkomstig waren. Daaraan doet niet af dat de verdachte voornemens was deze goederen op termijn te retourneren aan haar buurman. Opzet in voorwaardelijke zin is bewezen.

Het verweer wordt verworpen.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het subsidiair bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:397, eerste lid, onder a, juncto artikel 1:123 van het Wetboek van Strafrecht . Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Medeplegen van opzetheling.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Oplegging van straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan de verdachte te verwijten is en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijke strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

Met betrekking tot de ernst van het bewezen verklaarde verwijst het Hof naar de overwegingen van de eerste rechter. In diens vonnis is treffend verwoord waarom heling onder de gegeven omstandigheden in Sint Maarten ernstig te noemen is. Het Hof voegt daaraan toe dat deze omstandigheden - heling na en tijdens de hevige plunderingen vlak na de orkaan Irma - als strafverzwarend worden beschouwd. Een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming als door de eerste rechter opgelegd, is in beginsel daarom een gerechtvaardigde straf en past bij de oriëntatiepunten die het Hof in dit soort zaken hanteert voor first offenders als de verdachte. Het Hof ziet echter in de bijzondere persoonlijke omstandigheden van de verdachte – zijnde moeder in een gezin met nog een relatief jong kind, een ander kind dat ernstig ziek is en aan wiens medische behandeling de verdachte financieel bijdraagt en de verschillende banen die de verdachte heeft behouden ook na de orkaan - aanleiding een taakstraf in de vorm van een werkstraf op te leggen zoals door de procureur-generaal is gevorderd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:45 en 1:46 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht en doet opnieuw recht;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte primair ten laste is gelegd en spreekt haar daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het subsidiair ten laste gelegde feit heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt haar daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf voor de duur van 80 (tachtig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 40 (veertig) dagen hechtenis.

Dit vonnis is gewezen door mrs. M.C.B. Hubben, S. Verheijen en A.J.M. van Gink, leden van het Hof, bijgestaan door R.A. Caupain, (zittings)griffier, en op 6 juni 2019 uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Sint Maarten.

mr. S. Verheijen en de uitspraakgriffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature