< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Bewezenverklaring met eenparigheid van stemmen na (algehele) vrijspraak in eerste aanleg. Toevoegen van stukken niet in strijd met beginselen van behoorlijke procesorde. Integriteit van de opsporing evenmin in het geding. Veroordeling tot een gevangenisstraf van 6 jaren voor uitvoer van 35 kilogram cocaïne, bezit van ruim 4 kilogram cocaïne, voorbereiden en bevorderen van zo'n feit en deelneming aan een criminele organisatie

UitspraakStrafzaken over 2017 | AV

Datum uitspraak: 6 april 2017

Zaaknummer: H 41/2016

Parketnummer: 400.00236/14

Verstek

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

S T R A F V O N N I S

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, van 25 maart 2015 in de strafzaak tegen de verdachte:

[naam van de verdachte],

geboren op [een datum in het jaar] 1981 te Curaçao,

wonende te Curaçao, [adres].

Procesgang en onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 4 maart 2015, zoals daarvan blijkt uit het proces-verbaal van die terechtzitting, alsmede van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 16 maart 2017 in Curaçao.

Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de (waarnemend) procureur-generaal, mr. M.L.A. Angela, en van hetgeen door de verdachte en diens raadsvrouw, mr. M.C. Vaders, naar voren is gebracht.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, aan de verdachte ter zake van de feiten 1, 2, 3 en 4 een gevangenisstraf zal opleggen voor de duur van zes jaren, met aftrek van voorarrest.

In eerste aanleg was de verdachte ter zake van het onder ten laste gelegde vrijgesproken.

De officier van justitie heeft hoger beroep ingesteld.

Vonnis waarvan beroep

Anders dan het Gerecht in eerste aanleg komt het Hof niet tot vrijspraak van de ten laste gelegde feiten. Het vonnis waarvan beroep kan daarom niet in stand blijven.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg – ten laste gelegd dat:

1 [zaaksdossier AKE]

hij op of omstreeks 28 december 2013, althans in december 2013, te (vanuit/vanaf) Bonaire, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk heeft uitgevoerd en/of ingevoerd (in (Europees) Nederland) en/of doorgevoerd in de zin van artikel 1 lid 2 van de Opiumwet 1960 BES en /of artikel 1 lid 3 Opiumwet BES, althans (telkens) heeft vervoerd, in ieder geval (telkens) in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad (ongeveer) 35.835 gram, althans een hoeveelheid cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES ;

2.[Zaaksdossier Trolley]

hij in of omstreeks de periode van 3 oktober 2013 tot en met 10 oktober 2013, althans in of omstreeks de maand oktober 2013, op het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk heeft vervoerd, in ieder geval in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad (ongeveer) 4.008,1 gram, althans een hoeveelheid, cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES ;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 april 2013 tot en met 31 december 2013, althans in of omstreeks het jaar 2013, op het eiland Bonaire en/of te Curaçao, heeft deel genomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten uit verdachte en/of medeverdachte [naam van de verdachte] en/of medeverdachte [A] en/of medeverdachte [B] en/of medeverdachte [C] en/of medeverdachte [D] en/of medeverdachte [E] en/of medeverdachte [F] en/of medeverdachte [G], medeverdachte [H] en /of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het opzettelijk invoeren en/of doorvoeren en/of uitvoeren van een of meer hoeveelhe(i)d(en) cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES, van uit Bonaire naar (Europees) Nederland;

4

hij op één of meer tijdstippen, gelegen in of omstreeks de periode van 1 april 2013 tot en met december 2013, althans in of omstreeks het jaar 2013, op het eiland Bonaire en/of te Curaçao (meermalen), (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en),

(telkens) om een feit, bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel A en /of B, te weten het (telkens) opzettelijk in- ,uit-, of doorvoeren en/of vervoeren van een hoeveelheid cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES van Bonaire naar Europees Nederland, voor te bereiden en /of te bevorderen ( telkens),

een ander of anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen en/of te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, en/of

zich en/of een ander of anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen, en/of

voorwerpen en/of (vervoer)middelen en/of stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en),

hebbende verdachte en/of zijn mededader(s), (telkens) daartoe

(meermalen) met elkaar en/of met een of meer opdrachtgevers - uit het buitenland- via ping-berichten en/of telefonisch contact gehad, en/of

(meermalen) elkaar ontmoet, en/of

(meermalen) afspraken gemaakt en/of overleg gehad met elkaar over het naar en/of in één of meer vliegtuig(en) brengen/verbergen van verdovende middelen, en/of

(meermalen) inlichtingen ingewonnen en/of verstrekt over onder andere (dienst- en/of onderhouds-)roosters en/of (type) vliegtuigen en/of maten van een AKE e/of trolley, en/of

(meermalen) foto’s gemaakt en/of voorhanden gehad en/of aan elkaar verzonden, van verbergplaatsen in vliegtuigen, en/of

(meermalen) een AKE en/of een trolley en/of carbonpapier en/of een vacuumzuiger voorhanden gehad, en/of

(meermalen) medewerkers van International Airport Bonaire (van diverse afdelingen) benaderd en/of geworven en/of betaald voor hun diensten.

Geldigheid van de dagvaarding

De raadsvrouw heeft bepleit dat de inleidende dagvaarding ten aanzien van het onder 3 en 4 ten laste gelegde feit nietig zal worden verklaard. Het Hof is met het Gerecht in eerste aanleg en de procureur-generaal van oordeel dat dit verweer niet kan slagen. Met juistheid heeft het Gerecht in eerste aanleg overwogen waarom het tegen de achtergrond van het dossier voor de verdachte voldoende duidelijk moet zijn geweest waartegen hij zich had te verdedigen. De inleidende dagvaarding voldoet aan de wettelijke eisen. Het verweer wordt verworpen.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsvrouw heeft bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging van de verdachte. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het openbaar ministerie in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel door [I] en [J] niet te vervolgen, terwijl ten aanzien van hen een gelijke of zelfs sterkere bewijspositie bestaat.

Het Hof stelt in reactie op dit verweer voorop dat aan het openbaar ministerie de bevoegdheid is toegekend om zelfstandig te beslissen of naar aanleiding van een ingesteld opsporingsonderzoek vervolging moet plaatsvinden. De beslissing om al dan niet tot vervolging over te gaan, leent zich slechts in zeer beperkte mate voor een inhoudelijke toetsing. Zelfs al zou sprake zijn van het ten onrechte niet vervolgen van derden waarvan de gedragingen evenzeer als die van verdachte het voorwerp van strafvervolging dienen te zijn, leidt dit niet zonder meer tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de strafvervolging tegen de verdachte. Van schending van het gelijkheidsbeginsel is pas sprake bij afwijking van een bestendig patroon van beslissen in een groot aantal vergelijkbare gevallen (vgl. HR 11 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:286).

Op grond van hetgeen de raadsvrouw heeft aangevoerd en overigens uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, is naar het oordeel van het Hof niet aannemelijk geworden dat de vervolgingsbeslissing in deze zaak als een dergelijke afwijking kan worden aangemerkt.

Het verweer wordt daarom verworpen.

Bewezenverklaring

Het Hof acht – met eenparigheid van stemmen – wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2, 3, 4 en 5 is ten laste gelegd, met dien verstande:

1

hij op of omstreeks 28 december 2013, althans in december 2013, te (vanuit/vanaf) Bonaire, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk heeft uitgevoerd en/of ingevoerd (in (Europees) Nederland) en/of doorgevoerd in de zin van artikel 1 lid 2 van de Opiumwet 1960 BES en /of artikel 1 lid 3 Opiumwet BES , althans (telkens) heeft vervoerd, in ieder geval (telkens) in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad (ongeveer) 35.835 gram, althans een hoeveelheid cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES ;

2.

hij in of omstreeks de periode van 3 oktober 2013 tot en met 10 oktober 2013, althans in of omstreeks de maand oktober 2013, op het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, al dan niet opzettelijk heeft vervoerd, in ieder geval in zijn bezit en/of aanwezig heeft gehad (ongeveer) 4.008,1 gram, althans een hoeveelheid, cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES ;

3.

hij in of omstreeks de periode van 22 augustus 2013 tot en met december 2013, althans in of omstreeks het jaar 2013, op het eiland Bonaire en/of te Curaçao, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten uit hem, verdachte, en/of medeverdachte [K] en/of medeverdachte [A] en/of medeverdachte [B] en/of medeverdachte [C] en/of medeverdachte [D] en/of medeverdachte [E] en/of medeverdachte [F] en/of medeverdachte [G], medeverdachte [H] en/of een of meer anderen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het opzettelijk invoeren en/of doorvoeren en/of uitvoeren van een of meer hoeveelhe(i)d(en) cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES, van uit Bonaire naar (Europees) Nederland;

4

hij op één of meer tijdstippen, gelegen in of omstreeks de periode van 22 augustus 2013 tot en met 29 december 2013, althans in of omstreeks het jaar 2013, op het eiland Bonaire en/of te Curaçao (meermalen), (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en),

(telkens) om een feit, bedoeld in artikel 3, eerste lid , onderdeel A en/of B, te weten het (telkens) opzettelijk in-, uit-, of doorvoeren en/of vervoeren van een hoeveelheid cocaïne, althans van enige bereiding van cocaïne, zijnde een middel als bedoeld in artikel 1 Opiumwet 1960 BES, van Bonaire naar Europees Nederland, voor te bereiden en /of te bevorderen, (telkens),

een ander of anderen heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen en/of te doen plegen en/of mede te plegen en/of uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of

zich en/of een ander of anderen gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat/die feit(en) heeft/hebben getracht te verschaffen en/of

voorwerpen en/of (vervoer)middelen en/of stoffen en/of gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of ernstige redenen had(den) om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat/die feit(en),

hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), (telkens) daartoe

(meermalen) met elkaar en/of met een of meer opdrachtgevers - uit het buitenland- via ping-berichten en/of telefonisch contact gehad en/of

(meermalen) elkaar ontmoet en/of

(meermalen) afspraken gemaakt en/of overleg gehad met elkaar over het naar en/of in één of meer vliegtuig(en) brengen/verbergen van verdovende middelen en/of

(meermalen) inlichtingen ingewonnen en/of verstrekt over onder andere (dienst- en/of onderhouds-)roosters en/of (type) vliegtuigen en/of maten van een AKE en/of een trolley en/of

(meermalen) foto’s gemaakt en/of voorhanden gehad en/of aan elkaar verzonden, van verbergplaatsen in vliegtuigen, en/of

(meermalen) een AKE en/of een trolley en/of carbonpapier en/of een vacuümzuiger voorhanden gehad en/of

(meermalen) medewerkers van International Airport Bonaire (van diverse afdelingen) benaderd en/of geworven en/of betaald voor hun diensten.

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd (cursief). In het bijzonder verdient opmerking dat de steller van de tenlastelegging in de redactie van het onder 3 ten laste gelegde kennelijk abusievelijk de verdachte “medeverdachte [naam van de verdachte]” en medeverdachte [K] “verdachte” heeft genoemd. Nu dit blijkens het verhandelde ter terechtzitting ook voor de verdediging duidelijk was, moet het als een kennelijke misslag worden beschouwd en zijn de woorden “verdachte en/of medeverdachte [naam van de verdachte]” gelezen als “hem, verdachte, en/of medeverdachte [K]”. De verdachte is daardoor niet in de verdediging geschaad.

Bewijsmiddelen

Het Hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. Daarbij wordt opgemerkt dat ieder bewijsmiddel, ook in zijn onderdelen, slechts wordt gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft.

Vondst van een trolley met daarin cocaïne (feit 2, tevens feiten 3 en 4)

1.Op 10 oktober 2013 werd bij een zoeking in een bedrijfspand op Bonaire International Airport een geprepareerde trolley aangetroffen. Verbalisant [verbalisant 1] heeft daarover het volgende gerelateerd:

“Op 10 oktober 2013, om 20:43, [werd] het bedrijfspand van [cateringbedrijf], gelegen aan [adres 1] (Bonaire International Airport) […] ter inbeslagneming betreden. […] Tijdens deze zoeking […] zag [ik] in [de ruimte met de naam [naam van ruimte]] […] ongeveer 15 trolleys staan. Ik zag dat de trolley [die] was voorzien van het unieke nummer [trolleynummer] afweek van de andere trolleys. Ik zag dat de beide zijwanden iets bol stonden. […] Een klein gedeelte van de linkerzijkant [van de trolley met het nummer [trolleynummer] werd] aan de onderzijde opengetrokken. Ik zag onmiddellijk een witkleurig pakket aan de binnenzijde vastgeplakt met […] [grijze] duck tape. […] Ik heb deze trolley vervolgens […] in beslag genomen.”

2. De trolley is vervolgens onderzocht door verbalisant A.O.C. Melaan, die werkzaam is bij het Bureau Forensische Opsporing van het Korps Politie Caribisch Nederland. Hij heeft het volgende gerelateerd:

“Op 10 oktober 2013, omstreeks 21:00 uur, begaf ik […] mij […] naar het bedrijf [cateringbedrijf], alwaar […] tijdens een onderzoek […] drugs [zou zijn] aangetroffen in [een trolley] […].

Door mij werd een technisch sporenonderzoek verricht aan een blauwkleurige trolley voorzien van het unieke nummer [trolleynummer]. […]

De zijde die niet voorzien was van scharnieren en die door mij zijde “A” werd genoemd, [werd] gedemonteerd. Achter de zijwand trof ik drie pakketten met een onbekende witkleurige stof aan. De pakketten waren met behulp van lijm en tape aan de zijwand geplakt. De drie pakketten waren tevens onderling aan elkaar geplakt met grijskleurige tape (zgn. “duck tape”). […]

Vervolgens werd de andere zijde van de trolley gedemonteerd. Deze zijkant betrof de zijde voorzien van scharnieren van de trolley [die] dor mij zijkant “B” werd genoemd. Achter de gedemonteerde zijde “B” trof ik, eveneens aan de metalen plaat geplakt, drie pakketten aan met een onbekende witkleurige stof. Ook deze pakketten waren onderling aan elkaar geplakt met soortgelijke grijze tape als de pakketten van zijde A. […]

Het onbekende witte poeder was in plastic verpakt. De buitenzijde van deze verpakking was met een laag olie/vet ingesmeerd. Vervolgens was een tweede laag plastic aangebracht. Alle aangetroffen pakketten waren op deze wijze verpakt. […]

De pakketten van zijde “A” en zijde “B” [werden] gewaarmerkt met de nummers A1, A2, A3 en B1, B2, B3. De onbekende witkleurige stof van de pakketten werd […] afzonderlijk gewogen en getest met een NIK cocaïne veldtest. Het netto gewicht van de pakketten bedroeg:

A1 een gewicht van circa 495,4 gram en gaf een positieve reactie met de NIK test,

A2 een gewicht van circa 496,0 gram en gaf een positieve reactie met de NIK test,

A3 een gewicht van circa 1015,0 gram en gaf een positieve reactie met de NIK test,

B1 een gewicht van circa 982,1 gram en gaf een positieve reactie met de NIK test,

B2 een gewicht van circa 501,6 gram en gaf een positieve reactie met de NIK test,

B3 een gewicht van circa 518,0 gram en gaf een positieve reactie met de NIK test.

Het totale nettogewicht bedroeg circa 4008,1 gram.

De positieve reactie van de NIK veldtest geeft een indicatie voor de aanwezigheid van cocaïne. […]

Van elk pakket werd door ons een representatief monster genomen en voorzien van [onderstaand uniek] Spoor Identificatie Nummer (SIN).

A1: AADI9706NL,

A2: AADI9705NL,

A3: AADI9704NL,

B1: AADI9709NL,

B2: AADI9710NL,

B3: AADI9711NL.

De […] bemonsteringen zijn verzonden [naar] het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag ter vaststelling van de aanwezigheid van verdovende middelen (cocaïne).”

3. Deskundige ing . A.G.A. Sprong van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) heeft de monsters onderzocht. Hij heeft uit dat onderzoek de conclusie getrokken dat iedere aangeboden bemonstering (AADI9704NL, AADI9705NL, AADI9709NL, AADI9710NL en AADI9711NL) cocaïne bevat.

4. Medeverdachte [E] heeft op 27 mei 2014 met betrekking tot de geprepareerde trolley het volgende verklaard:

“In oktober [was een cateringtrolley op het vliegveld onderschept]. […] In september was ik in de Dominicaanse republiek. Toen ik terug kwam had [F] (het Hof: medeverdachte [F]) al het probleem met [K] (het Hof: [K]). [F] was [K] geld schuldig. […] Als u zegt dat ik op 16 september terug ben gevlogen, dan ben ik twee a drie dagen daarna bij [K] geweest. Want [F] had mij bij terugkomst verteld over de problemen. […] Voor 16 september was er al een catering trolley met drugs verdwenen waar [K] dus [F] voor verantwoordelijk hield. […] De trolley die in het catering gebouw is gepakt binnen bij [cateringbedrijf] was door mij en [F] het vliegveld op gesmokkeld. Wij hadden deze over het hek getild. Deze trolley was van [K] […].”

5. Medeverdachte [F] heeft op 27 november 2014 het volgende tegenover de politie verklaard:

“[Verbalisant]: Wat weet jij van de smokkel met trolleys?

[[F]]: Ik weet ervan en ik ben erbij betrokken […]. Ik heb het gedaan, omdat ik bij iemand een schuld had. De persoon bij wie ik een schuld had, was [K]. […] Ik had tussen de 20.000 en 28.000 dollar schuld bij [K]. […] Hij vertelde mij dat hij mensen heeft die achter hem staan en die hem kunnen helpen. Ik had de schuld bij [K], omdat hij een trolley met drugs verloren was en daarvoor hield hij mij verantwoordelijk. […] [K] hield mij verantwoordelijk voor de verloren trolley, omdat ik een trolley van [K] naar [cateringbedrijf] moest brengen. [K] heeft mij een keer met zijn blauwe pick-up naar [cateringbedrijf] gebracht en hij had toen een catering trolley bij zich. Ik moest de trolley bij [cateringbedrijf] naar binnen brengen en ben toen over het hek bij [cateringbedrijf] geklommen om de trolley op het terrein te krijgen. […] Ik stond toen op het terrein van [cateringbedrijf] en [K] bleef aan de andere kant wachten. […] Ik moest die trolley daar achterlaten en een andere trolley weer mee naar buiten brengen. […] De trolley die bij [cateringbedrijf] tussen de deur stond, moest ik weer meenemen. […] Daarna hebben we de trolley naar het huis van [K] gebracht. […] [K] heeft tegen mij gezegd dat de trolley kwijtgeraakt is. […]

Ik heb daarna nog twee andere keren een trolley voor [K] op het terrein van [cateringbedrijf] gebracht en dat was op dezelfde manier. Ik heb twee keer met [K] een trolley op het terrein van [cateringbedrijf] gebracht en een keer met [E]. Met [E] bedoel ik [E]. […]

[Verbalisant]: Jij moest de trolley bij [cateringbedrijf] achterlaten en iemand heeft er daarna dus voor moeten zorgen dat de trolley aan boord van het vliegtuig kwam. Wie is dat?

[[F]]: In eerste instantie wist ik niet wie het was, maar daarna wist ik dat het [H] was die bij [cateringbedrijf] werkte. […]

[Verbalisant]: [E] heeft verklaard dat hij [in] oktober 2013 samen met jou een trolley heeft opgehaald op het terrein van [cateringbedrijf]. Jij zou over het hek zijn geklommen en een trolley hebben weggenomen. Wat kan je daarover verklaren?

[[F]]: Ja, dat klopt. Toen [E] terug was van vakantie […] heb ik […] [E] verteld van mijn schuld bij [K]. Toen ben ik samen met [E] naar [K] geweest om te kijken hoe we de schuld konden aflossen. […] [K] kwam toen met het idee om nog een andere trolley bij [cateringbedrijf] binnen te zetten. […]

Dit is de derde keer dat ik naar [cateringbedrijf] ging. […] De derde keer was dus met [E]. […] We [hadden] de trolley toen vanuit de achterbak van de auto [over het hek] heen getild. Ik ben ook over het hek geklommen en [E] is daarna weggereden. Ik ben toen weer naar de zijkant van het hek bij [cateringbedrijf] gelopen en daar ben ik weer onder het hek doorgegaan. […] Ik ben toen weer naar de achterdeur gelopen bij [cateringbedrijf] en die dag stond de lege trolley die ik weer mee moest nemen, gewoon buiten. Toen ik daar op het terrein was, ging het alarm af. […]

De trolley die ik meegenomen had, heb ik gewisseld met de trolley buiten. […] Door het alarm ben ik snel weggegaan en de trolley met drugs stond nog buiten en heb daar achtergelaten. […]

Bij de derde keer, dat is de keer dat ik de trolley met [E] naar [cateringbedrijf] gebracht heb, is de drugs gevonden. Ik heb dat van [K] gehoord. […]

[Verbalisant]: We hebben de navolgende ping-berichten tussen [K] en [E] onderschept:

Datum en tijdstip

Afzender

Ontvanger

Vertaling van de inhoud

3 oktober 2013

07:36:09 uur

[K]

[E]

Kijk of je [F] snel kan vinden en vraag hem of hij het morgen kan laten gaan

3 oktober 2013

07:36:13 uur

[K]

[E]

Vrijdag

3 oktober 2013

07:36:43 uur

[K]

[E]

Laat het vandaag niet vertrekken

3 oktober 2013

07:36:56 uur

[E]

[K]

Ik ga contact met hem opnemen

Wat kun je hierover verklaren? […]

[[F]]: Ze hebben het zeker die dag weggehaald, want het is pas later gevonden. […]

[Verbalisant]: Wanneer kwam jij erachter dat de trolley door de politie in beslag was genomen?

[[F]]: Ik had het op het nieuws gehoord, dat was volgens mij een dag daarna. [K] heeft later tegen mij gezegd dat het de trolley was die ik samen met [E] naar [cateringbedrijf] gebracht had.”

6 Medeverdachte [H] heeft op 25 november 20114 het volgende verklaard:

“Ik heb papieren gekregen voor het laden van het vliegtuig achter […]. Ik [moest een] [..] trolley in het vliegtuig [zetten]. […] [E] en [F] [hebben mij de trolley nog aangewezen]. […] Op de foto die [E] mij liet zien, [zag ik] dat de trolley toen al in de [naam van ruimte] stond. […] Dat [was] […] begin oktober. […] Dit was de […] trolley […] die in beslag is genomen door jullie. […] Wat ik moest doen is de trolley die […] binnen stond bij [cateringbedrijf], op de foto zetten […] als de trolley in het vliegtuig zou staan. […] Ik [ben] […] daarna gebeld door [F]. Hij vertelde […] mij dat ik de trolley weg moest halen, want er was controle in Nederland. [F] heeft mij 2 dagen achter elkaar gebeld voor hetzelfde. Ik moest tot twee keer toe de trolley uit het systeem halen, omdat er controle in Nederland zou zijn.”

Uitwisseling van ping-berichten: trolley, ake en R (alle feiten)

7. De ping-berichten die aan medeverdachte [F] zijn voorgehouden (zie bewijsmiddel 5), zijn ook aan medeverdachte [E] voorgehouden. Hij heeft tegenover de politie bevestigd dat hij deze gesprekken met medeverdachte [K] heeft uitgewisseld:

“Ik kan mij de berichten nog wel herinneren. Ik ping niet zo veel. Ik weet dat deze ping gesprekken met [K] was […]”.

In de gegevens van de tapgesprekken is opgenomen dat de persoon die deze berichten met medeverdachte [E] uitwisselde (het Hof: medeverdachte [K]), daarbij gebruik heeft gemaakt van het PIN-nummer [PIN-nummer K] en de profielnaam [profielnaam K].

8. Medeverdachte [K] heeft met dit PIN-nummer ping-berichten uitgewisseld met de gebruiker van PIN-nummer [PIN-nummer I], dat is gekoppeld aan het telefoonnummer [telefoonnummer I]. Volgens informatie van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (hierna: RIEC) van het Korps Politie Caribisch Nederland werd dit telefoonnummer gebruikt door [I]. De volgende ping-berichten werden uitgewisseld:

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

22 augustus 2013

09:39:25 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Hey vriend

22 augustus 2013

09:39:56 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Hey vriend

22 augustus 2013

09:40:22 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Goed, ik heb niks meer van je gehoord over dat ding van de worstjes of gaat het niet meer door

22 augustus 2013

09:41:09 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik ga nu naar Curaçao met het vriendinnetje om naar de dokter te gaan. Ik zal de man opzoeken

22 augustus 2013

09:45:08 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Blijf je een paar dagen?

22 augustus 2013

09:45:31 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik denk het niet 2 dagen ongeveer

24 augustus 2013

13:10:30 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Wanneer kom je/welke dag kom je

24 augustus 2013

13:16:48 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Vriend morgen of maandag

24 augustus 2013

13:17:17 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Goed

24 augustus 2013

13:17:38 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb [voornaam van de verdachte] gepingd, hij zei dat hij langs zou komen. Maar sinds gisteren heeft mij niet meer geantwoord

24 augustus 2013

13:17:50 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Oke

De “mobiele pool” van de Koninklijke Marechaussee (thans: de grenspolitie) heeft in een mutatie vastgelegd dat [I] samen met [L] in de ochtend van 22 augustus 2013 met Insel Air is vertrokken vanaf Bonaire met als bestemming Curaçao. [I] heeft op 22 augustus 2013 om 10:15:55 uur een onbekend gebleven persoon per pingbericht het volgende laten weten: “Wij zijn gekomen/aangekomen”.

9. I] heeft diezelfde dag, nadat hij in Curaçao is aangekomen, contact gezocht met een persoon die gebruikmaakte van het PIN-nummer [PIN-nummer van de verdachte] en de profielnaam [profielnaam van de verdachte]. De volgende ping-berichten werden uitgewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

22 augustus 2013

12:31:40 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ben je er

22 augustus 2013

12:32:09 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Je zei tegen mij om te wachten, maar je hebt nooit meer terug gepingd

22 augustus 2013

12:43:14 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Nu blod (vriend)

22 augustus 2013

12:43:23 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Hoewel ik niets van je hoor, zij wij er

22 augustus 201312:43:46 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Wacht even, ben bezig met een gesprek

22 augustus 201312:43:47 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Jij zei tegen mij om op je te wachten

22 augustus 201312:43:53 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ok ok

23 augustus 2013

14:21:33 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ben je er

23 augustus 2013

17:35:42 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Maak mijn dag beter met dat ene ding hé

23 augustus 2013

17:38:08 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Zeker zeker vriend

23 augustus 2013

17:38:17 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Ik zoek je straks op met Fran

23 augustus 2013

17:53:58 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Ik ga hem zo halen

23 augustus 2013

17:56:58 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke oke

23 augustus 213

17:57:59 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ik ben er ook

23 augustus 2013

18:00:32 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Is goed dan

23 augustus 2013

18:00:36 uur

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Ik zoek je zo meteen op

23 augustus 2013

18:01:12 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke oke

24 augustus 2013

11:04:15 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oh nee

24 augustus 2013

11:04:25 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Je hebt me in de steek gelaten

Het Hof stelt op grond van deze ping-berichten vast dat [profielnaam van de verdachte], de profielnaam van PINnummer [PIN-nummer van de verdachte], een bezoek zou brengen aan [I], maar dat hij zonder tegenbericht is weggebleven. Het Hof brengt in herinnering dat [I] medeverdachte [K] op 24 augustus 2013 om 13:17:38 uur het volgende pingbericht heeft verzonden: “Ik heb [voornaam van de verdachte] gepingd, hij zei dat hij langs zou komen. Maar sinds gisteren heeft mij niet meer geantwoord”. Daaruit kan worden afgeleid dat [voornaam van de verdachte] (althans fonetisch) de echte (voor)naam van [profielnaam van de verdachte] is.

10. Door de aanbieder van de communicatiedienst [bedrijf] werden, via het Bureau Interceptie van het Recherche Samenwerkings Team (hierna: RST), historische gegevens van PIN-nummer [PIN-nummer van de verdachte] verstrekt uit de zogenoemde ‘Administration Site’ van Blackberry.

Dit PIN-nummer is volgens die gegevens gekoppeld aan telefoonnummer [telefoonnummer van de verdachte]. In het systeem van de dienst Curaçao Road Services, die is belast met de registratie van verkeersongevallen, is dit telefoonnummer opgenomen. Op het registratieformulier van een aanrijding die op 24 oktober 2013 op de Santa Rosaweg te Curaçao was voorgevallen tussen twee voertuigen, is het telefoonnummer “6841752” opgegeven door “Haseth, [voornaam van de verdachte]”, die is geboren op “16-03-1981” en woont aan de “Kolibrieweg 8, Curaçao” (het Hof: de gegevens van de verdachte).

Het Hof leidt hieruit af dat de verdachte indertijd de gebruiker was van het telefoonnummer [telefoonnummer van de verdachte] en daarmee van het PIN-nummer [PIN-nummer van de verdachte] met de profielnaam [profielnaam van de verdachte].

11.In een historisch overzicht op de hiervoor genoemde ‘Administration Site’ van Blackberry is onder meer het volgende opgenomen.

Request Date

Billing ID

Handheld ID

Service

Sept 5, 2013

5:59 PM

[IMSI-nummer]

[PIN-nummer van de verdachte]

Billing Comment Changed

Sep 5, 2013

6:06 PM

[IMSI-nummer]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

Billing Comment Changed

In dit overzicht is te zien dat op 5 september 2013 in zowel Handheld ID (telefoontoestel) met PIN-nummer [tweede PIN-nummer van de verdachte], als in Handheld ID met PIN-nummer [PIN-nummer van de verdachte] dezelfde simkaart met IMSI-nummer (Billing ID) [IMSI-nummer] is geplaatst. Het Hof leidt hieruit af dat de verdachte ook de gebruiker was van het PIN-nummer [tweede PIN-nummer van de verdachte].

12.Dit geldt temeer, nu ook PIN-nummer [tweede PIN-nummer van de verdachte], net als PIN-nummer [PIN-nummer van de verdachte], is voorzien van de profielnaam [profielnaam van de verdachte]. Met dat PIN-nummer wordt op 17 september 2013 contact opgenomen met medeverdachte [K], die op dat moment nog steeds gebruikmaakte van PIN-nummer [PIN-nummer K] en profielnaam [profielnaam K] De volgende ping-berichten werden uitgewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

17 september 2013

12:34:32 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nu blod (broeder)

17 september 2013

12:34:41 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

De Venezolaanse broeders/vrienden hebben alles van daar naar Nederland gestuurd man

17 september 2013

12:34:51 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Er zijn mensen die ake doen/slaan van waar jij bent, broer

17 september 2013

12:35:04

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

En ik heb mensen om ake compleet eruit te halen daar aan de andere kant man

19 september 2013

08:51:37 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb je niks meer van je gehoord

19 september 2013

08:51:44 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Het moet je voor de wind gaan man/het moet wel erg goed gaan voor je man

19 september 2013

09:37:40 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Was het maar waar

20 september 2013

16:02:52 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Hoe lang/veel neemt dat in beslag?

20 september 2013

16:10:47 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

De ake?

20 september 2013

16:15:04 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

65

20 september 2013

16:23:31 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Kijk vriend, heb je iemand die dat kan maken/repareren?

20 september 2013

16:23:50 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb mensen die het kunnen maken/repareren, vriend

20 september 2013

16:23:55 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb ook het materiaal om het daar te plaatsen

20 september 2013

16:25:07 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ik kom vandaag naar Curaçao, we gaan kletsen

20 september 2013

16:25:21 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Oké

23 september 2013

14:35:38 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Zorg dat je klaar staat en je gek kan worden

23 september 2013

14:36:25 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Wat heb je een koffer met geld bij of bloki (blokken)

23 september 2013

16:37:34 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Breng ze in de ochtend naar mij toe vriend

23 september 2013

16:40:05 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Oke ik regel het of vandaag of in de ochtend om 8 uur

24 september 2013

08:16:27 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Blod ik ben bijna daar abou (beneden)

24 september 2013

08:29:23 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

5 minuten

24 september 2013

13:42:12 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Wanneer kunnen we weer het spul/de dingen inladen (letterlijk: stijgen/klimmen)

24 september 2013

13:43:01 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Wacht even. Kom om 6 uur en ik laat het je meteen weten

24 september 2013

14:11:46 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maar als jij het eruit kan halen/kan vervoeren dan ga ik met jou in zee maat

24 september 2013

14:11:57 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb liever dat ik alles met 1 persoon doe in plaats van vele mensen, man

24 september 2013

14:12:11 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maar de ake ik heb al iemand die het kan maken voor ons

24 september 2013

14:12:37 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Maat ik heb veel spul maar ik heb mensen nodig die eerlijk zijn, want ik draai/ben ook eerlijk

24 september 2013

14:13:07 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb het je al langer gezegd, nu is onze tijd aangebroken

24 september 2013

14:35:57 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Kan je hetgeen ik je al gevraagd heb aan Blod

24 september 2013

14:44:55 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Laat mij komen vriend

24 september 2013

15:00:18 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Oke blod, ‘on’ (zeker/ik doe mee/ik ben er)

25 september 2013

18:46:36 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Het is gelukt met de trolley voor dit weekend voor ons

25 september 2013

18:46:54 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke perfect, ik zal het morgen klaarmaken. Voor welke dag?

25 september 2013

18:47:04 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nu hoor ik alles hier

25 september 2013

18:47:17 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik moet ze de positie vragen toch?

25 september 2013

18:47:21 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Vraag aan hen wat de positie is

25 september 2013

18:47:28 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Oke

25 september 2013

18:47:44 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

En waarvan, vergeet niet tegen ze te zeggen de kleine trolley

Vervolgens worden op 25 september 2013 omstreeks 18:49 uur en omstreeks 18:50 uur de volgende foto’s verzonden vanaf PIN-nummer [tweede PIN-nummer van de verdachte] ([profielnaam van de verdachte]) naar PIN-nummer [PIN-nummer K] ([profielnaam K]).

Daarna worden de volgende ping-berichten uitgewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

25 september 2013

18:49:59 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Dat is de grote

25 september 2013

18:51:02 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Vertel ze, degene waar ze drinken in doen, flessen wijn en zo

25 september 2013

18:53:19 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ja, ik heb het tegen de tio (oom) hier gezegd

25 september 2013

18:53:29 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Dit is de tio (oom) die ik heb geregeld, zodat wij het weekend met hem onze slag kunnen slaan

25 september 2013

18:53:38 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maar hij zegt dat hij maar de ene maaltijd kan

25 september 2013

18:54:29 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Want de kleine van alcohol, daar is wat mee hebben de mensen tegen hem gezegd

25 september 2013

18:54:57 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Anders wachten we op de partner, waarmee ik je heb laten praten

25 september 2013

18:54:57 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke

25 september 2013

18:55:07 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maar kunnen wij de grote eruit halen?

25 september 2013

18:55:17 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Prima, ik kan wel de grote klaarmaken/prepareren/ stellen

25 september 2013

18:55:28 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Broeder, ik heb ze allemaal buiten vriend

25 september 2013

18:55:28 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nou haal dan de grote eruit zodat we daarmee onze slag kunnen slaan

25 september 2013

18:55:36 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maar jij kan het zelf stellen (positioneren/ regelen)?

25 september 2013

18:55:44 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Heb je alles eruit gehaald?

25 september 2013

18:55:46 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Dus 1 van elk

25 september 2013

18:55:52 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ja

25 september 2013

18:55:53 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maak een foto zodat ik het aan de man hier kan geven

25 september 2013

18:55:55 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

De grote

25 september 2013

18:56:33 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Heb je dit/deze al naar mij gestuurd?

25 september 2013

18:56:53 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Nou dit/dat heb ik en dit is de kleine

Vanaf PIN-nummer [PIN-nummer K] ([profielnaam K]) worden daarop, omstreeks 18:56 uur, de volgende foto’s naar PIN-nummer [tweede PIN-nummer van de verdachte] ([profielnaam van de verdachte]) verzonden.

Nadat deze foto’s waren verstuurd, hebben zij hun pingconversatie als volgt voortgezet.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

25 september 2013

18:57:53 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Prima compleet

25 september 2013

18:57:57 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Het moet de grote zijn

25 september 2013

18:58:20 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ik heb de grote vanzelf eruit gehaald en daar kan 8 in

25 september 2013

19:02:45 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

En kan de bro (vriend) ake bom maken?

25 september 2013

19:02:59 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Nee, die heeft hij nooit gezien

25 september 2013

19:03:14 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nou dan moet ik met de Surinamer komen om het hem te laten maken met de Surinamer

25 september 2013

19:03:17 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Als hij het eenmaal heeft gezien

25 september 2013

19:03:27 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Kan hij het onthouden en het maken voor ons voor altijd

25 september 2013

19:03:32 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ja

25 september 2013

23:35:49 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

De mensen die wij hebben voor de R is een groep Nederlanders die al 20 jaar daar abou werken, vriend

26 september 2013

16:35:50 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Stel de trolley (bereid de trolley voor)

27 september 2013

12:57:04 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Zodat we daarna een slag kunnen slaan met ake 65k \=D/

29 september 2013

09:44:56 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik moet naar Venezuela eind van deze week

29 september 2013

09:45:04 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik heb al 300k bij de kust

29 september 2013

09:45:08 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik ga met de patron (baas) praten

29 september 2013

09:45:11 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Want hij wil het voor mij versturen

29 september 2013

09:45:28 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Als ik het krijg, dan stuur ik je meteen 100 zodat we kunnen bewegen

29 september 2013

09:45:40 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke

29 september 2013

09:46:03 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

De 10 die jij wil sturen, zijn ze allemaal zeilboot

29 september 2013

09:46:11 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maandag als ik de schorpioenen heb geplaatst, dan laat ik je daarvan verkopen voor mij

29 september 2013

10:12:26 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ben je al onderweg naar het vliegveld, anders [de verdachte]. Want anders kan ik het nooit afmaken/kom ik nooit klaar, vriend

29 september 2013

21:44:41 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Als ik het doe dan heb ik alleen zondag om de R te kunnen slaan (doen)

1 oktober 2013

00:51:10 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Jij mag ze de trolley laten plaatsen waar zij ook maar willen

1 oktober 2013

10:40:16 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[voornaam van de verdachte], als je er 15 hebt, dan moet je niet 2 verkopen maar het betalen

13. Medeverdachte [K] heeft vervolgens via een pingbericht te horen gekregen dat iemand was aangehouden. De volgende ping-berichten werden daarover uitgewisseld:

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

2 oktober 2013

09:23:03 uur

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ze hebben [NN1] gisterenavond meegenomen

2 oktober 2013

09:26:10 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

Hoe bedoel je dat tata (vader)

2 oktober 2013

09:34:28 uur

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ze hebben [NN1] gisteren aangehouden

2 oktober 2013

09:34:40 uur

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maar blijf rustig ok

2 oktober 2013

09:34:48 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

Ok

2 oktober 2013

09:34:59 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

Hebben ze hem met dingen gevonden

2 oktober 2013

09:35:07 uur

[PIN-nummer NN-man]

[profielnaam NN-man]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nee

14. Medeverdachte [K] heeft deze informatie doorgegeven aan de persoon met PIN-nummer [tweede PIN-nummer van de verdachte] en profielnaam [profielnaam van de verdachte], zijnde de verdachte. Zij hebben toen de volgende ping-berichten uitgewisseld:

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Inhoud (vertaling van de in het Papiaments verstuurde berichten)

2 oktober 2013

14:21:35 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Heb je gehoord dat ze [NN6] hadden gepakt. [NN5] heeft me net gezegd

2 oktober 2013

14:22:35 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Meen je niet

2 oktober 2013

14:22:45 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ik weet niet als het waar is maa

2 oktober 2013

14:23:02 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Verander je bb gelijk

2 oktober 2013

14:23:40 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Want vader heeft mij om 9 uur gepingd en zei dat ze [NN4] hadden gepakt en [NN5] heeft mij rond 11 uur gezegd dat ze vader had gepakt. Ik weet niet als waar.

2 oktober 2013

14:23:50 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Maatttt

2 oktober 2013

14:23:55 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ik ga/ben onderweg om te kijken

2 oktober 2013

14:23:59 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Gooi je bb weg

2 oktober 2013

14:24:04 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Bewaar mijn nummer

2 oktober 2013

14:28:29 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Verwijder mij maat

3 oktober 2013

19:22:42 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Morgen gaan we kijken voor een nieuwe bb, oke blod

3 oktober 2013

19:25:22 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Vriend, de plaatsing van de trolley is betaald. De plaatsing van r31 niet

3 oktober 2013

19:26:15 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Morgen geef ik je ook meteen het geld van de R meteen, vandaar

4 oktober 2013

18:29:38 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Blod, heb je al een nieuwe pin

4 oktober 2013

18:29:52 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Want ik heb al wel een nieuwe

4 oktober 2013

18:31:57 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nee morgenochtend ga ik er eentje halen

4 oktober 2013

18:32:06 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Zodat je het mij persoonlijk kan geven

4 oktober 2013

18:34:30 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke perfect

5 oktober 2013

09:30:20 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Kom om 11 uur naar het vliegveld zodat je de pin kan nemen

5 oktober 2013

09:35:19 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Kom dan bij mij langs ppaa

5 oktober 2013

10:09:36 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Ik ben er

5 oktober 2013

12:52:23 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Ik ben nu onderweg om naar een bb te kijken

5 oktober 2013

13:01:19 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Neem een nieuwe zodat we rustiger kunnen praten, maat

5 oktober 2013

13:37:51 uur

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

Nu kijk ernaar

5 oktober 2013

13:38:14 uur

[PIN-nummer K]

[profielnaam K]

[tweede PIN-nummer van de verdachte]

[profielnaam van de verdachte]

Oke

15. Medeverdachte [K] was ondertussen ook ping-berichten aan het uitwisselen met medeverdachte [A], die gebruikmaakte van het PIN-nummer [PIN-nummer A]. Op dit PIN-nummer ontving medeverdachte [A] op 4 oktober 2013 om 18:14:16 uur een pingbericht van de gebruiker van het PIN-nummer [tweede PIN-nummer K] en de profielnaam [tweede profielnaam K] met het verzoek hem als nieuw contact aan Black Berry Messenger toe te voegen. Medeverdachte [A] accepteerde dit verzoek op 4 oktober 2013 om 18:14:40 uur en twee minuten later vroeg hij via een pingbericht naar het PIN-nummer [PIN-nummer K] van medeverdachte [K] of hij “de andere” moest verwijderen. Medeverdachte [K] reageerde vanaf zijn PIN-nummer [PIN-nummer K] als volgt: “Ja deze moet je verwijderen”. Het Hof trekt daaruit het gevolg dat het PIN-nummer [tweede PIN-nummer K] aan medeverdachte [K] toebehoort.

16. Medeverdachte [K] heeft met dit nieuwe PIN-nummer ([tweede PIN-nummer K]) een contact aan Black Berry Messenger toegevoegd dat geen contact was van zijn ‘oude’ PIN-nummer ([PIN-nummer K]). Dat contact is de gebruiker van het PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] en de profielnaam [tweede profielnaam van de verdachte]. Zij wisselden de volgende ping-berichten uit.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

5 oktober 2013

18:13:11 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Nuuuuu blod (vriend, broeder)

5 oktober 2013

18:13:19 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Hoe staat we morgen ervoor?

5 oktober 2013

18:14:03 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Proberen om het geld bij elkaar te verzamelen

5 oktober 2013

18:15:26 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Oke papa maar hoe dan ook we moeten wel wat versturen papa

5 oktober 2013

18:17:17 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Maar maat ik moet de man die het spul hier brengt voor mij nog steeds $ 2250 betalen en met de stijging (plaatsing) erbij. De mensen die de blokken willen, hebben gezegd dat ze rond maandag het papier klaar hebben

5 oktober 2013

18:20:05 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Maar ik heb net ook 1 pond aan [I] gegeven. Hij gaat ook zeiken maar ik geef het wel aan hem

7 oktober 2013

16:14:02 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik kom net van [NN3] met die Venezolaanse vried van me

7 oktober 2013

16:14:08 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Je moet ze 4 maten klaar geven

7 oktober 2013

16:14:17 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Je moet $ 400,- van mij krijgen

7 oktober 2013

16:14:34 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ze hebben die Venezolaanse broeder van me hier beneden te woord gestaan

7 oktober 2013

16:14:43 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

De rest is voor jou, dat jij verkoopt

7 oktober 2013

16:15:00 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik ben aan het kijken of ik volgende week meer kan versturen

7 oktober 2013

16:15:04 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Die vriend is hier bezig te lossen

7 oktober 2013

16:15:16 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik laat je zo weten

7 oktober 2013

16:15:20 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Want ik ga vanavond naar Venezuela

7 oktober 2013

18:13:13 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik vertrek naar Venezuela broeder

8 oktober 2013

12:20:22 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Hoe gaat het met alles

8 oktober 2013

12:20:54 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik ben hier in Venezuela bijna klaar met iets heel goed

8 oktober 2013

12:22:44 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Ik heb met iedereen gepraat. De bewaking moet me vandaag bevestiging geven of hij donderdag zeker weten daar is. Soldaat is er, maar hij zegt dat we het kunnen doen. Alleen Borel heeft in de achterste geprobeerd wat te sturen en daar is het erg zichtbaar. Nu nog steeds maar ze gaan het nu proberen. De bewaking moet mij alleen nog bevestiging geven.

8 oktober 2013

12:53:34 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Maar je moet me zeggen hoeveel geld je bij elkaar hebt gekregen dan kijken we hoe we het in elkaar steken (hoe we het oplossen)

8 oktober 2013

12:54:36 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Maar als ik vanavond kom, kunnen we beter praten

8 oktober 2013

12:54:41 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Regel de troll dat het morgen gaat

8 oktober 2013

22:39:25 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik ben hier terug broeder

8 oktober 2013

22:40:50 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Alles is wel goed gegaan

8 oktober 2013

22:41:39 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Jaaaa maaatttt

17. Uit deze ping-berichten kan worden afgeleid dat de gebruiker van het PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] en de profielnaam [tweede profielnaam van de verdachte] op 7 oktober 2013 rond 18:13 uur naar Venezuela is vertrokken en op 8 oktober 2013 rond 22:39 uur is teruggekomen in Curaçao.

Uit de combinatie van de hierna volgende ping-berichten volgt dat de persoon achter de profielnaam [tweede profielnaam van de verdachte], [de verdachte] wordt genoemd.

Het gaat enerzijds om de uitwisseling van berichten tussen [I] (PIN-nummer [PIN-nummer I] en profielnaam [profielnaam I]) en [K] (PIN-nummer [tweede PIN-nummer K] en profielnaam [tweede profielnaam K]) en anderzijds om berichten tussen [K] (met hetzelfde PIN-nummer en dezelfde gebruikersnaam) en de gebruiker van het PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] en de profielnaam [tweede profielnaam van de verdachte].

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

6 oktober 2013

11:52:50 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ze hebben Egitu (en anderen) ook omhoog gehaald/omhoog gebracht en zijn neef en alles vriend.

6 oktober 2013

11:53:07 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Op het ding van [NN6] (en anderen) zelf heb ik gehoord

6 oktober 2013

12:39:15 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Vriend wie hebben ze nog meer gepakt op het ding van [NN1] (en zijn groep daar)?

6 oktober 2013

12:39:59 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[NN2] (en zijn groep) gisteren

6 oktober 2013

12:43:59

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Op hun eigen dingen?

6 oktober 2013

12:49:37 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Het is mijn oom

6 oktober 2013

12:49:38 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Jaa

6 oktober 2013

12:49:39 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[NN2] is

6 oktober 2013

12:49:48 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

op drugszaak hier beneden

6 oktober 2013

12:51:11 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Nee het is niet daarop vriend op hun eigen dingen

6 oktober 2013

12:51:24 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Het is [de verdachte] zijn oom (en zijn groep)

6 oktober 2013

12:56:07 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Heeft [de verdachte] het zelf tegen jou gezegd?

6 oktober 2013

12:57:19 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Ja

18. Ter identificatie van de gebruiker van PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] zijn, via de informatiedienst in het Border Management Systeem (hierna: BMS) in Curaçao, alle lijsten opgevraagd met reizigers die op 7 oktober 2013 van Curaçao naar Venezuela waren gereisd en op 8 oktober 2013 van Venezuela naar Curaçao. Het ging om de volgende vluchten op 7 oktober 2013.

Curaçao ↦ Barquisimeto;

Curaçao ↦ Las Piedras;

Curaçao ↦ Maracaibo;

Curaçao ↦ Caracas.

Verder ging het om de volgende vluchten op 8 oktober 2013.

Valencia ↦ Curaçao;

Barquisimeto ↦ Curaçao

Caracas ↦ Curaçao

Las Piedras ↦ Curaçao;

Tucacas ↦ Curaçao.

In de lijsten werd onderzoek gedaan naar personen met de naam [de verdachte]. Hieruit kwam het volgende naar voren.

Op de reizigerslijst van vertrek uit Curaçao naar Caracas, Venezuela op 7 oktober 2013, stond 1 persoon vermeld met een naam die overeenkwam met de (voor)naam [de verdachte]. Het was [naam van de verdachte], geboren op [datum in het jaar] 1981 (het Hof: de verdachte). Het reisdocument van deze [naam van de verdachte] is op 7 oktober 2013 om 19:19 uur gescand in BMS voorafgaande aan de vlucht naar Caracas.

Op de reizigerslijst van aankomst in Curaçao vanuit Caracas, Venezuela op 8 oktober 2013, stond 1 persoon vermeld met de naam die overeenkwam met de (voor)naam [de verdachte]. Het was opnieuw [naam van de verdachte] geboren op [een datum in het jaar] 1981. Het reisdocument van deze [naam van de verdachte] is om 22:32 uur gescand in BMS na aankomst in Curaçao van de vlucht vanuit Caracas.

Op de lijsten van de overige vluchten stond geen persoon vermeld met een naam die overeenkwam met de (voor)naam [de verdachte].

Het Hof stelt op grond van het voorgaande vast dat de verdachte de gebruiker was van het PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] en de profielnaam [tweede profielnaam van de verdachte].

19. Op 10 oktober 2013 hebben de verdachte en medeverdachte [K] onder meer de volgende berichten werden uitgewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

10 oktober 2013

00:55:10 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Rustig met de ake, dat ding moet koud worden (moet weer tot rust komen/weer rustig worden)

10 oktober 2013

13:31:57 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Maat laat die klootzak een foto maken van de trolley zodat we kunnen zien of ons spul erin zit

10 oktober 2013

13:58:34 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Maar hoe kunnen ze zoveel trolley’s klaar hebben voor vertrek, maar geen geld voor de plaatsing. Dat klopt niet.

20. Later die maand, op 28 oktober 2013 om 17:12:01 uur en 17:12:11 uur, heeft [K] met zijn PIN-nummer [tweede PIN-nummer K] de volgende foto’s naar de verdachte met zijn PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] verzonden.

21 De verdachte en [K] hebben vervolgens de volgende berichten uitgewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

28 oktober 2013

17:13:53 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

De 3 zwarte zijn niet van ons vriend

28 oktober 2013

17:14:20 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Goed maar ik wilde niet de R testen en mijn ‘gat’

28 oktober 2013

17:14:31 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Ik heb voorbereid voor de R en de mijne

28 oktober 2013

17:14:55 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Maar die 3 zwarte zijn zeilboot

28 oktober 2013

17:18:20 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Zit de dolfie daar ook bij?

28 oktober 2013

17:18:42 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Dus van die heb je voor 2 mogelijke koop vanavond of morgenochtend

28 oktober 2013

17:19:59 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Ja en de mannen van de cat (catering) nemen vanavond 5500 voor mij mee

1 november 2013

17:32:52 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Hebben de mensen van de cat (catering) jou niks betaald?

1 november 2013

17:33:52 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

Die mannen zijn bezig met het bij elkaar sprokkelen van de 5500 voor mij

1 november 2013

18:11:32 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Mijn boot maat.

1 november 2013

18:12:15 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik moest het aan de man afleveren

1 november 2013

18:12:52 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ach maat dit spelletje is akelig vriend. Serieus

1 november 2013

18:13:09 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Verdomd woest, want dat cat gebeuren heeft verdomme alles verpest

1 november 2013

18:14:32 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

20 bij elkaar kunnen krijgen, man rustig gebleven

22. De verdachte heeft [K] op 4 november 2013 gevraagd om zijn PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] te verwijderen en zijn nieuwe PIN-nummer op te slaan. Dat nieuwe PIN-nummer is [vierde PIN-nummer van de verdachte] met als profielnaam [derde profielnaam van de verdachte]. Dat blijkt uit de volgende berichten.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

4 november 2013

11:18:11 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Voeg de nieuwe toe en verwijder deze

4 november 2013

11:18:24 uur

[vierde PIN-nummer van de verdachte]

[derde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Subject: Blackberry Add Request from [derde profielnaam van de verdachte]

4 november 2013

11:21:39 uur

[derde PIN-nummer van de verdachte]

[tweede profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Accepteer

4 november 2013

11:21:50 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vierde PIN-nummer van de verdachte]

[derde profielnaam van de verdachte]

Subject: Blackberry messenger invite stage2

5 november 2013

12:09:02 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vierde PIN-nummer van de verdachte]

[derde profielnaam van de verdachte]

[voornaam van de verdachte], ik heb tegen jou gezegd dat ik geen geld meer had, je had tegen mij gezegd neem ze mee als je aangekomen bent dat ik wat zou verkopen om de dingen te betalen

5 november 2013

13:03:16 uur

[vierde PIN-nummer van de verdachte]

[derde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ze wilden dat jij naar beneden zou komen om verantwoordelijk te staan

5 november 2013

12:09:02 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vierde PIN-nummer van de verdachte]

[derde profielnaam van de verdachte]

[voornaam van de verdachte] ik weet het vriend

23. Op 9 november 2013 om 17:39 uur heeft de verdachte naar het PIN-nummer [tweede PIN-nummer K] van [K] opnieuw een pingbericht gestuurd vanaf met zijn eerdere PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte]. Dit PIN-nummer was nu voorzien van de naam [derde profielnaam van de verdachte] in plaats van [tweede profielnaam van de verdachte]. Het was een verzoek om hem toe te voegen aan Blackberry Messenger. [K] accepteerde het verzoek. Direct daarna kreeg [K] een pingbericht van [I] met diens PIN-nummer [PIN-nummer I], inhoudende: “[voornaam van de verdachte] zei dat je hem moet accepteren, vriend”. De verdachte stuurde [K] vervolgens het volgende bericht: “Nu vriend. Mijn andere bb ben ik aan het repareren. Hij is gecrashed”.

24. Op 11 november 2013 om 09:41 uur heeft [K] op zijn PIN-nummer [tweede PIN-nummer K] een pingbericht van de gebruiker van PIN-nummer [vijfde PIN-nummer van de verdachte] met de profielnaam [vierde profielnaam van de verdachte]. [K] accepteerde de nieuwe PIN-gebruiker en direct daarna ontving hij een pingbericht vanaf verdachtes PIN-nummer [derde PIN-nummer van de verdachte] (met de profielnaam [derde profielnaam van de verdachte]) met daarin het verzoek: “Accepteer de nieuwe van mij”. [K] stuurde het volgende bericht terug: “Elke week verander je dit dan, broeder”. De verdachte reageerde daarop als volgt: “Nee. De andere is defect vandaar”.

25. Op 6 en 7 december 2013 hebben de verdachte en [K] de volgende berichten gewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

6 december 2013

20:34:49 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

Morgen hoe laat is je vlucht

6 december 2013

20:35:30 uur

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

3 uur papa

6 december 2013

21:44:15 uur

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ake is vol vol, dat ding gaat papa.

6 december 2013

21:44:17 uur

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Laat deze hoer deze aan december de zijkant lopen

6 december 2013

21:45:08 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

Mijn super handelt het. Mijn super heeft meer macht dan Laborel daar beneden

6 december 2013

21:45:12 uur

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Jij 10, ik 10, suri 10

7 december 2013

15:02:38 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

Oke

7 december 2013

15:06:29 uur

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Nu ga ik omhoog hier vriend (stijgen)

7 december 2013

15:28:04 uur

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Net geland hier vriend

7 december 2013

15:36:48 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[vijfde PIN-nummer van de verdachte]

[vierde profielnaam van de verdachte]

Ok ik ben er

26. Uit deze ping-berichten kan worden afgeleid dat de verdachte op 7 december 2013 rond 15:00 uur naar Bonaire is vertrokken en diezelfde dag rond 22:00 uur zou terugkeren. Via de informatiedienst zijn in het BMS in Curaçao de lijsten opgevraagd met reizigers die op 7 december 2013 van Curaçao naar Bonaire zijn gereisd en op diezelfde dag ook zijn teruggereisd van Bonaire naar Curaçao. Hieruit kwam het volgende naar voren.

Op 7 december 2013 is de verdachte van Curaçao naar Bonaire gereisd. Zijn reisdocument werd voorafgaande aan zijn vlucht, om 14:09 uur, gescand in het BMS. Onder de andere passagiers bevond zich verder geen enkele persoon met de voornaam [voornaam van de verdachte] of [voornaam van de verdachte].

Op 7 december 2013 is de verdachte van Bonaire naar Curaçao gereisd. Zijn reisdocument werd, bij inreis in Curaçao, om 22:21 uur gescand in het BMS. Opnieuw bevond zich onder de andere passagiers geen enkele persoon met de voornaam [voornaam van de verdachte] of [voornaam van de verdachte].

27 Op 15 december 2013 hebben [K] en [I] de volgende berichten uitgewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

15 december 2013

00:24:56 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Heb je [voornaam van de verdachte] gevonden

15 december 2013

00:25:57 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

Wat gaat er gebeuren

15 december 2013

00:26:16 uur

[PIN-nummer I]

[profielnaam I]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Ik weet het niet hij heeft tegen mij gezegd dat hij jou nodig heeft

Vervolgens hebben [K] en [A] (met PIN-nummer [PIN-nummer A], zie bewijsmiddel 11) de volgende berichten uitgewisseld:

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

15 december 2013

00:35:57 uur

[PIN-nummer A]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Denk eraan om het g eld voor hem te zetten

15 december 2013

00:38:49 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer A]

Maar het geld komen de mannen 3 uur mee

15 december 2013

00:39:22 uur

[PIN-nummer A]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Hij heeft tegen mij gezegd geen geld werkt hij niet

15 december 2013

00:39:46 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer A]

Broer 3 uur komt het geld zeker zeker

15 december 2013

14:18:45 uur

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

[PIN-nummer A]

Man kijk wat hij kan doen voor mij want de mannen komen komen zometeen aan

15 december 2013

14:19:23 uur

[PIN-nummer A]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Oke

De verdachte is die middag vanuit Curaçao naar Bonaire gevlogen. Uit de via de informatiedienst verkregen lijsten met reizigers die op 15 december 2013 van Curaçao naar Bonaire zijn gereisd en op diezelfde dag ook zijn teruggereisd van Bonaire naar Curaçao. Hieruit kwam het volgende naar voren.

Op 15 december 2013 is de verdachte van Curaçao naar Bonaire gereisd. Zijn reisdocument werd voorafgaande aan zijn vlucht, om 16:20 uur, gescand in het BMS. Onder de andere passagiers bevond zich verder geen enkele persoon met de voornaam [voornaam van de verdachte], [voornaam van de verdachte] of [voornaam van de verdachte].

Op 15 december 2013 is de verdachte van Bonaire naar Curaçao gereisd. Zijn reisdocument werd, bij inreis in Curaçao, om 20:46 uur gescand in het BMS. Opnieuw bevond zich onder de andere passagiers geen enkele persoon met de voornaam [voornaam van de verdachte], [voornaam van de verdachte] of [voornaam van de verdachte].

28. De verdachte is op 19 december 2013 wederom van Curaçao naar Bonaire gereisd en is op 22 december 2013 teruggereisd van Bonaire naar Curaçao.

29. Door een onderbreking in het doorsturen van het geïntercepteerde data verkeer naar de tapserver in Curaçao, zijn tussen 21 december 2013 omstreeks 12:00 uur en 25 december 2013 omstreeks 14:00 uur geen inkomende databerichten doorgezonden.

Op 25 december 2013 heeft [K] berichten gewisseld met een PIN-nummer dat eerder nog niet in beeld was, namelijk [zesde PIN-nummer van de verdachte] met als profielnaam [vijfde profielnaam van de verdachte]. Deze gebruiker refereerde aan gemaakte afspraken. Het gaat om de volgende berichten:

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

25 december 2013

21:19:58 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Broer de pic’s van de hoeveelheid/aantallen broer

25 december 2013

21:20:03 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Kijk/zorg dat het op de andere tel gaat

25 december 2013

21:20:15 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

Want de dingen gaan niet zoals we afgesproken hebben maat

25 december 2013

21:20:21 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[tweede PIN-nummer K]

[tweede profielnaam K]

En ik ben moe aan het worden maat, echt waar

30. De gebruiker van PIN-nummer [zesde PIN-nummer van de verdachte] met als profielnaam [vijfde profielnaam van de verdachte] heeft op 27 en 28 december 2013 ook ping-berichten gewisseld met medeverdachte [A]. Op 27 december 2013 waren dat onder meer de volgende berichten.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

27 december 2013

14:13:53 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Maar heeft G jullie niet al iets betaald?

27 december 2013

14:17:24 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Ik heb hem gezegd om 2 van die dingen te verkopen om jullie te beginnen te betalen

27 december 2013

14:17:27 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

En wanneer de ding gaat.

27 december 2013

14:17:32 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Alle andere geld komt (op straat).

27 december 2013

14:29:05 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Want G raakt de dingen aan/bemoeit met de dingen en verpest mijn calculatie

27 december 2013

14:29:55 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Ik heb tegen G gezegd om 2 van de vrouwen te verkopen om jullie te beginnen te betalen

27 december 2013

14:50:59 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Ken jij ook die mensen die G heeft

27 december 2013

14:51:06 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Ik bedoel soldaat en super en al de mensen?

27 december 2013

14:53:05 uur

[PIN-nummer A]

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

Niet allemaal

Nadat [A] op 28 december 2013 om 09:39:40 van [K] het bericht “Vandaag gaan wij op trip” had ontvangen, heeft hij de volgende berichten met gebruiker van PIN-nummer [zesde PIN-nummer van de verdachte] gewisseld.

Datum en tijdstip

PIN-nummer en profielnaam beller (afzender)

PIN-nummer en profielnaam gebelde (ontvanger)

Vertaling van de inhoud

28 december 2013

15:33:15 uur

[PIN-nummer A]

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

G heeft gezegd dat de ding ook vandaag gaat

28 december 2013

15:33:34 uur

[PIN-nummer A]

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

Dat betekent klaar

28 december 2013

15:35:07 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Jaaaa.

28 december 2013

15:35:12 uur

[zesde PIN-nummer van de verdachte]

[vijfde profielnaam van de verdachte]

[PIN-nummer A]

Vanaf vanmorgen heeft hij mij gemeld/gezegd

Gelet op de aard en de inhoud van de ping gesprekken die [vijfde profielnaam van de verdachte] voert met medeverdachte [K] en [A], de omstandigheid dat de verdachte met grote regelmaat van profielnaam en PIN-nummer wisselt en bij gebreke aan enig aanknopingspunt voor het tegendeel (zoals het ontbreken van de aanwezigheid van communicatie van ‘[vijfde profielnaam van de verdachte]’ vóór 25 december 2013 en afwezigheid van communicatie vanaf een van de PIN-nummers van de verdachte van 8 december 2013 tot en met het einde bewezen verklaarde periode), acht het Hof de conclusie gerechtvaardigd dat het de verdachte is die de gesprekken met het PIN-nummer [zesde PIN-nummer van de verdachte] met de profielnaam [vijfde profielnaam van de verdachte] heeft gevoerd.

Vondst van de AKE met daarin cocaïne (feit 1, tevens feiten 3 en 4)

31. Feit van algemene bekendheid hier te lande is dat de KLM-vlucht van Bonaire naar Amsterdam, vanwege het vluchtschema en tijdsverschil, in de ochtend van de volgende dag aankomt. De vlucht van 28 december 2013 is derhalve op 29 december 2013 in de ochtend in Nederland gearriveerd. Bij een controle op Schiphol op 29 december 2013 werd door een speurhond een positieve melding gegeven bij een AKE. Hierover is door de verbalisanten [verbalisant 4] en [verbalisant 5] het volgende gerelateerd:

“Op zondag 29 december 2013, omstreeks 10:50 uur, bevonden wij ons op dienst […] op de luchthaven Schiphol […], alwaar wij belast waren met controlewerkzaamheden. […] Op datum, plaats en tijd voornoemd voerde ik, [verbalisant 4], een douanecontrole uit op een vlucht van KLM, met vluchtnummer KL765, met registratienummer PH-AKE, [die] zojuist was aangekomen uit […]Bonaire […].

Ik, [verbalisant 4], zag dat AKE met nummer AKE 91148 KL vanuit het vrachtruim werd gelost en werd geladen op een dollykar door het afhandelingspersoneel van de KLM. Ik heb mij naar deze AKE begeven om deze te onderwerpen aan een douanecontrole. Ik zag, nadat ik het afsluitzeil aan de voorzijde van de AKE had geopend en opzij haalde, dat de bodem van de AKE een abnormale rand vertoonde aan de voorzijde. Hierop heb ik, [verbalisant 4], verbalisant [verbalisant 5], [die] zich in mijn nabijheid bevond, op de hoogte gesteld van mijn bevinding en hem verzocht de AKE aan een douanecontrole te onderwerpen met zijn speurhond.

Ik, [verbalisant 5], heb mij hierop naar de AKE begeven om deze aan een controle te onderwerpen. Ik, [verbalisant 5], voerde deze controle uit met de aan mijn zorg toevertrouwde “Douanespeurhond verdovende middelen” genaamd “Kimba”.

Tijdens het afzoeken van de bodem van de AKE zag ik dat mijn hond een positieve melding maakte aan de binnenzijde van de AKE, aan de rand van de bodem.

De AKE [hebben wij vervolgens] veiliggesteld en onder constante observatie gehouden en […] overgedragen aan de collega’s van het [cargoteam] voor verdere afhandeling.”

32. De AKE is overgedragen aan de verbalisanten [verbalisant 6] en [verbalisant 7], beiden werkzaam bij het [cargoteam]. Zij hebben het volgende gerelateerd:

“Op 29 december 2013, [...] omstreeks 12:30 uur waren wij, verbalisant Karssen en [verbalisant 6], aanwezig bij Scanloods 2 alwaar wij door de douane werden gewezen op een AKE met nummer AKE 91148 KL […]. Wij zagen dat de bodem te dik was gezien de standaard en er waren duidelijke kitresten zichtbaar aan de randen waar de bodemplaat aan zou moeten sluiten op de wanden. […]

Wij [hebben] de bodemplaat [die] door middel van popnagels en kitranden was vastgezet, geopend en zagen daar 36 pakketten gewikkeld in doorzichtig plastic. Wij hebben vervolgens de pakketten voorzien van nummer[s] 1 tot [en met] 36. Een van de pakketten hebben wij getest met een […] testkit en deze sloeg positief uit voor de stof cocaïne. […] Wij hebben de pakketten […] in plastic zakken gestopt en […] veiliggesteld.”

33. De verbalisanten [verbalisant 8] en [verbalisant 9] hebben de pakketten aan een ander onderzoek onderworpen en daarover het volgende gerelateerd:

“Datum inbeslagneming: 29 december 2013

Instantie van inbeslagneming: [cargoteam]

Plaats inbeslagneming: Schiphol

Omschrijving zending: 36 zogenaamde een kilo blokken […]

Omschrijving verdachte stof: witte kruimelige stof

Netto gewicht verdachte stof: 35.835 gram

Is de stof getest: Ja, positieve kleurreactie, kleur blauw

Indicatie voor welke stof: Cocaïne

Monsterafname: Uitgevoerd door 1e verbalisant

Monsternummers: AAEJ1402NL tot en met AAEJ4137NL”

34.Deskundige ing. P.H. Wallinga van het NFI heeft de monsters onderzocht. Hij heeft uit dat onderzoek de conclusie getrokken dat iedere aangeboden bemonstering (AAEJ4102NL tot en met AAEJ4137NL) cocaïne bevat.

35. Medeverdachte [C] heeft ten overstaan van de politie het volgende verklaard:

“[Verbalisant]: Wat kan je over [de zojuist voorgehouden] ping conversatie van [13 december 2013 met [K]] verklaren?

[[C]]:[K] vroeg of ik een foto kon maken van een AKE. […]

[Verbalisant]: Wat is een AKE?

[[C]]: Een container waarin je koffers/bagage doet. […]

[Verbalisant]: Wat kan je over [de zojuist voorgehouden] ping conversatie [van 20 december 2013] verklaren?

[[C]]: [K] heeft aan mij gevraagd om de container op te meten. […]

[Verbalisant]: Hoe heb je de maten doorgegeven?

[[C]]: Via de ping […].

[Verbalisant]: Hoe heb je de AKE opgemeten?

[[C]]: Met […] een rolmaat. […]

[Verbalisant]: Wat kan je over [deze voorgehouden] ping conversatie [van 20 december 2013] verklaren?

[[C]]: […] Ik [weet] dat ik foto’s gestuurd heb. […] [K] vroeg het en ik denk dat hij een andere manier zocht om drugs te smokkelen. […]

[Verbalisant]: Wat kan je over [deze voorgehouden] ping conversatie [van 20 december 2013] verklaren?

[[C]]: [K] wilde dat wij ergens een AKE zouden klaar zetten voor hem, zodat ze hem konden gebruiken. Met wij bedoel ik [G] en ik. […]

Ik heb de AKE verschillende keren op de locatie gezet op de hoek van de hangar en [K] vertelde iedere keer dat hij daar verkeerd stond. […] Ik heb toen dagen niks meer gehoord en toen ik op een dag aan het werk was en bij het vliegtuig aankwam, zag ik dat de AKE bij het vliegtuig stond.”

36. Medeverdachte [G] de volgende verklaring ten overstaan van de politie afgelegd:

“Ik had […] geld […] geleend van [een] foute man. […] Die foute man heeft aan mij verteld dat ik het geld zou kunnen terugbetalen als het lukt om drugs naar Nederland te smokkelen. Daarvoor zou ik deel uit moeten maken van het netwerk dat drugs naar Nederland te smokkelen. Omdat ik rampcoördinator ben werd ik benaderd met de vraag of het mogelijk was drugs met een AKE naar Nederland te smokkelen. […] Omdat ik en schuld had, zei ik […] dat het wel makkelijk kon. Vanaf [dat] moment […] begon het pas. Er werd gevraagd naar de maten van de AKE en die werden doorgegeven. Ook werden er foto’s gemaakt en verstuurd. Toen de betrokkenen zo ver waren dat de container geprepareerd kon worden, werd aan mij gevraagd of ik ervoor kon zorgen dat de container op een afgelegen plek geplaatst kon worden. […] Dit speelt zich allemaal af in december 2013. Ik denk dat het voor de feestdagen was, omdat de mensen die aan de AKE zouden werken Surinamers waren en die wilden […] voor de feestdagen naar huis. […] De ochtend [na de avond waarop de AKE is geprepareerd] heb ik de AKE tussen de overige AKE’s geplaatst. […].”

Later heeft hij verklaard dat hij met de foute man [K] bedoelde.

Bewijsoverwegingen

De raadsvrouw heeft in subsidiaire zin aangevoerd dat de verdachte opnieuw van de ten laste gelegde feiten zal worden vrijgesproken. Daartoe heeft zij een aantal gronden aangedragen.

(i).

De raadsvrouw heeft in de eerste plaats aangevoerd dat in strijd is gehandeld met het recht op een eerlijk proces door stukken achter te houden, althans deze eerst in hoger beroep aan het dossier toe te voegen.

Het Hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het openbaar ministerie is, evenals de verdachte, bevoegd tot het overleggen van nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging zolang daarmee niet in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde wordt gehandeld. In dit verband komt mede betekenis toe aan de (belastende dan wel ontlastende) aard van de over te leggen bescheiden of stukken en, indien het gaat om belastende bescheiden of stukken, aan de (al dan niet complexe) aard van de te berechten zaak en het stadium waarin de procedure zich bevindt (vgl. HR 29 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7709).

Het Gerecht in eerste aanleg heeft uitvoerig gemotiveerd waarom het bewijs naar zijn oordeel tekortschoot om tot een bewezenverklaring te komen. Het wekt daarom geen verbazing dat de officier van justitie bij zijn appelmemorie een aanvullend proces-verbaal heeft gevoegd dat voorzien is van stukken die ten grondslag liggen aan de inhoud van reeds in het dossier aanwezige processen-verbaal. De procureur-generaal heeft, nadat het Hof het onderzoek in hoger beroep heeft heropend, eveneens stukken aan het dossier toegevoegd. Dat is in opdracht van het Hof gebeurd. Het Hof oordeelde allereerst dat een proces-verbaal over een bepaalde bronvermelding aan het dossier diende te worden toegevoegd. Daarnaast oordeelde het Hof, mede naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de verdediging, dat een volledige weergave van de ping-berichten zou moeten worden achterhaald. De procureur-generaal heeft aan die opdracht op tijd voldaan.

Voor de verdediging heeft naar het oordeel van het Hof voldoende gelegenheid bestaan om naar aanleiding hiervan zijn standpunt (nader) te bepalen.

Gelet op het voorgaande is het Hof van oordeel dat met de toevoeging van de stukken niet in strijd is gehandeld met de beginselen van een behoorlijke procesorde. Van een schending van het recht op een eerlijk proces is dan ook geen sprake.

(ii).

De raadsvrouw heeft voorts aangevoerd dat het bewijs, ook met die nieuwe stukken, tekortschiet om te bewezen te kunnen verklaren dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan. De in het dossier weergegeven herkomst van de gehanteerde PIN-nummers en de daaraan gekoppelde telefoonnummers en namen van personen zijn niet in voldoende mate onderbouwd met controleerbare gegevens, aldus de raadsvrouw.

Het Hof overweegt hieromtrent als volgt.

Aan de raadsvrouw kan worden toegegeven dat in het tegen de verdachte aangelegde dossier aanvankelijk onvoldoende verifieerbare gegevens waren opgenomen. Naar het oordeel van het Hof is dat gebrek echter met de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde stukken in afdoende mate hersteld. Anders dan de raadsvrouw meent, doet daaraan niet af dat de volledige weergave van de ping-berichten niet in geheel originele vorm – dat wil zeggen zonder de daaraan toegevoegde vertaling van die berichten – aan het dossier is toegevoegd. De wijze waarop de ping-berichten zijn aangeleverd, strookt met de opdracht van het Hof en is bovendien niet ongebruikelijk. Uit het onderzoek ter terechtzitting zijn ook geen feiten of omstandigheden naar voren gekomen op grond waarvan aan de integriteit van de opsporing zou moeten worden getwijfeld. Dat politie of justitie welbewust aan de originele inhoud van de ping-berichten heeft getornd, is niet aannemelijk geworden. Ook is niet aannemelijk geworden dat de gegevens van de ping-berichten (betekenisvolle) onjuistheden bevatten. De door de raadsvrouw ingenomen stelling dat in de volledige weergave van de gesprekken verwisselingen van afzender en ontvanger voorkomen, berust op een (overigens begrijpelijke) verkeerde lezing: de raadsvrouw heeft de informatie van de onderdelen “Session_ID”, “Interception Date”, “From” en “To” steeds betrokken bij de direct daaronder weergeven tabel, maar deze informatie hoort bij de daarboven weergegeven tabel.

Van belang acht het Hof dat aan de hand van de volledige weergave van de ping-berichten kan worden vastgesteld dat in sommige processen-verbaal berichten zijn samengevoegd als het ware het één bericht of dat daarin omissies c.q. verschrijvingen van marginale aard voorkomen. Het Hof heeft bij de selectie en waardering van de bewijsmiddelen extra zorgvuldigheid betracht door telkens een vergelijking te maken met het bronbestand. Het Hof is tot de conclusie gekomen dat de voor het bewijs gebruikte ping-gesprekken als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt.

Naar het oordeel van het Hof kunnen de feiten en omstandigheden, die voortvloeien uit de gebezigde bewijsmiddelen, redengevend worden geacht voor het bewijs dat de verdachte indertijd de gebruiker is geweest van de PIN-nummers [PIN-nummer van de verdachte] (profielnaam [profielnaam van de verdachte]), [tweede PIN-nummer van de verdachte] (profielnaam [profielnaam van de verdachte]), [derde PIN-nummer van de verdachte] (profielnaam [tweede profielnaam van de verdachte] en later [derde profielnaam van de verdachte]), [vierde PIN-nummer van de verdachte] ([derde profielnaam van de verdachte]), [vijfde PIN-nummer van de verdachte] (profielnaam [vierde profielnaam van de verdachte]) en [zesde PIN-nummer van de verdachte] (profielnaam [vijfde profielnaam van de verdachte]), en daarmee tevens voor het bewijs dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten. Hetgeen de raadsvrouw daartegen heeft ingebracht, brengt het Hof niet tot een ander oordeel.

De verdachte heeft zich ten overstaan van de politie vrijwel steeds beroepen op zijn zwijgrecht, heeft ten overstaan van de eerste rechter een summiere ontkennende verklaring afgelegd en heeft in hoger beroep telkens verstek laten gaan. Tegen de achtergrond van bedoelde redengevende feiten en omstandigheden kan naar het oordeel van het Hof geen geloof worden gehecht aan de summiere verklaring die de verdachte in eerste aanleg heeft gegeven. De gevolgtrekking daarvan is dat de verdachte geen redelijke, de redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft gegeven voor het bewijs van de aan hem ten laste gelegde feiten.

(iii).

De raadsvrouw van de verdachte heeft in haar pleidooi nog een aantal voorwaardelijke verzoeken geformuleerd. Zo heeft zij het verzoek gedaan tot het als getuige horen van verschillende door haar in haar pleitnota voor de zitting van 26 mei 2016 genoemde personen. Nu het Hof de verklaring van de medeverdachte [B] niet voor het bewijs heeft gebruikt, behoeft het verzoek tot het horen van deze getuige en de hem verhorende verbalisanten geen verdere bespreking.

Tevens heeft de raadsvrouw verzocht als getuige te horen [M] en de medewerkers van de ongevallendienst over de aanrijding die zou hebben plaatsgevonden. Nu geen aanknopingspunten zijn gebleken voor het oordeel dat het niet de verdachte is geweest die zijn eigen nummer heeft opgegeven, is het horen van deze getuigen naar het oordeel van het Hof niet noodzakelijk. Met betrekking tot de overige verzochte getuigen geldt eveneens dat de noodzaak tot het horen van deze getuigen het Hof, ook uit hetgeen namens de verdachte is aangevoerd, niet is gebleken.

(iv).

De raadsvrouw heeft ten aanzien van de onder 3 ten laste gelegde deelneming aan een criminele organisatie nog aangevoerd dat de periode te kort is om te kunnen spreken van een duurzaam samenwerkingsverband.

Het Hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit de hiervoor genoemde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang en (tijds)verband beschouwd, blijkt naar het oordeel van het Hof, dat er sprake is geweest van een samenwerkingsverband tussen de verdachte, medeverdachte [K], medeverdachte [A], medeverdachte [C], medeverdachte [E], medeverdachte [F], medeverdachte [G], medeverdachte [H], medeverdachte [I], een onbekend gebleven Surinamer en een of meer onbekend gebleven Venezolanen. Dat samenwerkingsverband was blijkens voormelde bewijsmiddelen gericht op het plegen van misdrijven, in het bijzonder op het uitvoeren van hoeveelheden cocaïne.

De bewijsmiddelen laten zien dat er sprake is geweest van intensief en veelvuldig ping-verkeer. Veel van de ping-berichten werden verstuurd vanaf PIN-nummers waarvan de identiteit van gebruiker moeilijk was te traceren. Voor met name de verdachte, maar ook medeverdachte [K], geldt dat zij dit verder bemoeilijkten door veelvuldig van PIN-nummer te veranderen. In de ping-berichten werd in versluierd taalgebruik gesproken over medeverdachten (soldaat, super, borel, suri, cat). Er werd gecommuniceerd over de te prepareren voorwerpen (trolleys en de AKE) en de inzet daarvan, over onderschepte drugstransporten, de te ontvangen gelden en de overdracht daarvan.

Uit de berichten leidt het Hof dat sprake was van een gestructureerd samenwerkingsverband, dat al bestond op het moment van het toetreden van de verdachte. De verdachte vervulde direct, samen met medeverdachte [K], een leidende rol in het geheel. De samenwerking tussen hen reikte verder dan alleen een incidentele samenwerking; meerdere projecten werden uitgezet en uitgedacht. Er was een gezamenlijke doelstelling en er golden tot op zekere hoogte ook gezamenlijke regels.

Het totaal aan strafbare gedragingen van de individuele verdachten laat een behoorlijke mate van onderlinge verwevenheid en bestendigheid zien bij het plegen van het uitvoeren van cocaïne. Anders dan de raadsvrouw is het Hof van oordeel dat daarmee, ook al is de bewezen verklaarde periode relatief kort, in voldoende mate is voldaan aan de voorwaarden van een zekere duurzaamheid en structuur om het totaal van handelen te kunnen kwalificeren als handelen binnen een organisatie die de uitvoer van cocaïne tot oogmerk heeft. Ook de verdachte en zijn mededaders zijn zich, gelet op hun feitelijk handelen en de onderlinge afstemming ervan, van het bestaan van deze samenhang bewust geweest.

Gelet op al het voorgaande wordt het verweer in al zijn onderdelen verworpen.

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde feit is voorzien bij artikel 3, eerste lid, aanhef, onder c en A, van de Opiumwet 1960 BES juncto artikel 49, aanhef en onder 1 °, van het Wetboek van Strafrecht , en strafbaar gesteld in artikel 11, eerste lid, aanhef, onder a, van de Opiumwet 1960 BES .

Het onder 2 bewezen verklaarde feit is voorzien bij artikel 3, eerste lid, aanhef, onder c en C, van de Opiumwet 1960 BES juncto artikel 49, aanhef en onder 1 °, van het Wetboek van Strafrecht , en strafbaar gesteld in artikel 11, eerste lid, aanhef, onder a, van de Opiumwet 1960 BES .

Zowel het onder 1 als het onder 2 bewezen verklaarde feit is in eendaadse samenloop begaan met het onder 4 bewezen verklaarde feit, dat telkens is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 11a, aanhef, a, b of c, juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel c en A of D, van de Opiumwet 1960 BES en artikel 49, aanhef en onder 1 °, van het Wetboek van Strafrecht .

De onder 1, 2 en 4 bewezen verklaarde feiten worden als volgt gekwalificeerd:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, van de Opiumwet 1960 BES ,

en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met artikel 3, eerste lid, van de Opiumwet 1960 BES ,

telkens in eendaadse samenloop met:

medeplegen van een feit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel A, van de Opiumwet 1960 BES , opzettelijk gepleegd, voorbereiden en bevorderen door een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen, mede te plegen, daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid of inlichtingen te verschaffen, door zich gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het feit trachten te verschaffen of door voorwerpen voorhanden te hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit, meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde feit is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 146 van het Wetboek van Strafrecht. Dit feit wordt als volgt gekwalificeerd:

Deelnemen aan eene organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.

De onder 1, 2, 3 en 4 bewezen verklaarde feiten zijn strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

Oplegging van straf

Bewezen is verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het samen met anderen uitvoeren van ruim 35 kilogram cocaïne, het samen met anderen aanwezig hebben van ruim 4 kilogram cocaïne, het daarmee telkens samen met een ander voorbereiden en bevorderen van zo’n feit en het deelnemen aan een criminele organisatie.

De procureur-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor deze feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouw heeft een strafmaatverweer gevoerd.

Het Hof overweegt als volgt.

Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt gelet op de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.

De verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, gericht op de uitvoer van cocaïne naar Nederland vanuit de luchthaven van Bonaire, en heeft daarbij een en belangrijke, leidende, rol gespeeld. Onder meer op de luchthaven werkzame functionarissen werden betaald om mee te werken aan het verbergen van verdovende middelen aan boord van verschillende vliegtuigen. Een trolley met ruim 4 kilogram cocaïne stond klaar om op het juiste moment aan boord te brengen, maar werd voordien onderschept. Een vrachtcontainer (de AKE) met daarin ruim 35 kilogram cocaïne werd wel aan boord gebracht en naar Nederland gevlogen, maar is daar vervolgens ook onderschept. Deze onderscheppingen zijn bepaald niet aan de verdachte te danken. Hij heeft zich om de mogelijke gevolgen van de cocaïnehandel niet bekommerd, terwijl het algemeen bekend is dat cocaïne, eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren. Daarnaast gaat de handel in cocaïne veelal gepaard met andere vormen van criminaliteit. De verdachte heeft zich er niets aan gelegen laten liggen en puur uit winstbejag gehandeld.

Gelet op de aard, de ernst en de omvang van de bewezen verklaarde feiten en de rol die de verdachte daarbij heeft gespeeld, kan – ondanks de omstandigheid dat de verdachte niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld – niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een gevangenisstraf van langere duur.

De door de raadsvrouw aangevoerde detentieomstandigheden kunnen dat niet anders maken. Het Hof houdt de geluiden over de detentieomstandigheden nauwgezet in de gaten en onderkent dat deze te wensen overlaten, maar de huidige situatie levert naar het oordeel van het Hof geen dreigende schending op van artikel 3 EVRM .

Het Hof is tot de slotsom gekomen dat in dit geval de door de procureur-generaal gevorderde gevangenisstraf passend en geboden is. Het Hof zal de verdachte dan ook veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren met aftrek van voorarrest.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31 en 96 van het Wetboek van Strafrecht BES.

BESLISSING

Het Hof:

vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, van 25 maart 2015 en doet opnieuw recht als volgt;

verklaart bewezen dat de verdachte de onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor bewezen verklaard, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de 6 (zes) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

Dit vonnis is gewezen door mrs. D. Radder, T.A.M. Tijhuis en T.E. van der Spoel, leden van het Hof, en in tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van het Hof in Curaçao uitgesproken op 6 april 2017.

mr. D. Radder is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

De door het Hof aangeduide bewijsmiddelen verwijzen naar processen-verbaal die in de wettelijke vorm zijn opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en die ook overigens voldoen aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Bij de bewijsmiddelen wordt, tenzij anders vermeld, verwezen naar het dossier Claro. Voor de vindplaats wordt verwezen naar de paginanummers en de naam van de verschillende zaaksdossiers.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 oktober 2013, pagina 490 en 491 van zaaksdossier Trolley.

Proces-verbaal onderzoek drugs in trolley te “Goddard Catering Group Bonaire” d.d. 11 november 2013, pagina 493 tot en met 495 van zaaksdossier Trolley.

Geschrift, te weten een deskundigenrapport, d.d. 13 december 2013, pagina 502 en 503 van zaaksdossier Trolley.

Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 27 mei 2014, pagina 301 en 302 van zaaksdossier Trolley.

Proces-verbaal van verhoor d.d. 27 november 2014, pagina 15 tot en met 19 van persoonsdossier [F].

Proces-verbaal van verhoor d.d. 25 november 2014, pagina 5 tot en met 8 van persoonsdossier [H][H].

Proces-verbaal van verhoor d.d. 25 november 2014, pagina 56 van persoonsdossier [E].

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 2 tot en met 4 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [PIN-nummer E]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 3 en 5.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 1 tot en met 4 en 6 tot en met 7 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [PIN-nummer I]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 5.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 1 tot en met 5 en 7 tot en met 9 van het bestand “[PIN-nummer I] en [PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 6 en 11; proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 oktober 2016, dat eveneens in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1305 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door dezelfde verbalisant (kennelijk inmiddels senior rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 6.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 7; geschrift, te weten het registratieformulier, d.d. 24 oktober 2013, dat als bijlage bij dat proces-verbaal is gevoegd.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 12 oktober 2016, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1305 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door dezelfde verbalisant (senior rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 7.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 1 tot en met 5, 7 tot en met 12, 14, 19 tot en met 21, 24, 38, 43 tot en met 50 en 112 tot en met 114 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [tweede PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 12.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 114 tot en met 122 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [tweede PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 13.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 122, 123, 132 tot en met 134, 160, 161, 241, 262, 263, 348 tot en met 352, 379, 380, 456, 554 en 573 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [tweede PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 27 tot en met 29 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [PIN-nummer NN-man]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 648, 649, 651 tot en met 653, 659, 801 tot en met 803, 834 tot en met 836, 844, 845 en 847 tot en met 849 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer K] en [tweede PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 22 en 23.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 24.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 1 tot en met 3, 6, 261 tot en met 264, 301, 326 tot en met 328, 332, 333, 352 en 353 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [derde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 3 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [PIN-nummer I]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 103, 104 en 107 tot en met 109 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [derde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 6 en 7 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [PIN-nummer I]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 31; proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2015, dat als bijlage bij dit proces-verbaal is gevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1289 en in de wettelijke vorm is opgesteld door verbalisant [verbalisant 3] (inspecteur van politie).

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 478, 545, 594 en 595 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [derde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 14.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 1587, 1588, 1593, 1594, 1701 tot en met 1706 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [derde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 36 en 37.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 37 en 38.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 38 en 39.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 634, 635, 642, 646 en 674 tot en met 676 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [vijfde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 40; proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 april 2015, dat als bijlage bij dit proces-verbaal is gevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1289 en in de wettelijke vorm is opgesteld door verbalisant [verbalisant 3] (inspecteur van politie).

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 110 tot en met 112 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [PIN-nummer I]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 343 tot en met 345 en 354 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [PIN-nummer A]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 41.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 april 2015, dat in hoger beroep aan het dossier is toegevoegd, is geregistreerd onder proces-verbaalnummer 1290 en in de wettelijke vorm is opgemaakt door verbalisant [verbalisant 2] (rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee), pagina 42.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 1 en 2 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [zesde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 5, 9, 10, 16 tot en met 18, 58, 62 en 63 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer A] en [zesde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 343 tot en met 345 en 354 van het bestand “PIN tussen [tweede PIN-nummer K] en [PIN-nummer A]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Geschriften, te weten uitgewerkte tapgesprekken, pagina 184 en 185 van het bestand “PIN tussen [PIN-nummer A] en [zesde PIN-nummer van de verdachte]”, dat op de in hoger beroep aan het dossier toegevoegde cd-rom is opgeslagen.

Proces-verbaal d.d. 29 december 2013, pagina 118 en 119 van zaaksdossier AKE.

Proces-verbaal d.d. 29 december 2013, pagina 121 en 122 van zaaksdossier AKE.

Proces-verbaal van bevindingen d.d. 23 januari 2014, pagina 133 van zaaksdossier AKE.

Geschrift, te weten een deskundigenrapport, d.d. 18 februari 2014, pagina 139 tot en met 141 van zaaksdossier AKE.

Proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 11 december 2014, pagina 94 tot en met 98 van persoonsdossier [C].

Proces-verbaal van verhoor d.d. 12 december 2014, pagina 87 en 88 van persoonsdossier [G].

Proces-verbaal van verhoor d.d. 16 december 2014, pagina 100 van persoonsdossier [G].


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature