< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hof houdt verzoek om schadevergoeding voor raadsman aan. Hof wil o.a. meer info over de stand van zaken omtrent de aangevraagde toevoeging. Hof wil vernemen of de toevoeging is toegekend en wat de vergoeding inhoudt.

UitspraakNummer: HAR 15/14

Uitspraak: 11 april 2014

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beschikking

op het verzoek ex artikelen 648 en 649 van het Wetboek van Strafvordering BES:

[verzoeker] (hierna: de verzoeker),

geboren [datum] 1978 te Bonaire,

wonende te Nederland,

gemachtigden: mr. P. Dingemanse, advocate ingeschreven bij het Hof, en mrs. G.G.J. Knoops en C. Knoops-Hamburger, advocaten in Nederland.

1 Het procesverloop

1.1

De verzoeker heeft ter griffie van het Hof een verzoekschrift, gedateerd 30 januari 2014, met producties ingediend strekkende tot vergoeding ten laste van ’s-Rijks kas voor de noodzakelijk gemaakte kosten in het belang van het onderzoek van primair EUR 96.134,95 plus p.m. dan wel subsidiair US$ 130.134,95, althans een zodanige vergoeding als het Hof in deze bijzondere zaak zal vermenen te behoren, alsmede te bevelen, verkort weergegeven, dat de Staat binnen 14 dagen, althans korte termijn, de bedragen dient te voldoen op de rekening Stichting Knoops Advocaten te Amsterdam.

1.2

Het verzoek is, tegelijkertijd met het verzoek strekkende tot vergoeding van schade als gevolg van de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen, behandeld in raadkamer van het Hof op 7 maart 2014 in Curaçao, onder voorzitterschap van de fungerend president. Verschenen en gehoord zijn de gemachtigden van de verzoeker en de (waarnemend) procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans.

1.3

Beschikking is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1

Bij vonnis van 6 juni 2006 is de verzoeker door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba wegens medeplegen van moord, meermalen gepleegd, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig jaren. Bij arrest van de Hoge Raad van 22 mei 2007 is het namens de verzoeker ingestelde cassatieberoep verworpen.

2.2

Op 1 juli 2013 heeft het Hof de op 18 juli 2012 ingediende aanvraag tot herziening wegens, kort gezegd, nova gegrond verklaard en de opschorting of schorsing van de tenuitvoerlegging van het voormelde vonnis van het Hof van 6 juni 2006 bevolen en de zaak verwezen naar de openbare terechtzitting, opdat de zaak van de verzoeker opnieuw wordt behandeld.

2.3

Bij vonnis van 14 november 2013 heeft het Hof het vonnis van 6 november 2006 vernietigd en de verzoeker vrijgesproken van de gehele tenlastelegging.

2.4

De verzoeker is van 29 augustus 2005 tot 1 juli 2013 gedetineerd geweest.

3 De beoordeling

3.1

Het verzoek is tijdig en op de juiste wijze ingediend zodat de verzoeker daarin kan worden ontvangen.

3.2

Op grond van artikel 648 lid 1 Sv BES kan aan de gewezen verdachte een vergoeding worden toegekend voor de kosten, die ingevolge het Besluit tarief justitiekosten strafzaken bepaalde ten laste van de gewezen verdachte zijn gekomen, voor zover de aanwending van de kosten het belang van het onderzoek heeft gediend. Op grond van artikel 649 lid l Sv BES kan aan de gewezen verdachte een vergoeding worden toegekend voor zijn ten behoeve van het onderzoek en bij de behandeling van de zaak gemaakte reis- en verblijfkosten, berekend op de voet van het Besluit tarief justitiekosten strafzaken Op grond van artikel 649 lid 2 Sv BES kan aan de gewezen verdachte een vergoeding worden toegekend in de kosten van een raadsman. Ingevolge het in de leden 4 van de artikelen 648 en 649 Sv BES bepaalde geschiedt uitbetaling door of vanwege Onze Minister van Financiën (dit is de Minister van Financiën in Nederland). Op voornoemde bepalingen is het verzoek kennelijk gestoeld. Nu in lid 4 van artikel 649 Sv BES lid 5 van artikel 178 Sv BES van overeenkomstige toepassing is verklaard, dienen bij de vaststelling van de schadevergoeding alle omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

3.3

Een van deze omstandigheden is de stand van zaken omtrent de aangevraagde toevoeging. In het verzoekschrift is gesteld dat bij de Rijksdienst Caribisch Nederland een verzoek is ingediend om een toevoeging te verkrijgen voor de schadevergoedingsprocedure. Ter gelegenheid van de behandeling in raadkamer is aangevoerd dat tot op dat moment de aanvraag van de verzoeker onbeantwoord is gebleven. De fungerend president heeft er behoefte aan op dit punt nader te worden geïnformeerd. Meer in het bijzonder wenst de fungerend president te vernemen of alsnog een toevoeging is toegekend, en zo ja wat voor vergoeding die behelst. Zo nee, in hoeverre valt te verwachten dat alsnog een toevoeging wordt toegekend en onder welke voorwaarden. De fungerend president zal de verzoeker daarom in de gelegenheid stellen zich bij akte over het voorgaande uit te laten, alsmede over de consequenties van een (niet) toegekende toevoeging voor de verzochte (hoogte van) de te vergoeden kosten van de raadsman en de overige kosten. De procureur-generaal mag daarop bij antwoord-akte reageren.

3.4

Partijen wordt in overweging gegeven om, zoals ter zitting aan de orde gekomen, alsnog in onderhandeling te treden over een minnelijke regeling.

3.5

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden

DE BESLISSING

De fungerend President:

stelt de verzoeker in de gelegenheid om zich uiterlijk 9 mei 2014 bij akte, in te dienen ter griffie van het Hof te Bonaire of Curaçao, uit te laten over hetgeen onder r.o. 3.3 is overwogen;

stelt de procureur-generaal in de gelegenheid om uiterlijk 6 juni 2014 bij antwoord-akte te reageren, eveneens in te dienen ter griffie van het Hof te Bonaire of Curaçao;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven op 11 april 2014 door mr. E.M. van der Bunt, fungerend President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en uitgesproken te Curaçao in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature