< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

gewapende overval op watersportwinkel

UitspraakGERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1996 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 16 november 2016. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. S.H.M. Ibrahim.

De officier van justitie, mr. D. Hazejager, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van het feit te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 2,5 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht.

De raadsvrouw heeft het woord tot verdediging gevoerd conform de door haar overgelegde pleitnotities en heeft tevens vrijspraak bepleit.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd:

dat hij op of omstreeks 16 mei 2016 te Sint Maarten tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid geld (USD 2.500 of daaromtrent), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of twee (2), in elk geval een (1), mobiele telefoon(s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal(len) werd(en) voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval (een) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 1], en/of [slachtoffer 1] en/of andere aanwezig(e) perso(o)n(en) in (de winkel van) [bedrijf 1],

gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging(en) met geweld bestond(en) uit

==het gemaskerd binnentreden van de winkel van [bedrijf 1]; en/of

==het dreigend richten van een pistool, althans een vuurwapen, op die [slachtoffer 2]; en/of

==het dreigend tegen die [slachtoffer 2] zeggen “don’t look at me, don’t look at me, give me

all the money under the draw”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of

strekking; en/of

==het tegen die [slachtoffer 2] en/of andere aanwezigen van (die winkel van) Island Water

World –al dan niet- onder bedreiging van een pistool zeggen dat die [slachtoffer 2] en/of

die [slachtoffer 1] en/of die andere(n) op de grond moest(en) gaan liggen (“you go

down”), althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; en/of

==het dreigend tegen die [slachtoffer 3] te zeggen “Open the drawer! Give me the

money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking;

subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of

een veroordeling mocht of zou kunnen leiden

dat (een) ander(en) op of omstreeks 16 mei 2016 te Sint Maarten tezamen en in vereniging met elkaar en/of een ander of anderen, althans die ander alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een hoeveelheid geld (USD 2.500 of daaromtrent), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [bedrijf 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of vorenbedoelde ander(en)

en/of twee (2), in elk geval een (1), mobiele telefoon(s), in elk geval enig(e) goed(eren), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of vorenbedoelde ander(en), welke diefstal(len) werd(en) voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3], in elk geval (een) medewerk(st)er(s) van [bedrijf 1], en/of [slachtoffer 1] en/of andere aanwezig(e) perso(o)n(en) in (de winkel van) [bedrijf 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

welk geweld en/of welke bedreiging(en) met geweld bestond(en) uit

==het gemaskerd binnentreden van de winkel van [bedrijf 1]; en/of

==het dreigend richten van een pistool, althans een vuurwapen, op die [slachtoffer 2]; en/of

==het dreigend tegen die [slachtoffer 2] zeggen “don’t look at me, don’t look at me, give me

all the money under the draw”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of

strekking; en/of

==het tegen die [slachtoffer 2] en/of andere aanwezigen van (die winkel van) Island Water

World –al dan niet- onder bedreiging van een pistool zeggen dat die [slachtoffer 2] en/of

die [slachtoffer 1] en/of die andere(n) op de grond moest(en) gaan liggen (“you go

down”), althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; en/of

==het dreigend tegen die [slachtoffer 3] te zeggen “Open the drawer! Give me the

money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest en/of

tot het plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 mei 2016 tot en met 16 mei 2016 te Sint Maarten de auto ( Toyota , type Yaris, kenteken [kentekennummer]) welke als (vlucht)auto ten behoeve van en/of bij het plegen van vorenbedoeld misdrijf (als vervoermiddel) werd gebruikt te huren en/of naar en/of van de plaats van vorenbedoeld misdrijf te besturen en/of een of meer (vuur)wapens te leveren en/of ter beschikking te stellen voor het plegen van vorenbedoeld misdrijf;

3 Voorvragen

3A. Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

3B. Bevoegdheid van het Gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

3C. Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

3D. Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

4A. Vrijspraak

Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat de verdachte het primair tenlastegelegde heeft begaan en zal de verdachte daarvan vrijspreken. Uit het dossier volgt niet dat verdachte één van de drie overvallers, dan wel de bestuurder van de vluchtauto is geweest. Het dossier biedt voorts onvoldoende bewijs voor een bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte en de daders.

4B. Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de navolgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

In het geval van hoger beroep worden de bewijsmiddelen in een aan dit vonnis te hechten bijlage opgenomen.

4C. Bewijsoverweging(en)

De gevoerde verweren vinden hun weerlegging in de gebezigde bewijsmiddelen. Dat verdachte betrokken is geweest bij de overval en daarvoor opzettelijk middelen heeft geleverd, volgt in het bijzonder uit de berichten die hij aan [medeverdachte 1] heeft gestuurd. In die berichten waarschuwt verdachte [medeverdachte 1] voor de politie en geeft hij hem gedetailleerde instructies met betrekking tot het vernietigen van bewijsmateriaal en het construeren van een alibi. De veelheid aan telefooncontacten die verdachte heeft met de medeverdachten rondom de overval draagt eveneens bij aan het bewijs. Getuige [getuige 1], de vriendin van verdachte, herkent op de beelden één van de gebruikte vuurwapens als afkomstig van verdachte. De tot onschuld strekkende verklaring van verdachte wordt als ongeloofwaardig terzijde gesteld, nu deze door de bewijsmiddelen wordt tegensproken en omdat verdachte zijn verklaringen meermalen op cruciale punten heeft gewijzigd.

4D. Bewezenverklaring

Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

dat anderen op 16 mei 2016 te Sint Maarten tezamen en in vereniging met elkaar met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening hebben weggenomen een hoeveelheid geld, USD 2.500 of daaromtrent, toebehorende aan [bedrijf 1] en twee (2) mobiele telefoons, toebehorende aan [slachtoffer 1], welke diefstallen werden vergezeld van bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] en [slachtoffer 1] en andere aanwezige personen in de winkel van [bedrijf 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken,

welke bedreigingen met geweld bestonden uit

==het gemaskerd binnentreden van de winkel van [bedrijf 1]; en

==het dreigend richten van een pistool, althans een vuurwapen, op die [slachtoffer 2]; en

==het dreigend tegen die [slachtoffer 2] zeggen “don’t look at me, don’t look at me, give me

all the money under the draw”, althans woorden van gelijke dreigende aard en

strekking; en

==het tegen die [slachtoffer 2] en andere aanwezigen van die winkel van Island Water

World –al dan niet- onder bedreiging van een pistool zeggen dat die [slachtoffer 2] en

die [slachtoffer 1] en die anderen op de grond moesten gaan liggen “you go

down”, althans woorden van gelijke dreigende aard en strekking; en

==het dreigend tegen die [slachtoffer 3] te zeggen “Open the drawer! Give me the

money”, althans woorden van gelijke dreigende aard en strekking,

bij het plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest en tot het plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk middelen heeft verschaft door op tijdstippen in de periode van 15 mei 2016 tot en met 16 mei 2016 te Sint Maarten de auto Toyota, type Yaris, kenteken [kentekennummer] welke als vluchtauto ten behoeve van en bij het plegen van vorenbedoeld misdrijf als vervoermiddel werd gebruikt te huren en naar en een vuurwapen te leveren en ter beschikking te stellen voor het plegen van vorenbedoeld misdrijf;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Kwalificatie en strafbaarheid van het feit

Het bewezenverklaarde levert op:

Medeplichtigheid aan diefstal vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit. Het feit is derhalve strafbaar.

6 Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte opheft of uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

7 Strafmotivering

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het Gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan een roofoverval, waarbij drie gemaskerde mannen met getrokken vuurwapens hun slag hebben geslagen. Hij heeft de vluchtauto en ten minste één van de vuurwapens geleverd die bij de overval gebruikt zijn. Roofovervallen als de onderhavige zijn een plaag in de Sint Maartense maatschappij. Zij veroorzaken naast materiele schade een gevoel van angst en onveiligheid, niet alleen voor de directe slachtoffers, die vaak nog jarenlang psychische klachten ondervinden, maar ook voor andere burgers die kennis nemen van het gebeurde. Verdachte heeft aan deze misstand bijgedragen, kennelijk enkel met oog voor eigen geldelijk gewin. De gemeenschap vraagt om een strenge bestraffing van deze ernstige feiten.

Ten nadele van verdachte overweegt het Gerecht dat verdachte nauwelijks openheid van zaken heeft gegeven en het laakbare van zijn handelen niet lijkt in te zien. Daarnaast is verdachte eerder voor vermogens- en geweldsmisdrijven tot onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen veroordeeld.

Ten voordele van verdachte overweegt het Gerecht dat verdachte nog jeugdig is. Indien enigszins mogelijk dient te worden voorkomen dat verdachte nog verder verhardt in zijn pro-criminele houding en dient te worden bevorderd dat hij bij zijn terugkeer in de maatschappij het rechte pad zal kiezen. Hierin vindt het Gerecht aanleiding om een gedeelte van de straf in voorwaardelijke vorm op te leggen.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

8 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel zijn gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:124, 1:125, 2:289 en 2:291 van het Wetboek van Strafrecht.

9 Beslissing

Het Gerecht:

verklaart niet bewezen dat verdachte het primair tenlastegelegde zoals in rubriek 4A omschreven heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

verklaart bewezen dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde zoals in rubriek 4C omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart dat het bewezen verklaarde feit het in rubriek 5 genoemde strafbare feit oplevert;

verklaart de verdachte hiervoor strafbaar;

veroordeelt de verdachte wegens dit feit tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden, met bevel dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot 6 (zes) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij het Gerecht later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit schuldig zal maken;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. D. Gruijters en uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht op 7 december 2016, in tegenwoordigheid van de griffier A.R. Osepa-Ritfeld.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature