Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Geluidshinder (Blue Bird Café)

Uitspraakzaaknummer: AR 75794/2015 vonnisdatum: 16 oktober 2015

HET GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACAO Vonnis in de zaak van:

[EISERS],

eisers,

gemachtigden: mrs. D.A Matroos-Piar en E.L. Witteveen,

tegen

[GEDAAGDE] h.o.d.n. BLUE BIRD CAFÉ,

gedaagde,

gemachtigde: mr. I.U.C. Narain.

1.Verloop van de procedure

1.1.

Het procesverloop blijkt uit:

- het inleidend verzoekschrift met producties, op 30 september 2015 ter griffie

ingediend;

[…]

- de pleitnota van eisers van 8 oktober 2015;

- de pleitnota van gedaagde van 8 oktober 2015.

1.2.

Eiseres […] en gedaagde zijn ter zitting verschenen, bijgestaan door hun gemachtigden voornoemd, die pleitnota's hebben overgelegd en voorgedragen. Gedaagde heeft zich ook doen vergezellen van zijn werkneemster […].

1.3.

Vonnis is bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

De volgende feiten zullen in het kader van de onderhavige procedure als tussen partijen vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen voor zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.

2.2.

Vanaf 2013 exploiteert gedaagde het te Pietermaai […] gevestigde Blue Bird Café.

2.3.

Eisers zijn echtelieden en hebben een woonhuis gekocht te […]. Dat woonhuis, dat vanaf 14 juli 2015 door eiseres en de drie kinderen van eisers wordt bewoond, ligt tegenover het Blue Bird Café.

2.4.

Op vrijdag en zaterdag wordt in de avond- en nachtelijke uren (live) muziek ten gehore gebracht in het Blue Bird Café.

2.5.

Aan het Blue Bird Café is op 12 augustus 2015 een Koffiehuis- en een Restaurant B vergunning verleend op grond waarvan het is toegestaan dat in het café achtergrondmuziek wordt afgespeeld met een stereomuziekinstallatie onder de voorwaarde dat deze zodanig wordt geplaatst en het volume daarvan zodanig wordt afgesteld dat het geluid geen overlast of hinder veroorzaakt voor omwonenden en omliggende zakenpanden. De ten behoeve van Blue Bird Café aangevraagde hindervergunning is nog niet verleend.

3 Het geschil

3.1.

Eisers hebben, na eisvermeerdering, gevorderd dat het Gerecht, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde zal verbieden om live muziek ten gehore te doen brengen en hem tevens te verbieden om muziek of te spelen die de maximaal toegestane geluidswaarden overschrijdt, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van NAf 10.000,-, dan wel een ander door het Gerecht te bepalen bedrag voor iedere dag of dagdeel dat gedaagde in strijd met evengenoemde verboden handelt, althans zodanige andere voorzieningen zal treffen als het Gerecht in goede justitie billijk oordeelt, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2.

Eisers hebben onder meer het volgende aan de vordering ten grondslag gelegd. In het Blue Bird Café en in het ernaast gelegen steegje wordt op vrijdag en zaterdag in de nachtelijke uren luide (live) muziek afgespeeld. Dat muziek veroorzaakt zodanige geluidsoverlast dat eisers op vrijdag- en zaterdagnacht niet ongestoord kunnen slapen. Eisers hebben ter onderbouwing van de door hen gestelde geluidshinder een proces-verbaal van deurwaarder R.A. Ramazan overgelegd, waarin is vermeld dat hij op zaterdag 26 september 2015 omstreeks 01.30 uur op [het adres van eisers] met een decibelmeter van het merk Radio Shack, cat. no. 33-2055, het geluid afkomstig van het Blue Bird Café heeft gemeten en dat hij, voor zover thans van belang, het volgende heeft waargenomen:

"1. Dat vanuit de slaapkamer aan de voorgevel van [het adres van eisers] het geluid afkomstig vanuit Blue Bird Cafe 64 decibel meette;

2. Dat op de voorporch het geluid afkomstig vanuit Blue Bird Cafe 69 decibel meette; Verder werd door mij, deurwaarder, geconstateerd dat metingen werden verricht door de Milieudienst en dat de metingen (nagenoeg) dezelfde decibel aangaven vanuit de voorporch alwaar de metingen werden verricht;"

Voor het vaststellen van de geluidsnormen waaraan gedaagde zich dient te houden ter voorkoming van geluidshinder dient het Gerecht, aldus eisers, uit te gaan van de geluidsnormen die in een procedure over geluidshinder tussen andere partijen bij kort-geding vonnis van 13 maart 2014 zijn vastgesteld.

3.3.

Gedaagde heeft de vordering betwist.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling van het geschil

4.1.

Het spoedeisend belang volgt uit de aard van de zaak. Het tegengaan van geluidshinder is namelijk uit de aard spoedeisend.

4.3.

Naar het oordeel van het Gerecht is aannemelijk geworden dat gedaagde op vrijdag en zaterdag in de avond- en nachtelijke uren luide (live) muziek ten gehore doet brengen in het Blue Bird Café. Gedaagde heeft immers ter zitting desgevraagd verklaard dat in het café op vrijdag en zaterdag ook in de nachtelijke uren luide muziek ten gehore wordt gebracht omdat dat nodig is om klanten aan te trekken en heeft verder bevestigd dat in het café ook live muziek wordt gemaakt. De vraag die zich voordoet is welke geluidsnormen in het kader van de onderhavige procedure in redelijkheid aan gedaagde dienen te worden gesteld om te voorkomen dat eisers hinder ondervinden van het (live) muziek afkomstig van het Blue Bird Café.

4.4.

Gedaagde heeft het verweer gevoerd dat omdat geluidsnormen doorgaans in hindervergunningen worden vastgelegd en een dergelijke vergunning nog niet aan het Blue Bird Café is verleend, voor het café geen geluidsnormen gelden. Het Gerecht is voorlopig van oordeel dat dat verweer niet slaagt. Met dat verweer miskent gedaagde immers dat hij zonder een hindervergunning niet gerechtigd is om enige vorm van hinder te veroorzaken en dat hij op grond van de op 12 augustus 2015 aan het Blue Bird Café verleende horecavergunning gerechtigd is om alleen achtergrondmuziek of te spelen met behulp van een stereomuziekinstallatie onder de voorwaarde dat dat muziek geen overlast of hinder veroorzaakt. Het verweer dat voor het Blue Bird Café andere geluidsnormen dienen te gelden dan die vastgelegd in het door het Gerecht op 13 maart 2014 in kort geding gewezen vonnis, is niet althans onvoldoende onderbouwd en slaagt thans dan ook niet. Het had namelijk op de weg van gedaagde gelegen om horeca-/hindervergunningen van andere horecagelegenheden te overleggen waarin van bedoelde geluidsnormen afwijkende normen zijn vastgelegd.

4.5.

Beide partijen hebben ter onderbouwing van hun standpunten verwezen naar het eerder genoemde kort-geding vonnis van dit Gerecht van 13 maart 2014. In dat vonnis heeft het Gerecht geluidsnormen vastgesteld voor een horecagelegenheid die in dezelfde straat ligt als het woonhuis van eisers en het Blue Bird Café. Daarbij heeft het Gerecht voor de maatstaf of van hinder in niet aanvaardbare mate sprake is, aansluiting gezocht bij de geluidsnormen vastgelegd in de door eisers overgelegde brief van de Minister van Gezondheid, Natuur en Milieu van 1 oktober 2013. Het Gerecht ziet aanleiding om in het kader van dit kort geding, bij gebrek aan concrete andersluidende geluidsnormen, aan te sluiten bij de geluidsnormen die het Gerecht in die procedure heeft vastgesteld. Daarbij neemt het Gerecht in aanmerking dat het bedrijf ten aanzien waarvan het Gerecht in dat vonnis geluidsnormen heeft vastgesteld, net als het Blue Bird Café, een horecagelegenheid is en deze in dezelfde straat als het café ligt. Gedaagde is met het door hem gevoerde verweer er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat ondanks deze overeenkomstige omstandigheden voor het Blue Bird Café in redelijkheid andere geluidsnormen zouden moeten gelden.

4.6.

Zowel bij live muziek als bij mechanisch/elektrisch opgewekte muziek gaat het erom dat eisers geen onaanvaardbare hinder ondervinden als gevolg van overschrijding van de toegestane geluidsnormen. Daarom is het Gerecht vooralsnog van oordeel dat de omstandigheid dat aan het Blue Bird Café geen vergunning is verleend voor het maken van live muziek in het kader van de onderhavige procedure geen grond oplevert om live muziek totaal te verbieden.

4.7.

De in het vonnis van het Gerecht van 13 maart 2014 vastgestelde geluidsnormen zijn als volgt:

overdag van 07:00 tot 19:00 uur: 55 dB(A);

's avonds van 19:00 tot 23:00 uur: 50 dB(A);

's nachts van 23:00 tot 07:00 uur: 45 dB(A).

Zoals in dat vonnis tot uitgangspunt is genomen, dient hieraan 3 tot 5 dB(A) te worden toegevoegd om het niveau te bereiken dat het gemiddeld menselijke oor als storend kan beleven. Uit hetgeen eiseres […] ter zitting heeft verklaard volgt dat eisers zich ervan bewust waren dat zij een woonhuis kochten dat tegenover een café ligt. Het Gerecht acht het daarom redelijk om bij het vaststellen van geluidsnormen voor het Blue Bird Café tot uitgangspunt te nemen dat het stadium van storende (live) muziek overdag en 's avonds voor eisers bereikt wordt bij een achtergrondgeluid vermeerderd met 5 decibel. Voor de nachtelijke uren acht het Gerecht een vermeerdering met 3 decibel redelijk. Dat brengt met zich dat het Gerecht gedaagde zal verbieden om (live) muziek ten gehore te doen brengen dat luider is dan:

overdag van 7.00 tot 19.00 uur: 60 decibel;

in de avond van 19.00 tot 23.00 uur: 55 decibel;

's nachts van 23.00 tot 7.00 uur: 48 decibel.

4.8.

Ter vermijding van executie- en andere geschillen zullen in het dictum nadere bepalingen worden opgenomen met betrekkingen tot de constatering van door eisers gestelde geluidshinder en zullen de verboden betrekking hebben op het gehele etmaal. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.9.

Gelet op het voorgaande behoeft hetgeen partijen voor het overige hebben aangevoerd geen bespreking.

4.10.

Gedaagde zal, als de in het ongelijk te stellen partij, in de proceskosten worden veroordeeld.

5 De beslissing

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding:

5.1.

Verbiedt gedaagde om (live) muziek ten gehore te (doen) brengen die de volgende geluidsmaxima overschrijdt:

- overdag van 7.00 tot 19.00 uur: 60 decibel; - 's avonds van 19.00 tot 23.00 uur: 55 decibel;

- ' s nachts van 23.00 tot 7.00 uur: 48 decibel.

5.2.

Bepaalt dat van de overtreding van het in 5.1 gegeven verbod, alleen zal kunnen blijken uit een deurwaardersexploot of uit schriftelijk vastgelegde constateringen van het Uitvoeringsorgaan Milieu en Natuurbeheer, de politie of andere overheidsdiensten die belast zijn met toezicht op de naleving van wetten ter handhaving van de openbare orde. Indien een deurwaardersexploot van overtreding wordt opgemaakt, zal daarin moeten zijn vermeld dat de overtreding van het verbod is geconstateerd aan de hand van een decibellenmeter en meer bedraagt dan het voor de betrokken perioden toegestane maximum. Verder zal uit het deurwaardersexploot moeten blijken dat de geluidsmetingen hebben plaatsgevonden aan de voorzijde van het woonhuis van eisers.

5.3.

Bepaalt dat gedaagde voor elke na betekening van dit vonnis op de voorgeschreven wijze geconstateerde overtreding een dwangsom zal verbeuren van NAf 10.000,-, met dien verstande dat dat bedrag per etmaal maximaal wordt verbeurd. Bepaalt dat boven een bedrag van NAf 150.000,- geen dwangsommen zullen zijn verbeurd.

5.4.

Veroordeelt gedaagde in de voor het voeren van deze procedure aan de zijde van eisers gevallen kosten. Begroot deze kosten tot aan de uitspraak op NAf 807,50 voor verschotten en NAf 1.500,- voor salaris gemachtigde.

5.5.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 5.6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. N.M. Martinez en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2015.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature