< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

EJ. Arbeid. Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt afgewezen.

UitspraakBeschikking van 26 juli 2022

Behorend bij E.J. nr. AUA202201183

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

NEW YORK LAUNDRY N.V.,

gevestigd in Aruba,

verweerster,

hierna ook te noemen: NYL,

gemachtigde: de advocaat mr. W.J. Noordhuizen,

tegen

[Naam verzoeker],

wonende in Aruba,

verzoeker,

hierna ook te noemen: [Verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. D.M. Canwood,

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 5 mei 2022;

- de mondelinge behandeling van de zaak ter zitting van vrijdag 20 mei 2022.

1.2

NYL is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde, die werd vergezeld door de heer [H] (Operation Manager bij NYL) en de heer [T] (Managing Director bij NYL). [Verzoeker] is ter zitting verschenen samen met zijn gemachtigde. Partijen hebben in twee termijnen het woord gevoerd - mede aan de hand van de door hen overgelegde en voorgedragen pleitaantekeningen - en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaars stellingen.

1.3

De datum van beschikking is nader bepaald op heden.

2 2. DE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2

NYL exploiteert een wasserij, en één van de grote klanten van NYL is Marriott Ocean Club, zijnde een hotel/timeshare complex aan de kuststrook van Aruba (hierna: het Marriott). Het Marriott is een al lang bestaande relatie van NYL, die goed is voor een stevige jaarlijkse omzet. Een relatie waar NYL dagelijks wasgoed ophaalt, vervolgens reinigt en daarna weer terug brengt naar Marriott.

2.3 [

Verzoeker], geboren op [geboortedatum] 1971, is op 1 februari 2014 voor onbepaalde tijd in dienst getreden van NYL, laatstelijk in de functie van Laundry Attendant tegen een salaris van Afl. 2.345,-- bruto per maand. Voorheen was [verzoeker] werkzaam voor Victoria respectievelijk Tropical Botteling Company. NYL respecteert het arbeidsverleden van [verzoeker] vanaf 22 juli 1999.

2.4

Het personeelshandboek van NYL, dat op de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] van toepassing is, luidt, voor zover van belang:

“ (…)

Anexo B – Codigo di conducta

Compania ta considera e siguiente circunstancianan motibonan urgente pa retira un empleado inmediatamente, pero na ningun momento esaki ta nifica cu ta exclui otro acto- of actividadnan cu e empleado haci, y cu lo por causa daño na nos compania, y pa e motibo ey tin base pa accion disciplinario y te hasta retiro di e empleado.

(…)

3. Sacamento of wardamento no autorisa di propiedad di compania, propiedad di cliente of di otro empleado. Yudamento den sacamento of wardamento no autorisa di propiedad di compania, propiedad di cliente of di otro empleado, tambe lo resulta den accion disciplinario, y hasta por inclui retiro.

(…) “.

2.5

In de huisregels van NYL, die op de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] van toepassing zijn, staat, voor zover van belang:

“(…)

LOST AND FOUND

If you find an item left behind in any area on our premises turn it in to your department head immediately. The item will be tagged, logged and returned to the owner. If we are unable to return the item to its owner, it will be returned to the finder after a pre-determined period, depending on the value of the item. Violation of this policy constitutes an urgent reason for the immediate termination of your labor agreement.

(…)“.

2.6

Bij brief van 14 februari 2022 is [verzoeker] op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief staat, voor zover van belang:

“(…)

Diasabra pa 14:51 mi a ricibi un yamada di [C] cu ta e los prevention Manager na Marriott, informando mi cu un huesped a perde su apple ear-buds. E la informami cu awe en día den e mundo moderno e huesped a track (rastrea, prueba anexo) su ear-buds nan te na New York Laundry y después na address [adres]. E la informa nos cu sea nos mes ta bai busce of e lo tin cu entrega keho na Autoridad policial, pa nan bai busce. Nos a manda [R] cu ta e production supervisor na warda hunto cu [W] como testigo pa busca e ear-buds nan di cual Bo a entreganan na su persona y nan a wordo entrega bek na huesped. Bo(so) ta informa cu no mag di hiba ningún artefacto cu wordu hanja di huesped den laundry y cu esey ta wordu considera un acto ilícito. Nos tin un imagen Integro pa mantene cu nos clientela y no por acepta cu esaki ta wordu atacha sin mas.

New York Laundry ta considera esaki un situacion serio y un motivo urgente pa termina Bo contrato di immediato. (…)“.

2.7

Bij brief van 24 februari 2022 heeft [verzoeker] de nietigheid van het ontslag ingeroepen en is NYL gesommeerd om het loon aan [verzoeker] door te betalen en hem weder tewerk te stellen.

2.8

NYL heeft aan voormeld schrijven geen gehoor geven.

3 HET GESCHIL

3.1

NYL verzoekt het Gerecht - bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad - de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst, voor zover die nog bestaat, met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van de in haar verzoekschrift omschreven gewichtige redenen, zonder toekenning van een billijke vergoeding aan [verzoeker], met veroordeling van [verzoeker] in de kosten van de procedure, waaronder begrepen de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf veertien dagen na de datum van de beschikking.

3.2 [

Verzoeker] voert verweer en concludeert primair tot afwijzing van het verzoek van NYL. Subsidiair concludeert [verzoeker] tot toewijzing van het door NYL verzochte met toekenning aan [verzoeker] van een door NYL aan hem te betalen ontbindingsvergoeding van Afl. 52.763,--.

3.3

Voorzover van belang voor de uitspraak worden de stellingen van partijen hierna besproken

4 DE BEOORDELING

4.1

Aan de orde is de vraag of de arbeidsovereenkomst tussen partijen, voor zover die nog bestaat, ontbonden dient te worden. Ingevolge artikel 7:685 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) is iedere partij te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige redenen tot de rechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als gewichtige redenen worden onder meer beschouwd omstandigheden welke een dringende reden als bedoeld in het eerste lid van artikel 7:677 BW zouden hebben opgeleverd, alsook veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de dienstbetrekking billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Indien de rechter het verzoek inwilligt wegens veranderingen in de omstandigheden, kan hij op grond van het achtste lid van artikel 7:685 BW , zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk voorkomt, aan een der partijen ten laste van de wederpartij een vergoeding toekennen.

4.2

Niet in geschil is tussen partijen dat [verzoeker] (1) op 12 februari 2022 van 5:00 uur ’s ochtends tot 14:00 uur ’s middags heeft gewerkt in de wasserij van NYL, (2) het toen aldaar erg druk was, (3) [verzoeker] toen aldaar in het vuile van Marriott afkomstige wasgoed “Apple ear-buds” (hierna: de oortelefoontjes) heeft aangetroffen, en (4) dat hij die na zijn dienst heeft meegenomen naar huis (hierna: het voorval). Verder staat vast dat de oortelefoontjes om 15:34 uur door mevrouw [R] (Manager van dienst) en de heer [W] (medewerker NYL) bij het woonadres van [verzoeker] zijn opgehaald nadat een gast van het Marriott, zijnde de eigenaar van de oortelefoontjes, die via verbinding met de “Apple tracer app” op het woonadres van [verzoeker] had getraceerd.

4.3

Het lost & found beleid van NYL schrijft voor dat indien een voorwerp in het wasgoed wordt aangetroffen dat (1) meteen aan de leidinggevende van dienst moet worden gegeven die (2) op zijn of haar beurt het voorval meldt aan de Operations Manager of de directeur, (3) een foto maakt van het aangetroffen voorwerp en (4) registreert in welke lading wasgoed het voorwerp is aangetroffen. Dit alles om zo mogelijk de eigenaar van het voorwerp te achterhalen via de klant van NYL, in dit geval het Marriott. [Verzoeker] was op de hoogte van die procedureregels van NYL, omdat die - en dat heeft NYL onbestreden gesteld - met regelmaat onder de aandacht van het personeel werd gebracht op maandelijkse “toolbox meetings”, waar ook [verzoeker] aanwezig was (hierna: de procedureregels).

4.4

NYL beroept zich primair op het bestaan van een dringende reden, omdat [verzoeker] - volgens haar - in strijd met de hem bekende hiervoor omschreven procedureregels de door hem in het wasgoed van het Marriott aangetroffen oortelefoontjes welbewust en ter toe-eigening heeft meegenomen naar huis in plaats van die ingevolge die regels af te geven bij de leidinggevende van dienst. [Verzoeker] heeft die stelling van NYL gemotiveerd bestreden. Die stelling staat daarom niet vast, en komt in deze op snelheid gerichte procedure, waarin voor bewijslevering geen plaats is, ook niet vast te staan. Het Gerecht ziet in het licht van het gemotiveerd door [verzoeker] gevoerde verweer geen grond of aanleiding om bedoelde stelling van NYL aannemelijk te oordelen. Dit één en ander brengt met zich dat het Gerecht voorbij gaat aan de stelling van NYL dat te dezen sprake is van een dringende reden.

4.5

Vorenstaande brengt met zich dat thans de vraag moet worden beantwoord of al dan niet sprake is van een verandering in de omstandigheden die van dien aard is dat de dienstbetrekking van [verzoeker] bij NYL billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen, zoals subsidiair door NYL gesteld. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.6

Vast staat dat [verzoeker] in strijd heeft gehandeld met de ook voor hem geldende en bij hem bekende procedureregels, waarvan ook bij [Verzoeker] bekend is dat dit voor NYL zwaarwegende regels zijn. Zoals hiervoor reeds overwogen staat niet vast noch is aannemelijk dat [verzoeker] dit welbewust en met kwaad opzet heeft gedaan, en gesteld noch is gebleken dat [verzoeker] ter zake van in wasgoed aangetroffen voorwerpen eerder dan thans in strijd met de procedureregels heeft gehandeld. NYL stelt dat zij als gevolg van het voorval alle vertrouwen in [verzoeker] heeft verloren, maar gelet op het vorenstaande en de omstandigheid dat [verzoeker] in de ruim 8 jaren (van zijn 23-jarig dienstverband bij NYL) dat hij werkzaam is in de wasserij van NYL niet eerder dan thans de procedureregels ter zake van in wasgoed aantroffen voorwerpen heeft geschonden valt dat vertrouwensverlies naar het oordeel van het Gerecht objectief gezien niet te rechtvaardigen. Dit één en ander brengt mee dat de hiervoor onder 4.4 geformuleerde vraag ontkennend moet worden beantwoord. NYL had ter zake van het aan [verzoeker] verwijtbare voorval kunnen en moeten volstaan met een lichtere disciplinaire sanctie in de plaats van beëindiging van het dienstverband van [verzoeker] door middel van ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst.

4.7

De slotsom luidt dat geen sprake is van een gewichtige reden die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van [verzoeker] kan dragen. Het ontbindingsverzoek van NYL zal daarom worden afgewezen.

4.8

NYL zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [verzoeker], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde (2 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt).

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-wijst af het door NYL verzochte;

-veroordeelt NYL in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [verzoeker], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 2.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juli 2022 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature