< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Lar - Loonsubsidie - Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat de normale termijn om loonsubsidie aan te vragen tien dagen is. Aan appellant is, nadat zijn bezwaar gegrond is verklaard, slechts twee dagen gegund om zijn loonsubsidieaanvraag te formaliseren. Het gerecht acht de termijn van twee dagen in onderhavig geval onredelijk kort.

UitspraakUitspraak van 22 februari 2021

Lar nr. AUA202001504

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

UITSPRAAK

op het beroep in de zin van de

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) van:

[Appellant],

wonend in Aruba,

APPELLANT,

procederend in persoon,

gericht tegen:

de Minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur,

zetelend in Aruba,

VERWEERDER,

gemachtigde: de advocaat mr. M.D. Tromp.

PROCESVERLOOP

Bij e-mailbericht van 25 mei 2020 heef de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het bezwaar van appellant van 18 mei 2020 gegrond verklaard en appellant bericht dat hij tussen 25 mei 2020 en 27 mei 2020 loonsubsidie kan verzoeken.

Bij emailbericht van 8 juni 2020 bericht de directeur van de SVB appellant dat de termijn om loonsubsidie aan te vragen is verstreken.

Op 25 juni 2020 heeft appellant een beroepschrift ingediend.

Verweerder heeft op 13 augustus 2020 een verweerschrift ingediend.

Het gerecht heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 januari 2020. Appellant is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door de gemachtigde voornoemd. Tevens was aanwezig M. Thiel, werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De uitspraak is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN

De feiten 1.1

Bij beschikking van 30 april 2020 heeft verweerder middels de directeur van de SVB ambtshalve financiële ondersteuning aan appellante ingevolge de noodplanregeling (MB no 617/20 van 20 april 2020), afgewezen. In de beschikking staat onder meer:

“(…)

- dat op grond van de Noodplanregeling aan ondernemingen met tenminste 25% omzetverlies een maximaal vast bedrag van Afl. 4.000,- per kwartaal als financiële ondersteuning kan worden toegekend;

- (…)

- dat uw Naamloze Vennootschap niet voldoet aan de onder de voorwaarden in punt 2 van de MKB Noodplanregeling gehanteerde definitie voor een MKB, namelijk dat niet tot een MKB worden gerekend de niet-kwetsbare instellingen die geen bedrijf (onderneming) voeren.

(…).”

1.2

Tegen de onder 1.1 genoemde beschikking heeft appellant op 18 mei 2020 bezwaar gemaakt. Appellant schrijft onder meer:

“(…)

i. Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering (UO AZV) betaalt sinds haar inwerkingtreding de beroepsgroep fysiotherapie met een twee maanden achterstand waardoor de financiële gevolgen van de Lock down en shelter in place van maart en april voor [appellant] in mei en juni 2020 een verandering in omzet weergeven.

ii. [Appellant] voldoet hierdoor aan de voorwaarde vermeld in punt 1 van een omzetdaling van meer dan 25%. (…)

iii. [Appellant] voldoet verder aan alle gestelde voorwaarden onder de punten 2 tot en met 7 in de genoemde Loonsubsidieregeling, om in aanmerking te kunnen komen voor de financiële ondersteuning.

iiii. De kwetsbaarheid van [appellant] zit in de uitvoering van een fysiotherapeutische behandeling voor wat betreft de factor van sociale afstand. Anders dan dat bij business resilience, online services aangeboden worden is het een behandeling van persoonlijk contact met patiënten. Door de fysieke nabijheid (vaak een halve meter of minder) en de frequente contactblootstelling hierdoor doorlopend besmettingsgevaar. (…) Bovendien moest de praktijk noodgedwongen voor de maand april gesloten blijven vanwege besmettingsgevaar voor de vooral oudere, reeds zieke patiënten, de aan huis behandeld dienen te worden.

(…)”.

1.3

Bij e-mailbericht van 25 mei 2020 heef de directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het bezwaar van appellant van 18 mei 2020 gegrond verklaard en appellante bericht dat hij tussen 25 mei 2020 en 27 mei 2020 loonsubsidie kan verzoeken. De directeur schrijft:

“Het bezwaar van de werkgever met code [nummer] van 18 mei 2020 is gegrond verklaard. In het licht hiervan kan genoemde werkgever loonsubsidie voor de maand mei 2020 verzoeken tussen 12.00 pm van 25 mei 2020 tot en met 12.00 pm van mei 27. Formele afhandeling volgt. (…)”

1.4

Bij aanvullend emailbericht van 8 juni 2020 bericht de directeur van de SVB appellant dat de termijn om loonsubsidie aan te vragen is verstreken.

De standpunten van partijen

2.1

Appellant kan zich niet vinden in de bestreden beschikking. Appellant meent - samengevat - dat hem te weinig tijd wordt gegund om een loonsubsidie aanvraag in te dienen. Appellant betoogt voorts dat hij aanspraak kan maken op loonsubsidie nu zijn bezwaarschrift gegrond is verklaard.

2.2

Verweerder stelt zich primair - kort samengevat - op het standpunt dat het emailbericht van 8 juni 2020 geen beslissing op bezwaar behelst en dat deze e-mail niet is gericht op enig rechtsgevolg. Appellant heeft niet binnen de gestelde termijn een aanvraag om loonsubsidie ingediend. Voorts stelt verweerder zich op het standpunt dat het aanvraagformulier op “misvb portal” beschikbaar is gesteld, zodat van appellant verwacht had mogen worden dat hij binnen twee dagen een nieuw verzoek had ingediend.

De beoordeling

3.1

Het gerecht ziet het emailbericht van 8 juni 2020 als een aanvullende beslissing op de beslissing van 25 mei 2020 waarbij het bezwaar van appellant gegrond is verklaard. Het gerecht is van oordeel dat de beslissing rechtsgevolgen heeft nu verweerder hiermee heeft beslist dat appellant geen loonsubsidie zal ontvangen over de maand mei 2020. Appellant is tijdig in beroep gekomen tegen de beslissing op bezwaar van 25 mei 2020.

3.2

Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat de normale termijn om loonsubsidie aan te vragen tien dagen is omdat verweerder ernaar streeft om de aanvragen snel en efficiënt af te handelen. Aan appellant is, nadat zijn bezwaar gegrond is verklaard, slechts twee dagen gegund om zijn loonsubsidieaanvraag te formaliseren. Het gerecht acht de termijn van twee dagen in onderhavig geval onredelijk kort. Verweerder had appellant in ieder geval een termijn van vijf werkdagen moeten gunnen om zijn verzoek om loonsubsidie in te dienen. Gelet op hier is het besluit dat de termijn om loonsubsidie aan te vragen is verstreken, onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.

3.3

Het beroep is gegrond. Het gerecht zal de bestreden beslissing van 25 mei 2020 vernietigen. Als gevolg hiervan zal verweerder appellant in de gelegenheid moeten stellen om de aanvraag (met aanvullende informatie) voor loonsubsidie voor de maand mei 2020 alsnog in te dienen binnen een termijn van minimaal vijf werkdagen en dient verweerder binnen drie maanden na deze uitspraak een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van appellant te nemen.

3.4

Nu appellant in persoon procedeert bestaat er voor een proceskostenvergoeding geen aanleiding.

BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt de bestreden beslissing op bezwaar van 25 mei 2020;

- bepaalt dat verweerder binnen drie maanden na dagtekening van deze uitspraak een nieuwe beslissing dient te nemen op het bezwaar van appellant;

- gelast verweerder om het door appellant gestorte griffierecht ad Afl. 25,- terug te betalen.

Deze uitspraak is gegeven door mr. M. Soffers, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 februari 2021, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze uitspraak kunnen beide partijen binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak hoger beroep instellen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (LAR-zaken).

Het hogerberoepschrift moet worden ingediend bij de griffie van dit Gerecht.

U wordt verzocht bij het indienen van het hogerberoepschrift het volgende in acht te nemen:

1. Leg bij het hogerberoepschrift een afschrift over van deze uitspraak;

2. Onderteken het hogerberoepschrift en vermeld het volgende:

a. de naam en het adres van de indiener of de gemachtigde,

b. de dag van ondertekening,

c. waartegen u in hoger beroep komt,

d. waarom u het niet eens bent met deze uitspraak (de gronden van het hoger beroep).

Voor het instellen van hoger beroep is een griffierecht van Afl. 75 verschuldigd.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature