< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rectificatie

UitspraakVonnis van 14 oktober 2020

Behorend bij K.G. AUA202002159

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[EISERES],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna te noemen: [Eiseres],

gemachtigden: advocaten mrs. M. Bemer en J.J. Steward,

tegen

[GEDAAGDE],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna te noemen: [Gedaagde],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties;

- nadere toegezonden producties zijdens [eiseres];

- de pleitaantekeningen van [eiseres];

- de mondelinge behandeling van de zaak op 24 september 2020.

1.2

Ter zitting zijn verschenen: [eiseres] bijgestaan door mr. M. Bemer. [Gedaagde] heeft geen verweerschrift/antwoordconclusie ingediend en is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Tegen [gedaagde] is daarom verstek verleend. [Eiseres] heeft het woord gevoerd en heeft gepersisteerd bij haar in haar verzoekschrift neergelegde stellingen en vorderingen.

1.3

De datum van het vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van overgelegde producties voor zover niet of onvoldoende bestreden staat onder meer het volgende vast tussen partijen.

2.2 [

Eiseres] is projectleider bij “Fondo di Asistencia Social di Emergencia” (Fase) in Aruba.

2.3 [

Gedaagde] heeft [eiseres] op “social media” meerdere malen beschuldigd van corruptie, het stelen van Fase-gelden en van het delen van die gelden met collega’s.

2.4

Bij brief van 27 augustus 2020 is [gedaagde] verzocht/gesommerd om 1) dat door hem op “social media” gepubliceerde te verwijderen en verwijderd te houden en 2) die uitlatingen op deugdelijke wijze te rectificeren.

2.5 [

Gedaagde] heeft aan dat verzoek/die sommatie van [eiseres] geen gehoor gegeven.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

Eiseres] heeft gevorderd zoals omschreven in haar verzoekschrift.

3.2 [

Eiseres] heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat zij door de uitlatingen van [gedaagde] op “social media” wordt aangetast in haar persoonlijke integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam.

3.3 [

Gedaagde] heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van [eiseres] bij haar vorderingen volgt uit de aard van die vorderingen en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen.

4.2 [

Gedaagde] heeft de door [eiseres] aan haar vordering ten gronde gelegde stellingen niet weersproken, zodat die vast komen te staan. In het licht van die vaststaande stellingen komen de vorderingen van [eiseres] niet onrechtmatig of ongegrond voor. Die vorderingen zullen daarom worden toegewezen als na te melden, met dien verstande dat de vordering tot verwijdering van de geplaatste publicaties die betrekking hebben op iedere verdachtmaking/beschuldiging van [eiseres] ter zake van corruptie, het stelen van Fase-gelden en van het delen van bedoelde gelden met collega’s zal worden toegewezen voor zover [gedaagde] bedoelde publicaties zelfstandig (dus zonder noodzakelijke medewerking van derden) kan verwijderen en verwijderd kan houden.

4.3

De gevorderde dwangsommen zullen telkens gematigd tot een bedrag van Afl. 250,-- met een maximum van Afl. 50.000,-- aan [gedaagde] worden opgelegd, omdat daarvan voldoende prikkel uitgaat naar hem toe tot nakoming van dit vonnis. De vordering tot tenuitvoerlegging van dit vonnis door middel van lijfsdwang zal worden toegewezen indien en voor zover mocht blijken dat de aan [gedaagde] opgelegde en maximaal verbeurde dwangsommen geen effectief middel is om nakoming van dit vonnis te bewerkstelligen. In geval van tenuitvoerlegging van dit vonnis door middel van lijfsdwang dienen de kosten daarvan (met name die van de bewaring van [gedaagde]) door [eiseres] te worden gedragen.

4.3 [

Gedaagde] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten gevallen aan de zijde van [eiseres], tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 228,21 =) Afl. 678,21 aan verschotten (griffiegeld en oproepkosten) en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigden, te vermeerderen met Afl. 250,-- aan vergoeding voor nakosten, te vermeerderen met Afl. 150,-- in geval van betekening van dit vonnis aan [gedaagde] indien en voorzover hij na aanschrijving veertien kalenderdagen de tijd heeft gehad om vrijwillig aan dit vonnis te voldoen en verder te vermeerderen met wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf de 15de dag na de uitspraak van dit vonnis;

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht, recht doende in kort geding bij verstek:

5.1

beveelt [gedaagde] om binnen 72 uur na betekening aan hem van dit vonnis de publicaties die hij heeft geplaatst op “social media” die zien op verdachtmakingen/beschuldigingen van [eiseres] ter zake van corruptie, het stelen van Fase-gelden en van het delen van die gelden met collega’s te verwijderen en verwijderd te houden, indien en voor zover [gedaagde] bedoelde publicaties zelfstandig (dus zonder noodzakelijke medewerking van derden) kan verwijderen en verwijderd kan houden;

5.2

bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van [eiseres] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- voor iedere dag of deel daarvan dat hij voormeld bevel niet opvolgt, met dien verstande dat [gedaagde] te dezen maximaal Afl. 50.000,-- aan dwangsommen kan verbeuren;

5.3

gebiedt [gedaagde] om in de toekomst (dat wil zeggen vanaf de uitspraak van dit vonnis) zich te onthouden van publieke verdachtmakingen/beschuldigingen aan het adres van [eiseres] die verband houden met de reeds door hem geuite verdachtmakingen/beschuldigingen zoals hiervoor omschreven onder 5.1;

5.4

bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van [eiseres] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- voor iedere keer dat hij voormeld gebod niet opvolgt, met dien verstande dat [gedaagde] te dezen maximaal Afl. 50.000,-- aan dwangsommen kan verbeuren;

5.5

beveelt [gedaagde] om binnen 72 uur uur na betekening aan hem van dit vonnis, via een brief gericht aan de gemachtigden van [eiseres], af te geven op het kantoor van die gemachtigden, zonder daaraan afdoend commentaar de navolgende schriftelijke rectificatieverklaring af te leggen:

Rectificatie:

“Ondergetekende, de heer [gedaagde], heeft in de maand augustus 2020 en september 2020 verschillende malen [eiseres], projectleider bij Fondo di Asistencia Social di Emergencia (FASE) op de facebookpagina’s van onder meer (i) Anti Corruption Aruba, (ii) FaseHelpdesk, (iii) W.E.B. Aruba N.V. en (iv) Koningkrijk.nu beschuldigd van corruptie. Ondergetekende beschikt over geen enkel bewijsmiddel om deze verdachtmakingen te kunnen staven.

[gedaagde]”

5.6

bepaalt dat [gedaagde] ten behoeve van [eiseres] een dwangsom verbeurt van Afl. 250,-- voor iedere dag of deel daarvan dat hij voormeld (onder 5.5 gegeven) bevel niet opvolgt, met dien verstande dat [gedaagde] te dezen maximaal Afl. 50.000,-- aan dwangsommen kan verbeuren;

5.7

bepaalt dat indien maximale verbeurte van dwangsommen niet heeft geleid tot nakoming van dit vonnis, [eiseres] gemachtigd is dit vonnis ten uitvoer te leggen door middel van lijfsdwang gedurende maximaal 7 dagen voor iedere dag dat [gedaagde] in gebreke blijft om aan het hiervoor onder 5.1 gegeven bevel en/of het hiervoor onder 5.5 gegeven bevel te voldoen en gedurende maximaal 7 dagen voor iedere keer dat [gedaagde] in gebreke blijft aan het hiervoor onder 5.3 gegeven gebod te voldoen, met dien verstande dat de kosten van bewaring door [eiseres] worden gedragen;

5.8

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [eiseres], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 678,21 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigden, te vermeerderen met Afl. 250,-- aan vergoeding voor nakosten, te vermeerderen met Afl. 150,-- in geval van betekening van dit vonnis aan [gedaagde] indien en voorzover hij na aanschrijving veertien kalenderdagen de tijd heeft gehad om vrijwillig aan dit vonnis te voldoen en verder te vermeerderen met wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf de 15de dag na de uitspraak van dit vonnis;

5.9

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.10

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 14 oktober 2020 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature