< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Civiel. Aansprakelijkheidsverzekering.

UitspraakVonnis van 23 augustus 2017

Behorend bij A.R. no. 100 van 2016/AUA201600894

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

[Eiseres],

wonende in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: [Eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

TRESTON INSURANCE COMPANY (ARUBA) N.V.,

gevestigd in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Treston,

gemachtigde: de advocaat mr. O.R. van Trikt.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 18 januari 2017 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-het proces-verbaal van bewijslevering van 17 februari 2017;

-de conclusie na bewijslevering van Treston;

-de op 19 april 2017 door [Eiseres] genomen antwoordconclusie na bewijslevering.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Met [Eiseres] is het Gerecht van oordeel dat Treston de als voorshands bewezen geoordeelde stelling van [Eiseres], dat [XY] op 27 november 2012 als bestuurder van de [merk] [model] met chassisnummer [chassisnummer] [Eiseres] heeft aangereden, niet heeft ontzenuwd door middel van bewijslevering. De enige door Treston voorgebrachte getuige heeft immers in de kern verklaard dat het mogelijk zou kunnen zijn dat [XY] [Eiseres] heeft aangereden met voormelde auto. Uit die verklaring volgt niet dat het onmogelijk is dat zulks het geval was, en evenmin volgt uit die verklaring het door Treston te leveren tegenbewijs. Alle in maar liefst twaalf pagina’s A-4 neergelegde stellingen van (de gemachtigde van) Treston, waaruit volgens haar het te leveren tegenbewijs volgt, betreffen niet ter zake doende mentale constructies (al dan niet met betrekking tot de verklaringen van de getuige) die niet als bewijs hebben te gelden.

2.3

Uit vorenstaande volgt dat vast komt te staan tussen partijen dat [XY] op 27 november 2012 als bestuurder van de [merk] [model] met chassisnummer [chassisnummer] (hierna wederom: de auto) [Eiseres] heeft aangereden (hierna wederom: het ongeval). Dat vaststaande gegeven in samenhang met die zoals omschreven onder 3.3.4 van het tussenvonnis brengen mee dat Treston, bij wie de auto tegen wettelijke aansprakelijkheid was verzekerd, aansprakelijk is voor de schade van [Eiseres] als gevolg van het ongeval. De door [Eiseres] verzochte verklaring voor recht zal worden gegeven met inachtneming van het hierna onder 2.5 tot en met 2.5.7 vermelde.

2.4

Dat [Eiseres] schade heeft geleden als gevolg van het ongeval oordeelt het Gerecht voldoende aannemelijk, nu vast staat dat de na het ongeval per ambulance naar het ziekenhuis afgevoerde zwaar gewonde [Eiseres] na behandeling aldaar bleef opgenomen (zie 3.3.3 van het tussenvonnis). Het verweer van Treston op dit onderdeel wordt verworpen. De zaak zal - zoals verzocht door [Eiseres] - worden verwezen naar de schadestaatprocedure zoals na te melden, waarbij heeft te gelden dat Treston de nevenvordering van [Eiseres] ter zake van wettelijke rente en de ingangsdatum daarvan niet of onvoldoende heeft bestreden.

2.5

Ter zake van betoog van Treston over “inperking van haar aansprakelijkheid” op grond van het bepaalde in het eerste lid van artikel 11 van de Landsverordening aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (hierna: Lam) in verbinding met artikel 2 van het Landsbesluit aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (hierna: het Landsbesluit) wordt het volgende overwogen.

2.5.1

Vast staat tussen partijen dat [XY] naast verzekeringsneemster [Z] als bestuurder van de auto staat vermeld in de te dezen toepasselijke bij partijen genoegzaam bekende polis-[nummer], en dat Treston [XY] als zodanig heeft geaccepteerd terwijl Treston wist dat hij in het bezit was van een geldig Nederlands rijbewijs. Verder staat vast dat [XY] ten tijde van het ongeval nog steeds in het bezit was van dat rijbewijs, en niet in het bezit was van een rijbewijs in de zin van het bepaalde in het eerste lid van artikel 10 van de Landsverordening wegverkeer (hierna: Lvw). Krachtens die wettelijke bepaling is het de in Aruba ingezeten bestuurder van een motorvoertuig verboden daarmee over een weg te rijden, tenzij hij bij zich heeft een door de Minister afgegeven geldig rijbewijs voor het besturen van een motorvoertuig als waarmee gereden wordt, en hij de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.

2.5.2

Treston heeft in voormeld verband onbestreden gesteld dat krachtens haar polisvoorwaarden van verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het motorrijtuig niet in het bezit is van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs. Nu [XY] ten tijde van het ongeval niet in het bezit was van een rijbewijs in de zin van het bepaalde in het eerste lid van artikel 10 van Lvw , staat volgens Treston vast dat [XY] als feitelijke bestuurder van de auto ten tijde van het ongeval niet in het bezit was van een geldig voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, waardoor dekking van schade onder polis-[nummer] was/is uitgesloten. Die omstandigheid brengt volgens Treston in het licht van de hiervoor onder 2.5 vermelde wetgeving met zich dat Treston niet aansprakelijk is voor schade van [Eiseres] voor zover die schade meer dan Afl. 90.000,-- bedraagt, zijnde de som waarvoor krachtens artikel 2 van het Landsbesluit de in de Lam bedoelde verzekering voor een motorrijtuig tenminste moet zijn gesloten.

2.5.3

Voormeld betoog van Treston mist in het licht van het bepaalde in het eerste lid van artikel 10 van Lvw voldoende feitelijke grondslag, en wordt daarom gepasseerd. Treston heeft immers niet gesteld dat [XY] ten tijde van het ongeval ingezetene was van Aruba. Dit klemt temeer omdat het tweede lid van artikel 10 van de Lvw onder meer bepaalt dat het de niet in Aruba ingezeten bestuurder van een motorvoertuig is verboden daarmee over een weg te rijden, tenzij hij bij zich heeft een geldig, door de autoriteiten in het land van herkomst afgegeven rijbewijs voor het besturen van een motorvoertuig als waarmee gereden wordt, en hij de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. Hierbij heeft te gelden dat Treston evenmin heeft gesteld dat ten tijde van het ongeval in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs zijnde [XY] die leeftijd ten tijde van het ongeval nog niet had bereikt. Dit één en ander brengt met zich dat niet vast komt te staan dat [XY] ten tijde van het ongeval niet in het bezit was van een hier te lande geldig rijbewijs.

2.5.4

Bovendien had in het licht van de op de (gevolmachtigde van) Treston jegens [XY] (en [Z]) rustende zorgplicht op de weg van Treston gelegen om die personen op het moment dat [XY] met (zo begrijpt het Gerecht: overlegging van) zijn Nederlandse rijbewijs door Treston in of onder polis-[nummer] werd bijschrijven en/of opgenomen en/of geaccepteerd als bestuurder van de auto erop te wijzen dat die polis in beginsel alleen maar dekking bood tegen door [XY] veroorzaakte schade indien en voor zover hij geen ingezetene was van Aruba, en dat [XY] zijn Nederlandse rijbewijs zo spoedig als mogelijk moest laten overschrijven naar een rijbewijs in de zin van het eerste lid van artikel 10 van de Lvw indien hij wel ingezetene was of zou worden van Aruba. In het licht van die wanprestatie van Treston is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat zij zich jegens [XY] en/of [Z] beroept op bedoelde vervalvoorwaarde. Bijgevolg daarvan is dat Treston zich jegens [Eiseres] niet met vrucht kan beroepen op de hiervoor onder 2.5 vermelde wettelijke bepalingen.

2.5.5

Bij dit alles komt nog het volgende. Bij Landsbesluit (AB 2016, 12), houdende algemene maatregelen, van 24 februari 2016 tot wijzing van het Landsbesluit, heeft de wetgever het bedrag als vermeld in artikel 2 van het Landsbesluit met ingang van 1 maart 2016 verhoogd van Afl. 90.000,-- naar Afl. 150.000,--. Blijkens dat Landsbesluit is de reden daartoe gelegen in de omstandigheid dat de verzekerde som als bedoeld in voormeld artikel 2 sinds 1983 tot 26 februari 2016 niet is aangepast terwijl de geclaimde kosten gedurende die periode wel voortdurend zijn toegenomen, zodat het wenselijk is de verzekerde som te verhogen om te bewerkstelligen dat slachtoffers van door anderen veroorzaakte verkeersongevallen een betere dekking hebben tegen schade als gevolg van die ongevallen. Tegen deze achtergrond wordt het volgende overwogen.

2.5.6

Het is in Aruba van algemene bekendheid dat reeds ten tijde van het ongeval alle verzekeraars in Aruba verzekeringen in de zin van de Lam afsloten voor een (schade)bedrag van Afl. 150.000,--, terwijl zij toen daartoe krachtens artikel 2 van het Landsbesluit niet gehouden waren. Kennelijk hadden de verzekeraars ten tijde van het ongeval reeds dezelfde en daarop anticiperende opvatting als die van de wetgever welke heeft geleid tot de wettelijke verhoging van het in voormeld artikel 2 vermelde bedrag van Afl. 90.000,-- naar Afl. 150.000,--. In dat verband is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar dat Treston zich beroept op artikel 2 van het Landsbesluit (en het daarin vermelde bedrag ad Afl. 90.000,--) zoals dat gold ten tijde van het ongeval, althans anticipeert het Gerecht ter zake van het ongeval met de verzekeraars op de wettelijke wijziging tot verhoging van bedoeld bedrag van Afl. 90.000,-- naar Afl. 150.000,--.

2.5.7

Al het vorenstaande brengt mee dat Treston gehouden is tot vergoeding van schade van [Eiseres] als gevolg van het ongeval tot een bedrag van Afl. 150.000,--, zijnde de som waarvoor de auto verzekerd was ten tijde van het ongeval.

2.6

Treston zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [Eiseres], tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 200,37 =) Afl. 650,37 aan verschotten en Afl. 3.750,-- aan salaris voor de gemachtigde (3 punten van tarief 5 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.250,-- per punt).

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-verklaart voor recht dat Treston tot een bedrag van Afl. 150.000,-- aansprakelijk is voor de door [Eiseres] geleden en mogelijk nog te lijden schade als gevolg van het bij partijen genoegzaam bekende op 27 november 2012 plaatsgevonden verkeersongeval, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 27 november 2012;

-veroordeelt Treston in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van [Eiseres], tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 650,37 aan verschotten en

Afl. 4.750,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis waar rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 23 augustus 2017 in aanwezigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature