Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

EJ. Arbeid. Loonverplichting.

UitspraakBeschikking van 2 mei 2017

Behorend bij E.J. 2783 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[X],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [X],

gemachtigde: de advocaat mr. A.M.N. Thijsen,

tegen:

de naamloze vennootschap

EXCELSIOR CASINO N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Excelsior Casino,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A. Saade.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- het verweerschrift;

- de overgelegde aantekeningen ter zitting van [X];

- de behandeling ter zitting van 21 februari 2017 en de daarvan gemaakte aantekeningen van de griffier;

- de mededeling ter zitting van 21 maart 2017 dat partijen niet tot een regeling zijn gekomen.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

[X] is in dienst van Excelsior Casino in de functie van casinomanager.

2.2

Uit de salarisstrook van [X] blijkt dat hij, naast zijn salaris, nog een autovergoeding en een representatievergoeding van (steeds) Afl. 125, geniet.

2.3

Bij brief van 31 mei 2015 heeft [X] aanspraak gemaakt op Afl. 140, per quincena wegens salarisverhoging vanaf februari 2016, een minimale bonus van Afl. 120, per quincena vanaf april 2016, Afl. 250, aan benzinebonnen per maand en Afl. 250,- aan kruideniersbonnen per maand vanaf april 2016. Alle bedragen zijn netto.

2.4

Vanaf juli 2016 is [X] geschorst met behoud van loon.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [

[X] verzoekt– uitvoerbaar bij voorraad – veroordeling van Excelsior Casino tot nakoming van de overeenkomst en tot betaling van achterstallig loon, te vermeerderen met de wettelijke verhoging, met veroordeling van Excelsior Casino tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [

[X] grondt het verzoek erop dat Excelsior Casino de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting niet geheel nakomt.

3.3

Excelsior Casino voert hiertegen verweer, met verzoek tot veroordeling van [X] in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Kern van het geschil is de vraag of partijen zijn overeengekomen dat [X] vanaf maart 2015 Afl. 140, netto aan salaris per quincena meer zou krijgen in verband met diens bevordering tot casinomanager en hij recht had op benzine- en kruideniersbonnen.

4.2

De stelplicht ter zake ligt bij [X]. Hij wijst ter onderbouwing van zijn stelling op een verklaring van de voormalige ‘casino operator’ en ‘general manager’, dhr. [Y], van 29 juni 2016. De heer [Y] bevestigt daarin dat hij sinds 2006 benzine- kruideniersbonnen ten behoeve van [X] tekende en dat onderdeel van het loon van [X] was. Verder bevestigt hij dat [X] per februari 2015 manager van Excelsior Casino werd en hem in verband daarmee een salarisverhoging van Afl. 140,- per quincena werd toegezegd. Tenslotte legt [X] over een aantal bewijzen van betalingen per bank waaruit zou kunnen blijken dat in de periode april 2015 tot en met maart 2016 in ieder geval een deel van de salarisverhoging is betaald (in bedragen van tussen de Afl. 120, en Afl. 135, netto per quincena).

4.3

Excelsior Casino, die ter zitting alleen vertegenwoordigd werd door haar raadsman en dus geen nadere informatie kon verschaffen door middel van een direct betrokken leidinggevende, ontkent de afspraak. Ter onderbouwing daarvan wijst Excelsior Casino erop dat uit de salarisadministratie van [X] niet van de afspraak blijkt en dat dhr. [Y] eind april 2016 zijn ontslag heeft genomen, zoals ook mw. [Z], een voormalige medewerkster op de personeelsafdeling. Zij heeft voor vertrek informatie van de harde schijf gewist. Verder wijst Excelsior Casino erop dat bij een due diligence onderzoek rond de aandelentransactie in 2010 niet van de door [X] gestelde betalingsverplichtingen bleek. Het op deze wijze uitbetalen van salaris komt neer op ‘zwart’ betalen en is verboden.

4.4

Wat van het voorgaande ook zij, daarmee heeft Excelsior Casino de stellingen en de onderbouwing daarvan door [X] niet voldoende gemotiveerd weersproken. Dat loon ‘zwart’ zou worden betaald levert mogelijk een probleem met de fiscus en het openbaar ministerie op maar dat wil niet zeggen dat partijen dat niet hebben afgesproken. Dat zou ook verklaren waarom de betalingen niet in de salarisadministratie zijn verwerkt en van de verplichtingen niet bij een due diligence onderzoek is gebleken. Door Excelsior Casino is niet gemotiveerd bestreden dat in ieder geval in de periode april 2015 tot en met maart 2016 per quincena netto bedragen aan Excelsior Casino werden overgemaakt; dat dhr. [directeur] die betalingen heeft stopgezet toen hij erachter kwam dat ze plaatsvonden levert eerder een erkenning van de afspraak op dan een gemotiveerde betwisting daarvan. Het betoog dat Excelsior Casino de benzine- en kruideniersbonnen ook zelf zou hebben kunnen kopen acht het gerecht onvoldoende toegelicht in het licht van de verklaring van dhr. [Y] en het feit dat de (netto) salarisverhoging vergeefs werd bestreden; het betoog van [X] is consistent.

4.5

Voorgaande wordt niet anders omdat [X] ook al een, wel door de salarisadministratie verwerkte, autokosten- en representatievergoeding krijgt. Dat doet er niet aan af dat Excelsior Casino daarnaast (mede) in het kader van de promotie van [X], een aanvullende, niet uit de administratie blijkende (netto) salarisverplichting is aangegaan. Dat [X] inmiddels is geschorst brengt, in het licht van de omstandigheid dat niet voldoende gemotiveerd werd betwist dat partijen in deze (netto) vorm aanvullende salarisafspraken hadden gemaakt, niet mee dat hij daar nu geen recht meer op heeft. Niet voldoende gemotiveerd betoogd is dat [X] op betaling alleen recht had als forfaitaire compensatie van door hem in het kader van de uitoefening van zijn functie te maken kosten; anders gezegd, de vergoeding maakte gewoon deel uit van zijn basis salaris.

4.6

De vordering komt voor toewijzing in aanmerking. Het gerecht zal de verhoging matigen tot 15%, overeenkomstig rechtspraak van het Gemeenschappelijk Hof.

4.7

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Excelsior Casino de proceskosten van [X] moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

veroordeelt Excelsior Casino tot nakoming van de arbeidsovereenkomst met Excelsior Casino;

veroordeelt Excelsior Casino tot betaling aan [X] van een bedrag van Afl. 235, ter zake niet volledig uitbetaalde salarisverhoging in de periode maart 2015 tot en met maart 2016 en Afl. 5.460, aan achterstallig salaris over de periode april 2016 tot en met oktober 2016, te verhogen met een bedrag van Afl. 780, per maand vanaf november 2016 tot de dag waarop alles betaald is, steeds netto en te vermeerderen met de wettelijke verhoging ex artikel 7A:1614q BW gematigd tot 15 %;

veroordeelt Excelsior Casino in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [X] worden begroot op Afl. 50, aan griffierecht en Afl. 2.500, aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 2 mei 2017 in aanwezigheid van de griffier.

De bonus waarop in de brief aanspraak werd gemaakt vormt kennelijk geen onderdeel van het gevorderde.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature