Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Inhoudsindicatie: civiel-ej-verzoek ex artikel 1:26 BWA

UitspraakBeschikking van 11 april 2017

behorend bij EJ. nr. 2927 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[X] en [Y],

wonende in Aruba,

VERZOEKS, hierna: verzoekers,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[A],

[B],

de minderjarigen,

[Z], hierna de moeder, zonder bekende woonplaats in Grenada,

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND, gemachtigde: mr. J.M.A.M. Ponsioen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 28 november 2016,

- het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, ingediend op 24 februari 2017;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 28 februari 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers in persoon. De moeder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Bij uitspraak van The Supreme Court of Grenada van 23 juli 2015, heeft de Grenadaanse rechter de adoptie uitgesproken van de minderjarigen door de verzoekers.

2.2

Bij uitspraak van The Supreme Court of Grenada van 30 mei 2016, heeft de Grenadaanse rechter bepaald dat de voornamen van de minderjarigen worden gewijzigd in een door de verzoekers gekozen voornamen voor de minderjarigen.

2.3

De minderjarigen zijn sinds 8 september 2016 ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba als zijnde kinderen van de verzoekers.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt - naar het gerecht begrijpt - tot afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 1:26 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) ter zake van voornoemde uitspraak van 23 juli 2015.

4 DE BEOORDELING

4.1

Op grond van artikel 1:26 BW kan het gerecht een verklaring voor recht afgeven dat een buiten Aruba gedane uitspraak overeenkomstig plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan, en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een register van de burgerlijke stand.

4.2

Een buitenlandse rechterlijke uitspraak komt voor erkenning in aanmerking als (1) de buitenlandse rechter op een internationaal aanvaarde grond bevoegd was tot kennisneming van de zaak, (2) het buitenlandse rechterlijke uitspraak tot stand is gekomen na een behoorlijke rechtspleging en (3) de erkenning van het rechterlijke uitspraak niet in strijd is met de Arubaanse openbare orde (vgl. HR 27 juni 2003, NJ 2004, 615).

4.3

Uit het verhandelde ter zitting en de overgelegde stukken is gebleken dat aan de bovengenoemde drie eisen voor erkenning zijn voldaan. De Grenadaanse rechter was de rechter van de woonplaats van de minderjarigen, hetgeen ook naar internationale maatstaven een grond voor de rechterlijke bevoegdheid vormt. Voorts blijkt uit de Grenadaanse Adoption Order dat er sprake was van een behoorlijke procesgang, nu beide ouders deugdelijk waren opgeroepen en de relevante instantie Child (Protection) Authority terzake van het adoptieverzoek is gehoord. Tevens zijn er geen gronden aanwezig om aan te nemen dat de Grenadaanse uitspraak strijdig is met de Arubaanse openbare orde.

4.4

Volgens het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand is een adoptie naar zijn aard vatbaar voor opneming in een register van de Burgerlijke Stand.

4.5

Gelet op het vorenstaande zal het verzoek worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart voor recht dat het vonnis van 23 juli 2015 van de rechter in The Supreme Court of Grenada, overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt en naar zijn aard voor opneming in een register van de burgerlijke stand vatbaar is.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.A.H. Lemaire, rechter in dit gerecht en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van dinsdag 11 april 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature