E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2021:486
Hoge Raad, 20/00615

Inhoudsindicatie:

Verlofverlening Rb a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv n.a.v. Belgisch en Frans rechtshulpverzoek m.b.t. verstrekken voorwerpen en gegevens. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep na geheime procedure. 2. Geheime procedure voor Rb. 3. Stukken van overtuiging en gegevens. Ad 1. Cassatie ingesteld vóór verzending beschikking door Rb (ECLI:NL:HR:2020:987). Na toezending van de stukken aan HR is echter gebleken dat de Belgische autoriteiten het verzoek tot geheimhouding niet langer handhaven. In zo’n geval staat niets eraan in de weg het cassatieberoep in behandeling te nemen. Ad 2. Maatstaf om o.g.v. art. 23.6 Sv geen toepassing te geven aan art. 23.2 t/m 5 Sv is of het onderzoek “ernstig wordt geschaad” (ECLI:NL:HR:2011:BR2326).De raadkamer kan o.g.v. art. 22.2 Sv bevelen dat de gehele behandeling met gesloten deuren plaatsvindt (ECLI:NL:HR:2005:AU4086.) In aanmerking genomen dat het hier gaat om de voldoening aan een rechtshulpverzoek, mocht de Rb uitgaan van wat de met het onderzoek in de Belgische strafzaak belaste autoriteiten die het rechtshulpverzoek hebben doen uitgaan aan de OvJ hebben medegedeeld over hetgeen de belangen van dat onderzoek vergden (ECLI:NL:HR:2005:AR5096). Dat oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk. Ad 3. Verlof a.b.i art. 552p.2 (oud) Sv kan worden verleend als sprake is van stukken van overtuiging en gegevensdragers houdende gegevens die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen in de procedure waarop het rechtshulpverzoek betrekking heeft. Marginale toetsing. Bij groot aantal verschillende voorwerpen of gegevens kan rechter tot het oordeel komen dat die voorwerpen of gegevens in hun onderlinge samenhang kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen en dat zij daarom voor gezamenlijke overdracht in aanmerking komen. In zo’n geval is niet vereist dat ieder voorwerp of gegeven afzonderlijk als zodanig kan dienen. Als onderlinge samenhang niet voldoende duidelijk blijkt, ligt in de rede dat een zekere selectie plaatsvindt a.d.h.v. bijv. inhoud rechtshulpverzoek of zoektermen die door de verzoekende autoriteiten zijn aangereikt. Dat na selectie niet met zekerheid valt uit te sluiten dat zich onder de voor overdracht in aanmerking komende voorwerpen of gegevens ook nog voorwerpen of gegevens bevinden die niet relevant zijn voor het met het rechtshulpverzoek beoogde doel, staat op zichzelf niet aan verlofverlening in de weg. Volgt verwerping. CAG: anders t.a.v. ad 2. Samenhang met 20/00581.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie