E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2021:1029
Hoge Raad, 19/04462

Inhoudsindicatie:

Art. 416.2 Sv (n-o in h.b.) na veroordeling in eerste aanleg t.z.v. medeplegen diefstal d.m.v. valse sleutels (art. 311.1 Sr). Dubbel verstek. 1. Juistheid volmacht instellen h.b. 2. Toepassing art. 416.2 Sv. 3. Aanwezigheidsrecht in h.b.

Ad 1. H.b. is ingesteld n.a.v. een volmacht, waarin de raadsman verklaart dat hij daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd is. Bij gebreke van een bestrijding van de juistheid van deze verklaring door verdachte voor of bij aanvang van de tz. mocht het hof hiernaar geen onderzoek doen en is het daarom terecht uitgegaan van de juistheid van de volmacht (vgl. HR:2013:70.)

Ad 2. H.b. is rechtsgeldig ingesteld. Raadsman heeft hof echter bericht niet in staat te zijn grieven te formuleren en niet ttz. te zullen verschijnen. Klacht dat verdachte niet in de gelegenheid is gesteld een appelschriftuur in te dienen of mondeling bezwaar te maken tegen het vonnis, treft daarom geen doel. Ook klacht dat de n-o-verklaring van verdachte in het h.b. strijdig is met het in art. 14.5 IVBPR opgenomen recht op een inhoudelijke behandeling van de zaak in h.b. stuit af op het feit dat door of namens verdachte geen bezwaren tegen het vonnis kenbaar zijn gemaakt, terwijl het h.b. rechtsgeldig is ingesteld (vgl. HR:2011:BQ7790).

Ad 3. HR herhaalt overwegingen uit HR:2002:AD5163 m.b.t. aanwezigheidsrecht. Uit de aan hof ter beschikking staande stukken heeft hof kunnen afleiden dat verdachte t.t.v. de betekening van de dagvaarding in h.b. en t.t.v. de behandeling van de zaak in h.b. niet stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen, zij geen adres had opgegeven voor de betekening van gerechtelijke stukken en zij zich niet bereikbaar heeft gehouden voor haar raadsman. De raadsman heeft, ondanks de mogelijkheid daartoe in h.b., ook geen verzoek tot aanhouding van de zaak gedaan met het oog op het kunnen uitoefenen van het aanwezigheidsrecht door verdachte, of het verkrijgen van een machtiging a.b.i. art. 279.1 Sv. Onder die omstandigheden heeft hof zonder schending van het aanwezigheidsrecht kunnen beslissen de zaak buiten aanwezigheid van verdachte te behandelen.

Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie