E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:403
Hoge Raad, 18/05228

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken, nadat aanvankelijk ex art. 94 Sv beslag was gelegd op die auto onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Afwijzing Rb van verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr en betekenis strafvorderlijk beslag voor beoordeling van klaagschrift over douanebeslag. Kan Rb verzoek afwijzen op de grond dat omstandigheid dat op auto ook strafvorderlijke beslagen rusten eraan in de weg staat dat i.h.k.v. douanebeslag geldelijke tegemoetkoming wordt toegekend? Ex art. 1:37.1 en 1:37.4 Adw vervallen inbeslaggenomen vervoermiddelen of voorwerpen zonder rechtsvervolging (van rechtswege) aan Staat tenzij bij rechterlijke beslissing a.b.i. art. 1:37.6 Adw inbeslagneming niet wordt gehandhaafd. Dat betekent dat bij onherroepelijke ongegrondverklaring van ex art. 1:37.1 en 1:37.5 Adw ingediend klaagschrift eigendom van inbeslaggenomen vervoermiddelen en voorwerpen overgaat op Staat. O.g.v. art. 1:37.8 Adw kan minister van Financiën aan Staat vervallen vervoermiddelen en voorwerpen onder door hem te stellen voorwaarden aan eigenaar teruggeven. Indien voorwaarden worden nageleefd en teruggave plaatsvindt, beschikt Staat niet meer over eigendom van betreffende vervoermiddelen en voorwerpen. O.g.v. art. 1:37.6 Adw jo. art. 552b.5 Sv kent rechter ex art. 33c.2 Sr geldelijke tegemoetkoming toe wanneer degene aan wie aan Staat vervallen vervoermiddelen of voorwerpen toebehoren, daardoor onevenredig zou worden getroffen (vgl. ECLI:NL:HR:2014:3632). Of eigenaar van vervoermiddelen of voorwerpen door vervallen van zijn eigendom aan Staat onevenredig wordt getroffen wanneer hem geen geldelijke tegemoetkoming wordt toegekend, moet worden beoordeeld aan de hand van omstandigheden van geval. Daarbij kan worden betrokken hoe eigenaar van vervoermiddelen of voorwerpen zich in relatie daartoe heeft gedragen, waarde van onttrokken vervoermiddelen of voorwerpen alsmede eventueel voordeel dat Staat na vervallen aan Staat m.b.t. die vervoermiddelen of voorwerpen verkrijgt, bijvoorbeeld door verkoop van (onderdelen) daarvan (vgl. ECLI:NL:HR:2018:1156). Een en ander is niet anders in het geval dat t.t.v. douanebeslag op die vervoermiddelen of voorwerpen tevens strafvorderlijk beslag ex art. 94 Sv is gelegd met het oog op verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van vervoermiddelen of voorwerpen dan wel strafvorderlijk conservatoir beslag ex art. 94a Sv, terwijl strafrechter nog niet onherroepelijk heeft beslist in strafzaak en/of ontnemingszaak. Er is dan immers (nog) geen strafrechtelijke beslissing die eigendomsrecht op vervoermiddelen of voorwerpen aan Staat doet overgaan of die titel verschaft voor nemen van executoriaal verhaal daarop. HR merkt op dat het rechter vrij staat behandeling van ex art. 1:37.5 Adw ingediend klaagschrift aan te houden teneinde beslissing omtrent strafvorderlijk beslag af te wachten. Verder is nog van belang dat in het geval dat rechter zo’n klaagschrift ongegrond verklaart en beslist tot toekenning van geldelijke tegemoetkoming die tegemoetkoming in beginsel vatbaar is voor strafvorderlijk beslag. V.zv. Rb aan beslissing tot afwijzing van verzoek om geldelijke tegemoetkoming ten grondslag heeft gelegd dat omstandigheid dat op auto ook strafvorderlijke beslagen rusten, eraan in de weg staat dat i.h.k.v. douanebeslag geldelijke tegemoetkoming wordt toegekend aan klaagster, getuigt dit oordeel - gelet op wat is vooropgesteld - van onjuiste rechtsopvatting. Ook overige gronden die Rb aan beslissing ten grondslag heeft gelegd - inhoudende dat klaagster wordt verdacht van witwassen en dat zij t.t.v. inbeslagname feitelijk niet beschikking over auto had - kunnen beslissing tot afwijzing door Rb niet z.m. dragen, nu klaagster heeft aangevoerd dat auto van haar was en dat zij niets wist van compartiment in auto. Volgt partiële vernietiging (t.a.v. beslissing op verzoek om geldelijke tegemoetkoming) en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie