E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:2021
Hoge Raad, 19/00419

Inhoudsindicatie:

Telen hennep (art. 3.B Opiumwet), medeplegen diefstal elektriciteit d.m.v. verbreking (art. 311.1 Sr) en voorhanden hebben veerdrukpistolen en nabootsingen van pistolen en revolvers (art. 13.1 WWM). Strafmotivering (5 weken gevangenisstraf), art. 22b.2 Sr. Is taakstrafverbod van toepassing, nu t.t.v. begin van pleegperiode feiten 1 en 2 en pleegdatum feit 3 eerder opgelegde taakstraf nog niet geheel was verricht en eerdere uitspraak nog niet onherroepelijk was t.t.v. begin van pleegperiode feiten 1 en 2? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3539 m.b.t. uitleg van art. 22b.2 Sr, inhoudende dat eerdere uitspraak reeds t.t.v. begaan van nieuw feit kracht van gewijsde moet hebben gehad. In het geval dat volgens bewezenverklaring nieuw feit is begaan in bepaalde periode, dient maatstaf van “5 jaren voorafgaand aan het door hem begane feit” te worden begrepen als “5 jaren voorafgaand aan begin van periode waarin feit door hem is begaan”. Uittreksel justitiële documentatie houdt in dat verdachte bij vonnis van Pr van 4-3-2014 voor vermogensdelict is veroordeeld tot taakstraf van 40 uren. Dit uittreksel houdt ook in dat dit vonnis op 19-3-2014 onherroepelijk is geworden en dat uitvoering van taakstraf heeft plaatsgevonden in periode van 24-3-2014 tot 6-1-2015. Uittreksel vermeldt geen andere veroordelingen tot taakstraf. Hieruit volgt dat t.t.v. begin van periode waarin feiten 1 en 2 door verdachte zijn begaan (1-2-2014) en datum waarop feit 3 door hem is begaan (23-4-2014) eerder opgelegde taakstraf nog niet geheel was verricht, terwijl eerdere uitspraak op 1-2-2014 ook nog geen kracht van gewijsde had. Gelet op hetgeen hiervoor is vooropgesteld, is ‘s hofs oordeel dat taakstrafverbod a.b.i. art. 22b Sr hier van toepassing is, niet begrijpelijk. Daarom is strafoplegging ontoereikend gemotiveerd. Volgt partiële vernietiging (t.a.v. strafoplegging) en terugwijzing. Samenhang met 19/00420 P.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie