E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2020:1870
Hoge Raad, 19/02298

Inhoudsindicatie:

Beklag ex art. 552a Sv strekkende tot teruggave van onder klaagster (rechtspersoon) ter uitvoering van rechtshulpverzoek van Verenigde Staten inbeslaggenomen goederen en vastgelegde gegevens. Rb heeft in samenhangende art. 552p.2 (oud) Sv procedure verlof verleend inbeslaggenomen goederen en gegevens te doen overdragen aan bevoegde autoriteiten van Verenigde Staten, terwijl Rb in onderhavige art. 552a Sv procedure klaagschrift ongegrond heeft verklaard. Verwerping in raadkamer gevoerde verweren m.b.t. rechtsmacht en dubbele strafbaarheid. Beslag heeft plaatsgevonden n.a.v. rechtshulpverzoek en er is sprake van 2 verschillende procedures, namelijk (i) verlofprocedure a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv en (ii) procedure n.a.v. klaagschrift a.b.i. art. 552a.1 Sv. Namens klaagster in raadkamer aangevoerde houdt in dat klaagschrift ex art. 552a Sv gegrond moet worden verklaard omdat in eerder ex art. 552p (oud) Sv gevoerde procedure verkeerde beslissingen zijn genomen en beslaglegging onrechtmatig moet worden geacht, omdat: (i) beslaglegging plaatsvond ter uitvoering van verzoek tot rechtshulp van VS, terwijl “wettelijke of verdragsrechtelijke grondslag” voor dat verzoek ontbrak, nu VS ter zake geen rechtsmacht hadden en geen sprake was van verdragsrechtelijk vereiste dubbele strafbaarheid en (ii) OM heeft geweigerd rechtshulpverzoek en “andere documenten die ten grondslag liggen aan zoeking en inbeslagneming” te verstrekken aan klaagster, zodat niet kan worden getoetst of doorzoeking en inbeslagneming in het licht van rechtshulpverzoek en toepasselijke verdragen rechtmatig waren. Oordeel Rb komt hierop neer dat klaagschrift ongegrond dient te worden verklaard omdat gevoerd verweer louter kwesties betreft waarover al beslissing is genomen in de in art. 552p (oud) Sv bedoelde procedure, zodat Rb daarover in onderhavige procedure niet tot ander oordeel kan komen. Dat oordeel getuigt onder destijds geldend recht niet van onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping. Vervolg op ECLI:NL:HR:2020:1367(tussenbeschikking raadkamer HR na rolbeslissing i.h.k.v. beklag ex art. 552a Sv) en ECLI:NL:HR:2020:1272 (rolbeslissing i.h.k.v. beklag ex art. 552a Sv). Samenhang met ECLI:NL:HR:2020:987 (beschikking i.h.k.v. verlof a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv) en ECLI:NL:HR:2020:134 (rolbeslissing i.h.k.v. verlof a.b.i. art. 552p.2 (oud) Sv).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie