E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:900
Hoge Raad, 18/03778

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming, w.v.v. uit 22 diefstallen. OM-cassatie. In mindering brengen toegekende vorderingen b.p.’s op w.v.v., art. 36e.8 (oud) Sr. Hof heeft w.v.v. na aftrek vorderingen b.p.’s geschat op nihil. Bij bepaling van bedrag waarop w.v.v. moet worden geschat, wordt aan benadeelde derde in rechte toegekende vordering overeenkomstig art. 36e.8 (oud) Sr in mindering gebracht. Bij toepassing van deze regeling komt, zoals overwogen in ECLI:NL:HR:2000:AA5438, slechts in aanmerking in rechte onherroepelijk toegekende vordering van e(rechts)persoon die strekt tot vergoeding van diens schade a.g.v. feit waarop ontnemingsvordering (mede) steunt, indien en v.zv. tegenover die schade een daarmee corresponderend voordeel voor veroordeelde staat (vgl. ECLI:NL:HR:2013:CA3307). Ook indien t.t.v. bestreden uitspraak nog geen sprake was van onherroepelijke toekenning, stond het aan Hof vrij o.g.v. art. 36e.8 (oud) Sr aan benadeelde derde verschuldigde som op bedrag waarop w.v.v. werd geschat, in mindering te brengen (vgl. ECLI:NL:HR:2001:AB1518). I.c. heeft ontnemingsvordering betrekking op voordeel dat is voortgevloeid uit meer strafbare feiten en is per afzonderlijk feit bedrag vastgesteld waarop het daardoor w.v.v. wordt geschat. Uit ’s Hofs overwegingen volgt dat Hof bij vaststellen van bedrag van betalingsverplichting rekening heeft gehouden met t.g.v. b.p. uitgesproken veroordelingen van betrokkene tot betaling van schadevergoeding. Hof heeft daarbij miskend dat in een dergelijk geval de in rechte toegekende vorderingen van benadeelde derden slechts in mindering kunnen worden gebracht op het per feit geschatte bedrag, indien v.zv. tegenover desbetreffende schade daarmee corresponderend voordeel voor veroordeelde staat. In plaats daarvan heeft Hof totaal bedrag aan toegewezen schadevergoedingen geheel in mindering gebracht op totaal bedrag van w.v.v. dat met alle feiten gezamenlijk is behaald. Aldus heeft Hof onjuiste uitleg gegeven aan art. 36e.8 (oud) Sr. HR doet wat Hof had behoren te doen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie