E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:781
Hoge Raad, 18/00779

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag o.g.v. rechtshulpverzoek op administratieve bescheiden onder klaagster (in Luxemburg gevestigde rechtspersoon) i.h.k.v. strafrechtelijk onderzoek tegen ander. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Belang van beroep na teruggave inbeslaggenomen voorwerp? Rb heeft klaagschrift n-o verklaard. Blijkens aan HR gezonden stukken zijn inbeslaggenomen administratieve bescheiden in september 2017 teruggeven aan klaagster. Gelet daarop is beslag inmiddels beëindigd zodat klaagster in cassatieberoep niet kan worden ontvangen. Omstandigheid dat klaagschrift, behalve verzoek tot teruggave van administratieve bescheiden, ook verzoek bevat om (i) te gelasten dat kopieën van (delen van) die administratie worden teruggegeven of vernietigd, (ii) in rechte vast te stellen dat kennisneming door Belastingdienst van d.m.v. deze administratie verkregen gegevens onrechtmatig was en (iii) te gelasten dat die gegevens niet door Belastingdienst worden gebruikt, leidt niet tot ander oordeel omdat art. 552a Sv niet in mogelijkheid voorziet om daarover beklag te doen (vgl. ECLI:NL:HR:2003:AF6594). Verklaart klaagster n-o in cassatieberoep. CAG: anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie