< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Grondslag vordering tul. Verdachte is n-o verklaard in zijn h.b. v.zv. gericht tegen vordering tul. Vonnis Pr is gewezen t.a.v. - ttz. gevoegde - zaken met parketnummers 16-137683-16, 16-659564-14 (tul), 16-036386-17 en 16-239961-16. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat Pr tul heeft gelast van eerder in zaak met parketnummer 16-659564-14 opgelegde straf. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2001:AB0609 dat noch art. 14i.6 Sr noch enige andere rechtsregel eraan in de weg staat dat in art. 14i.6 Sr bedoelde wijziging tijdens onderzoek ttz. in mondelinge vorm wordt gedaan. In aanmerking genomen dat OvJ ttz. in e.a. als zijn standpunt naar voren heeft gebracht dat, 'nu het één zaak is geworden', vordering tul met parketnummer 16-659564-14 is aangebracht onder alle feiten, is ’s Hofs oordeel dat die vordering uitsluitend betrekking heeft op tlgd. onder parketnummer 16-137683-16 niet begrijpelijk. Zijn hierop gebaseerde oordeel dat verdachte n-o is in zijn beroep v.zv. dat is gericht tegen voormelde beslissing op vordering is derhalve evenmin begrijpelijk. Omstandigheid dat A-G ttz. in h.b. van OvJ afwijkend standpunt heeft ingenomen t.a.v. zaken waarop vordering tul zijns inziens (in h.b.) betrekking heeft, maakt dit - nu het om reikwijdte van ingesteld h.b. gaat - niet anders. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak23 april 2019

Strafkamer

nr. S 18/02644

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, van 5 juni 2018, nummer 21/003820-17, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Zevenboom, advocaat te Almere, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de verdachte niet-ontvankelijk is in zijn hoger beroep voor zover dit is gericht tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg op de vordering tot tenuitvoerlegging.

2.2.1.

Het in eerste aanleg gewezen vonnis van de Politierechter in de Rechtbank Midden-Nederland van 10 juli 2017 is blijkens de aanhef van het proces-verbaal waarin dit vonnis is aangetekend, gewezen ten aanzien van de - ter terechtzitting gevoegde - zaken met de parketnummers

16-137683-16, 16-659564-14 (tul), 16-036386-17 en 16-239961-16.

2.2.2.

De bestreden uitspraak houdt als vaststelling van het Hof in dat de Politierechter de tenuitvoerlegging heeft gelast van een eerder in de zaak met parketnummer

16-659564-14 opgelegde straf. In cassatie moet van die vaststelling worden uitgegaan.

2.2.3.

Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van de Rechtbank van 10 juli 2017 houdt als standpunt van de Officier van Justitie onder meer in:

"De vordering tenuitvoerlegging is aangebracht onder alle feiten nu het één zaak is geworden."

2.2.4.

Het Hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep voor zover dit beroep is gericht tegen de beslissing van de Politierechter op de vordering tot tenuitvoerlegging voormeld, en heeft daartoe onder meer het volgende overwogen:

"Blijkens de appelakte d.d. 11 juli 2017 is het hoger beroep beperkt ingesteld en richt het zich enkel tegen het in de zaak met parketnummer 16-036386-17 onder 1 ten laste gelegde, alsmede tegen de beslissing van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14.

Uit de in het procesdossier aanwezige stukken omtrent de vordering tot tenuitvoerlegging blijkt dat de vordering gekoppeld is aan het onder parketnummer 16-137683-16 ten laste gelegde feit. Het hoger beroep is echter beperkt tot het in de zaak met parketnummer 16-036386-17 onder 1 ten laste gelegde. Uit het procesdossier en het verhandelde ter zitting in hoger beroep is verder niet gebleken dat het openbaar ministerie de vordering in hoger beroep heeft gewijzigd.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de vordering tot tenuitvoerlegging niet meer aanhangig is, nu er geen hoger beroep is ingesteld tegen de daaraan gekoppelde hoofdzaak.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de officier van justitie ter zitting in eerste aanleg bepaald heeft dat de vordering tot tenuitvoerlegging betrekking heeft op alle in eerste aanleg behandelde feiten. De raadsman heeft verklaard dat hij het hoger beroep wil doorzetten met de in de appelakte genoemde beperkingen.

(...)

Het hof is van oordeel dat uit het procesdossier, mede gelet op het proces-verbaal van de zitting in eerste aanleg, is gebleken dat de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14 gekoppeld is aan het onder parketnummer 16-137683-16 ten laste gelegde feit. Dit feit is in hoger beroep echter niet aan het oordeel van het hof onderworpen. Het hof mag daarom ook niet oordelen over de daarop gegronde vordering tot tenuitvoerlegging. In het licht van het bepaalde in artikel 407 van het Wetboek van Strafvordering heeft de verdachte aldus een ontoelaatbare beperking aangebracht in het door hem ingestelde hoger beroep."

2.3.1.

De volgende wettelijke bepalingen zijn van belang:

- art. 14g, eerste lid aanhef en onder 1°, Sr:

"Indien enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd kan de rechter na ontvangst van een vordering van het openbaar ministerie (...),

1°. gelasten dat de niet ten uitvoer gelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd."

- art. 14i, zesde lid, Sr:

"Gedurende het onderzoek kan het openbaar ministerie zijn ingediende vordering of conclusie en de veroordeelde zijn verzoek wijzigen."

2.3.2.

Noch art. 14i, zesde lid, Sr noch enige andere rechtsregel staat eraan in de weg dat de in art. 14i, zesde lid, Sr bedoelde wijziging tijdens het onderzoek ter terechtzitting in mondelinge vorm wordt gedaan (vgl. HR 20 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0609).

2.4.

In aanmerking genomen dat de Officier van Justitie ter terechtzitting in eerste aanleg, zoals hiervoor onder 2.2.3 is weergegeven, als zijn standpunt naar voren heeft gebracht dat, 'nu het één zaak is geworden', de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14 is aangebracht onder alle feiten, is het oordeel van het Hof dat die vordering uitsluitend betrekking heeft op het tenlastegelegde onder parketnummer 16-137683-16 niet begrijpelijk. Zijn hierop gebaseerde oordeel dat de verdachte niet-ontvankelijk is in zijn beroep voor zover dat is gericht tegen voormelde beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging is derhalve evenmin begrijpelijk. De omstandigheid dat de Advocaat-Generaal ter terechtzitting in hoger beroep een van de Officier van Justitie afwijkend standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de zaken waarop de vordering tot tenuitvoerlegging zijns inziens (in hoger beroep) betrekking heeft, maakt dit - nu het om de reikwijdte van het ingestelde hoger beroep gaat - niet anders.

2.5.

Het middel slaagt.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend voor zover daarin de verdachte niet-ontvankelijk is verklaard in het hoger beroep met betrekking tot de vordering tot tenuitvoerlegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de zaak in zoverre op het hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 april 2019.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature