E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1069
Hoge Raad, 17/02995

Inhoudsindicatie:

Medeplegen opruiing door in Haagse Schilderswijk posters te plakken met o.m. de tekst “Weg met de politie en de staat, leve de opstand”, art. 131.1 Sr en 10 EVRM. Uitleg van woorden “gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag”. Opvatting dat van opruien tot “gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag” slechts sprake is indien uitlatingen zijn gericht op ‘het op onrechtmatige wijze omver willen werpen van de Nederlandse regering’, is onjuist. Noch de aard van het in art. 131 Sr strafbaar gestelde delict, noch de in die bepaling gegeven omschrijving daarvan, geeft grond aan die beperkte uitleg van voornoemde term. Ook de wetsgeschiedenis noopt niet tot die uitleg. Door te overwegen dat tlgd. uitingen moeten worden bezien in onderling verband en tezamen met inhoud van gehele poster, heeft Hof juiste maatstaf toegepast voor beoordeling van vraag of poster opruit tot gewelddadig optreden tegen openbaar gezag. Hof heeft vastgesteld dat poster refereert aan rellen in zomer van 2015 in Schilderswijk te Den Haag na dood van arrestant, waarbij in een volgens de poster “opstand tegen de politie” vernielingen en mishandelingen zijn gepleegd, en dat poster, die in april 2016 op meerdere plekken in Schilderswijk was aangeplakt, aanspoort tot herhaling van deze gewelddadige rellen (o.m. met woorden “keihard in opstand te komen”), waarbij lezer van poster wordt geadviseerd anoniem te blijven door het dragen van gezichtsbedekking “bij de volgende opstand of als je op pad gaat om de politie en de staat aan te vallen”. ’s Hofs oordeel dat bewoordingen van poster niet in overdrachtelijke zin moeten worden opgevat, maar dat tekst van poster aanspoort tot gewelddadig optreden tegen openbaar gezag, is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Ook ‘s Hofs daarin besloten liggende oordeel dat in art. 10 EVRM gegarandeerd recht op vrijheid van meningsuiting niet aan veroordeling van verdachte tot taakstraf van 50 uren in de weg staat, getuigt - mede tegen de achtergrond van rechtspraak van EHRM (Perinçek tegen Zwitserland, nr. 27510/08) - niet van onjuiste rechtsopvatting en is, gelet op ’s Hofs vaststellingen omtrent relatie tussen enerzijds tekst van in april 2016 verspreide poster en anderzijds rellen in Schilderswijk in zomer van 2015, niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. Samenhang met 17/02140 en 17/02141 (niet gepubliceerd, art. 80a RO).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie