E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1063
Hoge Raad, 16/02556

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op geldbedrag, 2 blokken goud en 2 merkhorloges onder ander (A) t.z.v. verdenking van o.m. witwassen. Hof heeft - in cassatie onbestreden - vastgesteld dat voorwerpen in strafzaak tegen A bij arrest van Hof verbeurd zijn verklaard. T.a.v. procesverloop in die strafzaak is het volgende van belang: (i) Rb heeft bij vonnis in strafzaak tegen A bedoelde voorwerpen verbeurdverklaard; (ii) op tegen dat vonnis ingesteld h.b. heeft Hof bij arrest die voorwerpen eveneens verbeurdverklaard; en (iii) op tegen dat arrest ingesteld beroep in cassatie heeft HR in zijn arrest (ECLI:NL:HR:2018:507) die uitspraak vernietigd, o.m. wat betreft beslissing tot verbeurdverklaring van die voorwerpen en zaak teruggewezen naar Hof, opdat zaak mede ten aanzien daarvan op bestaand h.b. opnieuw wordt berecht en afgedaan. Gelet op door AG ingewonnen inlichtingen moet ervan worden uitgegaan dat na voormelde terugwijzing door Hof nog geen arrest is gewezen. Dit brengt mee dat in cassatie moet worden uitgegaan van voormelde beslissing van Rb. Deze beslissing omtrent beslag in strafzaak tegen ander dan klager betekent dat klager, die teruggave heeft verzocht van inbeslaggenomen voorwerpen ten aanzien waarvan bij voormeld vonnis is beslist, geen belang meer heeft bij beroep tegen beschikking van Hof, waarin zijn klaagschrift (gedeeltelijk) ongegrond is verklaard. Klager dient daarom in beroep n-o te worden verklaard. In bestreden beschikking is immers naar zijn aard beslissing gegeven in afwachting van oordeel van strafrechter dienaangaande. Door die beslissing omtrent beslag in strafzaak tegen A kan op bestaand klaagschrift geen (andersluidende) beslissing meer volgen. Dit is ex art. 552b Sv eerst anders nadat beslissing tot verbeurdverklaring in strafzaak uitvoerbaar is geworden. Volgt n-o verklaring in cassatieberoep. CAG (strekking): n-o verklaring in beklag. CAG gaat in op vraag naar omvang van cassatieberoep, nu beroep niet is beperkt en klaagschrift deels gegrond is verklaard. Samenhang met ECLI:NL:HR:2018:385 (geen middelen ingediend, verdachte n-o) en ECLI:NL:HR:2018:507.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie