E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2019:1018
Hoge Raad, 18/04297

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94a Sv op geldbedrag onder ander (A), die laptops en iPads van zijn werkgever heeft ontvreemd en goederen heeft verkocht aan klager, t.z.v. verdenking van verduistering in dienstbetrekking. Rb heeft teruggave van geldbedrag aan klager gelast. Moet klager buiten redelijke twijfel als eigenaar van inbeslaggenomen geldbedrag worden aangemerkt? Art. 3:40 en 6:203 BW. Rechter moet in geval als het onderhavige, waarin ex art. 94a Sv beslag rust op inbeslaggenomen voorwerp en een derde in beklagprocedure ex art. 552a Sv om teruggave verzoekt, als maatstaf aanleggen of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat die derde als eigenaar van dat inbeslaggenomen voorwerp moet worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk geven (vgl. ECLI:NL:HR:2010:BL2823, rov. 2.15). Bij beantwoording van deze vraag zal rechter niet behoren te treden in beslechting van burgerrechtelijke eigendoms- en bezitskwesties maar zal hij daarbij civielrechtelijke aspecten mogen betrekken. Het gaat in beslagprocedure immers om (voorlopig) oordeel omtrent eigendoms- en bezitsrechten t.a.v. het in geding zijnde voorwerp (vgl. m.b.t. beslag ex art. 94 Sv ECLI:NL:HR:2010:BL2823, rov. 2.13). Rb heeft geoordeeld dat tussen klager en A sprake was van nietige overeenkomst en dat dit "betekent dat dient te worden teruggegaan naar de status quo voor die overeenkomst. Namelijk de situatie dat belanghebbende nog het geldbedrag van € 9.000,- had en medeverdachte A de laptops en i-pads". Dat oordeel geeft, ook als wordt aangenomen dat overeenkomst inderdaad o.g.v. art. 3:40 BW of anderszins als een nietige zou moeten worden aangemerkt, blijk van onjuiste rechtsopvatting, omdat art. 6:203.2 BW in dat geval meebrengt dat klager jegens A vordering toekomt ten bedrage van onverschuldigd door hem aan A betaald geldbedrag. Het bestaan van die vordering van klager op A brengt echter niet mee dat hij eigenaar is van het ex art. 94a Sv onder A inbeslaggenomen geldbedrag. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie