E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:378
Hoge Raad, 16/02155

Inhoudsindicatie:

Deelneming aan organisatie, bestaande uit natuurlijke personen en rechtspersonen, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Art. 140.1 Sr. Uitleg bestanddeel “organisatie”. Voor bewezenverklaring van 'een organisatie' a.b.i. art. 140 Sr is vereist dat sprake is van een samenwerkingsverband, met een zekere duurzaamheid en structuur, tussen de verdachte en tenminste één andere persoon (vgl. ECLI:NL:HR:1993:AD1974, NJ 1994/161). Niet is vereist dat daarbij komt vast te staan dat een persoon om als deelnemer aan die organisatie te kunnen worden aangemerkt moet hebben samengewerkt met, althans bekend moet zijn geweest met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie (vgl. ECLI:NL:HR:2004:AQ8470) of dat de samenstelling van het samenwerkingsverband steeds dezelfde is (vgl. NJB 1991, 50). V.zv. aan het middel de opvatting ten grondslag ligt dat het samenwerkingsverband dient te bestaan uit tenminste twee natuurlijke personen en niet kan bestaan uit een natuurlijk persoon en een rechtspersoon, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting. V.zv. het middel klaagt over ’s Hofs oordeel dat verdachte in een deel van de bewezenverklaarde periode samen met alleen rechtspersoon A deel uitmaakte van een en dezelfde criminele organisatie a.b.i. art. 140 Sr, is het terecht voorgesteld. Het Hof heeft immers vastgesteld dat verdachte in de bewuste periode zowel de enige bestuurder en aandeelhouder als de enige werknemer van rechtspersoon X is geweest, zodat niet valt in te zien dat verdachte deel uitmaakte van een samenwerkingsverband van hem als natuurlijk persoon met de rechtspersoon A, met welke hij klaarblijkelijk moet worden vereenzelvigd. HR spreekt zelf vrij van dit onderdeel van de tll. Aard en ernst van de bewezenverklaarde feiten worden in zijn geheel beschouwd niet aangetast.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie