E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:2344
Hoge Raad, 17/00855

Inhoudsindicatie:

(Medeplegen van) hennephandel (art. 3.B en 3.C Opiumwet), witwassen (art. 420bis.1.b Sr) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Kwalificatieklacht witwassen m.b.t. verwerven, voorhanden hebben, overdragen en/of omzetten van geldbedrag van € 104.855,- en 12 bedragen van € 25.000,-. Middel doet beroep op rechtspraak HR m.b.t. "verwerven" of "voorhanden hebben" van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen, waarbij uit motivering kwalificatie moet kunnen worden afgeleid dat gedragingen verdachte (kennelijk) gericht waren op daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst (vgl. ECLI:NL:HR:2016:2842). Deze rechtspraak heeft geen betrekking op een geval als i.c. waarin (mede) is bewezenverklaard "overdragen" en "omzetten". Niet valt uit te sluiten dat anders moet worden geoordeeld in het uitzonderlijke geval dat het "overdragen" en "omzetten" plaatsvindt onder omstandigheden die niet wezenlijk verschillen van gevallen waarin een verdachte die een misdrijf heeft begaan en daarmee een door dat misdrijf verkregen voorwerp verwerft of voorhanden heeft, zich automatisch ook schuldig zou maken aan (schuld)witwassen (vgl. ECLI:NL:HR:2014:716). Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de hiervoor weergegeven rechtspraak niet aan kwalificatie als witwassen in de weg staat. In aanmerking genomen dat het Hof heeft geoordeeld dat het bedrag van € 104.855,- is aangetroffen in de kluis in de woning van de moeder van verdachte en dat verdachte de 12 bedragen van telkens € 25.000,- in kleine coupures heeft overgedragen aan de SNS-bank welke coupures zijn omgezet in coupures van € 500,-, geeft dat oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is, mede gelet op de door het Hof vastgestelde tegenstrijdigheden in de verklaringen van verdachte, ook niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. Samenhang met 17/00853 P.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie