E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:2291
Hoge Raad, 17/01452

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag ex art. 94a Sv op huurpenningen van groot aantal panden van klager i.h.k.v. verdenking t.z.v. (gewoonte)witwassen, valsheid in geschrift en oplichting. Beschikking meervoudige kamer Rb is in strijd met art. 24.2 Sv niet ondertekend door voorzitter Rb en griffier, noch door één van de andere rechters, terwijl beschikking enkel vermeldt dat jongste rechter buiten staat is beschikking mede te ondertekenen en kopie conform stempel bevat met paraaf griffier. Leidt verzuim t.a.v. ondertekening beschikking tot nietigheid? Belang bij cassatie, nu m.b.v. toenmalige raadsman klager alsnog ondertekend exemplaar beschikking boven water is gekomen? Bij de aan HR gezonden stukken bevindt zich fotokopie van beschikking Rb, welke beschikking niet door voorzitter noch door griffier is ondertekend. Op deze fotokopie is een door griffier gewaarmerkte stempelafdruk "voor fotokopie conform" geplaatst. Op grond daarvan moet worden aangenomen dat griffier aldus heeft vastgesteld dat deze fotokopie dezelfde inhoud heeft als de door Rb gewezen en uitgesproken beschikking. Opvatting dat voorschrift van art. 24.2 Sv inzake de ondertekening van de beschikking van zodanig essentiële aard is dat de enkele niet-naleving daarvan nietigheid tot gevolg heeft, is - mede gelet op de wetsgeschiedenis - onjuist. Volgt verwerping.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie