E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:2282
Hoge Raad, 17/02277

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op onder klaagster en haar partner inbeslaggenomen geldbedrag van € 1.800,- t.z.v. verdenking van hennepteelt t.a.v. partner. OvJ onthoudt zich tijdens behandeling in raadkamer van standpunt t.a.v. verzoek om teruggave geldbedrag, nu hij over inbeslagneming daarvan geen informatie heeft ontvangen en hij evenmin over procesdossier beschikt. Bij de beoordeling van een klaagschrift van beslagene gericht tegen een ex art. 94 Sv gelegd beslag dient rechter a. te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo neen, b. teruggave van inbeslaggenomen voorwerp te gelasten aan beslagene, tenzij een ander redelijkerwijs als rechthebbende t.a.v. dat voorwerp moet worden beschouwd. Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave indien het veiligstellen van de belangen waarvoor art. 94 Sv de inbeslagneming toelaat, het voortduren van het beslag nodig maakt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer inbeslaggenomen voorwerp kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen - ook in een zaak betreffende een ander dan klager - of om w.v.v. aan te tonen. Voorts verzet het door art. 94 Sv beschermde belang van strafvordering zich tegen teruggave indien niet hoogst onwaarschijnlijk is dat strafrechter, later oordelend, verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het voorwerp zal bevelen, al dan niet n.a.v. afzonderlijke vordering daartoe a.b.i. art. 36b.1.4 Sr jo. art. 552f Sv. In overwegingen Rb ligt als haar oordeel besloten dat het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert. Door in dit verband enkel te overwegen dat "zonder standpunt van het Openbaar Ministerie en zonder (nadere) informatie over de inbeslagneming van voornoemd geldbedrag, niet kan worden gezegd dat er géén strafvorderlijk belang bestaat bij het voortduren van het beslag" heeft Rb dat oordeel ontoereikend gemotiveerd. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/02275 B.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie