E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2018:1768
Hoge Raad, 16/05560

Inhoudsindicatie:

Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gewoontewitwassen. In mindering brengen op w.v.v. van waarde van eerder verbeurdverklaarde voorwerpen. 1. Waarde van in strafzaak tegen betrokkene verbeurdverklaarde voorwerpen niet ontleend aan inhoud wettige b.m. 2. Aankoopprijs of verkoopopbrengst van onder betrokkene inbeslaggenomen en in strafzaak verbeurdverklaarde auto’s in aanmerking nemen?

Ad 1. Wat betreft de waarde van voorwerpen die in mindering wordt gebracht op de aan betrokkene op te leggen betalingsverplichting, geldt niet de eis dat de daaraan ten grondslag liggende f&o aan wettige b.m. moeten zijn ontleend. Voldoende is dat die f&o uit het onderzoek ttz. zijn gebleken (vgl. ECLI:NL: HR:2010:BK2142).

Ad 2. Hof heeft aansluiting gezocht bij bedrag dat voertuigen bij latere verkoop door justitie zouden hebben opgebracht. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL: HR:2016:874 m.b.t. verbeurdverklaring en ontneming van w.v.v. Anders dan het Hof heeft gedaan, dient de waarde van de verbeurdverklaarde voertuigen op de aan betrokkene op te leggen betalingsverplichting in mindering te worden gebracht, en niet op het bedrag waarop het w.v.v. ex art. 36e Sr wordt geschat. Bij de verrekening van het reeds door verbeurdverklaring van inbeslaggenomen voertuigen ontnomen voordeel dient in beginsel te worden uitgegaan van de door de rechter te schatten waarde van de verbeurdverklaarde auto’s t.t.v. de inbeslagneming onder betrokkene. Deze waarde belichaamt immers het voordeel dat reeds door de verbeurdverklaring aan betrokkene is ontnomen. Zowel de kennelijke opvatting van het middel, dat daarbij steeds zou moeten worden uitgegaan van de aanschafwaarde van de auto's, als ‘s Hofs oordeel dat z.m. aansluiting kan worden gezocht bij het bedrag dat de voertuigen bij latere verkoop door justitie zouden hebben opgebracht, zijn i.h.a. onjuist. ’s Hofs oordeel dat dient te worden uitgegaan van een 'totaalwaarde' van de twee auto's van € 26.180,- is tegen de achtergrond van het voorgaande en in het licht van hetgeen door raadsman is aangevoerd niet begrijpelijk gemotiveerd. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie