Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2017:641
Hoge Raad, 15/03493

Inhoudsindicatie:

Cassatie OM en verdachte. Rotterdamse havenaffaire. OM-cassatie tegen: 1. vrijspraak van feitelijk leiding geven c.q. medeplegen van bedrieglijke bankbreuk m.b.t. gefailleerde BV X; art. 341 (oud) en 343 (oud) Sr en 2. vrijspraak van bedrieglijke bankbreuk m.b.t. de gefailleerde BV’s Y en Z. Cassatieberoep verdachte over: 3. bewezenverklaarde ambtelijke omkoping. Doen of nalaten door een ambtenaar “in strijd met zijn plicht” i.d.z.v. art. 177 (oud) Sr? en 4. De strafoplegging. Opgelegde geldboete van € 150.000 i.s.m. de wet? Ad 1. HR herhaalt uit ECLI:NL:HR:2013:BY5446 de uitleg van 'ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers’ i.d.z.v. art. 341 Sr. ’s Hofs kennelijke oordeel dat het handelen van verdachte niet de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan, getuigt i.c. niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ad 2. ’s Hofs kennelijke oordeel dat het handelen van verdachte niet de aanmerkelijke kans op verkorting van de rechten van de schuldeisers heeft doen ontstaan getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Ad 3. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2005:AT8318.’s Hofs oordeel dat S. "in strijd met zijn plicht als ambtenaar [heeft] gehandeld, welke plicht o.m. inhoudt dat de ambtenaar integer handelt, neutraal te werk gaat en aan anderen geen persoonlijke voorkeurspositie toekent" getuigt i.c. niet van een onjuiste uitleg van enige aan art. 177 (oud) Sr ontleende term en is niet onbegrijpelijk. Ad 4. De strafoplegging is niet i.s.m. de i.c. toepasselijke wettelijke bepalingen. De HR neemt in aanmerking dat het Hof onder 1. cumulatief vier gevallen van het doen van een gift aan een ambtenaar heeft bewezenverklaard en dat het Hof onder 4. het medeplegen van valsheid in geschrift heeft bewezenverklaard, alsmede dat vier van deze vijf bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd na 1 februari 2001. CAG hierover anders.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug