E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:2584
Hoge Raad, 15/03222

Inhoudsindicatie:

Rolbeslissing. OM verzoekt per brief om vertrouwelijke behandeling van het door het OM ingestelde cassatieberoep tegen een beschikking van de Rb. waarbij is geweigerd om verlof te verlenen ex art. 552p Sv. na een procedure waarin de zaak niet in het openbaar is behandeld en is afgezien van de oproeping van belanghebbenden, terwijl aangenomen moet worden dat de verlofbeschikking nog niet aan hen is toegezonden, op de grond dat zulks het belang van het onderzoek ernstig zal schaden. Artt. 21, 22, 23 en 24 Sv.

HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2005:AR5096 en ECLI:NL:HR:2005:AU4086. Aangenomen moet worden dat in een procedure als i.c. het vereiste van onverwijlde betekening niet geldt en daarvoor in de plaats treedt het in art. 24.5 Sv vervatte voorschrift dat de beschikking van de HR aan de belanghebbende wordt toegezonden zodra het belang van het onderzoek dat toelaat. Het is niet de rolraadsheer maar de PG bij de HR die over (het tijdstip van) die toezending beslist.

Het ligt in de rede dat het toezenden van een kopie van de stukken in de cassatieprocedure aan de ‘wederpartij’ of andere belanghebbenden achterwege blijft in een zaak als i.c. waarin door de Rb is vastgesteld dat – kort gezegd – niet-vertrouwelijke behandeling van verlof het belang van het onderzoek ernstig zal schaden.

De HR willigt in het verzoek om inlichtingen niet toe te zenden aan belanghebbenden. En bepaalt dat ingeval door het OM tijdig en op de bij de wet voorschreven wijze een schriftuur houdende middelen van cassatie wordt ingediend, het verzoekschrift in handen wordt gesteld van de in de art. 21 en 22 Sv bedoelde (raad)kamer teneinde alsdan te beslissen over de behandeling van het cassatieberoep met gesloten deuren en het afzien van de uitspraak van de beschikking in het openbaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie