E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2014:2669
Hoge Raad, 12/04974

Inhoudsindicatie:

Bewezenverklaring. Voorbedachte raad. De HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:963. Blijkens zijn overwegingen heeft het Hof geoordeeld dat uit de omstandigheid dat verdachte voorafgaand aan het maken van meerdere snijbewegingen en het toebrengen van een messteek in de hals van X, de deur van het appartement van X heeft geforceerd en dat op enig moment een schermutseling is gevolgd waarbij verdachte een mes hanteerde en waarbij X afweerletsel opliep, kan worden afgeleid dat verdachte niet in een opwelling heeft gehandeld, maar voldoende tijd heeft gehad om na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en om zich daarvan rekenschap te geven. In aanmerking genomen evenwel dat uit ’s Hofs vaststellingen niet kan worden afgeleid wanneer het voornemen van verdachte om X van het leven te beroven is ontstaan, heeft het Hof zijn oordeel, gelet op hetgeen in voornoemd arrest is vooropgesteld, ontoereikend gemotiveerd. Zonder nadere toelichting is immers niet begrijpelijk op grond waarvan het Hof heeft geoordeeld dat voornoemde gedragingen (het intrappen van een deur, het betrokken zijn bij een schermutseling en het toebrengen van steek- en snijwonden) uitsluiten dat sprake was van een ogenblikkelijke gemoedsopwelling en meebrengen dat verdachte voldoende gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie