E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2008:BC9186
LJN BC9186, Hoge Raad, 00576/07

Inhoudsindicatie:

Art. 261 Sr. Onder "ruchtbaarheid geven" a.b.i. art. 261 Sr dient te worden verstaan "het ter kennis van het publiek brengen" (vgl. HR LJN AC4535, NJ 1965, 131). Met zodanig 'publiek' is een bredere kring van betrekkelijk willekeurige derden bedoeld. Uit de bewijsmiddelen en ’s Hofs overwegingen is niet af te leiden dat verdachte de door het Hof als bewijsmiddel gebezigde brief met daarin de beweerde feiten die betrekking hebben op de aangever X, heeft toegezonden aan Y, de moeder van het in de brief genoemde kind, met het kennelijke doel om aan die feiten ruchtbaarheid in de bedoelde zin te geven. De enkele omstandigheid dat Y de inhoud van de brief ter kennis heeft gebracht van de aangever en van de huisarts is daartoe niet voldoende. De bewezenverklaring is in zoverre ontoereikend gemotiveerd. De HR doet om doelmatigheidsredenen de zaak zelf af en spreekt verdachte vrij.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie