< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nieuwe normen kinderalimentatie ; fictief inkomen; zorgkorting; aanvaardbaarheidstoets.

UitspraakGERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

Uitspraak: 27 juni 2013

Zaaknummer: HV 200.119.840/01

Zaaknummer eerste aanleg: 244337 / FA RK 12-1230

in de zaak in hoger beroep van:

[appellant] ,

wonende te [woonplaats],

appellant,

hierna te noemen: de man,

advocaat: mr. R.A. Knopper,

tegen

[geïntimeerde] ,

wonende te [woonplaats],

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

advocaat: mr. H.H.C. van de Kerkhof.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst naar de beschikking van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 12 oktober 2012.

2 Het geding in hoger beroep

2.1.

Bij beroepschrift met producties, ingekomen ter griffie op 9 januari 2013, heeft de man verzocht voormelde beschikking te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de kinderalimentatie op nihil te stellen dan wel op een bedrag dat het hof redelijk acht, kosten rechtens.

2.2.

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 22 februari 2013, heeft de vrouw verzocht bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het door de man ingestelde beroep af te wijzen, onder compensatie van kosten.

2.3.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 21 mei 2013. Bij die gelegenheid zijn gehoord:

de man, bijgestaan door mr. Knopper;

de vrouw, bijgestaan door mr. Van de Kerkhof.

2.4.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van:

het V-formulier met bijlage van de advocaat van de man d.d. 23 mei 2013;

de inhoud van de brief met bijlagen van de advocaat van de man d.d. 10 mei 2013.

3 De beoordeling

3.1.

Partijen zijn op 23 oktober 2002 met elkaar gehuwd.

Uit het huwelijk van partijen zijn geboren:

[kind 1], op [geboortedag] 2006 te[geboorteplaats],

[kind 2.], op [geboortedag] 2010 te [geboorteplaats].

De kinderen hebben het hoofdverblijf bij de vrouw.

3.2.

Bij beschikking van 2 december 2010 heeft de rechtbank ‘s-Hertogenbosch tussen partijen de echtscheiding uitgesproken, welke beschikking op 10 februari 2011 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Bij deze beschikking, zoals hersteld bij beschikking van die rechtbank van 6 januari 2011, heeft de rechtbank voorts bepaald dat de man als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van bovengenoemde kinderen moet voldoen een bedrag van € 87,50 per kind per maand met ingang van de dag waarop de beschikking zal zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand (naar later is gebleken: 10 februari 2011).

De bijdrage voor de kinderen beloopt ingevolge de wettelijke indexering op dit moment € 90,14 per kind per maand.

3.3.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de man om met wijziging van de onder 3.2. vermelde beschikking van 6 januari 2011 de daarbij vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen met ingang van 1 januari 2012 dan wel met ingang van de datum van indiening van het verzoekschrift op nihil te stellen afgewezen.

3.4.

De man kan zich met deze beslissing niet verenigen en hij is hiervan in hoger beroep gekomen.

3.5.

De grieven van de man betreffen de ingangsdatum en zijn draagkracht.

Ter zitting van het hof heeft de advocaat van de man grief 2 ingetrokken. Deze grief behoeft derhalve geen bespreking.

Ingangsdatum wijziging

3.6.

Tussen partijen is in geschil op welke datum de eventuele wijziging van de onderhoudsbijdrage moet ingaan. Daaromtrent overweegt het hof als volgt. Het hof ziet aanleiding om als ingangsdatum te hanteren de datum van indiening van het inleidende verzoekschrift, zijnde 7 maart 2012. Vanaf die datum kon de vrouw in ieder geval rekening houden met een eventuele wijziging van de onderhoudsbijdrage ten behoeve van de kinderen.

Behoefte kinderen

3.7.

De behoefte van de kinderen aan de vastgestelde onderhoudsbijdrage ad € 90,14 (geïndexeerd) per kind per maand is in hoger beroep niet in geschil.

Draagkracht

3.8.

De man stelt dat hij geen draagkracht heeft om enige bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen te voldoen.

De man is van mening dat de rechtbank bij de bepaling van zijn draagkracht ten onrechte is uitgegaan van de gemiddelde winst over de jaren 2009, 2010 en 2011. De man heeft als ZZP’er in 2012 vanwege de financiële crisis minder opdrachten gekregen met als gevolg dat er substantieel minder omzet en daaruit voortvloeiend minder winst is gerealiseerd dan in 2010 en 2011. De winst is in 2012 met 58% gedaald. Mede gelet op deze neergaande ontwikkeling heeft de man zich genoodzaakt gezien om zijn bedrijf met ingang van 30 april 2013 op te heffen. De man is van mening dat voor de vaststelling van zijn draagkracht in het jaar 2012 enkel dient te worden uitgegaan van de behaalde winst in 2012 die € 18.543,-- bedraagt.

Met ingang van 29 april 2013 heeft de man een arbeidscontract bij Alptax Taxiservice BV voor 20 uren per week tegen een brutoloon van € 886,60 per maand. In de afgelopen periode heeft de man een paar meeruren per week gedraaid. Meeruren worden opgespaard met een maximum van 15 uren per maand in een zogenaamde tijd voor tijd regeling. Een werkweek van 40 uren is nog niet aan de orde.

Voorts geldt dat de man € 200,-- per maand betaalt aan aflossing op huwelijkse schulden, te weten € 20,-- per maand uit hoofde van een schuld bij Visa Card en € 180,-- per maand uit hoofde van een schuld bij de Rabobank . De man verzoekt in het kader van de aanvaardbaarheidstoets met deze betalingsverplichtingen rekening te houden en stelt dat hij dan geen draagkracht meer heeft om enige bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen te voldoen.

3.9.

De vrouw brengt daar tegen in dat er geen gegronde redenen zijn om - in afwijking van de Tremanormen - bij de beoordeling van de draagkracht van de man enkel rekening te houden met het inkomen van de man in 2012. Bovendien heeft de man onvoldoende met stukken onderbouwd dat zijn inkomen in 2012 beduidend is verminderd en dat hij met dit inkomen niet in staat zou zijn om de vastgestelde kinderalimentatie te voldoen.

Met betrekking tot de financiële situatie van de man in 2013 stelt de vrouw dat de man meer uren kan werken dan de overeengekomen 20 uren per week. Met deze aanvullende inkomsten moet de man in staat worden geacht de vastgestelde onderhoudsbijdragen ten behoeve van de kinderen te blijven voldoen, ook indien in het kader van de aanvaardbaarheidstoets rekening wordt gehouden met de betalingsverplichtingen van de man uit hoofde van de schulden bij Visa Card en de Rabobank.

3.10.

Het hof overweegt met betrekking tot de periode tot 1 mei 2013 als volgt. Wat betreft het inkomen van de man houdt het hof rekening met de behaalde winst over het jaar 2012. Uit de in hoger beroep overgelegde winst- en verliesrekening blijkt dat deze € 18.543,-- bedraagt. Nu de man in 2012 aanmerkelijk minder winst heeft behaald dan in de daaraan voorafgaande drie jaren en er voorts door de opheffing van zijn bedrijf geen sprake meer is van enig perspectief op toename van de winst, acht het hof het niet redelijk om rekening te houden met de gemiddelde winst over de jaren 2009, 2010 en 2011. Uitgaande van de door de man in hoger beroep met betrekking tot deze periode overgelegde draagkrachtberekening, blijkt dat de man, uitgaande van een winst uit onderneming van € 18.543,-- en rekening houdend met de door hem opgevoerde, door de vrouw niet betwiste, lasten, geen draagkracht heeft om enige bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen te voldoen. Het hof zal de onderhoudsbijdrage in zoverre op nihil stellen.

3.11.

Met betrekking tot de periode vanaf 1 mei 2013 overweegt het hof als volgt.

Het bedrag aan draagkracht voor inkomens vanaf een netto besteedbaar inkomen (NBI) van € 1.500,-- wordt vastgesteld aan de hand van de formule 70% x [NBI - (0,3 NBI + € 850,--)]. Indien recht bestaat op fiscaal voordeel in verband met de persoonsgebonden aftrekpost levensonderhoud kinderen, dient de draagkracht met dit bedrag te worden verhoogd.

Voor de lagere inkomens (beneden een netto besteedbaar inkomen van € 1.500,--) zijn vaste bedragen per categorie van toepassing, volgens de gepubliceerde tabellen.

3.12.

Het inkomen van de man bedraagt blijkens de salarisspecificatie van april 2013

€ 886,60 bruto per maand, te vermeerderen met vakantietoeslag. Met dat bedrag houdt het hof rekening in de periode tot 1 januari 2014. Het hof is evenwel van oordeel dat aan de man met ingang van 1 januari 2014 een verdiencapaciteit dient te worden toegerekend minimaal op het niveau van een fulltime baan van 40 uren bij zijn huidige werkgever of elders. De man moet dan in staat worden geacht minimaal een inkomen te verdienen van € 1.773,-- bruto per maand, te vermeerderen met vakantietoeslag. Met dat bedrag houdt het hof rekening in de periode vanaf 1 januari 2014.

De man heeft recht op de volgende heffingskortingen:

de algemene heffingskorting;

de arbeidskorting.

Op grond van het voorgaande stelt het hof het netto besteedbaar inkomen van de man in de periode vanaf 1 mei 2013 tot 1 januari 2014 op een bedrag van € 820,-- per maand. Nu dit inkomen niet uitstijgt boven de voor de man toepasselijke bijstandsnorm, is het hof van oordeel dat de man in deze periode geen draagkracht heeft. Het hof zal de onderhoudsbijdrage in zoverre op nihil stellen.

In de periode vanaf 1 januari 2014 stelt het hof het netto besteedbaar inkomen van de man op een bedrag van € 1.503,-- per maand. De draagkracht van de man bedraagt volgens de formule € 141,-- per maand.

3.13.

Tussen partijen is niet in geschil dat de man gemiddeld één dag per week de zorg heeft voor de kinderen, zodat op basis van de richtlijn van de Werkgroep Alimentatienormen een percentage geldt van 15%.

Nu het eigen aandeel van de ouders in de kosten € 180,28 per maand bedraagt, beloopt de zorgkorting een bedrag van € 27,-- per maand.

3.14.

Nu de draagkracht van de man onvoldoende is om volledig in de behoefte van de kinderen te voorzien, wordt het tekort aan beide ouders voor de helft toegerekend. Voor de man betekent dit dat de helft van het tekort in mindering komt op zijn zorgkorting, zodat de door hem te betalen bijdrage als volgt wordt berekend: € 141,00 - (€ 27,00 - € 20,00) = € 134,--.

3.15.

Het hof is van oordeel dat de door de man opgevoerde betalingsverplichting van in totaal € 200,-- per maand niet zodanig is dat de bijdrage die volgt uit de draagkrachttabel - vanwege deze betalingsverplichting - voor hem tot een onaanvaardbaar resultaat leidt.

3.16.

Het hof stelt de door de man te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen met ingang van 1 januari 2014 derhalve vast op € 67,-- per kind per maand.

3.17.

De beschikking waarvan beroep dient derhalve te worden vernietigd.

Proceskosten

3.18.

De proceskosten van dit hoger beroep worden gecompenseerd, nu partijen gewezen echtgenoten zijn.

4 De beslissing

Het hof:

vernietigt de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 12 oktober 2012,

en opnieuw rechtdoende:

wijzigt de beschikking van de rechtbank ’s-Hertogenbosch van 2 december 2010, zoals hersteld bij beschikking van die rechtbank van 6 januari 2011, als volgt:

bepaalt de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1], geboren op [geboortedag] 2006 te [geboorteplaats] en [kind 2.], geboren op [geboortedag] 2010 te[geboorteplaats], in de periode vanaf 7 maart 2012 tot 1 januari 2014 op nihil;

bepaalt dat de man aan de vrouw als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] en [kind 2.] voornoemd zal voldoen een bedrag van € 67,-- per kind per maand met ingang van 1 januari 2014, te voldoen bij vooruitbetaling;

compenseert de op dit hoger beroep gevallen proceskosten tussen partijen aldus, dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

wijst af meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mrs. P.C.G. Brants, J.H.J.M. Mertens-Steeghs en O.G.H. Milar en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2013.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature