U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Art. 240b, 243 en 248a Sr. Vervaardigen en verspreiden van kinderporno. Seksueel binnendringen bij lichamelijk onmachtige. Jeugdprostitutie. Veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar en bijzondere voorwaarden.

UitspraakSector strafrecht

Parketnummer: 20-004079-10

Uitspraak: 26 mei 2011

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch,

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 25 oktober 2010 in de strafzaak met parketnummer 01-825038-10 tegen:

[VERDACHTE B],

geboren te [geboorteplaats] op [dag] januari 1964,

wonende te [postcode] Gemert, [adres].

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het gerechtshof het vonnis van de rechter in eerste aanleg zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, het ten laste gelegde onder 1, 2 primair en 3 bewezen zal verklaren en de verdachte ter zake zal veroordelen tot gevangenisstraf voor de duur van drie (3) jaar - met aftrek van voorarrest -, waarvan een gedeelte, groot één (1) jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf (5) jaren. De vordering van de advocaat-generaal behelst voorts dat het gerechtshof aan het voorwaardelijk op te leggen gedeelte van de gevangenisstraf bijzondere voorwaarden verbindt, die - kort gezegd - inhouden dat de verdachte zich stelt onder het toezicht van de reclassering en dat hij geen contact zal hebben met de slachtoffers/benadeelde partijen in deze zaak.

De vordering van de advocaat-generaal behelst ten slotte het hierna weer te geven standpunt van het openbaar ministerie ten aanzien van de vorderingen van die benadeelde partijen en het beslag.

Door de verdediging is uitsluitend een strafmaatverweer gevoerd en is in dat kader bepleit dat het gerechtshof een andere, minder zware straf zal opleggen dan door de advocaat-generaal is gevorderd. In het bijzonder heeft de verdediging erop gewezen dat het ondergaan van een vrijheidsbenemende straf zal kunnen leiden tot een terugval in de positieve ontwikkeling die de verdachte sedert de schorsing van de voorlopige hechtenis heeft doorgemaakt, onder meer onder invloed van de begeleiding en behandeling die hij sedertdien ondergaan heeft. Door de verdediging is als alternatief voor een hernieuwde detentieperiode voorgesteld dat de verdachte een werkstraf zal worden opgelegd voor de maximale duur.

De verdediging heeft geen verweer gevoerd met betrekking tot de vorderingen van de hierna te noemen benadeelde partijen.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt dan de eerste rechter.

Tenlastelegging

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg - ten laste gelegd:

1.

dat hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 19 januari 2010 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, in elk geval in Nederland, één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, onder andere [slachtoffer W] (geboren op [datum] 1993), [slachtoffer G] (geboren op [datum] 1990), [slachtoffer N1] (geboren op [datum] 1991), was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of laten verrichten en/of die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht, en/of die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk (mede) is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken, en/of bestaande die seksuele gedraging(en) onder meer uit

- film ([..]): Jongen, herkend als [slachtoffer N1], vermoedelijk 16 jaar oud. [slachtoffer N1] staat naakt in een slaapkamer, hoogstwaarschijnlijk de slaapkamer van verdachte. In zijn rechterhand heeft hij een zakdoek en houdt hij zijn stijve penis vast (blz. 134);

- film ([..].flv): 2 jongens van ca. 16 jaar. Een jongen ligt op zijn rug op de

bank. Hij is naakt en heeft zijn benen om de middel van een eveneens naakte jongen die op hem ligt. Deze jongen maakt bewegingen als ware hij de onder liggende jongen anaal aan het neuken. Daarbij zoenen zij elkaar. Vervolgens pijpt hij de jongen totdat deze klaarkomt (blz. 134);

- afbeelding ([..]) Unallocated clusters: Jongen, 15 jaar oud. Een jongen,

herkend als [slachtoffer W], staat naakt in een kamer. Met zijn rechterhand houdt

hij zijn stijve penis vast. Op deze foto is de tekst "2009/03/29 01:52" (blz 139);

- afbeelding 1: 2 jongens ca 8 jaar oud. Twee jongens liggen geheel naakt op hun rug

op een bed. Een van de jongens heeft zijn arm om de ander jongen heengeslagen. Beide jongens hebben gespreide benen waardoor de geslachtsdelen duidelijk in beeld zijn gebracht (blz. 125);

- afbeelding 2 (unallocated cluster): 2 jongens ca 16 jaar oud. Twee jongens zitten geheel naakt in een boot op het water. De jongens hebben beiden hun handen achter hun hoofd en leunen naar achter. Een van de jongens kijkt naar zijn ontblote geslachtsdeel. In de foto is de tekst zichtbaar: [..].com (blz. 125);

- afbeelding 3 (unallocated cluster): Jongen ca 15 jaar oud. Het hoofd van de jongen is zichtbaar. De jongen lift met zijn hoofd op het kussen van een bed. Tevens is een penis te zien die tegen het gezicht van de jongen is gedrukt (blz. 125);

- Foto: [bestandsnaam].jpg: Blonde jongen staat naakt bij een zwarte bank. Hij heeft wasknijpers op zijn tepels. Op de voorhuid van zijn penis zitten twee wasknijpers. (blz. 10);

- Video: [bestandsnaam].fly. Duur: 1.23 minuut, in kleur, met geluid (onverstaanbaar). De jongen met de bruine haren zit op een bed. Hij is naakt en trekt zich af. dan staat hij op en pakt een spiegel van het bed. De jongen ejaculeert op de spiegel. Daarna geeft hij de spiegel aan degene die filmt (blz. 11);

2.

dat hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, met [slachtoffer N2], van wie hij, verdachte, wist dat die

[slachtoffer N2] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens leed dat [slachtoffer N] niet of onvolkomen in staat was zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [slachtoffer N2], hebbende verdachte:

- zijn penis en/of een vibrator in de anus van voornoemde [slachtoffer N2] gestoken/geduwd en/of

- zijn penis in de mond van [slachtoffer N2] gebracht en/of

- heeft [slachtoffer N2] een vibrator in de anus van verdachte moeten steken/duwen en/of heeft [slachtoffer N2] zijn penis in de mond van verdachte gebracht/moeten brengen en/of

- bestaande die handelingen uit het aftrekken van [slachtoffer N2] en het zich laten aftrekken van verdachte door [slachtoffer N2],

subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht op zou kunnen leiden:

dat hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 dec (het hof leest: 31 december 2009) te Gemert, gemeente Gemert-Bakel,, met [slachtoffer N2], van wie hij, verdachte, wist dat die deze aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn/haar geestvermogens leed dat [slachtoffer N2] niet of onvolkomen in staat was zijn/haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het aftrekken van die

[slachtoffer N2] en het zich laten aftrekken door [slachtoffer N2];

3.

dat hij op (het hof leest: in) of omstreeks de periode van 1 mei 2006 tot en met 6 december 2008 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, althans in Nederland, een of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten door het geven van geld en/of weed (althans verdovende middelen), een persoon, [slachtoffer G], geboren op [datum] 1990, waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden, bestaande die handelingen onder meer uit:

- het pijpen van [slachtoffer G] en/of het zich laten pijpen door [slachtoffer G] en/of

- het aftrekken van [slachtoffer G] en/of het zich laten aftrekken door [slachtoffer G] en/of

- het kijken naar [slachtoffer G] tijdens het aftrekken en/of

- het met de penis in de anus penetreren van [slachtoffer G] en/of het zich met de penis in de anus laten penetreren van (het hof leest: door) [slachtoffer G].

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten of omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande:

1.

dat hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 19 januari 2010 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, onder andere [slachtoffer W] (geboren op [datum] 1993) en [slachtoffer N1] (geboren op [datum] 1991), was betrokken of schijnbaar was betrokken, heeft vervaardigd en verspreid, te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een andere persoon verrichten en/of laten verrichten en/of die op zodanige wijze poseren en zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen nadrukkelijk in beeld zijn gebracht, en die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken, bestaande die seksuele gedraging(en) onder meer uit

- film ([..]): Jongen, herkend als [slachtoffer N1], vermoedelijk 16 jaar oud. [slachtoffer N1] staat naakt in een slaapkamer, hoogstwaarschijnlijk de slaapkamer van verdachte. In zijn rechterhand heeft hij een zakdoek en houdt hij zijn stijve penis vast (blz. 134);

- film ([..]).flv): 2 jongens van ca. 16 jaar. Een jongen ligt op zijn rug op de

bank. Hij is naakt en heeft zijn benen om de middel van een eveneens naakte jongen die op hem ligt. Deze jongen maakt bewegingen als ware hij de onder liggende jongen anaal aan het neuken. Daarbij zoenen zij elkaar. Vervolgens pijpt hij de jongen totdat deze klaarkomt (blz. 134);

- afbeelding ([..]) Unallocated clusters: Jongen, 15 jaar oud. Een jongen,

herkend als [slachtoffer W], staat naakt in een kamer. Met zijn rechterhand houdt

hij zijn stijve penis vast. Op deze foto is de tekst "2009/03/29 01:52" (blz 139);

- afbeelding 2 (unallocated cluster): 2 jongens ca 16 jaar oud. Twee jongens zitten geheel naakt in een boot op het water. De jongens hebben beiden hun handen achter hun hoofd en leunen naar achter. Een van de jongens kijkt naar zijn ontblote geslachtsdeel. In de foto is de tekst zichtbaar: [..].com (blz. 125);

- afbeelding 3 (unallocated cluster): Jongen ca 15 jaar oud. Het hoofd van de jongen is zichtbaar. De jongen lift met zijn hoofd op het kussen van een bed. Tevens is een penis te zien die tegen het gezicht van de jongen is gedrukt (blz. 125);

- Foto: [..].jpg: Blonde jongen staat naakt bij een zwarte bank. Hij heeft wasknijpers op zijn tepels. Op de voorhuid van zijn penis zitten twee wasknijpers. (blz. 10);

- Video: [..].fly. Duur: 1.23 minuut, in kleur, met geluid (onverstaanbaar). De jongen met de bruine haren zit op een bed. Hij is naakt en trekt zich af. dan staat hij op en pakt een spiegel van het bed. De jongen ejaculeert op de spiegel. Daarna geeft hij de spiegel aan degene die filmt (blz. 11)

en

dat hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 19 januari 2010 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, gegevensdragers, bevattende één of meer afbeelding(en) van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, onder andere [slachtoffer W] (geboren op

[datum] 1993) en [slachtoffer N1] (geboren op [datum] 1991), was betrokken of schijnbaar was betrokken, in bezit heeft gehad, te weten (digitale) afbeeldingen/foto's/films van een of meer (naakte en/of deels naakte) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet hadden bereikt en die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een andere persoon verrichten en/of laten verrichten en/of die op zodanige wijze poseren en zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen nadrukkelijk in beeld zijn gebracht, en die op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat dit kennelijk is bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken, bestaande die seksuele gedraging(en) onder meer uit

- film ([..]): Jongen, herkend als [slachtoffer N1], vermoedelijk 16 jaar oud. [slachtoffer N1] staat naakt in een slaapkamer, hoogstwaarschijnlijk de slaapkamer van verdachte. In zijn rechterhand heeft hij een zakdoek en houdt hij zijn stijve penis vast (blz. 134);

- film ([..]).flv): 2 jongens van ca. 16 jaar. Een jongen ligt op zijn rug op de

bank. Hij is naakt en heeft zijn benen om de middel van een eveneens naakte jongen die op hem ligt. Deze jongen maakt bewegingen als ware hij de onder liggende jongen anaal aan het neuken. Daarbij zoenen zij elkaar. Vervolgens pijpt hij de jongen totdat deze klaarkomt (blz. 134);

- afbeelding ([..]) Unallocated clusters: Jongen, 15 jaar oud. Een jongen,

herkend als [slachtoffer W], staat naakt in een kamer. Met zijn rechterhand houdt

hij zijn stijve penis vast. Op deze foto is de tekst "2009/03/29 01:52" (blz 139);

- afbeelding 1: 2 jongens ca 8 jaar oud. Twee jongens liggen geheel naakt op hun rug

op een bed. Een van de jongens heeft zijn arm om de ander jongen heengeslagen. Beide jongens hebben gespreide benen waardoor de geslachtsdelen duidelijk in beeld zijn gebracht (blz. 125)

- afbeelding 2 (unallocated cluster): 2 jongens ca 16 jaar oud. Twee jongens zitten geheel naakt in een boot op het water. De jongens hebben beiden hun handen achter hun hoofd en leunen naar achter. Een van de jongens kijkt naar zijn ontblote geslachtsdeel. In de foto is de tekst zichtbaar: [..].com (blz. 125);

- afbeelding 3 (unallocated cluster): Jongen ca 15 jaar oud. Het hoofd van de jongen is zichtbaar. De jongen lift met zijn hoofd op het kussen van een bed. Tevens is een penis te zien die tegen het gezicht van de jongen is gedrukt (blz. 125);

- Foto: [..].jpg: Blonde jongen staat naakt bij een zwarte bank. Hij heeft wasknijpers op zijn tepels. Op de voorhuid van zijn penis zitten twee wasknijpers. (blz. 10);

- Video: [..].fly. Duur: 1.23 minuut, in kleur, met geluid (onverstaanbaar). De jongen met de bruine haren zit op een bed. Hij is naakt en trekt zich af. dan staat hij op en pakt een spiegel van het bed. De jongen ejaculeert op de spiegel. Daarna geeft hij de spiegel aan degene die filmt (blz. 11);

2.

dat hij in de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, met [slachtoffer N2], van wie hij, verdachte, wist dat [slachtoffer N2] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens leed dat [slachtoffer N2] onvolkomen in staat was zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van [slachtoffer N2], hebbende verdachte:

- zijn penis en een vibrator in de anus van voornoemde [slachtoffer N2] gestoken/geduwd en

- zijn penis in de mond van [slachtoffer N2] gebracht en

- heeft [slachtoffer N2] een vibrator in de anus van verdachte moeten steken/duwen en heeft [slachtoffer N2] zijn penis in de mond van verdachte gebracht/moeten brengen en

- bestaande die handelingen uit het aftrekken van [slachtoffer N2] en het zich laten aftrekken van verdachte door [slachtoffer N2];

3.

dat hij in de periode van 1 januari 2007 tot en met 6 december 2008 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel, meermalen door giften of beloften van geld of goed, te weten door het geven van geld en/of weed (althans verdovende middelen), een persoon, [slachtoffer G], geboren op [datum] 1990, waarvan verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden, bestaande die handelingen onder meer uit:

- het pijpen van [slachtoffer G] en het zich laten pijpen door [slachtoffer G] en

- het aftrekken van [slachtoffer G] en het zich laten aftrekken door [slachtoffer G] en

- het kijken naar [slachtoffer G] tijdens het aftrekken en

- het met de penis in de anus penetreren van [slachtoffer G] en het zich met de penis in de anus laten penetreren door [slachtoffer G].

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof gebruikte bewijsmiddelen

Indien tegen dit verkort arrest beroep in cassatie wordt ingesteld, worden de door het hof gebruikte bewijsmiddelen die redengevend zijn voor de bewezenverklaring opgenomen in een aanvulling op het verkort arrest. Deze aanvulling wordt dan aan het verkort arrest gehecht.

Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en verspreiden, meermalen gepleegd.

en

een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Het onder 2 primair bewezen verklaarde levert op:

Met iemand van wie hij weet dat hij aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

meermalen gepleegd.

Het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

Door giften of beloften van geld of goed een persoon waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen en van hem te dulden, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Strafbaarheid van de verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.

De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.

Op te leggen straf of maatregel

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot gevangenisstraf voor de tijd van drie jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 5 (vijf) jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het gerechtshof dezelfde straf aan de verdachte zal opleggen.

Door de verdediging is bepleit dat het hof een zodanige straf aan de verdachte zal opleggen dat hij niet opnieuw gedetineerd zal raken.

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Verdachte heeft gedurende een periode van ongeveer twee jaar een geestelijk onvolwaardige jongeman seksueel misbruikt en gedurende eenzelfde periode seksueel misbruik gemaakt van een minderjarige. Het misbruik bestond mede uit anale en orale penetratie. Aldus heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van beide personen. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van een dergelijk misbruik daarvan langdurig nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden. Verdachte heeft zich daar niet om bekommerd en zijn eigen lustbeleving centraal gesteld. Voorts heeft verdachte door hemzelf vervaardigde digitale pornografische afbeeldingen van twee andere minderjarige jongens via het internet verspreid en naast het bezit daarvan ook digitale pornografische afbeeldingen van andere minderjarigen in zijn bezit gehad. Ook door het vervaardigen van kinderpornografisch materiaal heeft verdachte seksueel misbruik van de betrokkenen gemaakt en door het verspreiden daarvan het in hem gestelde vertrouwen geschonden. Door het bezit van het overige kinderpornografisch materiaal heeft verdachte de vraag naar dergelijk materiaal mede in stand gehouden en daarmee tevens het daaraan ten grondslag liggende seksuele misbruik van minderjarigen.

Het gaat om zeer ernstige feiten waarop naar het oordeel van het hof geen andere reactie kan volgen dan het opleggen van een gevangenisstraf van geruime duur, niettegenstaande de daaraan mogelijk verbonden verstrekkende maatschappelijke en sociale gevolgen voor verdachte. De door de advocaat-generaal gevorderde vrijheidsstraf van drie jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk, acht het hof in beginsel passend en geboden.

Ten gunste van verdachte houdt het hof rekening met het feit dat verdachte een vrijwel blanco strafblad heeft en met het gegeven dat verdachte naar het oordeel van de deskundige drs. J.H.A.M. Kobussen, klinisch psycholoog-psychotherapeut, licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Voorts neemt het hof in aanmerking dat verdachte sedert de schorsing van zijn detentie in april 2010 diverse therapeutische behandelingen ondergaat en daarbij gemotiveerd lijkt over te komen.

Een en ander tegen elkaar afwegende, acht het hof het aangewezen de advocaat-generaal wat betreft de duur van de op te leggen gevangenisstraf in zijn vordering te volgen, maar daarvan een groter deel voorwaardelijk op te leggen dan door de advocaat generaal is gevorderd.

Met oplegging van een gedeeltelijk voorwaardelijke straf wordt enerzijds de ernst van het bewezen verklaarde tot uitdrukking gebracht en wordt anderzijds de strafoplegging dienstbaar gemaakt aan het voorkomen van nieuwe strafbare feiten.

Het hof ziet voorts reden aan het voorwaardelijke strafdeel de bijzondere voorwaarde

te verbinden dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering, ook als deze het volgen van ambulante behandelingen inhouden, alsmede de voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd onthoudt van iedere vorm van contact met [slachtoffer N1],

[slachtoffer N2] en [slachtoffer W].

Aangezien het hof van oordeel is dat ernstig rekening mee moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, zal het de duur van de proeftijd stellen op vijf jaren.

In beslag genomen voorwerpen

De rechtbank heeft de in beslag genomen computer Packard Bell (Z.Z08.2), de harddisk uit die computer, de laptop Asus (Z.Z04.1) en de harddisk uit die laptop aan het verkeer onttrokken verklaard. De rechtbank heeft teruggave aan de verdachte gelast van de laptop Asus (Z.Z08.4) en de harddisk uit die laptop.

De advocaat-generaal heeft zich aangesloten bij de beslissingen van de rechtbank met betrekking tot de in beslag genomen voorwerpen.

De verdediging heeft met betrekking tot de door het hof te geven beslissing(en) omtrent het beslag niets te berde gebracht.

De hierna onder 1 en 1A, 2 en 2A en 3 en 3A te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen worden door het hof telkens beschouwd als een gezamenlijkheid van voorwerpen, met betrekking tot welke het onder 1 ten laste gelegde en bewezen verklaarde is begaan. Het hof verwijst hiervoor naar het proces-verbaal van onderzoek in beslag genomen goed d.d. 28 januari 2010, het proces-verbaal van onderzoek in beslag genomen goed d.d. 4 maart 2010 en het proces-verbaal van onderzoek in beslag genomen goed d.d. 25 februari 2010. Deze gezamenlijkheid van voorwerpen is telkens van zodanige aard, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet, op grond waarvan het hof deze voorwerpen aan het verkeer onttrokken zal verklaren.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer N1]

[slachtoffer N1] heeft zich in eerste aanleg als benadeelde partij in het strafproces gevoegd

en een vordering ingediend, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van

EUR 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij

[slachtoffer N1] integraal zal toewijzen.

Door de verdediging is hiertegen geen verweer gevoerd.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij [slachtoffer N1] als gevolg van verdachtes onder 1 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden, zodat de vordering toewijsbaar is.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht

op te leggen als na te melden. De verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer N2]

[slachtoffer N2] heeft zich in eerste aanleg als benadeelde partij in het strafproces gevoegd

en een vordering ingediend, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van

EUR 5.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep in hoofdsom toegewezen tot een bedrag van EUR 2.500,00.

De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd ter zake van het niet toegewezen gedeelte van de vordering, die in hoger beroep derhalve opnieuw strekt tot schadevergoeding tot een bedrag van EUR 5.500,00, met rente.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij

[slachtoffer N2] integraal zal toewijzen.

Door de verdediging is hiertegen geen verweer gevoerd.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij

[slachtoffer N2] als gevolg van verdachtes onder 2 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden, zodat de vordering toewijsbaar is.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht

op te leggen als na te melden. De verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer W]

[slachtoffer W] heeft zich in eerste aanleg, vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordigers, als benadeelde partij in het strafproces gevoegd en een vordering ingediend, strekkende tot schadevergoeding tot een bedrag van EUR 1.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze vordering is bij vonnis waarvan beroep toegewezen.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof de vordering van de benadeelde partij

[slachtoffer N1] integraal zal toewijzen.

Door de verdediging is hiertegen geen verweer gevoerd.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij [slachtoffer N1] als gevolg van verdachtes onder 1 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag. De verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden, zodat de vordering toewijsbaar is.

Het hof ziet aanleiding te dezer zake de maatregel van artikel 36f Wetboek van Strafrecht

op te leggen als na te melden. De verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing is gegrond op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 14d, 24c, 36b, 36c, 36f, 57, 63, 240b, 243 en 248a van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht;

verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2 primair en 3

ten laste gelegde heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart het onder 1, 2 primair en 3 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en de verklaart verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren;

bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 2 (twee) jaren, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich vóór het einde van een proeftijd van 5 (vijf) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel (één van) de hierna te noemen bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd stelt onder het toezicht van Stichting Reclassering Nederland te 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6 en zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, door of namens deze instelling te geven, ook indien deze voorschriften en aanwijzingen inhouden het volgen van een ambulante behandeling bij de GGZ Eindhoven of een soortgelijke instelling;

geeft eerstgenoemde instelling opdracht de verdachte bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen;

stelt als bijzondere voorwaarde voorts dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal onthouden van het - op welke wijze dan ook - opnemen, zoeken of onderhouden van contact

met de in deze strafzaak genoemde en aan de verdachte bekende personen, te weten

[slachtoffer N1], [slachtoffer N2] en [slachtoffer W];

bepaalt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, Sr bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht;

In beslag genomen voorwerpen

beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

1. een computer, kleur zwart, merk ASUS (Z.Z04.1), zonder harde schijf en

1A. een harddisk, harde schijf uit laptop ASUS (Z.Z04.1);

2. een computer, merk PACKARD BELL (Z.Z08.2), zonder harde schijf en

2A. een harddisk, harde schijf uit computer Packard Bell (Z.Z08.2);

3. een computer, laptop, merk ASUS, (Z.Z08.4), zonder harde schijf en

3A. een harddisk, harde schijf uit laptop ASUS (Z.Z08.4);.

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer N1]

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [slachtoffer N1] ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij [slachtoffer N1] voornoemd;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij voornoemd gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer N1], aan de Staat te betalen een bedrag van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer N2]

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde [slachtoffer N2] ter zake van het onder 2 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 5.500,00 (vijfduizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij [slachtoffer N2] voornoemd;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer N2], aan de Staat te betalen een bedrag van EUR 5.500,00 (vijfduizend vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 62 (tweeënzestig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen;

Vordering van de benadeelde partij [slachtoffer W]

wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [slachtoffer W] ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde tot het bedrag van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro) aan immateriële schade en veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de benadeelde partij [slachtoffer W] voornoemd;

bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan immateriële schadevergoeding vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil;

legt aan de verdachte de verplichting op om ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer W], aan de Staat te betalen een bedrag van EUR 1.500,00 (duizend vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 25 (vijfentwintig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft;

bepaalt dat voormelde betalingsverplichting vermeerderd wordt met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2010 tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien de verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door

mr. J.H.M. Westenbroek, voorzitter,

mr. T.A. de Roos en mr . drs. P.G. van der Vegt, raadsheren,

in tegenwoordigheid van dhr. J.M.A.W. Koningstein, griffier,

en op 26 mei 2011 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr . drs. P.G. van der Vegt is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

De griffier is eveneens buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature