E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2006:AW4267
LJN AW4267, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, C0501063

Inhoudsindicatie:

Bij een executiegeschil als het onderhavige kunnen geen inhoudelijke bezwaren tegen de onderhavige executoriale titel - de notariële akte van verdeling - aangevoerd worden, behoudens die welke nopen tot het oordeel dat sprake is van misbruik van bevoegdheid. Dit laatste kan zich voordoen a) als de te executeren titel - in casu de notariële akte van verdeling - klaarblijkelijk op een misslag berust of b) indien na het verlijden van deze notariële akte opgekomen feiten klaarblijkelijk een noodtoestand doen ontstaan voor de geëxecuteerde ([appellant]), zodat onverwijlde tenuitvoerlegging onaanvaardbaar is.

[appellant] heeft een beroep gedaan op de hiervoor in 4.7 sub a genoemde omstandigheid. Het hof acht op de volgende gronden echter niet voldoende aannemelijk geworden dat de notariële akte van verdeling een kennelijke misslag bevat.

De raadsvrouwe van [appellant] bij de echtscheidingsprocedure heeft in haar brief van 11 augustus 1998 aan de raadsvrouwe van [geïntimeerde] onder meer geschreven "Bij verkoop van het pand voor april 2010 wordt een eventuele meeropbrengst boven f 267.500,-- bij helfte tussen partijen gedeeld". Deze tekst is (op het letterlijk uitschrijven van de getallen na) identiek aan de tekst in de notariële akte.

De omstandigheid dat de raadsvrouwe van [geïntimeerde] in haar brief van 3 november 1998 namens [geïntimeerde] aan de raadsvrouwe van [appellant] meedeelt dat zij instemt met de inhoud van de "eigenverklaring" d.d. 11 april 1998 is gelet op het voorgaande van onvoldoende gewicht om zonder meer te concluderen dat de tekst in de notariële akte op een misslag berust.

Derhalve is thans niet komen vast te staan dat de hiervoor onder 4.7 sub a genoemde omstandigheid zich hier voordoet.

Evenmin is aannemelijk geworden dat door omstandigheden die zijn opgekomen na het verlijden van de notariële akte voor [appellant] een noodtoestand ontstaat indien [geïntimeerde] tot executie van de notariële akte overgaat. Daartoe is onvoldoende dat voor een deel van de vordering beslag is gelegd op de huidige woning van [appellant] en dat [appellant] in 2004 werkloos is geworden. [appellant] heeft niet aangegeven of deze situatie zich ook thans nog voordoet en heeft voorts onvoldoende over zijn vermogens- en inkomenspositie vermeld om tot een dergelijke vergaande conclusie te komen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie