< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft meegeholpen bij het vervaardigen van XTC. Het hof legt het medeplegen van het feit door verdachte uit.

4 jaar gevangenisstraf (na vrijspraak door rechtbank).

Uitspraakparketnummer : 20.000906.01

uitspraakdatum : 12 april 2002

tegenspraak

GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

meervoudige kamer voor strafzaken

A R R E S T

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Maastricht van 28 november 2000 in de strafzaak onder parketnummer 03/005454-00 tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats], op [datum] 1957,

wonende te [adres].

Het hoger beroep

De verdachte heeft tijdig tegen genoemd vonnis hoger beroep ingesteld.

Het onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en de terechtzitting in hoger beroep.

Het hof heeft kennis genomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van de verdachte naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het niet te verenigen is met de hierna te geven beslissing.

De tenlastelegging

Het hof neemt hier uit het beroepen vonnis de weergave van de tenlastelegging over.

De bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij:

1. op 20 juli 2000 in de gemeente Landgraaf tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 87000 XTC pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2. op 20 juli 2000 in de gemeente Landgraaf tezamen en in vereniging met een ander of anderen, om een feit bedoeld in het derden of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet , te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van XTC pillen, in elk geval een hoeveelheid van een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een groot aantal goederen waaronder een tableteermachine, stempels, gasflessen, laboratoriumglasbollen, mengvaten, een mixer en een electronische weegschaal, voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en verdachtes mededader(s) wisten dat die bestemd waren tot het plegen van die feiten.

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 2 meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen, zodat de verdachte daarvan moet worden vrijgesproken.

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen

De door het hof gebruikte bewijsmiddelen staan vermeld in de aanvulling als bedoeld in de artikelen 365a en 365b van het Wetboek van Strafvordering; deze aanvulling is aan dit arrest gehecht.

De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd.

Elk bewijsmiddel wordt slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft.

Met betrekking tot het medeplegen overweegt het hof nog als volgt.

Verdachte zou zijn garage beschikbaar hebben gesteld aan een derde, genaamd [derde], voor een huurprijs die in geen verhouding stond tot de prestatie, namelijk f. 10.000,-- voor de huur van een bedrijfsruimte c.a. achter een kledingzaak, voor de duur van twee weken; het was in deze garage dat een ingericht XTC laboratorium werd aangetroffen.

De in de garage aangetroffen dozen met bindmiddel zijn gekocht bij de Sligro op naam van verdachtes schilderbedrijf; deze bon is in zijn woning aangetroffen.

Verdachte heeft geen aannemelijk verklaring gegeven voor zijn stelling dat die partij bindmiddel, waarvan vaststaat dat die met behulp van de op naam van zijn bedrijf staande bedrijfspas is gekocht, zou zijn gekocht door een ander buiten zijn medeweten.

Voorts werd aceton, een grondstof voor de bereiding van MDMA, aangetroffen in een ruimte die lag nabij de verhuurde ruimten, maar die bij hem in gebruik was.

Op het moment dat de brand ontstond heeft verdachte zich kennelijk ontdaan van de pillen en van een laboratorium standaard, die juist aan gene zijde van de schutting van het perceel van verdachte werden aangetroffen en van een glazen kolf die bij de schutting op het perceel van verdachte lag.

Door een van de verbalisanten is op 20 juli 2000, kort na de ontdekking van het XTC laboratorium, waargenomen dat de hoge begroeing op het perceel aan gene zijde – [lokatie] - niet belopen was, zodat de pillen en de standaard van de zijde van het perceel van vedachte over de schutting moeten zijn geworpen.

Ook is gebleken dat verdachte feitelijke toegang had tot de door hem beweerdelijk verhuurde bedrijfsruimte c.a. op het moment dat door hem de brand werd geconstateerd.

Dit alles in onderlinge samenhang bezien heeft het hof tot het oordeel gebracht dat verdachte wist welke activiteit in de door hem beschikbaar gestelde bedrijfsruimte c.a. werd ontplooid en dat er zijnerzijds ook sprake was van actieve betrokkenheid bij de geconstateerde strafbare feiten; dat dit geschiedde in samenwerking met een of meer anderen acht het hof waarschijnlijk op grond van zijn eigen verklaring, de verklaring van [naam] en de omstandigheid dat verdachte niet over de expertise beschikte om een dergelijk laboratorium op te zetten.

De strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezen verklaarde uitsluit.

Het bewezen verklaarde onder 1 is als misdrijf voorzien bij artikel 2, eerste lid, aanhef en onder C van de Opiumwet en strafbaar gesteld bij artikel 10, tweede lid, van die wet, juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezen verklaarde onder 2 is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 10a, eerste lid, aanhef en onder 3e van de Opiumwet , juncto artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht.

Het moet worden gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld.

De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is derhalve strafbaar.

De redengeving van de op te leggen straf of maatregel

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met:

- de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd;

- de grote gevaarzetting voor de omgeving, vanwege de omstandigheid dat het XTC-laboratorium zich bevond in de garage van een woonhuis dat gelegen was in een woonwijk, waardoor bij escalatie zoals in casu brand gemeen gevaar voor de omgeving kon ontstaan;

- de omstandigheid dat hard drugs als de onderhavige, eenmaal in handen van gebruikers, grote gevaren voor de gezondheid van die gebruikers opleveren.

Bij de straftoemeting heeft het hof in het voordeel van de verdachte er rekening mee gehouden dat de verdachte nog niet eerder is veroordeeld en dat naar het oordeel van het hof, hoezeer er ook sprake is geweest van actieve betrokkenheid, het initiatief niet bij hem heeft gelegen.

Van hetgeen in beslag genomen en nog niet teruggegeven is, zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.

De toegepaste wettelijke voorschriften

De strafoplegging is gegrond op de artikelen: 27, 47 en 57 van het Wetboek van Strafrecht en 2, 10, en 10a van de Opiumwet.

B E S L I S S I N G:

Het hof:

Vernietigt het beroepen vonnis en doet opnieuw recht.

Verklaart, zoals hiervoor is overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1 en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert:

1: "Medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in

artikel 2, eerste lid, onder C van de Opiumwet gegeven verbod ".

2: "Medeplegen van om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet , voor te bereiden en /of te bevorderen: voorwerpen voorhanden hebben, waarvan hij weet dat ze bestemd zijn tot het plegen van dat feit".

Verklaart de verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van vier jaar.

Beveelt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf daarop geheel in mindering zal worden gebracht.

Gelast de teruggave van de navolgende inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

- 1 Televisietoestel, kleur zwart, Philips 21PT,

- 1 Videorecorder, kleur zwart, Philips Matchline,

- 1 Videocamera, kleur zwart, JVC GR-AXM20, incl. cassetes, tas en

oplader,

- 1 Bestelauto VK-93-TP, Mitsubishi 300,

- 1 Computer, kleur zwart, Philips CD writer,

- 1 Compactdiscspeler, kleur zwart, BEZZCORO,

- 1 microfoon, kleur zilver, Sony,

- 1 Computer, merkloos,

- 1 Computer 4253X/S,

- 1 Koelkast, kleur wit, Eltron ACPS14, koelapparatuur,

- 1 Kluis, kleur beige, Senator MC350,

- Nederlands geld , totaal fl. 1750,00,

- Buitenlands geld, totaal DM 1200,00,

- 1 ring, kleur goud, dames met 5 steentjes,

- 1 Autoradio, kleur zwart, Alpine,

- 1 stuks Electra, kleur grijs, Philips HFC4, telefoon/fax met

voeding, en

- 1 Fototoestel, kleur grijs, Minolta vectis 30.

aan verdachte [verdachte] voornoemd.

Dit arrest is gewezen door Mr. Aarts, als voorzitter

Mrs. Ficq en Pijls, als raadsheren

in tegenwoordigheid van Dhr. Traa, als griffier.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van dit gerechtshof van 12 april 2002.

[naschrift redactie: het beroep is ingesteld door het OM i.p.v. verdachte]


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature