< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming tot verhuizing: onderzoek raad om belang van de minderjarige te kunnen beoordelen.

UitspraakGERECHTSHOF ’s-GRAVENHAGE

Sector Civiel recht

Uitspraak : 2 november 2011

Zaaknummer : 200.088.534.01

Rekestnr. rechtbank : FA RK 10-7090

[verzoekster],

wonende te [woonplaats],

verzoekster in hoger beroep,

hierna te noemen: de moeder,

advocaat mr. C.H. Remmelink te Zoetermeer,

tegen

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

verweerder in hoger beroep,

hierna te noemen: de vader,

advocaat mr. H. von Hegedus-Faouzi te Zoetermeer.

Op grond van het bepaalde in artikel 810 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in de procedure gekend:

de raad voor de kinderbescherming,

regio Zuid Holland Noord,

locatie ’s-Gravenhage,

hierna te noemen: de raad.

PROCESVERLOOP IN HOGER BEROEP

De moeder is op 6 juni 2011 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 9 maart 2011 van de rechtbank ’s-Gravenhage.

De vader heeft op 2 augustus 2011 een verweerschrift ingediend.

Bij het hof zijn voorts de volgende stukken ingekomen:

van de zijde van de moeder:

- op 19 juli 2011 een brief van 6 juni 2011 met bijlagen;

- op 4 oktober 2011 een faxbericht van diezelfde datum met bijlagen, bevestigd bij brief met bijlagen ingekomen op 5 oktober 2011;

van de zijde van de vader:

- op 10 oktober 2011 een brief van diezelfde datum met bijlagen;

- op 11 oktober 2011 een faxbericht van diezelfde datum met bijlagen.

Van de zijde van de raad is bij het hof op 31 augustus 2011 een brief van 30 augustus 2011 ingekomen, waarbij is medegedeeld dat de raad niet ter terechtzitting zal verschijnen.

De zaak is op 12 oktober 2011 mondeling behandeld.

Ter zitting waren aanwezig:

- de moeder, bijgestaan door mr. N.M Zeeman, kantoorgenote van mr. Remmelink;

- de vader, bijgestaan door zijn advocaat.

De advocaat van de vader heeft ter zitting pleitnotities overgelegd.

PROCESVERLOOP IN EERSTE AANLEG EN VASTSTAANDE FEITEN

Voor het procesverloop en de beslissing in eerste aanleg verwijst het hof naar de bestreden beschikking.

Bij die beschikking is het verzoek van de moeder om vervangende toestemming om per 1 maart 2011 met de na te noemen minderjarige naar [plaatsnaam] in de provincie [naam provincie] te verhuizen, alsmede haar verzoek om vervangende toestemming ten behoeve van de trajectbegeleider om informatie te verstrekken aan de Commissie Leerlingenzorg in het kader van speciaal onderwijs ten behoeve van de minderjarige, afgewezen. De beschikking is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, voor zover daar in hoger beroep geen grief tegen is gericht. Onder meer staat vast dat partijen gezamenlijk met het gezag over de minderjarige zijn belast.

BEOORDELING VAN HET HOGER BEROEP

1. In geschil is de afwijzing van het verzoek van de moeder tot het verlenen van vervangende toestemming om met de minderjarige [naam minderjarige], geboren [in 2005] te [geboorteplaats] (hierna: de minderjarige), per 1 maart 2011 naar [plaatsnaam] in de provincie [naam provincie] te verhuizen. Voorts is in geschil de afwijzing van het verzoek van de moeder om vervangende toestemming te verlenen ten behoeve van de trajectbegeleider van de minderjarige om informatie te verstrekken aan de Commissie Leerlingenzorg in het kader van het speciaal onderwijs ten behoeve van de minderjarige.

2. De moeder verzoekt de bestreden beschikking te vernietigen en alsnog, zo nodig onder verbetering en aanvulling van de gronden, vervangende toestemming te verlenen aan haar om met de minderjarige naar [plaatsnaam] in de provincie [naam provincie] te verhuizen alsmede ten behoeve van de trajectbegeleider van de minderjarige om informatie te verstrekken aan de Commissie Leerlingenzorg in het kader van speciaal onderwijs ten behoeve van de minderjarige althans een zodanige voorziening te treffen die het hof juist acht.

3. De vader bestrijdt haar beroep en verzoekt de moeder niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek, althans dit ongegrond te verklaren en de bestreden beschikking te bekrachtigen.

4. De moeder is van mening dat de rechtbank ten onrechte haar verzoeken heeft afgewezen. Zij heeft de verhuizing goed voorbereid. Zij heeft een baan gevonden in de nieuwe woonomgeving en heeft de minderjarige aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs. Ze heeft getracht de wijzigingen voor de minderjarige als gevolg van de verhuizing tot een minimum te beperken. De verhuizing zou om die reden ook pas plaatsvinden na afloop van het schooljaar. Ook heeft zij overleg gepleegd met de vader, waarna partijen op zich overeenstemming hadden bereikt. Gezien de leeftijd van de minderjarige zou hij zich gemakkelijk aan kunnen passen aan de nieuwe situatie. De verhuizing zal voor de minderjarige juist meer rust, orde en regelmaat brengen omdat de moeder thans veelvuldig met de minderjarige in de weekenden naar haar nieuwe partner gaat. De moeder heeft voorgesteld de vakantieregeling ten behoeve van de vader uit te breiden om zo het teruglopen van de contactmomenten tussen de vader en de minderjarige op te vangen. Ter zitting heeft de moeder uiteengezet dat zij niet wenste mee te werken aan een deskundigenonderzoek, zoals voorgesteld door de vader, omdat de minderjarige niet bij dit onderzoek zou worden betrokken. Het onderzoek zou uitsluitend op basis van schriftelijke informatie betreffende de minderjarige plaatsvinden.

5. De vader betwist dat ten aanzien van de voorgenomen verhuizing van de moeder met de minderjarige tussen partijen overeenstemming was / is bereikt. Een verhuizing betekent voor de minderjarige voor de derde keer een andere school, weer nieuwe vriendjes maken en nieuwe mensen die voor de minderjarige gaan zorgen en een vermindering van het contact met de vader. Ook dienen alle trajecten rondom zijn welzijn en ontwikkeling, van de school, de kinderarts, de psycholoog, de fysiotherapeut en de diëtiste, opnieuw te worden opgestart. De vader heeft getracht de moeder te overtuigen van het feit dat het belang van de minderjarige zich tegen de voorgenomen verhuizing verzet, gelet op zijn ontwikkelingsproblematiek. In dat kader heeft hij aan de moeder voorgesteld om een onafhankelijke deskundige onderzoek te doen verrichten naar de mogelijke gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige. De moeder heeft geweigerd daaraan mee te werken, waarmee zij naar zijn mening het belang van de minderjarige niet voorop heeft gesteld.

6. Het hof overweegt als volgt. Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de ouders beiden betrokken zijn op de minderjarige en zijn belang in beginsel voorop wensen te stellen. Zij verschillen echter van mening over de vraag of het belang van de minderjarige zich verzet tegen de verhuizing van [woonplaats] naar [plaatsnaam].

7. Op basis van de thans overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting acht het hof zich niet voldoende voorgelicht om te kunnen beoordelen of het belang van de minderjarige zich verzet tegen een verhuizing van [woonplaats] naar [plaatsnaam]. Het hof ziet daarom aanleiding om de raad te verzoeken te onderzoeken of een verhuizing van de moeder met de minderjarige van [woonplaats] naar [plaatsnaam], in strijd met de belangen van de minderjarige moet worden geacht. De raad dient daarover te rapporteren en te adviseren. Teneinde de raad in de gelegenheid te stellen het onderzoek uit te voeren, zal het hof de behandeling van de zaak pro forma aanhouden tot 26 mei 2012.

8. Het hof beslist daarom als volgt.

BESLISSING OP HET HOGER BEROEP

Het hof:

verzoekt de raad een onderzoek in te stellen zoals hiervoor in rechtsoverweging 7 is uiteengezet en daaromtrent rapport en advies uit te brengen;

houdt de behandeling aan tot zaterdag 26 mei 2012 pro forma;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. Lückers, De Haan-Boerdijk en Van Wijk, bijgestaan door mr. Rasmijn als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 november 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature