< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft zich tezamen met een mededader op de bewezenverklaarde schuldig gemaakt aan een poging tot inbraak in een bedrijfspand. Voorts heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan belediging van een drietal opsporingsambtenaren. Het hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden. Tevens veroordeelt het hof de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 120 uren.

UitspraakRolnummer: 22-000793-11

Parketnummers: 09-632508-10, 09-607522-11 (ter terechtzitting gevoegd) en 09-630397-10 (ter terechtzitting gevoegd)

Datum uitspraak: 5 september 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage van

11 februari 2011 in de strafzaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te Leiden op [geboortedag] 1987, [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van

22 augustus 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het onder parketnummer 09/607522-11 ten laste gelegde vrijgesproken en ter zake van het onder parketnummer

09-632508-10 en onder parketnummer 09-630397-10 ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, waarvan één maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren, en met oplegging van een bijzondere voorwaarde.

Namens de verdachte is tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Omvang van het hoger beroep

Het hoger beroep is ingevolge het bepaalde bij artikel 404, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering niet gericht tegen de in eerste aanleg gegeven vrijspraak.

Waar hierna wordt gesproken van "de zaak" of "het vonnis", wordt daarmee bedoeld de zaak of het vonnis voor zover op grond van het vorenstaande aan het oordeel van dit hof onderworpen.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

Parketnummer 09-632508-10:

hij op of omstreeks 27 februari 2010 te Leiderdorp ter uitvoering van het door verdachte, voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit een (bedrijfs)pand (gelegen aan [adres]) weg te nemen een laptop en/of goederen en/of geld van zijn/hun gading, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot dat pand te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen en/of geld onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen een of meer (toegangs)deur(en) heeft/hebben geforceerd en/of (vervolgens) een of meer vertrek(ken) in dat pand heeft/hebben doorzocht en/of (vervolgens) een laptop heeft/hebben getracht mee te nemen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Parketnummer 09-630397-10:

hij op of omstreeks 05 december 2010 te Leiden

opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5], respectievelijk hoofdagent-, brigadier-, surveillant- en surveillant van politie Hollands Midden, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of[slachtoffer 5], was/waren immers dienstdoend als politieagent in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "kankerflikkers", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 09-632508-10 ten laste gelegde en in de zaak met parketnummer

09-630397-10 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

Parketnummer 09-632508-10:

hij op 27 februari 2010 te Leiderdorp ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand (gelegen aan [adres]) weg te nemen een toebehorende aan [slachtoffer 1] en zich daarbij de toegang tot dat pand te verschaffen door middel van braak met zijn mededader een toegangsdeur heeft geforceerd en een laptop heeft getracht mee te nemen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Parketnummer 09-630397-10:

hij op 05 december 2010 te Leiden

opzettelijk beledigend ambtenaren te weten [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5], respectievelijk hoofdagent-, surveillant- en surveillant van politie Hollands Midden, gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening, [slachtoffer 2] en [slachtoffer 4] en[slachtoffer 5], waren immers dienstdoend als politieagent in dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "kankerflikkers".

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht.

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het in de zaak met parketnummer 09-632508-10 bewezen verklaarde levert op:

Poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak.

Het in de zaak met parketnummer 09-630397-10 bewezen verklaarde levert op:

Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Vordering van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder parketnummer 09-632508-10 ten laste gelegde en ter zake van het onder parketnummer

09-630397-10 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren.

Strafmotivering

Het hof heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

De verdachte heeft zich tezamen met een mededader op de bewezenverklaarde schuldig gemaakt aan een poging tot inbraak in een bedrijfspand. Dit is een ergerlijk feit, waarmee de eigenaar van het bedrijf behalve ergernis en overlast ook schade is berokkend. Voorts heeft de verdachte zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan belediging van een drietal opsporingsambtenaren. Aldus heeft de verdachte blijk gegeven van een gebrek aan respect voor het publieke belang dat door opsporingsambtenaren wordt gediend.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 8 augustus 2011, waaruit blijkt dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van soortgelijke en andersoortige strafbare feiten. Dat heeft hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft het hof acht geslagen op de inhoud van de door de raadsman overgelegde schriftelijke bescheiden van de gemeente Katwijk, d.d. 8 juni 2011 en 19 juli 2011 alsmede op een uitdraai van een huurovereenkomst met Dunea d.d.

18 mei 2011, waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte kennelijk doende is zijn leven een wending ten goede te geven van. Het hof houdt daar in verregaande mate rekening mee.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur alsmede een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 22c, 22d, 45, 57, 63, 266, 267 en 311 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het in de zaak met parketnummer 09-632508-10 en in de zaak met parketnummer 09-630397-10 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het in de zaak met parketnummer 09-632508-10 en in de zaak met parketnummer 09-630397-10 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) maanden.

Bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Veroordeelt de verdachte tot een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde werkstraf in mindering zal worden gebracht, volgens de maatstaf van twee uren werkstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. M.P.J.G. Göbbels,

mr. W.P.C.M. Bruinsma en mr. C.M.P. Flint-Van Noort, in bijzijn van de griffier mr. R.W. van Zanten.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 5 september 2011.

Mr. C.M.P. Flint-Van Noort is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature