Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

1. De verdachte heeft een dreigende posting op een voor ieder toegankelijke website geplaatst. De posting betrof het aankondigen van een schietpartij op het Maerlant College in Den Haag. De verdachte deed dit terwijl in het recente verleden zich dramatische schietpartijen op scholen elders in de wereld hadden voorgedaan waaraan door de media veel aandacht was besteed en zulks twee dagen nadat daadwerkelijk een zogeheten schoolshooting had plaatsgevonden in Duitsland. De posting van de verdachte werd door meerdere mensen gelezen en als bedreigend ervaren, zoals blijkt de aangifte van de rector van het Maerlant College en uit een van de reacties op de website. Straf: 120 uur werkstraf.

2. De verdachte wordt vrijgesproken van computervredebreuk. Het hof stelt vast dat de verdachte weliswaar zich toegang heeft verschaft tot de router van [X], maar daardoor enkel gebruik kon maken van de draadloze internetverbinding van die [X]. De verdachte heeft zich geen toegang verschaft tot beveiligde gegevens in de computer van die [X], zijnde die computer een geautomatiseerd werk als bedoeld in artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht. De gedraging is daarmee van een heel andere orde dan die is strafbaar gesteld in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop is het hof van oordeel dat bij het gebruik maken van een (al dan niet beveiligde) internetverbinding van een ander, waar het aan de verdachte verweten handelen op neerkomt, die persoon niet in enig door artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermd belang wordt geschaad. Dit gedrag moge maatschappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk door de rechtmatige gebruiker betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrechtelijk relevant is het niet.

UitspraakRolnummer: 22-002281-10

Parketnummer: 09-925239-09

Datum uitspraak: 9 maart 2011

TEGENSPRAAK

Gerechtshof te 's-Gravenhage

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 2 april 2010 in de strafzaak tegen de verdachte:

[Verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1985,

[adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van dit hof van 23 februari 2011.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

Procesgang

In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het tenlastegelegde.

De officier van justitie heeft tegen het vonnis hoger beroep ingesteld.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 12 en/of 13 maart 2009 te

's-Gravenhage leerkrachten en/of leerlingen van het Maerlant College, althans een of meer perso(o)n(en) aanwezig op het Maerlant College heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (via een computer)op een openbare website (www.4chan.org) de volgende tekst geplaatst:"Tomorrow I'll go en kill some peeps from my old school, the Maerlant college in The Hague" (= morgen zal ik een aantal mensen van mijn oude school, het Maerlant college in Den Haag doden/vermoorden), althans woorden van gelijke dreigende aard en strekking;

2.

hij op een of meer tijdstippen in de periode van

01 februari 2009 tot en met 13 maart 2009 te

's-Gravenhage opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerde werken, te weten een computer en/of router en/of een (beveiligde) draadloze internetverbinding (van de provider Planet/ KPN toebehorende aan [X]), of in een deel daarvan, is binnengedrongen, waarbij hij de beveiliging heeft doorbroken, in elk geval de toegang heeft verworven door een technische ingreep, met behulp van een valse sleutel, te weten het onbevoegd gebruik maken van de code en/of het wachtwoord van die [X] en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid.

Het vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Standpunt van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten.

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde voert hij aan dat de bedreiging was gericht aan het Maerlant College te

’s-Gravenhage en blijkens de daarop volgende handelingen ook duidelijk als een bedreiging door de politie en de rector van het Maerlant College is gezien. De bedreiging was direct, specifiek en plausibel. Uit de formulering van het bericht blijkt dat de verdachte er alles aan heeft gedaan om zoveel mogelijk dreiging van zijn bericht uit te laten gaan.

Er is volgens de advocaat-generaal sprake van voorwaardelijk opzet. Ook wanneer een uiting als een geintje bedoeld is, kan dit een veroordeling voor bedreiging opleveren. De waarschuwing die de op de site www.4chan.org is geplaatst maakt dit niet anders. De waarschuwing kan immers niet de garantie bieden dat er niet ook waarheidsgetrouwe berichten worden geplaatst en ondanks de waarschuwingen heeft in ieder geval één bezoeker van de site zich geroepen gevoeld om de zaak aan het licht te brengen. Uit de daaropvolgende handelingen blijkt dat er sprake is van een strafrechtelijke bedreiging in de zin van artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Met betrekking tot het onder 2 tenlastegelegde stelt de advocaat-generaal dat een router onder het begrip geautomatiseerd werk, in de zin van artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht, valt, nu een router een goed is waarop gegevens worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen.

Standpunt van de verdediging

Namens de verdachte is overeenkomstig de overlegde pleitnota bepleit dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten.

In de kern weergegeven heeft de raadsvrouw daartoe aangevoerd dat gelet op de omstandigheden waaronder de posting is geplaatst, de context van de website waarop de posting is geplaatst, de waarschuwingstekst die op het forum van de website te zien is en de verklaring van de verdachte over het karakter van de website niet bewezen kan worden dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bij de aangever de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen.

Voorts heeft de raadsvrouw aangevoerd dat gelet op de zeer geringe kans dat de aangever (indirect) op de hoogte zou geraken van de inhoud van de posting niet bewezen kan worden dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de aangever op de hoogte zou geraken van de inhoud van de posting.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde voert de raadsvrouw primair aan dat door het gebruikmaken van een (beveiligde) internetverbinding de aangeefster niet geschaad is in enig belang dat artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermt. Subsidiair voert de raadsvrouw aan dat het gebruikmaken van een router voor een internetverbinding niet onder een geautomatiseerd werk, in de zin van artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht valt.

Vrijspraak ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

Het hof is van oordeel dat, hoezeer ook de gedraging van de verdachte ongewenst voorkomt, de wetgever kennelijk niet heeft gekozen voor strafbaarstelling van deze gedraging.

Blijkens artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, is er sprake van computervredebreuk indien wederrechtelijk wordt binnengedrongen in een geautomatiseerd werk (of in een deel daarvan). Zoals blijkt uit de tekst van artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht, waarin het begrip geautomatiseerd werk wordt gedefinieerd, en de bijbehorende Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 44) is er slechts sprake van een “geautomatiseerd werk” wanneer een inrichting bestemd is voor - de cumulatieve functies - opslag, verwerken en overdacht van gegevens. Een inrichting die enkel bestemd is om gegevens over te dragen en/of op te slaan valt dus buiten de wettelijke begripsomschrijving.

Het hof stelt vast dat een router een schakelapparaat op de knooppunten van een netwerk zoals het internet is. Een router houdt een wachtwoord of gebruikerscode opgeslagen en zorgt, in opdracht van de gebruiker van die router alleen voor de verzending van gegevens naar de juiste bestemming.

Daarom vervult een router niet de cumulatieve functies zoals neergelegd in artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht.

Daarbij heeft het hof mede acht geslagen op het volgende. De wetgever heeft, zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt, met artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (‘computervredebreuk’) diegene willen beschermen “die blijkens feitelijke beveiliging heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn gegevens heeft willen afschermen tegen nieuwsgierige blikken” (Kamerstukken II 1989/90, 21 551, nr. 3, p. 15).

Het hof stelt vast dat de verdachte weliswaar zich toegang heeft verschaft tot de router van [X], maar daardoor enkel gebruik kon maken van de draadloze internetverbinding van die [X]. De verdachte heeft zich geen toegang verschaft tot beveiligde gegevens in de computer van die [X], zijnde die computer een geautomatiseerd werk als bedoeld in artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht. De gedraging is daarmee van een heel andere orde dan degene die is strafbaar gesteld in artikel 138a van het Wetboek van Strafrecht. Gelet hierop is het hof van oordeel dat bij het gebruik maken van een (al dan niet beveiligde) internetverbinding van een ander, waar het aan de verdachte verweten handelen op neerkomt, die persoon niet in enig door artikel 138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermd belang wordt geschaad. Dit gedrag moge maatschappelijk ongewenst zijn in zoverre dat derden gratis ‘meeliften’ op een gewoonlijk door de rechtmatige gebruiker betaalde internetverbinding die daarmee als regel aan bandbreedte verliest, strafrechtelijk relevant is het niet.

Naar het oordeel van het hof is gelet op het bovenstaande niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 2 is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Door het hof op basis van wettige bewijsmiddelen vastgestelde feiten en omstandigheden

Feiten1

Het hof gaat op grond van de stukken van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting uit van de volgende feiten en omstandigheden. Op vrijdag 13 maart 2009 omstreeks 15.20 uur is via het The Hague Hospitality Center van de gemeente Den Haag een e-mailbericht binnengekomen bij de politie Haaglanden met daarin de mededeling dat een burger van de Verenigde Staten genaamd [naam] op de website www.4chan.org een bericht had gelezen met, onder meer, de navolgende tekst:2

“Tomorrow I’ll go and kill some peeps from my old school, the Maerlant college in The Hague. I have made arrangements already in the school, so I will be able to make a good getaway. I parked two vehicles next to both of the exits and have been studying the building plans.”

(Vertaald: Morgen zal ik een aantal personen van mijn oude school, het Maerlant College in Den Haag doden. Ik heb in de school al voorbereidingen getroffen, zodat ik in staat ben te vluchten. Ik heb twee voertuigen in de buurt van beide uitgangen geparkeerd en ik heb de plattegrond van het gebouw bestudeerd.)

“It will be all over the news soon :)”

(Vertaald: Het zal snel op het nieuws zijn, gevolgd door een smiley-teken.)

“post ending on 13 will decide which people I will kill (as in only niggers/girls/blonds/guys/hot/ugly/etc)”

(Vertaald: het bericht eindigend op 13 zal beslissen welke personen ik zal doden (als in alleen negers /meisjes/blondines/jongens/lekker/lelijk/etc.))3

Naar aanleiding van dit bericht is door de politie een opsporingsonderzoek ingesteld en heeft de politie direct het Maerlant College onopvallend beveiligd met politie-eenheden. Nadat iedereen de school had verlaten, is de beveiliging rond 17:00 uur opgeheven.4 Op zaterdagmiddag 14 maart 2009 heeft de politie [rector], rector van het Maerlant College, van het bericht op de hoogte gebracht.5

Op vrijdagavond 13 maart 2009 werd in reactie op een aan KPN gerichte vordering het IP-adres van de computer bekend vanwaar het bericht was verstuurd. Het betrof een IP-adres op naam van mevrouw [X], wonende aan [adres].6 [X] heeft op 14 maart 2009 aan de politie verklaard gebruik te maken van een beveiligde draadloze internetverbinding met een router van het merk Speedtouch 51EB02.7 [X] en haar vriend hebben de beveiligingscode niet aan derden verstrekt.8 [X] heeft voorts verklaard niets te weten van het op www.4chan.org geplaatste bericht.9

In de onder [X] in beslag genomen router werden vijf zogeheten mac-adressen aangetroffen. Twee van de mac-adressen bleken te behoren bij de laptop en desktopcomputer van [X].10 De drie overige mac-adressen konden echter niet aan deze hardware worden gekoppeld.11

Uit nader onderzoek is vervolgens gebleken dat een oud-leerling van het Maerlant College, genaamd [Z], binnen het bereik van de router van [X] woonde.12 In diens woning is na binnentreden op zondag 15 maart 2009 omstreeks 11.25 uur geen voor internetgebruik geschikte computer, maar wel een X-BOX spelcomputer aangetroffen. Daarnaast lag een briefje, waarop met pen stond geschreven: Speedtouch 51EBO2, ww: 772D87781E.13 Het gaat hier om de gegevens van de in de woning van [X] aangetroffen router.14

Hiernaar gevraagd heeft [Z] verklaard dat hij het briefje met de gegevens van zijn buurvrouw [Y] had gekregen. Hij had deze gegevens ook al eerder van zijn buurman [verdachte] gekregen omdat zijn eigen internetverbinding wel eens slecht was.15

Op zondag 15 maart 2009 omstreeks 11.41 uur is de politie in de woning van de verdachte aan [adres] binnengetreden, waar de verdachte is aangehouden.16 In de woning is onder meer een computer van het merk Apple, type iBook, in beslag genomen.17 De verdachte heeft zowel bij de politie als tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij het bericht op de website www.4chan.org heeft geplaatst en dat hij hiervoor de internetverbinding van zijn buurvrouw heeft gebruikt.18 Deze bekennende verklaring vindt steun in andere bewijsmiddelen: het mac-adres van zijn iBook is aangetroffen in de router van [X].19 Op de computer van verdachte bleek een tijdelijk bestand te staan met de inhoud van het geplaatste bericht.20

Oordeel van het hof

Voor een strafbare bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht is ten eerste vereist dat de uitlatingen van de verdachte van dien aard waren en onder zodanige omstandigheden zijn gedaan dat bij degenen tot wie zij zijn gericht, de redelijke vrees kon ontstaan dat zij het leven zouden kunnen verliezen. Het hof stelt vast dat de bewoordingen in de voornoemde posting op www.4chan.org zonder meer bedreigend van aard zijn. Het bericht moet ook worden gezien tegen de achtergrond dat net twee dagen ervoor zich een drama had voorgedaan op een Duitse school in Winnenden waarbij 16 mensen om het leven zijn gekomen. Voorts hebben zich de afgelopen jaren al eerdere incidenten voorgedaan waarbij in scholen met wapens is geschoten hetgeen tot veel commotie heeft geleid in de samenleving. De verdachte heeft zijn bericht onder deze omstandigheden geplaatst. Daarbij heeft de rector van het Maerlant College in zijn aangifte verklaard dat men zich aldaar bedreigd voelde.21

Het hof kan voorts het standpunt van de verdediging niet volgen dat het bericht voor een ieder van aanvang af als grap had moeten worden herkend. Het bericht van de verdachte leidde immers tot de volgende reactie op www.4chan.org:

“Authorities have been alerted.

Regardless of whether or not you were serious, you will be prosecuted.”22

Hoewel de site de volgende waarschuwing bevat ‘The stories and information posted here are artistic Works of fiction and falsehood. Only a fool would take anything posted here as fact’23 bestaat er geen enkele garantie dat er geen serieuze berichten op de site zouden kunnen worden geplaatst. Eerdere schoolshootings zijn immers ook op voorhand via internet aangekondigd en dit gebeurt meestal anoniem en via sites waarbij de maker van het bericht moeilijk te achterhalen is. Uit de voornoemde reactie, geplaatst binnen korte tijd na de posting van de verdachte, blijkt dat niet alle lezers het bericht als een geintje hebben beschouwd. Dat er mensen hebben gereageerd die het wel als een grap hebben gezien doet hier niets aan af.

Ten tweede is voor een strafbare bedreiging vereist dat bij de verdachte het (voorwaardelijk) opzet hierop gericht is geweest. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij op vrijdag 13 maart 2009 vroeg in de ochtend het bewuste bericht op het forum van www.4chan.org heeft geplaatst nadat hij geïnspireerd was geraakt door eerdere berichten op dit forum met een soortgelijke strekking. De verdachte heeft voorts verklaard dat “het de bedoeling van 4chan is om mensen te shockeren, het is een soort uitlaatklep van internet. Je kunt daar dingen neerzetten zonder consequenties. Het is allemaal fictieve bullshit die iedereen daar neerplempt.” Hij verkeerde in de veronderstelling dat hij een beter bericht dan de eerdere twee kon opstellen, aldus de verdachte.24 De verdachte heeft voorts verklaard dat hij ten tijde van het plaatsen van het bericht niet heeft nagedacht over de mogelijke consequenties hiervan, zoals het veroorzaken van angst bij mensen.25

De vraag die in dat verband beantwoord dient te worden is of vastgesteld kan worden dat de verdachte desalniettemin bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat mensen zich bedreigd zouden voelen door zijn posting. Daarvoor is niet alleen vereist dat de verdachte op het tijdstip van het plaatsen van zijn bericht op internet zich bewust was van de aanmerkelijke kans dat mensen zich bedreigd zouden kunnen voelen, maar ook dat hij die kans daarop op dat betreffende tijdstip bewust heeft aanvaard. Bepaalde gedragingen kunnen volgens de Hoge Raad in zijn uitspraak van 8 april 2008 (LJN BC 5982) naar hun uiterlijke verschijningsvorm zozeer gericht zijn op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op dat gevolg heeft aanvaard. Naar het oordeel van het hof is hier sprake van, waartoe als volgt wordt overwogen.

De verdachte heeft zijn posting twee dagen na een schoolshooting in het Duitse Winnenden geplaatst en hij was concreet door een datum, plaats en zelfs een in die plaats bestaande school te noemen waarop de shooting plaats zou vinden. Hij heeft verklaard te hebben geweten dat eerdere schoolshootings op internet zijn aangekondigd die ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en die tot veel onrust in de samenleving hebben geleid. De verdachte heeft bij de politie en ter terechtzitting in hoger beroep tevens verklaard dat hij op de hoogte was van de zeer recente schoolshooting in Winnenden en dat, toen er hierover op het forum van www.4chan.org berichten werden geplaatst, hij zijn posting heeft geplaatst.26 De verdachte heeft voorts verklaard dat hij juist gezien de grote shockwaarde van een schoolshooting zijn posting heeft geplaatst.27

De verdachte wist dus wat het effect op de (gehele) samenleving van de shooting in Duitsland was. Desondanks heeft verdachte zijn bericht geplaatst en dit later niet aangepast of verwijderd.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep tenslotte aangegeven dat de groep personen die het desbetreffende forum, waar de verdachte de posting heeft geplaatst, bezoekt aangemerkt kan worden als een “community” die op de hoogte is van het veronderstelde onzingehalte van het forum. Het hof stelt echter vast dat – zoals ook is gebleken uit de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep – deze “community” geen gesloten groep is en dat het forum voor een ieder toegankelijk is. Het hof is derhalve van oordeel dat ook al zou een deel van de bezoekers denken dat het om een grap zou gaan, er altijd – gezien de openlijke toegankelijkheid van het forum – de aanmerkelijke kans bestaat dat een bezoeker de posting serieus zou nemen, zoals ook is gebleken.

Met betrekking tot de kans dat personen betrokken bij het Maerlant College op de hoogte zouden raken van de posting en zich daardoor bedreigd zouden voelen, is het hof van oordeel dat, nu de verdachte onder voornoemde omstandigheden de posting op een voor een ieder toegankelijke website heeft geplaatst, bewust de aanmerkelijk kans heeft aanvaard dat een lezer de posting zodanig bedreigend zou vinden dat hij of zij direct het Maerlant College zelf op de hoogte zou stellen, dan wel de (Nederlandse) politie op de hoogte zou stellen waarna de betrokkenen door de politie gewaarschuwd zouden worden, wat zich daadwerkelijk ook heeft gerealiseerd.

Gezien de ernst van de gebezigde termen en de aard van het gekozen medium en de omstandigheden zoals hierboven is vastgesteld is het hof van oordeel dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat bij de aangever de redelijke vrees kon ontstaan dat hij het leven zou kunnen verliezen.

Bewezenverklaring

Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 13 maart 2009 te 's-Gravenhage een persoon aanwezig op het Maerlant College heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (via een computer) op een openbare website (www.4chan.org) de volgende tekst geplaatst:"Tomorrow I'll go and kill some peeps from my old school, the Maerlant college in The Hague" (= morgen zal ik een aantal mensen van mijn oude school, het Maerlant college in Den Haag doden/vermoorden).

Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsvoering

Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.

Strafmotivering

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en dat de verdachte ter zake van het onder 1 en 2 tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.

Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft een dreigende posting op een voor ieder toegankelijke website geplaatst. De posting betrof het aankondigen van een schietpartij op het Maerlant College in Den Haag. De verdachte deed dit terwijl in het recente verleden zich dramatische schietpartijen op scholen elders in de wereld hadden voorgedaan waaraan door de media veel aandacht was besteed en zulks twee dagen nadat daadwerkelijk een zogeheten schoolshooting had plaatsgevonden in Duitsland. Bij de Duitse schoolshooting kwamen, inclusief de dader, 16 mensen om het leven. Het feit veroorzaakte ook in Nederland veel onrust. De posting van de verdachte werd door meerdere mensen gelezen en als bedreigend ervaren, zoals blijkt de aangifte van de rector van het Maerlant College en uit een van de reacties op de website. De politie nam de posting bovendien zodanig serieus dat zij het Maerlant College onopvallend heeft beveiligd met politie-eenheden. Tevens is veel capaciteit ingezet om zo spoedig mogelijk te achterhalen wie het bericht geplaatst had om zodoende de dreiging weg te nemen. Daarbij zijn een buurvrouw en een buurman van de verdachte als mogelijke verdachten aangemerkt en hebben zij hier hinder van ondervonden.

Het hof is - alles overwegende - van oordeel dat een geheel onvoorwaardelijke taakstraf in de vorm van een werkstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie vormt.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 9, 22c, 22d en 285 van het Wetboek van Strafrecht, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 2 tenlastegelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde het hierboven vermelde strafbare feit oplevert.

Verklaart de verdachte strafbaar ter zake van het bewezenverklaarde.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf in de vorm van een werkstraf voor de duur van 120 (honderdtwintig) uren, te vervangen door hechtenis voor de tijd van 60 (zestig) dagen voor het geval die taakstraf niet naar behoren wordt verricht.

Bepaalt dat de tijd, die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering wordt gebracht volgens de maatstaf van twee uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Dit arrest is gewezen door mr. G.J.W. van Oven,

mr. G. Knobbout en mr. J.W. Wabeke, in bijzijn van de griffier mr. A. Vasak.

Het is uitgesproken op de openbare terechtzitting van het hof van 9 maart 2011.

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal wordt – tenzij anders vermeld – bedoeld een bundel ambtsedig processen-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door een of meer daartoe bevoegde (opsporings)ambtenaren, nummer PL1509/2009/1023, doorlopend genummerd 1 t/m 118.

2 Relaas proces-verbaal, p. 1.

3 Schermafdruk van het bericht op www.4chan.org, p. 60.

4 Relaas proces-verbaal, p. 2 en proces-verbaal van aangifte [rector], p. 68.

5 Proces-verbaal van aangifte [rector], p. 68.

6 Relaas proces-verbaal, p. 2.

7 Relaas proces-verbaal, p. 3.

8 Proces-verbaal van aangifte [X], p. 13.

9 Proces-verbaal van verhoor verdachte [X], p. 10.

10 Relaas proces-verbaal, p. 3 en 80.

11 Relaas proces-verbaal, p. 3.

12 Relaas proces-verbaal, p. 3.

13 Scan van het aangetroffen briefje, p. 57.

14 Relaas proces-verbaal, p. 4.

15 Proces-verbaal van verhoor verdachte [Z], p. 50.

16 Proces-verbaal aanhouding verdachte, p. 19.

17 Proces-verbaal binnentreden woning, p. 17.

18 Proces-verbaal verhoor ter inverzekeringstelling verdachte, p. 22.

19 Schermafdruk Speedtouch-connectie met laptop van verdachte, p. 94.

20 Afdruk inhoud bestand, p. 105.

21 Proces-verbaal, p. 68.

22 Schermafdruk van het bericht op www.4chan.org, p. 60.

23 Schermafdruk van het forum van www.4chan.org, p. 65.

24 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 30.

25 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 37.

26 Proces-verbaal van verhoor verdachte, p. 30 en de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep.

27 De verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature